Акт виконаних робіт/наданих послуг. Як правильно скласти?

Автор | 04.08.2023

Підприємство надало чи отримало роботи, послуги, і їх результат потрібно відобразити в обліку. Для цього використовують первинний документ, яким для робіт і послуг виступає акт наданих послуг або акт виконаних робіт.

Оформлення акта виконаних робіт (наданих послуг) у 2021 році здійснюється так само, як і в попередніх роках, оскільки порядок оформлення залишився незмінним.

Існує встановлені нормативними документами форми акту, але вони не є обов’язковими. Тому акт розробляється самостійно сторонами договору і погоджується між ними.

При розробці власної форми акту враховуються вимоги ст. 9 Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» від 16.07.1999 р. № 996-XIV, які визначають обов’язкові реквізити первинного документа. Тобто, акт має містити наступні дані:

  • Назву (акт наданих послуг, акт виконаних робіт).
  • Дату складання.
  • Назву підприємства, від імені якого складений (підприємства виконавця).
  • Зміст та обсяг господарської операції, одиницю її виміру (про цей реквізит далі).
  • Посади відповідальних осіб (оскільки акт це двосторонній документ, то потрібно зазначати посади осіб як підприємства виконавця, так і замовника).
  • Особистий підпис відповідальних осіб.

Щодо реквізиту “Зміст, обсяг, одиниця виміру господарської операції”, в ньому необхідно зазначити той вид робіт або послуг, їх кількість та одиницю виміру, які зазначені у договорі.

Наприклад, якщо у договорі зазначено «послуги з ведення бухгалтерського обліку», і ціна встановлена за місяць, в акті також вказують: «послуги з ведення бухгалтерського обліку за березень 2021 року на суму 10 000 грн.».

Інше

У даному прикладі:

  • «Ведення бухгалтерського обліку» – це вид послуг.
  • «Місяць» – одиниця виміру.
  • «1» – кількість (1 місяць).
  • «10 000 грн.» – ціна і вартість послуги.

Кількість – це та порція послуг чи робіт, за яку здійснюється оплата.

Одиниця виміру – назва такої порції, може бути година, день, місяць, “послуга” (якщо інше не визначено у договорі), метри тощо.

Акт може містити іншу інформацію, доречну для конкретної ситуації, таку як дата, номер і назва договору, строк оплати тощо.

Акт наданих послуг або виконаних робіт складається в двох примірниках – один для виконавця, інший для замовника. Обидва примірники підписуються представниками як виконавця, так і замовника. За актом виконавець передає замовнику виконані роботи чи надані послуги, і замовник їх приймає. Підписи сторін підтверджують передачу й приймання робіт чи послуг.

Замовник може зазначати в акті про часткове виконання робіт чи послуг, а також може зазначати претензії до виконаних робіт чи наданих послуг і т. д.

Зразок акту

АКТ ПРИЙМАННЯ-ПЕРЕДАЧІ НАДАНИХ ПОСЛУГ

м. [Місто] [Дата]

Виконавець: [Повне ім’я виконавця] передала, а Замовник: [Назва компанії] у особі [Повне ім’я та посада представника замовника], що діє на підставі [назва документа], прийняв: надані виконавцем [назва послуг] за [місяць та рік надання послуг], обумовлені Договором № [номер договору] від [дата договору], в сумі [сума в гривнях], без ПДВ. Послуги виконані в повному обсязі, передбаченому договором, сторони не мають одна до одної претензій з приводу цих послуг. Згідно з договором послуги мають бути оплачені виконавцем замовнику протягом [кількість днів] робочих днів, наступних за днем складання цього акту, за умови підписання його сторонами.

Виконавець:

[Повне ім’я виконавця]

Реєстраційний номер облікової картки платника податків (РНОКПП): [РНОКПП]

Поточний рахунок: [рахунок в ПОУ АТ ОЩАДБАНК]

МФО [МФО]

Адреса: [Адреса виконавця]

Замовник: [Назва компанії]

Код за ЄДРПОУ: [ЄДРПОУ]

Поточний рахунок: [рахунок у банку АТ «ТАСКОМБАНК»]

МФО [МФО]

Адреса: [Адреса замовника]

Послуги виконав і передав: [Повне ім’я виконавця] ([Дата виконання послуг])

Послуги прийняв: [Повне ім’я та посада представника замовника] ([Дата прийняття послуг])

Інше