Приймальна комісія ЗФПО: організаційні та оплатні нюанси

Автор | 05.07.2023

Склад комісії

Для вирішення поточних питань діяльності ЗФПО утворюються робочі органи — дирекція, адміністративна рада, методична рада, приймальна комісія, стипендіальна комісія тощо (ч. 1 ст. 39 Закону про фахову передвищу освіту*). Положення про робочі та дорадчі органи затверджуються керівником ЗФПО відповідно до установчих документів закладу освіти.

* Закон України «Про фахову передвищу освіту» від 06.06.2019 № 2745-VIII.

Приймальна комісія ЗФПО здійснює організацію прийому вступників. Це передбачено п. 4 Загальних положень Порядку № 277*. Цей орган діє згідно з положенням про приймальну комісію, яке розробляється з урахуванням вимог Положення № 1085**. Строк повноважень приймальної комісії становить один календарний рік.

Інше

* Порядок прийому на навчання до закладів фахової передвищої освіти в 2023 році, затверджений наказом МОН від 15.03.2023 № 277.

** Положення про приймальну комісію вищого навчального закладу, затверджене наказом МОН від 15.10.2015 № 1085.

Рішення приймальної комісії, прийняте в межах її повноважень, є підставою для відповідного наказу та/або виконання процедур вступної кампанії. Усі питання, пов’язані з прийомом на навчання, вирішуються приймальною комісією на її засіданнях. Положення про приймальну комісію закладу освіти оприлюднюється на його офіційному вебсайті (вебсторінці).

Склад приймальної комісії затверджується наказом керівника закладу освіти, який є головою комісії. Хто саме входить до складу приймальної комісії, зображено нижче.

img 1

Склад приймальної комісії

Щ об здійснювати функції та завдання приймальної комісії, у її складі утворюються такі підрозділи: предметні екзаменаційні комісії; комісії для проведення співбесід; фахові атестаційні комісії; апеляційна комісія; у разі потреби — відбіркова комісія.

Чи може бути членом приймальної комісії викладач ЗФПО? Так, може.

Робочий час педагогічних та науково-педагогічних працівників ЗФПО визначається обсягом їхньої навчальної, методичної, інноваційної, організаційної роботи та іншої педагогічної діяльності, передбаченої трудовим договором (ст. 60 Закону про фахову передвищу освіту).

Норми часу навчальної роботи в ЗФПО державної та комунальної форми власності, які мають статус бюджетної установи або виконують державне (регіональне) замовлення, визначаються центральним органом виконавчої влади у сфері освіти і науки.

Навчальне навантаження на одну ставку викладацького складу ЗФПО становить 720 годин на навчальний рік. Види навчальної роботи відповідно до посад встановлюються ЗФПО за погодженням з виборними органами первинних профспілкових організацій (за наявності).

Залучення працівників до роботи, не передбаченої трудовим договором, може здійснюватися лише за їхньою згодою або у випадках, визначених законодавством.

Норми часу для планування і обліку навчальної роботи та переліків видів навчальної, методичної, наукової, організаційної роботи та іншої педагогічної діяльності педагогічних і науково-педагогічних працівників ЗФПО затверджені наказом МОН від 18.06.2021 № 686.

Робочий час педагога поряд із навчальною та методичною роботою включає організаційну роботу та інші трудові обов’язки, пов’язані з наданням освітніх послуг

Під час канікул, що не збігаються з черговою відпусткою педагогів, керівник закладу освіти може залучати їх до педагогічної та організаційної роботи в межах часу, що не перевищує їх навчального навантаження до початку канікул (п. 25 Типових правил № 455*).

* Типові правила внутрішнього розпорядку для працівників державних навчально-виховних закладів України, затверджені наказом Міносвіти від 20.12.93 № 455.

Тож, працюючи у комісії, викладач коледжу, по суті, вирішує поточні питання ЗФПО. Це свідчить про те, що ця робота не виходить за рамки трудових обов’язків такого працівника.

Оплата праці

Навчальне навантаження між педагогами розподіляється керівником закладу освіти за погодженням з профспілковим комітетом залежно від кількості годин, передбачених навчальними планами, наявності відповідних педагогічних кадрів та інших конкретних умов, що склались у закладі (п. 63 Інструкції № 102*).

* Інструкція про порядок обчислення заробітної плати працівників освіти, затверджена наказом Міносвіти від 15.04.93 № 102.

Години роботи педагогів ЗФПО як членів приймальної комісії входять у їх річне навантаження. Воно визначається раз на рік до початку навчального року та включає всі види навантаження у рамках їх трудових обов’язків (див. лист МОН від 06.08.2020 № 3/2398-20).

Середньомісячна зарплата, встановлена при тарифікації, виплачується викладачам протягом навчального року незалежно від кількості тижнів і робочих днів у різні місяці року, включаючи час роботи в період канікул, що не збігається з відпусткою (пп. 78 та 88 Інструкції № 102). Тож у випадках залучення викладачів фахового коледжу до роботи в приймальній комісії після закінчення навчального року (в період канікул) вони мають відпрацьовувати в середньому в день норму годин, визначену за тарифікацією, з оплатою праці, встановленою при тарифікації.

Робота членів комісії включається до річних планів навантаження та підлягає оплаті згідно з тарифікацією на загальних підставах

За години педроботи, виконаної понад установлену норму, провадиться додаткова оплата відповідно до отримуваної ставки заробітної плати в одинарному розмірі (п. 64 Інструкції № 102).

Для залучених педагогічних та науково-педагогічних працівників з інших закладів освіти застосовуються розміри ставок погодинної оплати праці працівників усіх галузей економіки за проведення навчальних занять, передбачені в додатку 16 до наказу № 557*.

* Наказ МОН «Про впорядкування умов оплати праці та затвердження схем тарифних розрядів працівників навчальних закладів, установ освіти та наукових установ» від 26.09.2005 № 557.

Висновки

  • Організацію прийому вступників здійснює приймальна комісія — робочий орган ЗФПО.
  • Викладач фахового коледжу може бути членом приймальної комісії. Працюючи у такій комісії, він, по суті, вирішує поточні питання закладу освіти.
  • Години роботи педагогів ЗФПО як членів приймальної комісії входять у їх річне навчальне навантаження.

За матеріалами сайту i.factor.ua

Інше