Визнання доходу при наданні послуг та виконанні робіт: ключові аспекти

Автор | 01.04.2024

Відповідно до вимог Національних стандартів бухгалтерського обліку, доходами є збільшення економічних вигід підприємства за рахунок надходження активів або зменшення зобов’язань, що призводить до росту власного капіталу. Однак, не враховуються внески учасників підприємства.

Класифікація доходів визначена в НП(С)БО 15 «Доходи». Вона включає:

 • дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг);
 • інші операційні доходи;
 • фінансові доходи;
 • інші доходи.

Важливо відзначити, що дохід не враховується, якщо проводиться обмін роботами, послугами з однаковою справедливою вартістю.

При оцінці доходів від надання послуг важливо враховувати ступінь завершеності операції на дату балансу. Це можливо лише в разі достовірної оцінки результатів операції та вартості послуг. Умови такої оцінки включають:

Інше

 • можливість достовірної оцінки доходу;
 • імовірність надходження економічних вигід;
 • можливість достовірної оцінки ступеня завершеності послуг;
 • можливість достовірної оцінки витрат, пов’язаних з наданням послуг.

Для визначення ступеня завершеності послуг застосовуються такі методи:

 • вивчення виконаної роботи;
 • визначення питомої ваги обсягу послуг в загальному обсязі;
 • визначення питомої ваги витрат у загальній очікуваній сумі.

Ці методи дозволяють ефективно оцінити стан виконання операцій та визначити дохід від надання послуг на дату балансу.

Очікувані загальні витрати включають витрати, що стосуються наданих або майбутніх послуг. Для розрахунку доходу застосовуються такі методи:

 • фактичні витрати, які можуть бути підтверджені первинними документами та бухгалтерськими регістрами на звітну дату;
 • очікувані витрати, що визначаються за допомогою кошторисів, калькуляцій тощо.

Варто відзначити, що обраний метод оцінки ступеня завершеності операцій з надання послуг або виконання робіт повинен бути зазначений у наказі (положенні) про облікову політику підприємства. Також рекомендується вказати, які первинні документи використовуються для розрахунку та відображення ступеня завершеності робіт або послуг.

У бухгалтерському обліку дохід від реалізації робіт або послуг відображається як сума виручки без врахування наданих знижок та непрямих податків і зборів, таких як ПДВ. Важливо відзначити, що не вважаються доходом суми передоплати та авансу, що надійшли на рахунок оплати робіт або послуг.

Щодо оподаткування, у деяких випадках продаж робіт або послуг може призвести до коригувань фінансового результату для оподаткування. Наприклад, вартість безоплатно наданих робіт або послуг неприбутковим організаціям може бути виключена з оподатковуваного прибутку за умови, що вона перевищує 4% оподатковуваного прибутку попереднього року.

Деякі нюанси визнання доходів передбачені НП(С)БО 15:

 • Якщо послуги передбачають виконання необмеженої кількості дій протягом певного періоду, то дохід визначається шляхом рівномірного нарахування за цей період.
 • Якщо дохід від наданих послуг не може бути достовірно визначений, він відображається як витрати, що підлягають відшкодуванню.
 • Якщо дохід від наданих послуг не може бути достовірно оцінений і відшкодування витрат не передбачається, то дохід не визнається, а витрати визнаються як витрати звітного періоду. Пізніше, якщо суму доходу можна достовірно оцінити, він визнається за такою оцінкою.

Інше