Глава 29. Порядок складання та подання фінансової звітності (частина 2)

Автор | 26.01.2013

ЗАГАЛЬНІ ПИТАННЯ

Слід розрізняти два типи приміток:

1. Примітки до фінансових звітів – сукупність показників і пояснень, яка забезпечує деталізацію та обґрунтованість статей фінансових звітів, а також інша інформація, розкриття якої передбачено відповідними положеннями (стандартами).
2. Примітки до річної фінансової звітності – типова форма № 5, затверджена наказом № 302 [143].Типова форма Приміток до річної фінансової звітності
звітності (Форма № 5), затверджена наказом № 302 [143], визначає мінімальний перелік інформації, що підлягає розкриттю (розшифровці) у примітках до фінансової звітності. Причому надання передбачених Формою № 5 відомостей не звільняє підприємства від розкриття в примітках до річної фінансової звітності іншої інформації, встановленої чинними П(С)БО (пп. 2 і 3 наказу № 302 [143]). Така інформація наводиться підприємствами у самостійно обраному вигляді: письмове пояснення, таблиця, графік тощо.(п. 4 наказу № 302 [143]).

Перш ніж приступити до коментарів, ще раз нагадаємо, що необхідно обов’язковорозкривати в примітках при складанні річної фінансової звітності (табл. 29.7). А потім зупинимося на порядку заповнення кожного з розділів Форми № 5.

Таблиця 29.7

Інформація, яка обов’язково розкривається в примітках до фінансових звітів

№ п/пДокумент, що регламентує розкриття інформаціїНорми документаЯка інформація розкриваєтьсяУ якій формі наводиться інформація
Підприємства, для яких обов’язковість оприлюднення річної фінансової звітності не передбачена законодавством
1П(С)БО 1 [1]Абзац шостий п. 19Про облікову політику підприємства та її зміниІнформація, що розкривається, наводиться підприємствами
у самостійно обраному вигляді (письмові пояснення, таблиці,
графіки тощо)
2П(С)БО 6 [6]Пп. 20, 21, 23Про виправлення помилок, зміну облікових оцінок, події після дати БалансуІнформація, що розкривається, наводиться підприємствами
у самостійно обраному вигляді (письмові пояснення, таблиці,
графіки тощо)
3П(С)БО 7 [7]П.п. 36.1Вартість основних засобів (первісна або переоцінена),
за якою вони відображені в Балансі (Форма № 1)
Інформація, що розкривається, наводиться підприємствами
у самостійно обраному вигляді (письмові пояснення, таблиці,
графіки тощо)
4П(С)БО 8 [8]П.п. 36.1Вартість нематеріальних активів (первісна або переоцінена),
за якою вони відображені в Балансі (Форма № 1)
5П(С)БО 10 [10]П.п. 13.1Перелік дебіторів
і суми довгострокової дебіторської заборгованості
6П(С)БО 16 [16]Абзац третій п. 32Склад і сума доходів і втрат за кожною
надзвичайною подією
Підприємства, для яких обов’язковість оприлюднення річної фінансової звітності та консолідованої звітності встановлено законодавством
7Усі П(С)БОНорми, що передбачають розкриття інформації в примітках до фінансової звітностіУся інформація, розкриття якої в примітках передбачено П(С)БО

РОЗДІЛ I. “НЕМАТЕРІАЛЬНІ АКТИВИ”

Перший розділ Приміток до річної фінансової звітності (Форма № 5) присвячений розшифровці інформації про нематеріальні активи підприємства та гудвіл, що наведена в ряд. 010 – 012 і в ряд. 065 Форми № 1, який вписується. Порядок заповнення цього розділу наведено в табл. 29.8.

Таблиця 29.8

Назва графи№ графиПорядок заповнення
I. Нематеріальні активи
Залишок на початок року
первісна (переоцінена) вартість3Ряд. 010 – сальдо на початок звітного року за Дт субрах. 121; ряд. 020 – сальдо на початок звітного року за Дт субрах. 122; ряд. 030 – сальдо на початок звітного року за Дт субрах. 123; ряд. 040 – сальдо на початок звітного року за Дт субрах. 124; ряд. 050 – сальдо на початок звітного року за Дт субрах. 125; ряд. 070 – сальдо на початок звітного року за Дт субрах. 127; ряд. 080 – алгебраїчна сума показників ряд. 010 – 070; ряд. 090 – сальдо на початок звітного року
за Дт субрах. 191, 193
Перевірка. Показник ряд. 080 гр. 3 Форми № 5 повинен відповідати показнику ряд. 011 гр. 3 Форми № 1 за звітний рік.
Показник ряд. 090 гр. 3 Форми № 5 повинен відповідати показнику ряд. 065 гр. 3 Форми № 1 за звітний рік.
накопичена амортизація4У гр. 4 ряд. 010 – 070 Форми № 5 наводяться аналітичні дані сальдо на початок звітного року
за Кт субрах. 133 (у розрізі груп нематеріальних активів). Ряд. 080 – алгебраїчна сума показників ряд. 010 – 070. Гр. 4 ряд. 090 Форми № 5 не заповнюється, оскільки
гудвіл є активом, що не амортизується
Нагадаємо: амортизації підлягають тільки ті нематеріальні активи, строк корисного використання яких визначено. Нематеріальні активи з невизначеним
строком корисного використання не амортизуються (п. 25 П(С)БО 8 [8]). При
цьому до нематеріальних активів з невизначеним строком корисного використання належать такі активи, щодо яких підприємством не визначено обмеження строку, протягом якого очікується збільшення грошових коштів
(або їх еквівалентів) від використання таких нематеріальних активів. Крім того, відповідно до того ж п. 25 П(С)БО 8 [8] не підлягає амортизації вартість нематеріальних активів у вигляді права постійного користування земельною ділянкою, яка обліковується на субрах. 122.
Перевірка. Показник ряд. 080 гр. 4 Форми № 5 повинен відповідати показнику ряд. 012 гр. 3 Форми № 1 за звітний рік.
Надійшло за рік5У гр. 5 ряд. 010 – 070 Форми № 5 відображається придбання або отримання нематеріальних активів у результаті їх розробки (у розрізі груп нематеріальних активів)
як внесок до статутного фонду або безоплатне отримання. Тобто наводяться аналітичні дані за оборотом Дт відповідних субрахунків рах. 12 –
Кт субрах. 154, а також за оборотом Дт відповідних субрахунків рах. 12 – Кт субрах. 424, 746, рах. 41, 46, 48 (якщо підприємство не застосовує рах. 15 для формування первісної вартості нематеріальних активів, отриманих як внесок до статутного фонду,
за цільовим фінансуванням або безоплатно). У цій же графі відображається переведення необоротних активів, утримуваних для продажу, до складу нематеріальних активів у разі відмови від їх реалізації (обороти за Дт відповідних субрахунків рах. 12 – Кт субрах. 286).
Ряд. 080 – алгебраїчна сума показників ряд. 010 – 070.
У гр. 5 ряд. 090 Форми № 5 відображається первісна вартість гудвілу, визнаного протягом
звітного року. Тобто наводяться аналітичні дані обороту за Дт субрах. 191, 193 – Кт рах. 37, 68
Переоцінка (дооцінка, уцінка -)
первісної (переоціненої) вартості6У гр. 6 ряд. 010 – 070 Форми № 5 наводиться сума проведеної протягом звітного року дооцінки (уцінки) нематеріальних активів
(за групами нематеріальних активів). Тобто в цій графі відображаються:
– дооцінка – обороти за Дт відповідних
субрахунків рах. 12 – Кт таких субрахунків:
133 – на суму дооцінки накопиченої амортизації нематеріальних активів;
423 – на суму дооцінки залишкової вартості об’єкта нематеріальних активів (при першій і наступних дооцінках) і на суму перевищення дооцінки залишкової вартості над сумою попередніх уцінок (при
дооцінки раніше уцінених нематеріальних активів);
746 – на суму дооцінки залишкової вартості
у межах суми попередніх уцінок (при дооцінці раніше уцінених нематеріальних активів);
– уцінка – обороти за Кт відповідних
субрахунків рах. 12 – Дт таких субрахунків:
133 – на суму уцінки накопиченої амортизації об’єкта нематеріальних активів;
423 – на суму уцінки залишкової вартості
у межах суми попередніх дооцінок (при уцінці раніше дооцінених нематеріальних активів);
975 – на суму уцінки залишкової вартості об’єкта при
першій і наступних уцінках або на суму перевищення уцінки залишкової вартості об’єкта над сумою попередніх дооцінок нематеріального активу (при уцінці раніше дооцінених нематеріальних активів).
У разі перевищення річної суми уцінки над сумою дооцінки ця різниця в гр. 6 ряд. 010 – 070
Форми № 5 наводиться в дужках (віднімається).
Ряд. 080 – алгебраїчна сума показників ряд. 010 – 070. Гр. 6 ряд. 090 Форми № 5 не заповнюється, оскільки чинне законодавство не передбачає проведення процедури дооцінки (уцінки) гудвілу
накопиченої амортизації7У гр. 7 ряд. 010 – 070 Форми № 5 відображається зміна суми накопиченої амортизації у зв’язку
з дооцінкою (уцінкою) нематеріальних активів. Такі дані відображаються оборотом за Дт відповідних субрахунків рах. 12 – Кт субрах. 133 (у разі дооцінки) і за Дт субрах. 133 – Кт відповідних субрахунків рах. 12 (у разі уцінки). У разі перевищення річної суми уцінки
над сумою дооцінки ця різниця в гр. 7 ряд. 010 – 070
Форми № 5 наводиться в дужках (віднімається).
Ряд. 080 – алгебраїчна сума показників ряд. 010 – 070.
Гр. 7 ряд. 090 Форми № 5 не заповнюється, оскільки гудвіл є активом, що не амортизується. Крім того, чинне законодавство не передбачає процедури проведення дооцінки (уцінки) гудвілу
Вибуло за рік
первісна (переоцінена) вартість8У гр. 8 ряд. 010 – 070 Форми № 5 відображається вибуття нематеріальних активів унаслідок їх переведення зі складу необоротних активів до складу необоротних активів, що утримуються для продажу, а також у результаті їх списання, безоплатної передачі тощо. (у розрізі груп нематеріальних активів). Дані оборотів за Дт субрах. 286,
133, 976, 993 – Кт відповідних субрахунків рах. 12.
Ряд. 080 – алгебраїчна сума показників ряд. 010 – 070. У гр. 8 ряд. 090 Форми № 5 відображається вибуття гудвілу,
зокрема у зв’язку з його включенням до групи вибуття, що відповідає критеріям активів, утримуваних для продажу, а також у результаті його списання. Дані
оборотів за Дт субрах. 286, 976, 993, рах. 14 – Кт субрах. 191, 193
накопичена амортизація9У гр. 9 ряд. 010 – 070 Форми № 5 відображається
списання накопиченої амортизації об’єктів нематеріальних активів, що вибули (за групами нематеріальних активів). Дані оборотів за Дт субрах. 133 –
Кт відповідних субрахунків рах. 12.
Ряд. 080 – алгебраїчна сума показників ряд. 010 – 070.
Гр. 9 ряд. 090 Форми № 5 не заповнюється
Нараховано амортизації за рік10У гр. 10 ряд. 010 – 070 Форми № 5 відображається сума нарахованої за рік амортизації нематеріальних активів (у розрізі груп нематеріальних активів). Дані оборотів за Дт рах. 15, 23, 91, 92, 93 і субрах. 941,
949 – Кт субрах. 133. Для підприємств, що застосовують рахунки класу 8: оборот за Дт рах. 83 – Кт субрах. 133.
Ряд. 080 – алгебраїчна сума показників ряд. 010 – 070.
Гр. 10 ряд. 090 Форми № 5 не заповнюється, оскільки гудвіл є активом, що не амортизується
Втрати
від зменшення корисності за рік
11У гр. 11 ряд. 010 – 070 Форми № 5 відображаються втрати
від зменшення корисності об’єктів нематеріальних активів. Дані оборотів за Дт субрах. 423, 972 – Кт субрах. 133.
Ряд. 080 – алгебраїчна сума показників ряд. 010 – 070.
У гр. 11 ряд. 090 Форми № 5 відображаються витрати
від зменшення корисності гудвілу, розмір яких визначається відповідно до П(С)БО 28. Дані оборотів за Дт субрах. 972 – Кт субрах. 191, 193
Інші зміни за рік
первісної (переоціненої) вартості12У гр. 12 ряд. 010 – 070 Форми № 5 відображаються інші зміни первісної вартості нематеріальних активів, не відображені в гр. 5 – 11 ряд. 010 – 070
Форми № 5. Наприклад, поліпшення нематеріальних активів (аналітичні дані до річних оборотів за Дт відповідних субрахунків рах. 12 – Кт субрах. 154).
Ряд. 080 – алгебраїчна сума показників ряд. 010 – 070.
Гр. 12 ряд. 090 Форми № 5, на нашу думку, не заповнюється
накопиченої амортизації13У гр. 13 ряд. 010 – 070 Форми № 5 відображаються інші зміни накопиченої амортизації нематеріальних активів, що не відображені в гр. 5 – 11 ряд. 010 – 070 Форми № 5. Наприклад, відновлення корисності об’єктів нематеріальних активів
після усунення причин попереднього зменшення їх корисності (аналітичні дані до річних оборотів за Дт субрах. 133 – Кт субрах. 742, 423).
Ряд. 080 – алгебраїчна сума показників ряд. 010 – 070.
Гр. 13 ряд. 090 Форми № 5 не заповнюється
Залишок на кінець року
первісна (переоцінена) вартість14Гр. 14 (ряд. 010 – 080) = ряд. 010 080 (гр. 3 гр. 4 гр. 5 (-) гр. 6 ( )
( ) гр. 7 гр. 8 гр. 9 гр. 10 гр. 11 (-) гр. 12 ( ) гр. 13 гр. 15).
Гр. 14 ряд. 090 = ряд. 090 (гр. 3 гр. 5 гр. 8 гр. 11)
Перевірка. Показник ряд. 080 гр. 14 Форми № 5 повинен відповідати показнику ряд. 011 гр. 4 Форми № 1 за звітний рік.
Показники ряд. 010 – 070 гр. 14 Форми № 5 повинні відповідати сальдо на кінець звітного року за Дт рах. 12 (у розрізі кожної групи нематеріальних активів). Показник ряд. 090 гр. 14 Форми № 5 повинен відповідати сальдо на кінець звітного року за Дт рах
звітного року за Дт рах. 19, а також показнику ряд. 065 гр. 4 Форми № 1 за звітний рік.
накопичена амортизація15Гр. 15 (ряд. 010 – 080) = ряд. 010 080 (гр. 4 (-) гр. 7 гр. 9 гр. 10 гр. 11 (-) гр. 13).
Гр. 15 ряд. 090 не заповнюється, оскільки гудвіл
визнається активом, що не амортизується
Перевірка. Показник ряд. 080 гр. 15 Форми № 5 повинен відповідати показнику ряд. 012 гр. 4 Форми № 1 за звітний рік.

РОЗДІЛ II. “ОСНОВНІ ЗАСОБИ”

Цей розділ багато в чому аналогічний попередньому: у ньому рядки відповідають субрахункам рах. 10 “Основні засоби” і 11 “Інші необоротні матеріальні активи”. Тут у табличній формі розшифровується інформація про первісну вартість та амортизацію основних засобів (далі – ОЗ) та інших необоротних матеріальних активів (далі – НМА) на початок року, зміну їхньої вартості протягом року, а також розраховується вартість на кінець року, тобто в цьому розділі розшифровується інформація, наведена в ряд. 030 – 032 і 055 – 057 Форми № 1.
Порядок заповнення цього розділу наведемо в табл. 29.9.

Таблиця 29.9

Назва графи№ графиПорядок заповнення
II. Основні засоби
Залишок на початок року
первісна (переоцінена) вартість3Ряд. 100 – сальдо на початок звітного року за Дт субрах. 101; ряд. 105 – сальдо на початок звітного року за Дт субрах. 100; ряд. 110 – сальдо на початок звітного року за Дт субрах. 102; ряд. 120 – сальдо на початок звітного року за Дт субрах. 103;
ряд. 130 – сальдо на початок звітного року за Дт субрах. 104; ряд. 140 – сальдо на початок звітного року за Дт субрах. 105; ряд. 150 – сальдо на початок звітного року за Дт субрах. 106; ряд. 160 – сальдо на початок звітного року за Дт субрах. 107; ряд. 170 – сальдо на початок звітного року за Дт субрах. 108; ряд. 180 – сальдо на початок звітного року за Дт субрах. 109; ряд. 190 – сальдо на початок звітного року за Дт субрах. 111; ряд. 200 – сальдо на початок звітного року за Дт субрах. 112; ряд. 210 – сальдо на початок звітного року за Дт субрах. 113; ряд. 220 – сальдо на початок звітного року за Дт субрах. 114; ряд. 230 – сальдо на початок звітного року за Дт субрах. 115; ряд. 240 – сальдо на початок звітного року за Дт субрах. 116; ряд. 250 – сальдо на початок звітного року за Дт субрах. 117; ряд. 260 – алгебраїчна сума показників ряд. 100 – 250
Перевірка. Показник ряд. 105 гр. 3 Форми № 5 повинен відповідати показнику ряд. 055 гр. 3 ряд. 057 гр. 3 Форми № 1 за звітний період. Показник, що дорівнює сумі ряд. 100, 110 – 250 гр. 3 Форми № 5, повинен відповідати показнику ряд. 031 гр. 3 Форми № 1 за звітний період.
знос4У ряд. 100 і 220 гр. 4 Форми № 5 проставляється прочерк, оскільки вартість землі та природних ресурсів не амортизується.
Ряд. 105 гр. 4 Форми № 5 – сальдо на початок
звітного року за Кт субрах. 135. Якщо підприємство обліковує інвестиційну нерухомість
за справедливою вартістю, цей рядок
не заповнюється (у ньому проставляється прочерк). У ряд. 110 – 210, 230 – 250 Форми № 5 наводяться аналітичні дані на початок звітного року за Кт субрах. 131 і 132
(у розрізі груп ОЗ та інших НМА). Стр. 260 – алгебраїчна сума показників ряд. 105 – 210, 230 – 250
Перевірка. Показник ряд. 105 гр. 4 Форми № 5 повинен відповідати показнику ряд. 057 гр. 3 Форми № 1 за звітний період.
Показник, що дорівнює сумі ряд. 110 – 210, 230 – 250 гр. 4 Форми № 5, повинен відповідати показнику ряд. 032 гр. 3 Форми № 1 за звітний період.
Надійшло за рік5У гр. 5 ряд. 100 – 250 Форми № 5 відображається надходження придбаних, створених, безоплатно отриманих ОЗ, об’єктів інвестиційної нерухомості та інших НМА (у розрізі груп ОЗ та інших НМА). Тобто наводяться аналітичні дані
за оборотом Дт відповідних субрахунків рах. 10,
11 – Кт субрах. 151, 152, 153, а також за оборотом Дт відповідних субрахунків рах. 10, 11 – Кт субрах. 424,
746, рах. 41, 46, 48 (якщо підприємство не застосовує рах. 15 для формування первісної вартості ОЗ та інших НМА, отриманих як внесок до статутного фонду, за цільовим фінансуванням або безоплатно). У цій же графі відображається зворотне переведення до складу необоротних активів ОЗ, об’єктів інвестиційної нерухомості та інших НМА, які раніше обліковувалися у складі необоротних активів, утримуваних для продажу (обороти за Дт відповідних субрахунків рах. 10 і 11 – Кт субрах. 286). Ряд. 260 – алгебраїчна сума
показників ряд. 100 – 250
Переоцінка (дооцінка, уцінка -)
первісної (переоціненої) вартості6У гр. 6 ряд. 100, 110 – 250 Форми № 5 наводиться сума проведеної протягом звітного року дооцінки (уцінки) ОЗ та інших НМА (за групами ОЗ та інших НМА). Тобто в цій графі відображаються:
– дооцінка – обороти за Дт відповідних
субрахунків рах. 10 і 11 – Кт таких субрахунків:
131, 132 – на суму дооцінки зносу ОЗ та інших НМА;
423 – на суму дооцінки залишкової вартості
об’єкта ОЗ та інших НМА (при першій і подальших дооцінках) і на суму перевищення дооцінки залишкової вартості над сумою попередніх уцінок (при дооцінці раніше уцінених ОЗ та інших НМА);
746 – на суму дооцінки залишкової вартості
у межах попередніх уцінок (при дооцінці раніше уцінених ОЗ та інших НМА);
– уцінка – обороти за Кт відповідних
субрахунків рах. 10 і 11 – Дт таких субрахунків:
131, 132 – на суму уцінки зносу об’єкта ОЗ або інших НМА;
423 – на суму уцінки залишкової вартості
у межах суми попередніх дооцінок (при уцінці раніше дооцінених ОЗ або інших НМА);
975 – на суму першої та наступних уцінок
залишкової вартості, а також на суму перевищення уцінки залишкової вартості над попередньою дооцінкою об’єкта ОЗ або інших НМА (при уцінці раніше дооцінених ОЗ або інших НМА).
Стр. 105 гр. 6 Форми № 5 не заповнюється
(у ньому ставиться прочерк).
У разі якщо амортизація на бібліотечні фонди (субрах. 111) і МНМА (субрах. 112) нараховується
у розмірі 100 % при введенні в експлуатацію або
у розмірі 50 % у першому та останньому місяцях використання, у ряд. 190 і 200 гр. 6 ставиться прочерк (на підставі абзацу третього п. 16 П(С)БО 7 [7] такі інші НМА переоцінці не підлягають).
У разі перевищення річної суми уцінки над сумою дооцінки ця різниця у Формі
№ 5 наводиться в дужках (віднімається). Ряд. 260 – алгебраїчна сума показників ряд. 100 – 250
зносу7У гр. 7 ряд. 110 – 210, 230 – 250 Форми № 5 відображається зміна суми зносу ОЗ та інших НМА у зв’язку з їх дооцінкою (уцінкою). Такі дані відображаються оборотом за Дт субрах. 102 – 109 і відповідних субрахунків рах. 11 – Кт субрах. 131, 132 (у разі дооцінки) і за Дт субрах. 131, 132 – Кт субрах. 102 – 109 і відповідними субрах
109 і відповідних субрахунків рах. 11 (при уцінці). У разі перевищення річної суми уцінки
над сумою дооцінки ця різниця у Формі
№ 5 наводиться в дужках (віднімається).
Стр. 100, 105 і 220 гр. 7 Форми
№ 5 не заповнюються.
Стр. 260 – алгебраїчна сума показників ряд. 110 – 250
Вибуло за рік
первісна (переоцінена) вартість8У гр. 8 ряд. 100 – 250 Форми № 5 відображається вибуття ОЗ, об’єктів інвестиційної нерухомості та інших НМА внаслідок їх переведення до складу необоротних активів, утримуваних для продажу, безоплатної передачі, а також списання
унаслідок невідповідності критеріям визнання активом тощо. (у розрізі груп ОЗ та інших НМА). Дані оборотів за Дт субрах. 131, 132, 135, 286,
976, рах. 99 – Кт відповідних субрах. рах. 10 і 11.
Стр. 260 – алгебраїчна сума показників ряд. 100 – 250
знос9У гр. 9 ряд. 105 – 210, 230 – 250 Форми
№ 5 відображається списання зносу вибулих об’єктів ОЗ, інвестиційної нерухомості
та інших НМА (за групами ОЗ та інших НМА). Дані оборотів за Дт субрахунків 131, 132, 135 (у разі обліку інвестиційної нерухомості за первісною вартістю) – Кт субрах. 100,
102 – 109, відповідних субрахунків рах. 11 (у частині зносу вибулих об’єктів).
У ряд. 100 і 220 гр. 9 проставляється прочерк,
оскільки вартість землі та природних ресурсів не амортизується.
Ряд. 260 – алгебраїчна сума
показників ряд. 105 – 210, 230 – 250
Нараховано амортизації за рік10У ряд. 100 і 220 гр. 10 Форми № 5 проставляється прочерк, оскільки вартість землі та природних ресурсів не амортизується.
У гр. 10 ряд. 105 – 210, 230 – 250 Форми № 5
відображається сума нарахованої за рік амортизації
ОЗ, об’єктів інвестиційної нерухомості
та інших НМА (у розрізі груп ОЗ та інших НМА). Дані оборотів за Дт рах. 15, 23, 91, 92, 93 і субрах.
941, 949 у кореспонденції – Кт субрах. 131, 132,
135. Для підприємств, що застосовують рахунки класу
8: оборот за Дт рах. 83 – Кт субрах. 131, 132, 135.
Стр. 105 гр. 10 Форми № 5 заповнюється
тільки в разі обліку об’єктів інвестиційної нерухомості за первісною вартістю. Стр. 260 – алгебраїчна сума
показників ряд. 105 – 210, 230 – 250
Втрати від зменшення корисності11У гр. 11 ряд. 100 – 250 Форми № 5 відображаються витрати від зменшення корисності об’єктів
ОЗ, інвестиційної нерухомості та інших
НМА. Дані оборотів за Дт субрах. 423,
972 – Кт субрах. 101, 114, 131, 132, 135.
Гр. 11 ряд. 105 Форми № 5 заповнюється
тільки в разі обліку об’єктів інвестиційної нерухомості за первісною вартістю. Ряд. 260 – алгебраїчна сума
показників ряд. 100 – 250
Інші зміни за рік
первісної (переоціненої) вартості12У гр. 12 ряд. 100 – 250 Форми № 5 відображаються інші зміни первісної вартості ОЗ, об’єктів інвестиційної нерухомості та інших НМА, не відображені в гр. 5 – 11 ряд. 100 – 250
Форми № 5. Наприклад, поліпшення об’єктів ОЗ, інвестиційної нерухомості та інших НМА (річні обороти за Дт відповідних субрахунків рах. 10 і 11 – Кт субрах. 151, 152, 153), збільшення первісної вартості об’єкта ОЗ у зв’язку з
зі створенням забезпечення на обґрунтовану розрахунком суму зобов’язання, яке відповідно до
до законодавства виникає у підприємства щодо демонтажу, переміщення цього об’єкта та приведення земельної ділянки,
на якій він розташований, у стан, придатний для подальшого використання (річні обороти
за Дт відповідних субрах. рах. 10 – Кт субрах. 478). Також, на нашу думку, у цій графі відображаються:
– операції з переведення об’єктів операційної нерухомості до складу об’єктів інвестиційної нерухомості і назад (річний оборот
за Дт субрах. 100 – Кт субрах. 101, 103 і за
Дт субрах. 101, 103 – Кт субрах. 100);
– результати оцінки об’єктів інвестиційної нерухомості, що обліковуються за справедливою вартістю, на дату балансу (річний
оборот за Дт субрах. 100 – Кт субрах. 719 або за Дт субрах. 949 – Кт субрах. 100). Стр. 260 – алгебраїчна сума показників ряд. 100 – 250
зносу13У ряд. 100 і 220 гр. 13 Форми № 5 проставляється прочерк, оскільки вартість землі та природних ресурсів не амортизується.
У гр. 13 ряд. 105 – 210, 230 – 250 Форми
№ 5 відображаються інші зміни зносу ОЗ, об’єктів інвестиційної нерухомості та інших НМА, не відображені в гр. 5 – 11
ряд. 105 – 210, 230 – 250 Форми № 5. Наприклад, відновлення корисності об’єктів ОЗ, інвестиційної нерухомості та інших НМА
після усунення причин попереднього зменшення їх корисності (аналітичні дані оборотів
за Дт субрах. 131, 132, 135 – Кт субрах. 423, 742).
Стр. 105 гр. 13 Форми № 5 заповнюють тільки в разі обліку об’єктів інвестиційної нерухомості за первісною вартістю.
Також, на нашу думку, у цій графі відображають операції зі списання (перенесення на інший
субрахунок рах. 13) суми накопиченої амортизації у зв’язку з переведенням об’єкта операційної нерухомості до складу інвестиційної нерухомості і назад (Дт субрах. 135 –
Кт субрах. 131 і Дт субрах. 131 – Кт субрах. 135). Стр. 260 – алгебраїчна сума показників ряд. 105 – 210, 230 – 250
Залишок на кінець року
первісна (переоцінена) вартість14Гр. 14 (ряд. 100 – 260) = ряд. 100 – 260 (гр. 3 –
гр. 4 гр. 5 (-) гр. 6 ( ) гр. 7 гр. 8 гр. 9 –
гр. 10 гр. 11 (-) гр. 12 ( ) гр. 13 гр. 15)
Перевірка. Показник ряд. 105 гр. 14 Форми № 5 повинен відповідати показнику ряд. 055 гр. 4 ряд. 057 гр. 4 Форми № 1 за звітний рік. Показник, що дорівнює сумі ряд. 100, 110 – 250 гр. 14 Форми № 5, повинен відповідати показнику ряд. 031 гр. 4 Форми № 1 за звітний рік.
Показники ряд. 100 – 250 гр. 14 Форми № 5 повинні відповідати сальдо на кінець звітного року за Дт рах. 10, 11 (у розрізі кожної групи ОЗ та інших НМА).
знос15Гр. 15 (ряд. 105 – 210, 230 – 260) =
= ряд. 105 – 210, 230 – 260 (гр. 4 (-)
(-) гр. 7 гр. 9 гр. 10 гр. 11 (-) гр. 13)
Перевірка. Показник ряд. 105 гр. 15 Форми № 5 повинен відповідати показнику ряд. 057 гр. 4 Форми № 1 за звітний рік.
Показник, що дорівнює сумі ряд. 110 – 210, 230 – 250 гр. 15 Форми № 5, повинен відповідати показнику ряд. 032 гр. 4 Форми № 1 за звітний рік.
у тому числі:
отримані у фінансову оренду
первісна (переоцінена) вартість16У гр. 16 ряд. 100 – 180 Форми № 5 відображається первісна (переоцінена) вартість об’єктів ОЗ, інвестиційної нерухомості, отриманих у фінансову оренду станом на кінець звітного року (аналітичні дані сальдо за Дт відповідних субрахунків рах. 10). Ряд. 260 – алгебраїчна сума
показників ряд. 100 – 180
знос17У гр. 17 ряд. 105 – 180 Форми № 5 відображаються аналітичні дані сальдо за Кт субрах. 131,
135 станом на кінець звітного року (у частині
ОЗ, інвестиційної нерухомості, отриманих за договорами фінансового лізингу).
Стр. 105 гр. 17 Форми № 5 заповнюють тільки
у разі обліку об’єктів інвестиційної нерухомості за первісною вартістю. Стр. 260 – алгебраїчна сума показників ряд. 105 – 180
передані в операційну оренду
первісна (переоцінена) вартість18У гр. 18 ряд. 100 – 250 Форми № 5 відображається первісна вартість об’єктів ОЗ, об’єктів інвестиційної нерухомості та інших НМА, переданих в операційну оренду станом на кінець звітного року (аналітичні дані
сальдо за Дт відповідних субрахунків рах. 10 і 11). У цій графі відображається також справедлива вартість переданих в операційну оренду об’єктів інвестиційної нерухомості, що оцінюються за справедливою вартістю.
Ряд. 260 – алгебраїчна сума
показників ряд. 100 – 250
знос19У гр. 19 ряд. 105 – 210, 230 – 250 Форми
№ 5 відображаються аналітичні дані сальдо за Кт субрах. 131, 132, 135 станом на кінець звітного року в частині зносу ОЗ, об’єктів інвестиційної нерухомості та інших
НМА, переданих в оперативну оренду. Стр. 260 – алгебраїчна сума показників ряд. 105 – 210, 230 – 250

РОЗДІЛ III. “КАПІТАЛЬНІ ІНВЕСТИЦІЇ”

Цей розділ розкриває інформацію про суми капітальних інвестицій, тобто витрат на придбання або створення матеріальних і нематеріальних необоротних активів, здійснених за рік (гр. 3), із зазначенням балансової вартості таких інвестицій на кінець року (гр. 4). Рядки цього розділу відповідають субрахункам рахунка 15 “Капітальні інвестиції” і слугують для розшифровки показника рядка 020 графи 4 Форми № 1 (див. табл. 29.10).

Таблиця 29.10

Найменування показникаКод рядкаЗа рікНа кінець року
III. Капітальні інвестиції
Зверніть увагу: не розцінюються як капітальні інвестиції в необоротні матеріальні активи і не відображаються в розділі III “Капітальні інвестиції”
Форми № 5 авансові платежі для фінансування капітального будівництва.
Капітальне будівництво280Аналітичні дані обороту за Дт субрах. 151*Сальдо за Дт субрах. 151 на кінець звітного року
Придбання (виготовлення)
основних засобів
290Аналітичні дані обороту за Дт субрах. 152*Сальдо за Дт субрах. 152 на кінець звітного року
Придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів300Аналітичні дані обороту за Дт субрах. 153*Сальдо за Дт субрах. 153 на кінець звітного року
Придбання (створення)
нематеріальних активів
310Аналітичні дані обороту за Дт субрах. 154*Сальдо за Дт субрах. 154 на кінець звітного року
Придбання
(вирощування) довгострокових біологічних активів
320Аналітичні дані обороту за Дт субрах. 155*Сальдо за Дт субрах. 155 на кінець звітного року
* У кореспонденції – Кт рах. 13, 20, 22, 23, 28, 37, 53, 63,
65, 66, 68, субрах. 423, 641, 642, 746 та ін.
Інші330
Усього340(Стр. 280, стор. 290
ряд. 300 стор. 310
стор. 320 стор. 330)
гр. 3 Форми № 5
(ряд. 280, ряд. 290
ряд. 300 стор. 310
стор. 320 стор. 330)
гр. 4 Форми № 5
Перевірка. Показник ряд. 340 гр. 4 Форми № 5 повинен відповідати показнику ряд. 020 гр. 4 Форми № 1.

РОЗДІЛ IV. “ФІНАНСОВІ ІНВЕСТИЦІЇ”

У цьому розділі розкривається інформація про рух вартості фінансових інвестицій протягом року з відображенням їх балансової вартості на кінець звітного року. Тобто ця таблиця Форми № 5 призначена для розшифровки показників рядків 040, 045 і 220 Форми № 1 (див. табл. 29.11).

Таблиця 29.11

Найменування показникаКод рядкаЗа рікНа кінець року
довгостроковіпоточні
IV. Фінансові інвестиції
А. Фінансові інвестиції за методом участі в капіталі в:
асоційовані підприємства350Дані аналітичного обліку оборотів
за Дт субрах. 141 – Кт рах. 30, 31, 41,
46, 72, субрах. 377,
422, 425, 685 та ін.
Дані аналітичного обліку про сальдо за Дт субрах. 141 на кінець звітного року (у частині фінансових інвестицій
в асоційовані підприємства)
дочірні підприємства360Дані аналітичного обліку оборотів
за Дт субрах. 141 – Кт рах. 30, 31, 41,
46, 72, субрах. 377,
422, 425, 685 та ін.
Дані аналітичного обліку про сальдо
за Дт субрах. 141 на кінець звітного року
(у частині фінансових інвестицій у дочірні підприємства)
спільну діяльність370Дані аналітичного обліку оборотів
за Дт субрах. 141 – Кт рах. 30, 31, 41,
46, 72, субрах. 377,
422, 425, 685 та ін.
Дані аналітичного обліку про сальдо
за Дт субрах. 141 на кінець звітного року
(у частині фінансових інвестицій у спільну діяльність)
Перевірка. Сума показників ряд. 350 – 370 гр. 4 Форми № 5 повинна відповідати показнику ряд. 040 гр. 4 Форми № 1 за звітний рік.
Б. Інші фінансові інвестиції в:
частки і паї в статутному капіталі інших підприємств380Дані аналітичного обліку оборотів за Дт субрах. 142,
143, 352 – Кт рах. 30,
31, 41, 46, субрах.
377, 422, 685,
733, 746 та ін.
Дані аналітичного обліку про сальдо
за Дт субрах. 142,
143 на кінець звітного року
Дані аналітичного обліку про сальдо за Дт субрах. 352
на кінець звітного року
акції390Дані аналітичного обліку оборотів за Дт субрах. 142,
143, 352 – Кт рах. 30,
31, 41, 46, субрах.
377, 422, 685,
733, 746 та ін.
Дані аналітичного обліку про сальдо
за Дт субрах. 142,
143 на кінець звітного року
Дані аналітичного обліку про сальдо за Дт субрах. 352
на кінець звітного року
облігації400Дані аналітичного обліку оборотів за Дт субрах. 142,
143, 352 – Кт рах. 30,
31, 41, 46, субрах.
377, 422, 685,
733, 746 та ін.
Дані аналітичного обліку про сальдо
за Дт субрах. 142,
143 на кінець звітного року
Дані аналітичного обліку про сальдо за Дт субрах. 352
на кінець звітного року
інші410Дані аналітичного обліку оборотів за Дт субрах. 142,
143, 352 – Кт рах. 30,
31, 41, 46, субрах.
377, 422, 685,
733, 746 та ін.
Дані аналітичного обліку про сальдо
за Дт субрах. 142,
143 на кінець звітного року
Дані аналітичного обліку про сальдо за Дт субрах. 352
на кінець звітного року
Перевірка. Сума показників ряд. 380 – 410 гр. 4 Форми № 5 повинна відповідати показнику ряд. 045 гр. 4 Форми № 1 за звітний рік.
Усього (розд. А розд. Б)420(ряд. 350, ряд. 360
ряд. 370 стор. 380
стор. 390 стор. 400
ряд. 410) гр. 3
Форми № 5
(Стр. 350, стор. 360
ряд. 370 стор. 380
стор. 390 стор. 400
ряд. 410) гр. 4
Форми № 5
(Ряд. 380 ряд. 390
ряд. 400 стор. 410)
гр. 5 Форми № 5
Перевірка. Показник ряд. 420 гр. 5 Форми № 5 повинен відповідати показнику ряд. 220 гр. 4 Форми № 1 за звітний рік.

РОЗДІЛ V. “ДОХОДИ І ВИТРАТИ”

Цей розділ найтіснішим чином пов’язаний з інформацією Звіту про фінансові результати (Форма № 2), деталізуючи відомості, наведені в цій формі звітності
звітності.
Порядок заповнення цього розділу і відповідність його рядків регістрам бухгалтерського обліку наведемо в табл. 29.12.

Таблиця 29.12

Найменування показникаКод рядкаДоходиВитрати
V. Доходи та витрати
А. Інші операційні доходи та витрати
Операційна оренда активів440Оборот за Дт субрах. 713 –
Кт субрах. 791 за звітний рік
Аналітичні дані обороту
за Кт субрах. 949 (у частині витрат, понесених
у зв’язку з операційною орендою) – Дт субрах. 791 за звітний рік
Операційна курсова різниця450Оборот за Дт субрах. 714 – Дт субрах
Кт субрах. 791 за звітний рік
Оборот за Кт субрах. 945 – Кт субрах
Дт субрах. 791 за звітний рік
Реалізація інших оборотних активів460Оборот за Дт субрах. 712 – Дт субрах
Кт субрах. 791 за звітний рік
Оборот за Кт субрах. 943 – Кт субрах
Дт субрах. 791 за звітний рік
Штрафи, пеня, неустойки470Оборот за Дт субрах. 715 – Дт субрах
Кт субрах. 791 за звітний рік
Оборот за Кт субрах. 948 – Кт субрах
Дт субрах. 791 за звітний рік
Утримання об’єктів житлово-комунального
і соціальнокультурного призначення
480Аналітичні дані обороту
за Дт субрах. 719 (у частині доходів від діяльності об’єктів житловокомунального
та соціально-культурного призначення) – Кт субрах. 791 за звітний рік
Аналітичні дані обороту
за Кт субрах. 949 (у частині витрат, понесених
у зв’язку з діяльністю об’єктів житлово-комунального
та соціально-культурного призначення) – Дт субрах. 791 за звітний рік
Інші операційні доходи та витрати490Оборот
за Дт субрах. 710, 711,
716, 717, 718, 719 (у частині доходів, не відображених
у ряд. 480 гр. 3 Форми
№ 5) – Кт субрах. 791 за звітний рік
Оборот за Кт субрах. 940,
941, 942, 944, 946, 947,
949 (у частині витрат, не відображених у ряд.
440 і 480 гр. 4 Форми
№ 5) – Дт субрах. 791 за звітний рік
у тому числі:
відрахування до резерву сумнівних боргів491ХОборот за Дт субрах. 944 – Дт субрах
Кт рах. 38 за звітний період
Перевірка. Показник ряд. 491 гр. 4 Форми № 5 повинен відповідати показнику ряд. 775 гр. 4 Форми № 5.
непродуктивні витрати і втрати492ХОборот за Кт субрах. 946,
947 – Дт субрах. 791 за звітний період
Перевірка. Сума (ряд. 440, ряд. 450 стор. 460 стор. 470
стор. 480 ряд. 490) гр. 3 Форми № 5 має відповідати показнику ряд. 060 гр. 3 Форми № 2 за звітний рік.
Сума (ряд. 440 ряд. 450 ряд. 460 ряд. 470 ряд. 480 ряд. 490) гр. 4 Форми
№ 5 повинна відповідати показнику ряд. 090 гр. 3 Форми № 2 за звітний рік.
Б. Доходи і втрати від участі в капіталі за інвестиціями в:
асоційовані підприємства500Оборот за Дт субрах. 721 –
Кт субрах. 792 за звітний рік
Оборот за Кт субрах. 961 –
Дт субрах. 792 за звітний рік
дочірні підприємства510Оборот за Дт субрах. 723 – Дт субрах
Кт субрах. 792 за звітний рік
Оборот за Кт субрах. 963 – Кт субрах
Дт субрах. 792 за звітний рік
спільну діяльність520Оборот за Дт субрах. 722 – Дт субрах
Кт субрах. 792 за звітний рік
Оборот за Кт субрах. 962 – Дт субрах
Дт субрах. 792 за звітний рік
Перевірка. Сума (ряд. 500, ряд. 510, ряд. 520) гр. 3 Форми № 5 повинна відповідати показнику ряд. 110 гр. 3 Форми № 2 за звітний рік. Сума (ряд. 500, ряд. 510, ряд. 520) гр. 4 Форми № 5 повинна відповідати показнику ряд. 150 гр. 3 Форми № 2 за звітний рік.
В. Інші фінансові доходи і витрати
Дивіденди530Оборот за Дт субрах. 731 –
Кт субрах. 792 за звітний рік
Х
Проценти540ХОборот за Кт субрах. 951 – Дт рах. 15, 23 і субрах.
792 за звітний рік
Фінансова оренда активів550Аналітичні дані обороту за Дт субрах. 732 – Кт субрах. 792 за звітний рік (у частині доходів,
отриманих у зв’язку зі здаванням активів
у фінансову оренду)
Аналітичні дані обороту за Кт субрах. 952 – Дт рах. 15, 23 і субрах. 792
за звітний рік (у частині витрат, понесених
у зв’язку з фінансовою орендою активів)
Інші фінансові доходи і витрати560Аналітичні дані обороту за Дт субрах. 732,
733 – Кт субрах. 792
за звітний рік (у частині доходів, не відображених
у ряд. 550 гр. 3 Форми № 5)
Аналітичні дані обороту за Кт субрах. 952 – Дт рах. 15, 23 і субрах. 792
за звітний рік (у частині витрат, не відображених
у ряд. 550 гр. 4 Форми № 5)
Перевірка. Сума (ряд. 530, ряд. 550, ряд. 560) гр. 3 Форми № 5
повинна відповідати показнику ряд. 120 гр. 3 Форми № 2.
Сума (ряд. 540 ряд. 550 ряд. 560) гр. 4 Форми № 5 повинна відповідати сумі показників ряд. 140 гр. 3 Форми № 2, ряд. 342 і ряд. 633 Форми № 5.
Г. Інші доходи та витрати
Реалізація
фінансових інвестицій
570Оборот за Дт субрах. 741 – Дт субрах
Кт субрах. 793 за звітний рік
Оборот за Кт субрах. 971 – Кт субрах
Дт субрах. 793 за звітний рік
Доходи від об’єднання підприємств580Аналітичні дані обороту за Дт субрах. 746 – Кт субрах. 793 за звітний рік (у частині доходу від об’єднання підприємств)
ний рік (у частині доходу
від перевищення вартості частки покупця у справедливій вартості придбаних ідентифікованих активів, зобов’язань
і непередбачених зобов’язань об’єкта придбання над сукупністю витрат на об’єднання підприємств та/або видів їх господарської діяльності)
Результат оцінки корисності590Оборот за Дт субрах. 742 –
Кт субрах. 793 за звітний рік
Оборот за Кт субрах. 972 – Кт субрах
Дт субрах. 793 за звітний рік
Неопераційна курсова різниця600Оборот за Дт субрах. 744 – Дт субрах
Кт субрах. 793 за звітний рік
Оборот за Кт субрах. 974 – Кт субрах
Дт субрах. 793 за звітний рік
Безоплатно отримані активи610Оборот за Дт субрах. 745 – Дт субрах
Кт субрах. 793 за звітний рік
Х
Списання необоротних активів620ХОборот за Кт субрах. 976 – Дт субрах
Дт субрах. 793 за звітний рік
Інші доходи та витрати630Оборот за Дт субрах. 746 –
Кт субрах. 793 за звітний рік
(за винятком доходу від об’єднання підприємств, зазначеного
у ряд. 580 гр. 3 Форми № 5)
Оборот за Кт субрах. 975 і 977 – Дт субрах. 793
за звітний рік
Перевірка. Сума (ряд. 570, ряд. 580 стор. 590 стор. 600
ряд. 610 ряд. 630) гр. 3 Форми № 5 повинна відповідати показнику ряд. 130 гр. 3 Форми № 2 за звітний рік.
Сума (ряд. 570, ряд. 580, ряд. 590, ряд. 600, ряд. 620, ряд. 630) гр. 4 Форми
№ 5 повинна відповідати показнику ряд. 160 гр. 3 Форми № 2 за звітний рік.

РОЗДІЛ VI. “ГРОШОВІ КОШТИ”

Цей розділ розкриває інформацію про найбільш ліквідну частину активів підприємства, а саме про наявність грошових коштів на кінець року. У ньому розшифровується інформація про показники рядків 230 і 240 Форми № 1 (див. табл. 29.13).
Таблиця 29.13

Найменування показникаКод рядкаНа кінець року
VI. Грошові кошти
Каса640Сальдо на кінець звітного року за Дт рах. 30
Поточний рахунок у банку650Сальдо на кінець звітного року за Дт субрах. 311, 312
Інші рахунки в банку
(акредитиви,
чекові книжки)
660Сальдо на кінець звітного року за Дт субрах. 313, 314
Грошові кошти в дорозі670Сальдо на кінець звітного року за Дт субрах. 333, 334
Еквіваленти грошових коштів680Сальдо на кінець звітного року за Дт субрах. 351
Усього690Сума (ряд. 640 ряд. 650 стор. 660
ряд. 670 ряд. 680) гр. 3 Форми № 5
Перевірка. Показник ряд. 690 гр. 3 Форми № 5 повинен відповідати сумі (ряд. 230, ряд. 240) гр. 4 Форми № 1 за звітний рік, а також показнику ряд. 430 гр. 3 Форми № 3 за звітний рік.

РОЗДІЛ VII. “ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ І РЕЗЕРВИ”

У цьому розділі розкривається інформація про рух коштів, які за рішенням підприємства резервуються для забезпечення майбутніх витрат і платежів (див. табл. 29.14).

Таблиця 29.14

Графа№ графиПорядок заповнення
VII. Забезпечення та резерви
Залишок на початок року3Ряд. 710 “Забезпечення на виплату відпусток працівникам” – сальдо на початок звітного року за Кт субрах. 471;
ряд. 720 “Забезпечення майбутніх витрат
на додаткове пенсійне забезпечення” – сальдо на початок звітного року за Кт субрах. 472; ряд. 730 “Забезпечення майбутніх витрат
на виконання гарантійних зобов’язань” – сальдо на початок звітного року за Кт субрах. 473. Ряд. 740 і 750 заповнюються на підставі аналітичних даних сальдо за Кт субрах. 474: ряд. 740 “Забезпечення майбутніх
витрат на реструктуризацію” – сальдо на початок звітного року за Кт субрах. 474 (субрах. “Забезпечення майбутніх витрат на реструктуризацію”);
ряд. 750 “Забезпечення майбутніх витрат
на виконання зобов’язань за обтяжливими контрактами” – сальдо на початок звітного року
за Кт субрах. 474 (субрах. “Забезпечення виконання зобов’язань за обтяжливими контрактами”). Вписуваний ряд. 760 – у цьому рядку
може відображатися сальдо на початок звітного року за Кт субрах. 475. Вписуваний ряд. 770 – у цьому рядку може відображатися сальдо на початок звітного року за Кт субрах. 476.
У вписуваних ряд. 760 і 770 може бути наведено також таку інформацію:
– сальдо на початок звітного року
за Кт субрах. 477 – у разі створення державними та комунальними підприємствами забезпечення на матеріальне заохочення працівників, зокрема на виплату винагороди, допомоги, премії тощо;
– сальдо на початок звітного року
за Кт субрах. 478 – у разі створення забезпечення на демонтаж, переміщення об’єкта основних засобів та приведення земельної ділянки, на якій він розташований, у придатний для подальшого використання стан (зокрема,
на передбачену законодавством рекультивацію порушених земель).
Стр. 775 “Резерв сумнівних боргів” –
сальдо на початок звітного року за Кт рах. 38.
Стр. 780 гр. 3 = (ряд. 710, ряд. 720
ряд. 730 ряд. 740 стор. 750 стор.
760 стор. 770 стор. 775) гр. 3
Збільшення за звітний рік:
нараховано (створено)4Стр. 710 – обороти за Дт рах. 23, 91, 92, 93 і субрах.
941, 949 – Кт субрах. 471 за звітний період;
ряд. 720 – обороти за Дт субрах. 949 – Кт субрах. 472 за звітний період;
ряд. 730 – обороти за Дт рах. 23, 91, 93 – Дт субрах
Кт субрах. 473 за звітний період;
ряд. 740 – обороти за Дт субрах. 949 – Кт субрах
Кт субрах. 474 (у частині забезпечення майбутніх витрат на реструктуризацію) за звітний період; ряд. 750 – обороти за Дт рах. 23, 91, 92, 93,
94 – Кт субрах. 474 (у частині забезпечення виконання зобов’язань за обтяжливими контрактами) за звітний період;
ряд. 760 и 770:
– обороти за Дт субрах. 903 – Дт субрах
Кт субрах. 475 за звітний період;
– обороти за Дт субрах. 903 – Кт субрах
Кт субрах. 476 за звітний період;
– обороти за Дт рах. 23, 91, 92, 93 і субрах. 941,
949 – Кт субрах. 477 за звітний період;
– обороти за Дт рах. 10, 15 – Кт субрах
Кт субрах. 478 за звітний період;
ряд. 775 – обороти за Дт субрах. 944 – Кт рах. 38 за звітний період;
ряд. 780 гр. 4 = (ряд. 710, ряд. 720
ряд. 730 ряд. 740 стор. 750 стор.
760 стор. 770 стор. 775) гр. 4
додаткові відрахування5Гр. 5 стор. 710 – 775 заповнюються
у разі здійснення додаткових відрахувань на забезпечення відповідних витрат і платежів.
Інвентаризація забезпечень здійснюється на кожну дату балансу відповідно до п. 18
П(С)БО 11 [11]. У разі необхідності
проводиться коригування залишку забезпечення. Збільшення забезпечень і резервів відображається такими оборотами за звітний період:
ряд. 710 – Дт рах. 23, 91, 92, 93
і субрах. 941, 949 – Кт субрах. 471;
ряд. 720 – Дт субрах. 949 – Кт субрах. 472; ряд. 730 – Дт рах. 23, 91, 93 – Кт субрах. 473; ряд. 740 – Дт субрах. 949 – Дт субрах
Кт субрах. 474 (у частині забезпечення майбутніх витрат на реструктуризацію);
ряд. 750 – Дт рах. 23, 91, 92, 93, 94 – Кт субрах. 474
(у частині забезпечення виконання зобов’язань за обтяжливими контрактами);
ряд. 760 и 770:
– Дт субрах. 903 – Кт субрах. 475;
– Дт субрах. 903 – Кт субрах. 476;
– Дт рах. 23, 91, 92, 93 і субрах. 941,
949 – Кт субрах. 477;
– Дт рах. 10, 15 – Кт субрах. 478;
ряд. 775 – Дт субрах. 944 – Кт рах. 38;
ряд. 780 гр. 5 = (ряд. 710, ряд. 720 ряд. 730 ряд.
740 стор. 750 стор. 760 стор. 770 стор. 775) гр. 5
Використано
у звітному році
6У графі 6 відображається використання створених раніше забезпечень:
ряд. 710 – нарахування відпускних за звітний період:
обороти за Дт субрах. 471 – Кт субрах. 651 і 661;
ряд. 720 – суми, перераховані
до недержавного пенсійного фонду за звітний період: обороти за Дт субрах. 472 – Кт рах. 31;
ряд. 730 – проведення гарантійного
ремонту за рахунок зарезервованих коштів:
обороти за Дт субрах. 473 – Кт рах. 20,
22, 25, 63, 65, 66, субрах. 685 та ін.;
ряд. 740 – погашення витрат на проведення реструктуризації за рахунок зарезервованих коштів за звітний період: обороти
за Дт субрах. 474 (у частині забезпечення майбутніх витрат на реструктуризацію) – Кт субрахунку відповідних витрат;
ряд. 750 – погашення витрат на виконання
зобов’язань за обтяжливими контрактами
за рахунок коштів забезпечення за звітний період: обороти за Дт субрах. 474 (у частині забезпечення виконання зобов’язань за обтяжливими
контрактами) – Кт рах. 31, 63 і субрах. 685;
ряд. 760 и 770:
– виплата призового фонду за лотерейними квитками:
оборот за Дт субрах. 475 – Кт рах. 30, 31, 37;
– виплата джек-поту, не забезпеченого оплатою участі в лотереї: оборот
за Дт субрах. 476 – Кт рах. 30, 31, 37;
– нарахування працівникам матеріального заохочення у вигляді винагород, допомоги, премій тощо. – обороти за Дт субрах. 477 – Кт рах. 65, 66;
– використання забезпечення на здійснювані роботи з демонтажу, переміщення об’єкта
основних засобів, рекультивації порушених земель: оборот за Дт субрах. 478 – Кт рах. 20, 63, 65, 66 тощо; ряд. 775 – списання безнадійної дебіторської заборгованості за рахунок резерву сумнівних
боргів за звітний період: обороти за Дт рах. 38 – Кт рах. 34, 36, 37 тощо;
ряд. 780 гр. 6 = (ряд. 710, ряд. 720 ряд. 730 ряд.
740 ряд. 750 стор. 760 стор. 770 стор. 775) гр. 6
Сторновано невикористану суму у звітному році7Ряд. 710 – 775 гр. 7 заповнюються у разі коригування на дату Балансу створених раніше забезпечень у бік зменшення (згідно з п. 18 П(С)БО 11 [11]).
У них відображаються такі обороти за звітний період:
стор. 710 – обороти за (сторно)
або за Дт субрах. 471 – Кт субрах. 719 за звітний рік;
ряд. 720 – обороти за (сторно)
або за Дт субрах. 472 – Кт субрах. 719 за звітний період;
ряд. 730 – обороти за (сторно)
або за Дт субрах. 473 – Кт субрах. 719 за звітний період;
ряд. 740 – обороти за (у частині забезпечення
майбутніх витрат на реструктуризацію) (сторно) або за Дт субрах. 474 – Кт субрах
Кт субрах. 719 за звітний період;
ряд. 750 – обороти за (у частині забезпечення виконання зобов’язань за обтяжливими контрактами) (сторно) або за Дт субрах. 474 – Кт субрах. 719 за звітний період; ряд
Кт субрах. 719 за звітний період;
ряд. 760 и 770:
– обороти за (сторно) за звітний рік;
– обороти за (сторно) за звітний рік;
– обороти за (сторно) або за Дт субрах. 477 – Кт субрах. 719 за звітний період;
– обороти за Дт субрах. 478 – Кт субрах
Кт субрах. 719 за звітний період;
стор. 775 – обороти за (сторно) або за Дт рах. 38 – Кт субрах. 719 за звітний період;
ряд. 780 гр. 7 = (ряд. 710, ряд. 720 ряд. 730 ряд.
740 ряд. 750 стор. 760 стор. 770 стор. 775) гр. 7
Сума очікуваного відшкодування витрат іншою стороною, яка врахована при оцінці забезпечення8У гр. 8 ряд. 710 – 775 відображають суму очікуваного відшкодування створеного раніше забезпечення.
Ряд. 780 гр. 8 = (ряд. 710 ряд. 720
ряд. 730 ряд. 740 стор. 750 стор. 760
стор. 770 стор. 775) гр. 8
Залишок на кінець року9Ряд. 710 – сальдо на кінець звітного року за Кт субрах. 471; ряд. 720 – сальдо на кінець звітного року за Кт субрах. 472; ряд. 730 – сальдо на кінець звітного року за Кт субрах. 473;
ряд. 740 – сальдо на кінець звітного року
за Кт субрах. 474 (субрах. “Забезпечення майбутніх витрат на реструктуризацію”); ряд. 750 – сальдо на кінець звітного року
за Кт субрах. 474 (субрах. “Забезпечення виконання зобов’язань за обтяжливими контрактами”); ряд. 760 и 770:
– сальдо на кінець звітного року за Кт субрах. 475;
– сальдо на кінець звітного року за Кт субрах. 476;
– сальдо на кінець звітного року за Кт субрах. 477;
– сальдо на кінець звітного року за Кт субрах. 478;
ряд. 775 – сальдо на кінець звітного року за Кт рах. 38;
ряд. 780 гр. 9 = (ряд. 710, ряд. 720
9 ряд. 730 ряд. 740 стор. 750 стор. 760
стор. 770 стор. 775) гр. 9
Перевірка. Гр. 9 ряд. 710 – 780 Форми № 5 = (гр. 3 гр. 4 гр. 5 гр. 6 гр. 7) ряд. 710 –
780 Форми № 5.

РОЗДІЛ VIII. “ЗАПАСИ”

У розділі VIII Приміток до річної фінансової звітності деталізується інформація про балансову вартість виробничих запасів підприємства на кінець звітного року (показник рядка 100 графи 4 Форми № 1), а також наводяться відомості про їх переоцінку протягом року. Крім того, тут же зазначаються дані про вартість поточних біологічних активів, незавершеного виробництва, готової продукції та товарів, які значаться на балансі підприємства станом на кінець звітного року. Відповідність рядків цього розділу регістрам бухгалтерського обліку наведено в табл. 29.15.

Таблиця 29.15

Найменування показникаКод рядкаБалансова вартість
на кінець року
Переоцінка за рік
збільшення чистої вартості реалізаціїуцінка
VIII. “Запаси”
Сировина та матеріали800Сальдо на кінець звітного року
за Дт субрах. 201,
206, 209
Дт субрах. 201, 209 – Кт субрах. 719Дт субрах. 946 – Кт субрах. 201, 209
Покупні напівфабрикати та комплектуючі вироби810Сальдо на кінець звітного року за Дт субрах. 202Дт субрах. 202 – Кт субрах. 719Дт субрах. 946 – Кт субрах. 202
Паливо820Сальдо на кінець звітного року за Дт субрах. 203Дт субрах. 203 – Кт субрах. 719Дт субрах. 946 – Кт субрах. 203
Тара і тарні матеріали830Сальдо на кінець звітного року за Дт субрах. 204Дт субрах. 204 – Кт субрах. 719Дт субрах. 946 – Кт субрах. 204
Будівельні матеріали840Сальдо на кінець звітного року за Дт субрах. 205Дт субрах. 205 – Кт субрах. 719Дт субрах. 946 – Кт субрах. 205
Запасні частини850Сальдо на кінець звітного року за Дт субрах. 207Дт субрах. 207 – Кт субрах. 719Дт субрах. 946 – Кт субрах. 207
Матеріали сільськогосподарського призначення860Сальдо на кінець звітного року за Дт субрах. 208Дт субрах. 208 – Кт субрах. 719Дт субрах. 946 – Кт субрах. 208
Поточні біологічні активи870Сальдо на кінець звітного року за Дт рах. 21Дт рах. 21 –
Кт субрах. 710, 719
Дт субрах. 940,
946 – Кт рах. 21
Перевірка. Показник ряд. 870 гр. 3 Форми № 5 повинен відповідати ряд. 110 гр. 4 Форми № 1 за звітний період.
Малоцінні та швидкозношувані предмети880Сальдо на кінець звітного року за Дт рах. 22Дт рах. 22 – Кт субрах. 719Дт субрах. 946 – Кт рах. 22
Перевірка. Сума (ряд. 800, ряд. 810, ряд. 820, ряд. 830
ряд. 840, ряд. 850, ряд. 860, ряд. 880) гр. 3. Форми № 5 повинна відповідати показнику ряд. 100 гр. 4 Форми № 1 за звітний період.
Незавершене виробництво890Сальдо на кінець звітного року за Дт рах. 23, 25Дт рах. 23, 25 – Кт субрах. 719Дт субрах. 946 – Кт рах. 23, 25
Перевірка. Показник ряд. 890 гр. 3 Форми № 5 повинен відповідати показнику ряд. 120 гр. 4 Форми № 1 за звітний період.
12345
Готова продукція900Сальдо на кінець звітного року за Дт рах. 26, 27Дт рах. 26, 27 – Кт субрах. 719Дт субрах. 946 – Кт рах. 26, 27
Перевірка. Показник ряд. 900 гр. 3 Форми № 5 повинен відповідати показнику ряд. 130 гр. 4 Форми № 1 за звітний період.
Товари910Сальдо на кінець звітного року за Дт рах. 28
(за винятком сальдо
за Дт субрах. 286)
Дт рах. 28
(за винятком субрах. 286) – Кт субрах. 719
Дт субрах. 946 – Кт рах. 28
(за винятком субрах. 286)
Перевірка. Показник ряд. 910 гр. 3 Форми № 5 повинен відповідати ряд. 140 гр. 4 Форми № 1 за звітний період.
Усього920Ряд. 920 гр. 3, 4, 5 = (ряд. 800, ряд. 810, ряд. 820
ряд. 830 ряд. 840 ряд. 850 ряд. 860 ряд. 870
ряд. 880 ряд. 890 ряд. 900 ряд. 910) гр. 3, 4, 5
Зверніть увагу: інформація про вартість необоротних активів і груп вибуття, утримуваних для продажу, у рядках 800 – 910 розділу VIII “Запаси” Форми № 5 не відображається. Проте вартість таких активів на кінець звітного періоду (сальдо за Дт субрах. 286 на кінець звітного року) зазначається в додатковому рядку 926 Форми № 5.

РОЗДІЛ IX. “ДЕБІТОРСЬКА ЗАБОРГОВАНІСТЬ”

У цьому розділі Приміток до річної фінансової звітності наводиться інформація за трьома групами дебіторської заборгованості залежно від строків її непогашення (див. табл. 29.16).

Таблиця 29.16

Найменування показникаКод рядкаУсього на кінець рокуу тому числі за строками непогашення
до 12 місяціввід 12
до 18 місяців
від 18
до 36 місяців
IX. Дебіторська заборгованість
Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги940Сальдо на кінець
звітного року за Дт рах. 36
Аналітичні дані сальдо
за Дт рах. 36 залежно від строку прострочення погашення заборгованості
Перевірка. Показник ряд. 940 гр. 3 Форми № 5 повинен відповідати ряд. 161 гр. 4 Форми № 1 за звітний період.
Інша поточна дебіторська заборгованість950Сальдо на кінець звітного року
за Дт субрах. 372, 374, 375,
377, 685 та інших субрахунків, на яких обліковується поточна дебіторська заборгованість
Аналітичні дані сальдо за Дт субрах. 372, 374, 375,
377, 685 та ін. залежно від строку прострочення погашення такої заборгованості

РОЗДІЛ X. “НЕСТАЧІ ТА ВТРАТИ ВІД ПСУВАННЯ ЦІННОСТЕЙ”

Цей розділ розкриває інформацію, яка відображається на субрах. 947 “Нестачі і втрати від псування цінностей” (див. табл. 29.17).

Таблиця 29.17

Найменування показникаКод рядкаСума
X. Нестачі та втрати від псування цінностей
Виявлено (списано)
за рік нестач і втрат
960Відображаються суми нестач і втрат від псування цінностей, понесених протягом звітного року (річний оборот за Дт субрах. 947 у кореспонденції – Кт рах. 20, 21, 22, 23, 25, 26, 27, 28, 30, 31, 33)
Визнано заборгованістю винних осіб
у звітному році
970Відображаються суми нестач і втрат, за якими у звітному році встановлено винних осіб (річний оборот за Дт субрах. 375 – Кт субрах. 716)
Сума нестач
і втрат, остаточне рішення щодо винних за якими
на кінець року не прийнято
(позабалансовий рахунок 072)
980Відображаються суми нестач і втрат, за якими винні особи не встановлені. Облік таких сум ведеться на позабалансовому субрах. 072. Таким чином, до цього рядка включається сума, яка значиться
за Дт субрах. 072 станом на кінець звітного року

РОЗДІЛ XI. “БУДІВЕЛЬНІ КОНТРАКТИ”

Цей розділ Приміток до річної фінансової звітності заповнюють підрядні будівельні організації. Для заповнення його рядків слід скористатися інформацією за такими рахунками і субрахунками (див. табл. 29.18):
Таблиця 29.18

Найменування показникаКод рядкаСума
XI. Будівельні контракти
Дохід за будівельними контрактами
за звітний рік
1110Наводиться визнаний за рік дохід за будівельними контрактами, який відображається за Кт субрах. 703
(без ПДВ) або Дт субрах. 238 “Завершені етапи за незавершеними будівельними контрактами” – Дт субрах. 238 “Завершені етапи за незавершеними будівельними контрактами
Кт субрах. 239 “Проміжні рахунки” (без урахування ПДВ)
Заборгованість на кінець звітного року:
валова замовників1120Відображається сума перевищення визнаного на кінець року доходу (без непрямих податків) за будівельними контрактами над сумою проміжних рахунків (без непрямих податків)
на кінець року. У бухгалтерському обліку така різниця відображається проводкою: методом “сторно”
валова замовникам1130Відображається перевищення суми проміжних рахунків (без непрямих податків) на кінець року над сумою визнаного на кінець року доходу (без непрямих податків) за будівельними контрактами. У бухгалтерському обліку така різниця відображається проводкою: Дт рах. 36 – Кт субрах. 239
за авансами отриманими1140Відображається інформація про “незакриті” суми авансів, отриманих для фінансування витрат за будівельним контрактом (сальдо за Кт субрах. 681 станом на кінець звітного року)
Сума затриманих коштів на кінець року1150Зазначається сума проміжних рахунків, яка не оплачується підряднику до виконання передбачених будівельним контрактом умов для виплати таких сум або до усунення дефектів
Вартість виконаних субпідрядниками робіт за незавершеними будівельними контрактами1160Розкривається інформація про суми робіт, які визнані виконаними субпідрядниками,
тобто “закриті” актами. Суми таких робіт відображаються записом за Дт субрах. 230 “Витрати за будівельним контрактом” – Кт рах. 63

РОЗДІЛ XII. “ПОДАТОК НА ПРИБУТОК”

Дані цього розділу призначені для розшифровки інформації про порядок формування залишку на рахунках обліку відстрочених податкових активів (рах. 17) і відстрочених податкових зобов’язань (рах
ченних податкових зобов’язань (рах. 54). Алгоритм заповнення цього розділу Форми
№ 5 наведено в табл. 29.19.

Таблиця 29.19

Найменування показникаКод рядкаСума
XII. Податок на прибуток
Поточний податок на прибуток1210Відображається сума податку, визначена згідно з податковим законодавством. Значення показника для заповнення ряд. 1210
Форми № 5 береться з Декларації з податку на прибуток підприємств за звітний рік
Перевірка. Показник ряд. 1210 гр. 3 Форми № 5 повинен відповідати сумі (ряд. 1241 ряд. 1251) гр. 3 Форми № 5.
Відстрочені податкові активи:
на початок звітного року1220Сальдо на початок звітного року за Дт рах. 17
Перевірка. Позитивний результат різниці (ряд. 1220, ряд. 1230) гр. 3 Форми
№ 5 повинен відповідати показнику ряд. 060 гр. 3 Форми № 1 за звітний рік.
на кінець звітного року1225Сальдо на кінець звітного року за Дт рах. 17
Перевірка. Позитивний результат різниці (ряд. 1225 ряд. 1235) гр. 3 Форми
№ 5 повинен відповідати показнику ряд. 060 гр. 4 Форми № 1 за звітний рік. Показник ряд. 1225 гр. 3 Форми № 5 повинен відповідати показнику
(ряд. 1220 ( ) ряд. 1242 ( ) 1252) гр. 3 Форми № 5.
Відстрочені податкові зобов’язання:
на початок звітного року1230Сальдо на початок звітного року за Кт рах. 54
Перевірка. Позитивний результат різниці (ряд. 1230 ряд. 1220) гр. 3 Форми
№ 5 повинен відповідати показнику ряд. 460 гр. 3 Форми № 1 за звітний рік.
на кінець звітного року1235Сальдо на кінець звітного року за Кт рах. 54
Перевірка. Позитивний результат різниці (ряд. 1235 ряд. 1225) гр. 3 Форми
№ 5 повинен відповідати показнику ряд. 460 гр. 4 Форми № 1 за звітний рік. Показник ряд. 1235 гр. 3 Форми № 5 повинен відповідати показнику
(ряд. 1230 (-) ряд. 1243 (-) 1253) гр. 3 Форми № 5.
Включено до Звіту про фінансові результати – усього1240Наводиться показник податку на прибуток, включений до Звіту про фінансові результати за Формою № 2: (ряд. 180, ряд. 210) гр. 3 Форми
№ 2 або (ряд. 210 ряд. 185) гр. 3 Форми № 2
Перевірка. Показник ряд. 1240 гр. 3 Форми № 5 повинен відповідати показнику (ряд. 1241 (-) ряд. 1242 (-) ряд. 1243) гр. 3 Форми № 5.
у тому числі:
поточний податок на прибуток1241Відображається поточний податок на прибуток
за даними річної Декларації з податку на прибуток підприємств (крім податку
на прибуток, нарахованого за рахунок зменшення власного капіталу підприємства)
зменшення (збільшення)
відстрочених податкових активів
1242Відображається сторнування (списання) або збільшення (поява) ВПА. Наприклад, збільшення (поява) такого показника може відображатися записом: Дт субрах. 17 – Кт субрах. 641/Приб., 981, 982, зменшення – записом: Дт субрах. 981, 982 – Кт субрах. 17. З урахуванням того, що відстрочені податкові активи віднімаються при визначенні показника ряд. 180
і 210 Форми № 2, збільшення показника ряд. 1242 правильно наводити в дужках, а його зменшення без дужок, тобто як позитивну величину
збільшення (зменшення) відстрочених податкових зобов’язань1243Відображається зміна ВПЗ за рік. Збільшення показника ряд. 1243 показується без дужок,
а його зменшення – у дужках, тобто віднімається. Збільшення (поява) ВНО відображається записом: Дт субрах. 981, 982 – Кт рах. 54, зменшення – записом: Дт рах. 54 – Кт субрах. 641/Приб., 981, 982
Відображено у складі власного капіталу – усього1250Відображається результат дій (ряд. 1251 (-)
ряд. 1252 (-) ряд. 1253) гр. 3 Форми № 5
у тому числі:
поточний податок на прибуток1251Відображається поточний податок на прибуток, нарахований за рахунок зменшення власного капіталу, наприклад, податок на прибуток, нарахований
за безоплатно отриманими необоротними активами (Дт субрах. 424 – Кт субрах. 641/Приб.)
зменшення (збільшення)
відстрочених податкових активів
1252
збільшення (зменшення) відстрочених податкових зобов’язань1253Заповнюється в результаті операцій з переоцінки необоротних активів (основних засобів, нематеріальних активів). Відповідний відстрочений податок з’являється як ВПЗ за дооцінкою і відображається такою кореспонденцією рахунків: Дт субрах. 423 – Кт рах. 54. Збільшення показника ряд. 1253 показується без дужок, а його зменшення – у дужках, тобто віднімається
Перевірка. ряд. 1210 (ряд. 1225, ряд. 1220) (ряд. 1235 –
ряд. 1230) = ряд. 1240 ряд. 1250.

РОЗДІЛ XIII. “ВИКОРИСТАННЯ АМОРТИЗАЦІЙНИХ ВІДРАХУВАНЬ”

Для заповнення цього розділу використовуються дані про обороти за позабалансовим рахунком 09 “Амортизаційні відрахування” (див. табл. 29.20).

Таблиця 29.20

Найменування показникаКод рядкаСума
XIII. Використання амортизаційних відрахувань
Нараховано за звітний рік1300Річний оборот за Дт позабалансового рах. 09
Перевірка. Показник ряд. 1300 гр. 3 Форми № 5 повинен відповідати сумі (ряд. 080 ряд. 260) гр. 10 і ряд. 1430 гр. 8 Форми № 5.
Використано за рік – усього1310Аналітичні дані про дебетові обороти за рік за субрах. 151, 152, 153, 154, 155 (за винятком капітальних інвестицій, здійснених
за рахунок бюджетних коштів і коштів цільового фінансування, а також вартості необоротних активів, внесених до статутного фонду підприємства
та отриманих безоплатно, сум переоцінок). Крім того, необхідно врахувати вартість будівельних матеріалів, які з якихось причин
не були включені до капітальних інвестицій. Показник ряд. 1310 Форми № 5 = ряд. 1311 ряд.
1312 ряд. 1314 ряд. 1315 стор. 1316 стор. 1317
Примітка. Аналогічні рекомендації щодо порядку заповнення цього рядка Форми № 5 дає і Мінфін у своєму листі від 17.11.2003 р. № 31-04200-04-5/5570. Так, згідно з цим листом показник використання амортизаційних відрахувань визначається виходячи з вартості капітальних інвестицій, які в бухгалтерському обліку відображені
у звітному році на рах. 15, з урахуванням залишку на субрах. 205 на кінець звітного року вартості не переданого в монтаж придбаного обладнання та будівельних матеріалів
і конструкцій, призначених забудовником для будівництва об’єктів основних засобів. Звертаємо увагу: сума, зазначена в ряд. 1310 Форми № 5, може
перевищувати суму, відображену в ряд. 1300. Пояснюється це тим, що
у попередні роки капітальні інвестиції могли бути меншими за нараховану
за ці періоди амортизації. При цьому слід пам’ятати, що сума використаних амортизаційних відрахувань не може бути більшою за суму амортизації, накопичену за Дт рах. 09. Тобто сальдо за Кт рах. 09 виникнути не повинно.
у тому числі на:
будівництво об’єктів1311Аналітичні дані про річний оборот
за Дт субрах. 151, а також вартість будівельних матеріалів, використаних для будівництва, але не включених до капітальних інвестицій
(за винятком капінвестицій за рахунок позикових коштів, бюджетних коштів, цільового фінансування, безоплатно отриманих
та отриманих як внесок до статутного фонду)
придбання (виготовлення) та поліпшення
основних засобів
1312Аналітичні дані про річний оборот
за Дт субрах. 152, а також вартість будівельних матеріалів, використаних для виготовлення
і ремонту основних засобів, але не включених до капітальних інвестицій (за винятком капінвестицій за рахунок позикових коштів, бюджетних коштів, цільового фінансування, безоплатно отриманих та отриманих
як внесок до статутного фонду)
з них машини
та обладнання
1313Аналітичні дані про річний оборот за Дт субрах. 152 у частині вартості машин
та обладнання (за винятком капінвестицій за рахунок позикових коштів), у тому числі із ряд. 1312
Примітка. У своєму листі від 17.11.2003 р. № 31-04200-04-5/5570 Мінфін рекомендує при заповненні цього рядка керуватися Державним класифікатором України “Класифікація основних фондів”, затвердженим наказом Державного комітету метрології, стандартизації та сертифікації від 19.08.97 р. № 507.
придбання (створення)
нематеріальних активів
1314Аналітичні дані про річний оборот
за Дт субрах. 154 (за винятком капінвестицій за рахунок позикових коштів, бюджетних коштів, цільового фінансування, безоплатно отриманих і отриманих як внесок до статутного фонду)
погашення отриманих на капітальні інвестиції позик1315Рядок заповнюється в тому випадку, якщо протягом року для будівництва, виготовлення або придбання необоротних активів залучалися позикові кошти
Рядок, що вписується (придбання (виготовлення)
інших необоротних матеріальних активів)
1316Аналітичні дані про річний оборот
за Дт субрах. 153 (за винятком капінвестицій за рахунок позикових коштів, бюджетних коштів, цільового фінансування, безоплатно отриманих та отриманих як внесок до статутного фонду)
Рядок, що вписується (придбання (вирощування) довгострокових біологічних активів)1317Аналітичні дані про річний оборот
за Дт субрах. 155 (за винятком капінвестицій за рахунок позикових коштів, бюджетних коштів, цільового фінансування, безоплатно отриманих та отриманих як внесок до статутного фонду)

РОЗДІЛ XIV. “БІОЛОГІЧНІ АКТИВИ”

Цей розділ заповнюють сільськогосподарські підприємства та підприємства інших галузей, що здійснюють сільськогосподарську діяльність, які ведуть облік біологічних активів відповідно до П(С)БО 30 [30].

Таблиця 29.21

Графа№ графиПорядок заповнення
XIV. “Біологічні активи”
Обліковуються за первісною вартістю
Залишок на початок року
первісна вартість3Довгострокові біологічні активи
первісна вартість3У гр. 3 ряд. 1410 – 1415 Форми № 5 відображається первісна вартість довгострокових біологічних активів, що обліковуються за первісною вартістю,
станом на початок звітного року.
Сальдо на початок звітного року за Дт субрах. 162, 164, 166
первісна вартість3Вартісні показники в гр. 3 розділу ХIV “Біологічні активи” Форми № 5 і в наступних графах наводяться загальною сумою (ряд. 1410) і в тому числі в розрізі
таких груп довгострокових біологічних активів:
ряд. 1411 – робоча худоба;
ряд. 1412 – продуктивна худоба;
ряд. 1413 – багаторічні насадження;
стор. 1415 – інші довгострокові біологічні активи, ряд. 1414 призначений для груп довгострокових біологічних активів, не згаданих в інших рядках
первісна вартість3Перевірка. Показник ряд. 1410 гр. 3 Форми
№ 5 повинен відповідати показнику ряд. 036 гр. 3 Форми № 1 за звітний рік.
первісна вартість3Поточні біологічні активи
первісна вартість3У гр. 3 ряд. 1420 – 1424 Форми № 5 відображається первісна вартість поточних біологічних активів, що обліковуються за первісною вартістю, станом на початок звітного року.
Сальдо на початок звітного року за Дт субрах. 213
первісна вартість3Вартісні показники в гр. 3 розділу ХIV
“Біологічні активи” Форми № 5 і в наступних графах наводяться загальною сумою (ряд. 1420), у тому числі в розрізі таких груп поточних біологічних активів:
ряд. 1421 – тварини на вирощуванні та відгодівлі;
ряд. 1422 – біологічні активи у стані біологічних перетворень (крім тварин на вирощуванні та відгодівлі); ряд. 1424 – інші поточні біологічні активи.
Ряд. 1423 призначений для не згаданих
вище груп поточних біологічних активів
первісна вартість3Перевірка. Сума показників гр. 3 і гр. 13 ряд. 1420
Форми № 5 повинна відповідати показнику ряд.
110 гр. 3 Форми № 1 за звітний рік.
накопичена амортизація4Довгострокові біологічні активи
накопичена амортизація4У гр. 4 ряд. 1410 1415 Форми № 5 відображається сума накопиченої амортизації довгострокових біологічних активів, що обліковуються за первісною вартістю, станом на початок звітного року. Сальдо на початок звітного року за Кт субрах. 134
накопичена амортизація4Перевірка. Показник ряд. 1410 гр. 4 Форми
№ 5 повинен відповідати показнику ряд.
037 гр. 3 Форми № 1 за звітний рік.
Надійшло за рік5Довгострокові біологічні активи
Надійшло за рік5У гр. 5 ряд. 1410 – 1415 Форми № 5 відображається первісна вартість довгострокових біологічних активів, що надійшли протягом звітного року (у результаті придбання, створення, безоплатного надання, отримання як
внеску до статутного фонду тощо) довгострокових біологічних активів, що обліковуються за первісною вартістю. Річні обороти за Дт субрах. 162, 164, 166 – Дт субрах
Кт субрах. 155, 424, 746, рах. 41, 46, 48.
У цій же графі відображається зворотне переведення до складу необоротних активів довгострокових біологічних активів, раніше переведених до складу необоротних активів, утримуваних для продажу (обороти
за Дт субрах. 162, 164, 166 – Кт субрах. 286)
Надійшло за рік5Поточні біологічні активи
Надійшло за рік5У гр. 5 ряд. 1420 – 1424 Форми № 5 відображається первісна вартість поточних біологічних активів тваринництва, що надійшли протягом звітного року (у результаті придбання, створення, безоплатного надання, одержання як внесок до статутного фонду тощо) поточних біологічних активів тваринництва, справедливу вартість яких достовірно визначити неможливо, внаслідок чого
їх оцінка здійснена згідно з П(С)БО 9 [9].
Річні обороти за Дт субрах. 213 – Кт рах. 23,
37, 41, 46, 48, 63, 68 і субрах. 718, 719
Вибуло за рік
первісна вартість6Довгострокові біологічні активи
первісна вартість6У гр. 6 ряд. 1410 – 1415 Форми № 5 відображається первісна вартість довгострокових біологічних активів, що вибули протягом звітного року, які обліковуються
за первісною вартістю (внаслідок їх ліквідації, списання, загибелі, переведення до складу необоротних активів, що утримуються для продажу, безоплатної передачі тощо). Річні обороти за Дт субрах. 134, 286, 949,
976, рах. 99 – Кт субрах. 162, 164, 166.
У цій же графі відображається переведення довгострокових біологічних активів із групи активів, що обліковуються за первісною вартістю, до групи активів, що обліковуються за справедливою вартістю (оборот
за Дт субрах. 134, 161, 163, 165 – Кт субрах. 162, 164, 166)
Поточні біологічні активи
У гр. 6 ряд. 1420 – 1424 Форми № 5 відображається вартість поточних біологічних активів, що вибули протягом звітного року, які обліковуються за первісною вартістю (унаслідок їх продажу, списання, безоплатного передання, переведення поточних біологічних активів до складу довгострокових біологічних активів, з поточних біологічних активів, що обліковуються
за первісною вартістю, до групи активів, що обліковуються за справедливою вартістю, тощо). Річні обороти за Дт субрах. 155, 212,
901, 947, 949, рах. 99 – Кт субрах. 213
накопичена амортизація7Довгострокові біологічні активи
накопичена амортизація7У гр. 7 ряд. 1410 – 1415 Форми № 5 відображається списання суми накопиченої амортизації довгострокових біологічних активів, що вибули протягом року,
що обліковуються за первісною вартістю (у тому числі списання накопиченої амортизації у разі переведення довгострокових біологічних активів з групи активів, що обліковуються за первісною вартістю, до групи активів, що обліковуються за справедливою вартістю). Річний оборот за Дт субрах. 134 – Кт субрах. 162, 164
Нараховано амортизації за рік8Довгострокові біологічні активи
Нараховано амортизації за рік8У гр. 8 ряд. 1410 – 1415 Форми № 5 відображається сума нарахованої протягом року амортизації довгострокових біологічних активів, що обліковуються за первісною вартістю на субрах. 162, 164. Нарахування амортизації за незрілими довгостроковими біологічними активами, що обліковуються на субрах. 166, не провадиться.
Річний оборот за Дт рах. 23 –
Кт субрах. 134 (за Дт рах. 83 – Кт субрах. 134 –
для підприємств, що застосовують рахунки класу 8)
Втрати
від зменшення корисності
9Довгострокові біологічні активи
Втрати
від зменшення корисності
9У гр. 9 ряд. 1410 – 1415 Форми № 5 відображається сума втрат від зменшення корисності довгострокових біологічних активів, що обліковуються за первісною вартістю. Річний оборот за Дт субрах. 972 – Кт субрах. 134
Втрати
від зменшення корисності
9Поточні біологічні активи
Втрати
від зменшення корисності
9Стр. 1420 – 1424 гр. 9 Форми № 5 не заповнюються
Вигоди
від відновлення корисності
10Довгострокові біологічні активи
Вигоди
від відновлення корисності
10У гр. 10 ряд. 1410 – 1415 Форми № 5 відображається сума доходу від відновлення корисності довгострокових біологічних активів, що обліковуються за первісною вартістю. Річний оборот за Дт субрах. 134 – Кт субрах. 742
Вигоди
від відновлення корисності
10Поточні біологічні активи
Вигоди
від відновлення корисності
10Стр. 1420 – 1424 гр. 10 Форми № 5 не заповнюються
Залишок на кінець року
первісна вартість11Довгострокові біологічні активи
первісна вартість11Гр. 11 стор. 1410 – 1415 = ряд. 1410 –
1415 (гр. 3 гр. 5 гр. 6)
первісна вартість11Показник ряд. 1410 гр. 11 Форми № 5 повинен відповідати показнику ряд. 036 гр. 4 Форми № 1 за звітний рік. Показник ряд. 1410 гр. 11 Форми № 5 повинен відповідати сальдо на кінець звітного року за Дт субрах. 162, 164, 166
первісна вартість11Поточні біологічні активи
первісна вартість11Гр. 11 стор. 1420 – 1424 = ряд. 1420 –
1424 (гр. 3 гр. 5 гр. 6)
первісна вартість11Перевірка. Показник ряд. 1420 гр. 11 Форми
№ 5 повинен відповідати сальдо на кінець звітного року за Дт субрах. 213.
Сума значень гр. 11 і 17 ряд. 1420 Форми
№ 5 повинна відповідати показнику ряд. 110 гр. 4 Форми № 1 за звітний рік.
накопичена амортизація12Довгострокові біологічні активи
накопичена амортизація12Гр. 12 стор. 1410 – 1415 = ряд. 1410 1415 (гр. 4 гр. 7 гр. 8 гр. 9 гр. 10)
накопичена амортизація12Перевірка. Показник ряд. 1410 гр. 12 Форми
№ 5 повинен відповідати показнику ряд. 037 гр. 4 Форми № 1 за звітний рік.
Показник ряд. 1410 гр. 12 Форми № 5 повинен відповідати сальдо на кінець звітного року за Кт субрах. 134.
Обліковуються за справедливою вартістю
Залишок
на початок року
13Довгострокові біологічні активи
Залишок
на початок року
13У гр. 13 ряд. 1410 – 1415 Форми № 5 відображається справедлива вартість довгострокових біологічних активів, що обліковуються за справедливою вартістю,
станом на початок звітного року.
Сальдо на початок звітного року за Дт субрах. 161, 163, 165
Залишок
на початок року
13Перевірка. Показник ряд. 1410 гр. 13
Форми № 5 повинен дорівнювати:
(ряд. 035, ряд. 037, ряд. 036) гр. 3
Форми № 1 за звітний рік.
Залишок
на початок року
13Поточні біологічні активи
Залишок
на початок року
13У гр. 13 ряд. 1420 – 1424 Форми № 5 відображається справедлива вартість поточних біологічних активів, що обліковуються за справедливою вартістю, станом на початок звітного року.
Сальдо на початок звітного року за Дт субрах. 211, 212.
Залишок
на початок року
13Перевірка. Сума показників гр. 13 і гр. 3 ряд. 1420
Форми № 5 повинна відповідати показнику ряд.
110 гр. 3 Форми № 1 за звітний рік.
Надійшло за рік14Довгострокові біологічні активи
Надійшло за рік14У гр. 14 ряд. 1410 – 1415 Форми № 5 відображається справедлива вартість довгострокових біологічних активів, що надійшли (створені)
протягом звітного року довгострокових біологічних активів, що обліковуються за справедливою вартістю. Річні обороти за Дт субрах. 161, 163, 165 – Дт субрах
Кт субрах. 155, 162, 164, 166, 424, 746, рах. 41, 46, 48.
У цій же графі відображається зворотне переведення до складу необоротних активів довгострокових біологічних активів, раніше переведених до складу необоротних активів, утримуваних для продажу (обороти
за Дт субрах. 161, 163, 165 – Кт субрах. 286)
Надійшло за рік14Поточні біологічні активи
Надійшло за рік14У гр. 14 ряд. 1420 – 1424 Форми № 5 відображається справедлива вартість поточних біологічних активів тваринництва та рослинництва, що надійшли (створені)
протягом звітного року поточних біологічних активів тваринництва і рослинництва, що надійшли (створені) протягом звітного року. Річні обороти за Дт субрах. 211, 212 – Кт рах. 23,
37, 41, 46, 48, 63, 68, субрах. 718, 719
Зміни вартості за рік15Довгострокові біологічні активи
Зміни вартості за рік15У гр. 15 ряд. 1410 – 1415 Форми № 5 відображаються зміни вартості довгострокових біологічних активів, що відбулися протягом року у зв’язку зі зміною
їх справедливої вартості на дату балансу (у розрізі окремих груп довгострокових біологічних активів):
– збільшення вартості на дату балансу – обороти
за Дт субрах. 161, 163, 165 – Кт субрах. 710;
– зменшення вартості на дату балансу –
обороти за Дт субрах. 940 – Кт субрах. 161, 163,
165. Зазначається в дужках (віднімається)
Зміни вартості за рік15Поточні біологічні активи
Зміни вартості за рік15У гр. 15 ряд. 1420 – 1424 Форми № 5 відображаються зміни вартості поточних біологічних активів, що відбулися протягом року у зв’язку зі зміною їх справедливої вартості на дату балансу:
– збільшення вартості на дату балансу –
обороти за Дт субрах. 211, 212 – Кт субрах. 710;
– зменшення вартості на дату балансу – обороти за Дт субрах. 940 – Кт субрах. 211, 212. Зазначається в дужках (віднімається)
Вибуло за рік16Довгострокові біологічні активи
Вибуло за рік16У гр. 16 ряд. 1410 – 1415 Форми № 5 відображається справедлива вартість довгострокових біологічних активів, що вибули протягом звітного року, які обліковуються
за справедливою вартістю (внаслідок їх ліквідації, переведення до складу необоротних активів, утримуваних для продажу, безоплатної передачі тощо).
Річні обороти за Дт субрах. 286, 976,
977, рах. 99 – Кт субрах. 161, 163, 165
Поточні біологічні активи
У гр. 16 ряд. 1420 – 1424 Форми № 5 відображається справедлива вартість поточних біологічних активів, що вибули протягом звітного року,
що обліковуються за справедливою вартістю (внаслідок їх продажу, списання, безоплатної передачі тощо). Річні обороти за Дт субрах. 155, 901, 947
і рах. 23, 99 – Кт субрах. 211, 212
Залишок
на кінець року
17Довгострокові біологічні активи
Залишок
на кінець року
17Гр. 17 ряд. 1410 – 1415 = ряд. 1410 ряд. 1415 (гр. 13 гр. 14 (-) гр. 15 гр. 16)
Залишок
на кінець року
17Перевірка. Показник ряд. 1410 гр. 17
Форми № 5 повинен дорівнювати
(ряд. 035, ряд. 037, ряд. 036) гр. 4
Форми № 1 за звітний рік.
Показник ряд. 1410 гр. 17 Форми № 5 повинен відповідати сальдо на кінець звітного року за Дт субрах. 161, 163, 165.
Залишок
на кінець року
17Поточні біологічні активи
Залишок
на кінець року
17Гр. 17 ряд. 1420 – 1424 = ряд. 1420 ряд. 1424 (гр. 13 гр. 14 (-) гр. 15 гр. 16)
Залишок
на кінець року
17Перевірка. Сальдо на кінець звітного року за Дт субрах. 211, 212.
Сума значень гр. 11 і гр. 17 ряд. 1420
Форми № 5 повинна відповідати показнику
ряд. 110 гр. 4 Форми № 1 за звітний рік.

РОЗДІЛ ХV. “ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ ВІД ПЕРВІСНОГО ВИЗНАННЯ ТА РЕАЛІЗАЦІЇ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОЇ ПРОДУКЦІЇ ТА ДОДАТКОВИХ БІОЛОГІЧНИХ АКТИВІВ”

Таблиця 29.22

Графа№ графиПорядок заповнення
ХV. “Фінансові результати від первісного визнання та реалізації сільськогосподарської продукції та додаткових біологічних активів”
Вартість первісного визнання3У гр. 3 відображається вартість первісного визнання сільськогосподарської продукції
і додаткових біологічних активів рослинництва, тваринництва і рибництва в розрізі окремих видів продукції (активів). Річний оборот за Дт рах. 21 і 27 – Кт рах. 23
Витрати, пов’язані
з біологічними перетвореннями
4У гр. 4 відображається сума витрат, пов’язаних
з біологічними перетвореннями біологічних активів (у розрізі окремих видів сільгосппродукції
та біологічних активів). Річний оборот за Дт рах. 23 – Кт рах. 13, 20, 22, 23, 27, 63, 65, 66, 68, 91
Результат від первісного визнання
дохід5У гр. 5 відображається перевищення суми справедливої вартості визнання сільськогосподарської продукції та додаткових біологічних активів (гр. 3) над сумою понесених витрат, пов’язаних
з їх біологічними перетвореннями (гр. 4)
у розрізі окремих видів продукції (активів). Аналітичні дані обороту за Дт рах. 23 – Кт субрах. 710
Перевірка. Показник ряд. 1540 гр. 5 Форми № 5 повинен відповідати показнику ряд. 061 гр. 3 Форми № 2 за звітний період.
витрати6У гр. 6 відображається перевищення суми понесених витрат, пов’язаних з біологічними перетвореннями біологічних активів (гр. 4), над справедливою вартістю визнання сільськогосподарської продукції
та додаткових біологічних активів (гр. 3). Аналітичні дані обороту за Дт субрах. 940 – Кт рах. 23
Перевірка. Показник ряд. 1540 гр. 6 Форми № 5 повинен відповідати показнику ряд. 091 гр. 3 Форми № 2 за звітний період.
Уцінка7У гр. 7 відображається зміна вартості сільськогосподарської продукції та додаткових біологічних активів на дату Балансу.
Річний оборот за Дт субрах. 946 – Кт рах. 21, 27. На нашу думку, значення гр. 7 має бути зменшено на суму дооцінки сільгосппродукції (у межах проведеної раніше уцінки):
обороти за Дт рах. 21, 27 – Кт субрах. 719
Примітка. Якщо уцінка відбулася в попередньому році, а дооцінка – у
у звітному, можлива ситуація, за якої в гр. 7 буде відображено суму не уцінки, а дооцінки, яка повинна збільшити значення гр. 11.
Виручка
від реалізації
8У гр. 8 відображається сума виручки (доходу) від реалізації сільськогосподарської продукції та додаткових біологічних активів (за мінусом непрямих податків). Річний оборот за Дт субрах. 701 – Кт субрах. 791
Собівартість реалізації9У гр. 9 відображається собівартість реалізованої сільськогосподарської продукції та додаткових біологічних активів, за якою вони
обліковуються на дату реалізації.
Річний оборот за Дт субрах. 791 – Кт субрах. 901
Фінансовий результат (прибуток, збиток -) від:
реалізації10У гр. 10 відображається фінансовий результат
від реалізації сільськогосподарської продукції,
який визначається шляхом зіставлення отриманого доходу від реалізації сільськогосподарської продукції
та біологічних активів (без урахування непрямих податків) і собівартості їх реалізації.
Гр. 10 стор. 1500 – 1540 Форми № 5 =
= (гр. 8 гр. 9) ряд. 1500 – 1540 Форми № 5
первісного визнання
і реалізації
11Гр. 11 ряд. 1500 – 1540 Форми № 5 = (гр. 5 гр. 6 ( ) гр. 7 (-) гр. 10) ряд. 1500 – 1540 Форми № 5