Архів категорії: Справжній бухоблік

Глава 31. Заповнення форм звітності за даними наскрізного прикладу

Автор | 26.01.2013

31.1. ЗВЕДЕНІ РЕГІСТРИ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ Враховуючи те, що в прикладі операції підприємства показано в межах одного місяця (грудень 20ХХ року), під час складання фінансової звітності було прийнято такі допущення:– початком звітного періоду вважається 01.12.20ХХ р., отже, показники графи 3 “На початок звітного періоду” Балансу підприємства заповнені на таку дату;– Звіт про фінансові результати, Звіт про… Читати далі »

Глава 30. Річна інвентаризація

Автор | 26.01.2013

30.1. ПОНЯТТЯ ІНВЕНТАРИЗАЦІЇ Інвентаризація – це один із методів бухгалтерського обліку. Під цим терміном розуміється перевірка та оцінка наявності об’єкта контролю, тобто активів, зобов’язань на певну дату. У загальному випадку порядок і строки проведення інвентаризації регламентовані Інструкцією з інвентаризації [178]. Але є й винятки. Наприклад, особливі правила інвентаризації дорогоцінних металів, дорогоцінного каміння та виробів з… Читати далі »

Глава 29. Порядок складання та подання фінансової звітності (частина 3)

Автор | 26.01.2013

29.7. ЗАПОВНЕННЯ ДОДАТКА ДО ПРИМІТОК ДО РІЧНОЇ ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ “ІНФОРМАЦІЯ ЗА СЕГМЕНТАМИ” (ФОРМА № 6) Додаток до приміток до річної фінансової звітності “Інформація за сегментами” (Форма № 6) введено в дію П(С)БО 29 [29]. Метою складання цього звіту є надання інформації про доходи, витрати, фінансові результати, активи та зобов’язання звітних сегментів.Норми П(С)БО 29 [29] поширюються… Читати далі »

Глава 29. Порядок складання та подання фінансової звітності (частина 2)

Автор | 26.01.2013

ЗАГАЛЬНІ ПИТАННЯ Слід розрізняти два типи приміток: 1. Примітки до фінансових звітів – сукупність показників і пояснень, яка забезпечує деталізацію та обґрунтованість статей фінансових звітів, а також інша інформація, розкриття якої передбачено відповідними положеннями (стандартами).2. Примітки до річної фінансової звітності – типова форма № 5, затверджена наказом № 302 [143].Типова форма Приміток до річної фінансової… Читати далі »

Глава 29. Порядок складання та подання фінансової звітності (частина 1)

Автор | 26.01.2013

29.1. ЗАГАЛЬНІ ВИМОГИ Обов’язок складання фінансової звітності покладено на підприємства всіх форм власності ст. 11 Закону про бухоблік [46] . Основні принципи складання фінансової звітності викладено в П(С)БО 1 [1].При складанні фінансової звітності слід пам’ятати про її мету – надання повної, правдивої, неупередженої інформації про фінансовий стан, результати діяльності, рух грошових потоків підприємства користувачам для… Читати далі »

Глава 28. Облік спільної діяльності без створення юридичної особи

Автор | 25.01.2013

28.1. ПРАВОВІ АСПЕКТИ СПІЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПРОСТЕ ТОВАРИСТВО ЯК ФОРМА СПІЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ Правові засади спільної діяльності регламентуються положеннями гл. 77 ЦКУ [37]. Однією з форм спільної діяльності є просте товариство (ПТ), і оскільки такі договори є найпоширенішими, далі йтиметься про них. Особливістю простого товариства є те, що за такими договорами сторони об’єднують свої вклади. У спрощеному… Читати далі »

Глава 27. Особливості бухгалтерського обліку на сільськогосподарських підприємствах

Автор | 25.01.2013

27.1. ВИДИ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВ Сільськогосподарські підприємства є суб’єктами підприємницької діяльності. Їх види розрізняються і визначаються за формою власності та формою господарювання. Функціонування сільськогосподарських підприємств різних форм власності регламентується Конституцією України, ГКУ [38], а також законами України: про господарські товариства [69], про колективне сільськогосподарське підприємство [70], про сільськогосподарську кооперацію [80], про фермерське господарство [81], про пріоритетність… Читати далі »

Глава 26. Облік у ЗЕД

Автор | 25.01.2013

26.1. ПЕРВІСНЕ ВИЗНАННЯ ОПЕРАЦІЇ В ІНОЗЕМНІЙ ВАЛЮТІ Згідно з п. 5 П(С)БО 21 [21] операції в іноземній валюті при первісному визнанні відображаються у валюті звітності шляхом перерахунку суми в іноземній валюті із застосуванням валютного курсу на дату здійснення операції (дата визнання активів, зобов’язань, власного капіталу, доходів і витрат).При цьому під валютним курсом розуміється встановлений Національним… Читати далі »

Глава 25. Облік у будівництві

Автор | 25.01.2013

При веденні бухгалтерського обліку розрахунків за виконаними роботами та визначенні доходу підрядної організації слід керуватися положеннями П(С)БО 18 [18].Дохід за будівельним контрактом згідно з П (С)БО 18 [18] включає передбачену будівельним контрактом ціну, а також суму відхилень, претензій і заохочувальних виплат за будівельним контрактом. Дохід за будівельним контрактом оцінюється за справедливою вартістю активів, які вже… Читати далі »

Глава 24. Особливості обліку на підприємствах ресторанного господарства

Автор | 25.01.2013

24.1. ОСНОВНІ ПОНЯТТЯ Ресторанне господарство – вид економічної діяльності суб’єктів господарської діяльності з надання послуг щодо задоволення потреб споживачів у харчуванні з організацією дозвілля або без нього. Основні вимоги до роботи суб’єктів господарювання, які провадять діяльність у сфері ресторанного господарства, встановлено Правилами № 219 [156].Згідно з Правилами № 219 [156] підприємства ресторанного господарства поділяютьсяна такі… Читати далі »