Глава 29. Порядок складання та подання фінансової звітності (частина 3)

Автор | 26.01.2013

29.7. ЗАПОВНЕННЯ ДОДАТКА ДО ПРИМІТОК ДО РІЧНОЇ ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ “ІНФОРМАЦІЯ ЗА СЕГМЕНТАМИ” (ФОРМА № 6)

Додаток до приміток до річної фінансової звітності “Інформація за сегментами” (Форма № 6) введено в дію П(С)БО 29 [29]. Метою складання цього звіту є надання інформації про доходи, витрати, фінансові результати, активи та зобов’язання звітних сегментів.
Норми П(С)БО 29 [29] поширюються на підприємства, організації та інших юридичних осіб (далі – підприємства) незалежно від форми власності:
– які зобов’язані оприлюднювати річну фінансову звітність;
– які займають монопольне (домінуюче) становище на ринку продукції (товарів, робіт, послуг);
– щодо продукції (товарів, робіт, послуг) яких до початку звітного року ухвалено рішення про державне регулювання цін (у тому числі підприємства, які здійснюють виробництво, транспортування, постачання теплової енергії та надають послуги з централізованого водопостачання і водовідведення).
Зазначені підприємства зобов’язані заповнювати Форму № 6 у складі річної фінансової звітності.
Суб’єкти малого підприємництва, які складають річну фінансову звітність за скороченою формою, Форму № 6 не подають (п. 2 П(С)БО 29 [29]).
Додаток до приміток до річної фінансової звітності за Формою № 6 складається з трьох розділів, у кожному з яких наводиться визначена П(С)БО 29 [29] інформація про звітні сегменти.
У розділі I Форми № 6 детально розкривається інформація про пріоритетні звітні сегменти підприємства. При цьому як пріоритетний звітний сегмент може бути обрано будь-який зі звітних сегментів, передбачених П(С)БО 29 [29], а саме:

– господарський;

– географічний виробничий;

– географічний збутовий.
Під час визначення виду пріоритетного звітного сегмента враховується організаційна структура підприємства, а результат такого вибору відображається в наказі про облікову політику підприємства.
Так, згідно з п. 15 П(С)БО 29 [29], якщо організаційну структуризацію виробничих та інших відокремлених підрозділів підприємства побудовано за видами вироблюваної продукції (товарів, робіт, послуг), то пріоритетним визнається господарський вид сегмента, а допоміжним – географічний. Якщо організаційну структуризацію виробничих та інших відокремлених підрозділів підприємства здійснювали за регіонами, в яких підприємство функціонує, то пріоритетним визнають географічний вид сегмента, а допоміжним – господарський. У разі відсутності чітких переваг залежності фінансових результатів і ризиків пріоритетним звітним сегментом визнається господарський сегмент, а допоміжним – географічний.
За кожним пріоритетним звітним сегментом у розділі I Форми № 6 наводиться детальна інформація про фінансові показники основної діяльності сегментів (доходи, витрати), а також нерозподілені доходи та витрати. Крім того, тут же наводяться відомості про балансову вартість активів і зобов’язань пріоритетних звітних сегментів, а також про суму капітальних інвестицій та амортизаційних відрахувань таких сегментів.

У розділах II і III Форми № 6 розкривається інформація про допоміжні звітні сегменти. При цьому вибір допоміжних звітних сегментів, а також зміст інформації про них, яка має бути наведена в розділах II і III Форми
№ 6, залежатиме від того, який сегмент обрано пріоритетним (див. табл. 29.23).

Таблиця 29.23

Розділ IРозділ IIРозділ III
Вид пріоритетного звітного сегментаВид допоміжного звітного сегментаВид інформації, що розкриваєтьсяВид допоміжного звітного сегментаВид інформації, що розкривається
ГосподарськийГеографічний збутовийДохід (за мінусом ПДВ, акцизного податку, знижок та інших вирахувань з доходу)
від продажу продукції (товарів, робіт, послуг) зовнішнім покупцям
Географічний виробничийБалансова вартість активів
і капітальних інвестицій
Географічний виробничийГосподарськийДохід (за мінусом ПДВ, акцизного податку, знижок
та інших відрахувань
з доходу) від продажу продукції (товарів, робіт, послуг) зовнішнім покупцям,
а також балансова вартість активів і капітальних інвестицій
Географічний
чеський збутовий*
Дохід (за мінусом ПДВ, акцизного податку, знижок та інших вирахувань з доходу) від продажу продукції (товарів, робіт, послуг) зовнішнім покупцям
Географічний збутовийГосподарськийДохід (за мінусом ПДВ, акцизного податку, знижок
та інших відрахувань
з доходу) від продажу продукції (товарів, робіт, послуг) зовнішнім покупцям,
а також балансова вартість активів і капітальних інвестицій
Географічний виробничий*Балансова вартість активів і капітальних інвестицій
* Якщо місце розміщення покупців відрізняється від місця розміщення активів підприємства.

Зауважимо також, що згідно з п. 31.4 П(С)БО 29 [29] підприємство може доповнити наведений вище перелік показників діяльності допоміжних звітних сегментів, що відображаються в розділах II і III Форми № 6.
Порядок заповнення Форми № 6 наведемо в табл. 29.24.

Таблиця 29.24

Найменування показникаКод рядкаПорядок заповнення
I. Показники пріоритетних звітних сегментів
1. Доходи звітних сегментів:
Доходи від операційної діяльності звітних сегментів10Ряд. 010 гр. 3 – 18 Форми № 6 = (ряд. 011
ряд. 012, ряд. 013) гр. 3 – 18 Форми № 6
Примітка. Доходами звітного сегмента визнається частина доходів підприємства від продажу зовнішнім покупцям і за внутрішньогосподарськими розрахунками, одержання яких забезпечено звичайною діяльністю господарського або географічного сегмента і які безпосередньо можуть бути віднесені (або визначені шляхом розподілу на обґрунтованій і послідовній основі) до звітного сегмента, за мінусом ПДВ, акцизного податку, інших
зборів і відрахувань з доходу (збори, знижки, повернення товарів тощо). До складу доходів звітних сегментів не включаються доходи
від надзвичайних подій і дохід з податку на прибуток.
з них:
доходи від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг):
зовнішнім покупцям11Аналітичні дані оборотів за Дт рах. 30, 36 – Кт рах. 70 у частині реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) зовнішнім покупцям у розрізі звітних сегментів (за мінусом ПДВ, акцизного податку, знижок та інших відрахувань з доходу)
Перевірка. Показники ряд. 011 гр. 17 і 18 Форми № 6 повинні відповідати показникам ряд. 035 гр. 3 і 4 Форми № 2 за звітний період.
іншим звітним сегментам12Аналітичні дані оборотів за Дт субрах. 683 – Кт рах. 70 у частині реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) іншим звітним сегментам підприємства (за мінусом ПДВ, акцизного
податку, знижок та інших відрахувань з доходу)
інші операційні доходи13Аналітичні дані оборотів за Кт рах. 71 у частині іншої реалізації зовнішнім покупцям (за мінусом ПДВ, акцизного податку, знижок та інших відрахувань з доходу) у розрізі звітних сегментів
Фінансові доходи звітних сегментів20Стр. 020 гр. 3 – 18 Форми № 6 =
= (ряд. 021 ряд. 022) гр. 3 – 18 Форми № 6
Примітка. Інформація про фінансові доходи звітних сегментів наводиться тільки
у тому випадку, якщо отримання таких доходів є основною діяльністю підприємства.
Перевірка. Показники ряд. 020 гр. 17 і 18 Форми № 6 повинні відповідати сумі (ряд. 110 ряд. 120) гр. 3 і 4 Форми № 2 за звітний рік, або різниця включається до ряд. 050 Форми № 6 (є нерозподіленими доходами).
з них:
доходи від участі
у капіталі, які безпосередньо стосуються звітного сегмента
21Аналітичні дані оборотів за Кт рах. 72 у розрізі звітних сегментів
Перевірка. Показники ряд. 021 гр. 17 і 18 Форми № 6 повинні відповідати показникам ряд. 110 гр. 3 і 4 Форми № 2 за звітний рік, або різниця включається до ряд. 050 Форми № 6 (є нерозподіленими доходами).
інші фінансові доходи22Аналітичні дані оборотів за Кт рах. 73 у розрізі звітних сегментів
Перевірка. Показники ряд. 022 гр. 17 і 18 Форми № 6 повинні відповідати показникам ряд. 120 гр. 3 і 4 Форми № 2 за звітний рік, або різниця включається до ряд. 050 Форми № 6 (є нерозподіленими доходами).
Інші доходи30Аналітичні дані оборотів
за Кт рах. 74 у розрізі звітних сегментів
(без урахування ПДВ та інших вирахувань з доходу)
Примітка. У ряд. 030 Форми № 6 відображається дохід від реалізації фінансових інвестицій, неопераційних курсових різниць та інші доходи, що виникають у процесі звичайної діяльності, але не пов’язані з операційною та фінансовою діяльністю підприємства. Доходи звітних сегментів, пов’язані з реалізацією фінансових
інвестицій, відображаються в тому випадку, якщо здійснення фінансових інвестицій є основною діяльністю підприємства.
Перевірка. Показники ряд. 030 гр. 17 і 18 Форми № 6 повинні відповідати показникам ряд. 130 гр. 3 и 4
Форми № 2 за звітний рік, або різниця включається до ряд. 050
Форми № 6 (є нерозподіленими доходами).
Усього доходів звітних сегментів40Ряд. 040 гр. 3 – 18 Форми № 6 = (ряд. 010
ряд. 020, ряд. 030) гр. 3 – 18 Форми № 6
Нерозподілені доходи50Аналітичні дані оборотів за Дт рахунків класу 7 у частині доходів, які не можуть бути розподілені між звітними сегментами, а також дохід
з податку на прибуток (обороти за Кт субрах. 981)
з них:
доходи від операційної діяльності51Аналітичні дані оборотів за Кт рах. 71 у частині доходів, які не можуть бути розподілені між конкретними звітними сегментами
Перевірка. Сума (ряд. 013 ряд. 051) гр. 17 і 18 Форми № 6 повинна відповідати показнику ряд. 060 гр. 3 і 4 Форми № 2 за звітний рік.
фінансові доходи52Аналітичні дані оборотів за Кт рах. 72 і 73
у частині доходів, які не можуть бути розподілені між конкретними звітними сегментами –
якщо фінансова діяльність є основною діяльністю підприємства;
усі фінансові доходи, що відображаються за Кт рах. 72 і 73, – для всіх інших підприємств
Перевірка. Сума (ряд. 020 ряд. 052) гр. 17 і 18 Форми № 6 повинна відповідати сумі (ряд. 110 ряд. 120) гр. 3 і 4 Форми № 2 за звітний рік.
надзвичайні доходи53Доходи, що відображаються за Кт рах. 75
Перевірка. Показники ряд. 053 гр. 17 і 18 Форми № 6 повинні відповідати показникам ряд. 200 гр. 3 і 4 Форми № 2 за звітний рік.
Вирахування доходів від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) іншим звітним сегментам60Ряд. 060 гр. 3 – 18 Форми № 6 =
= ряд. 012 гр. 3 – 18 Форми № 6
Усього доходів підприємства70Ряд. 070 гр. 3 – 18 Форми № 6 = (ряд. 040
ряд. 050, ряд. 060) гр. 3 – 18 Форми № 6
Перевірка. Показники ряд. 070 гр. 17 і 18 Форми № 6 повинні відповідати сумі (ряд. 035 ряд. 060 ряд. 110 ряд. 120 ряд.
130 ряд. 185 стор. 200) гр. 3 і 4 Форми № 2 за звітний рік.
2. Витрати звітних сегментів:
Примітка. Витратами звітного сегмента визнається частина витрат підприємства, які пов’язані зі звичайною діяльністю господарського або географічного сегмента і безпосередньо можуть бути віднесені (або визначені шляхом розподілу на обґрунтованій і послідовній основі) до звітного сегмента.
Витрати операційної діяльності80Стр. 080 гр. 3 – 18 Форми № 6 = (ряд. 081
ряд. 082) гр. 3 – 18 Форми № 6
з них:
собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг):
зовнішнім покупцям81Аналітичні дані оборотів за Дт рах. 90
у частині собівартості продукції (товарів, робіт, послуг), реалізованої зовнішнім покупцям
Перевірка. Показники ряд. 081 гр. 17 і 18 Форми № 6 повинні відповідати показникам ряд. 040 гр. 3 и 4
Форми № 2 за звітний рік.
іншим звітним сегментам82Аналітичні дані оборотів за Дт рах. 90 у частині собівартості реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) іншим звітним сегментам підприємства
Примітка. До складу витрат звітних сегментів не включаються: адміністративні витрати і витрати на збут, які пов’язані з діяльністю підприємства в цілому і не можуть бути віднесені до окремого сегмента; витрати з податку на прибуток; надзвичайні витрати, якщо їх виникнення прямо не пов’язане з певним звітним сегментом. Адміністративні витрати, витрати на збут, інші операційні витрати
наводяться в сумі, яка безпосередньо стосується звітного сегмента або визначена шляхом розподілу на обґрунтованій та послідовній основі на окремий звітний сегмент (наприклад, пропорційно доходу від реалізації продукції, товарів, робіт, послуг зовнішнім покупцям).
Адміністративні витрати90Аналітичні дані оборотів за Дт рах. 92
у частині витрат, які можуть бути віднесені до конкретного звітного сегмента
Перевірка. Показники ряд. 090 гр. 17 і 18 Форми № 6 повинні відповідати показникам ряд. 070 гр. 3 і 4 Форми № 2 за звітний рік, або різниця включається до ряд. 150 Форми № 6 (є нерозподіленими витратами).
Витрати на збут100Аналітичні дані оборотів за Дт рах. 93
у частині витрат, які можуть бути віднесені до конкретного звітного сегмента
Перевірка. Показники ряд. 100 гр. 17 і 18 Форми № 6 повинні відповідати показникам ряд. 080 гр. 3 и 4.
Форми № 2 за звітний рік, або різниця включається до ряд. 150
Форми № 6 (є нерозподіленими витратами).
Інші операційні витрати110Аналітичні дані оборотів за Дт рах. 94
у частині витрат, які можуть бути віднесені до конкретного звітного сегмента
Перевірка. Показники ряд. 110 гр. 17 і 18 Форми № 6 повинні відповідати показникам ряд. 090 гр. 3 і 4 Форми № 2 за звітний рік, або різниця включається до ряд. 150 Форми № 6 (є нерозподіленими витратами).
Фінансові витрати звітних сегментів120Ряд. 120 гр. 3 – 18 Форми № 6 = (ряд. 121
ряд. 122) гр. 3 – 18 Форми № 6
Інформація про фінансові витрати звітних сегментів наводиться, якщо отримання фінансових доходів є основною діяльністю підприємства.
Перевірка. Показники ряд. 120 гр. 17 і 18 Форми № 6 має відповідати сумі (ряд. 140 ряд. 150) гр. 3 і 4 Форми № 2 за звітний рік, або різниця включається до ряд. 150 Форми № 6 (є нерозподіленими витратами).
з них:
втрати від участі в капіталі, які безпосередньо можна віднести
до звітного сегмента
121Аналітичні дані оборотів за Дт рах. 96
у частині витрат, які можуть бути віднесені до конкретного звітного сегмента
Перевірка. Показники ряд. 121 гр. 17 і 18 Форми № 6 повинні відповідати показникам ряд. 150 гр. 3 і 4 Форми № 2 за звітний рік, або різниця включається до ряд. 150 Форми № 6 (є нерозподіленими витратами).
122Аналітичні дані оборотів за Дт рах. 95
у частині витрат, які можуть бути віднесені до конкретного звітного сегмента
Перевірка. Показники ряд. 122 гр. 17 і 18 Форми № 6 повинні відповідати показникам ряд. 140 гр. 3 і 4 Форми № 2 за звітний рік, або різниця включається до ряд. 150 Форми № 6 (є нерозподіленими витратами).
Інші витрати130Аналітичні дані оборотів за Дт рах. 97
у частині витрат, які можуть бути віднесені до конкретного звітного сегмента
Перевірка. Показники ряд. 130 гр. 17 і 18 Форми № 6 повинні відповідати показникам ряд. 160 гр. 3 і 4 Форми № 2 за звітний рік, або різниця включається до ряд. 150 Форми № 6 (є нерозподіленими витратами).
Усього витрат звітних сегментів140Ряд. 140 гр. 3 – 18 Форми № 6 = (ряд. 080
ряд. 090 ряд. 100 ряд. 110 ряд. 120
ряд. 130) гр. 3 – 18 Форми № 6
Нерозподілені витрати150Аналітичні дані оборотів за Дт рахунків класу 9
у частині витрат, які не можуть бути розподілені між конкретними звітними сегментами
з них:
адміністративні, витрати на збут та інші витрати операційної діяльності, не розподілені на звітні сегменти151Аналітичні дані оборотів за Дт рах. 92,
93, 94 у частині витрат, які не можуть бути віднесені до конкретного звітного сегмента
фінансові витрати152Аналітичні дані оборотів за Дт рах. 95,
96 у частині витрат, які не можуть бути розподілені між конкретними звітними сегментами, – якщо фінансова діяльність є основною діяльністю підприємства; усі фінансові витрати, що відображаються
за Дт рах. 95, 96, – для всіх інших підприємств
надзвичайні витрати153Витрати, що відображаються за Дт рах. 99
Перевірка. Показники ряд. 153 гр. 17 і 18 Форми № 6 повинні відповідати показникам ряд. 205 гр. 3 і 4 Форми № 2 за звітний рік.
податок на прибуток154Витрати, що відображаються за Дт рах. 98
Перевірка. Показники ряд. 154 гр. 17 і 18 Форми № 6 повинен відповідати сумі (ряд. 180 ряд. 210) гр. 3 і 4 Форми № 2 за звітний рік.
Вирахування собівартості реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) іншим звітним сегментам160Аналітичні дані оборотів за Дт рах. 90 у частині собівартості реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) іншим звітним сегментам підприємства
Перевірка. Показники ряд. 160 гр. 3 – 18 Форми № 6 повинні відповідати показникам ряд. 082 гр. 3 – 18 Форми № 6.
Усього витрат підприємства170Ряд. 170 гр. 3 – 18 Форми № 6 = (ряд. 140
ряд. 150 ряд. 160) гр. 3 – 18 Форми № 6
3. Фінансовий результат діяльності сегмента180Стр. 180 гр. 3 – 18 Форми № 6 = (ряд. 040 –
ряд. 140) гр. 3 – 18 Форми № 6
4. Фінансовий результат діяльності підприємства190Стр. 190 гр. 3 – 18 Форми № 6 = (ряд. 070 –
ряд. 170) гр. 3 – 18 Форми № 6
Перевірка. Показники ряд. 190 гр. 17 і 18 Форми № 6 повинні відповідати показникам ряд. 220 (ряд. 225) гр. 3 і 4 Форми № 2 за звітний рік.
Примітка. Активами звітного сегмента визнаються активи господарського або географічного сегмента, які використовуються ним для виконання своєї звичайної діяльності та безпосередньо стосуються цього сегмента.
Активи вважаються такими, що безпосередньо стосуються звітного сегмента підприємства, якщо доходи і витрати, пов’язані з їх використанням або виникненням, включаються
до складу інформації про цей сегмент під час складання фінансової звітності. Наприклад, дебіторська заборгованість за нарахованими до отримання відсотками відноситься до складу активів сегмента, якщо ці відсотки віднесено до доходів звітного сегмента. Основні засоби та нематеріальні активи, які використовуються одночасно кількома звітними сегментами підприємства, включаються до того звітного сегмента,
до витрат якого включено суму амортизації за такими необоротними активами. Інвестиції, у тому числі фінансові, які обліковуються за методом участі
у капіталі, включаються до складу активів звітного сегмента, якщо доходи
у вигляді процентів (дивідендів) та доходи (втрати) від участі в капіталі від таких інвестицій включаються до доходів (витрат) такого звітного сегмента.
До складу активів звітного сегмента не включаються:
– відстрочені податкові активи;
– дебіторська заборгованість з податку на прибуток;
– фінансові інвестиції, якщо цей актив не виникає в результаті основної діяльності цього звітного сегмента, а доходи і витрати, пов’язані з такими фінансовими інвестиціями, не включаються до складу доходів і витрат такого звітного сегмента;
– дебіторська заборгованість за розрахунками за нарахованими доходами у вигляді дивідендів, якщо такі доходи не включаються до складу доходів звітного сегмента;
– інші оборотні активи, які пов’язані з діяльністю підприємства в цілому і не стосуються окремого сегмента.
Звертаємо увагу: у ряд. 200 – 230 Форми № 6 необоротні активи, що амортизуються, відображаються за залишковою вартістю, дебіторська заборгованість –
за чистою реалізаційною вартістю, а товари – без суми торгових націнок.
5. Активи звітних сегментів200Аналітичні дані сальдо за Дт рах. 10, 11, 12,
15, 16, 18, 20, 21, 22, 23, 25, 26, 27, 28, 30, 31, 33, 34,
36, 37 тощо в частині вартості активів підприємства, які безпосередньо стосуються звітних сегментів; аналітичні дані за Дт рах. 14, 35, якщо вони пов’язані з основною діяльністю звітних сегментів, і субрах. 373 – для підприємств, у яких фінансова діяльність є основною
з них:
201Аналітичні дані сальдо за Дт рах. 10, 11, 12,
15, 16, 18, 20, 21, 22, 23, 25, 26, 27, 28, 30, 31, 33, 34,
36, 37 тощо в частині вартості активів підприємства, які безпосередньо стосуються звітних сегментів; аналітичні дані за Дт рах. 14, 35, якщо вони
пов’язані з основною діяльністю звітних сегментів, і субрах. 373 – для підприємств, у яких фінансова діяльність є основною (за видами активів)
202Аналітичні дані сальдо за Дт рах. 10, 11, 12,
15, 16, 18, 20, 21, 22, 23, 25, 26, 27, 28, 30, 31, 33, 34,
36, 37 тощо в частині вартості активів підприємства, які безпосередньо стосуються звітних сегментів; аналітичні дані за Дт рах. 14, 35, якщо вони
пов’язані з основною діяльністю звітних сегментів, і субрах. 373 – для підприємств, у яких фінансова діяльність є основною (за видами активів)
203Аналітичні дані сальдо за Дт рах. 10, 11, 12,
15, 16, 18, 20, 21, 22, 23, 25, 26, 27, 28, 30, 31, 33, 34,
36, 37 тощо в частині вартості активів підприємства, які безпосередньо стосуються звітних сегментів; аналітичні дані за Дт рах. 14, 35, якщо вони
пов’язані з основною діяльністю звітних сегментів, і субрах. 373 – для підприємств, у яких фінансова діяльність є основною (за видами активів)
204Аналітичні дані сальдо за Дт рах. 10, 11, 12,
15, 16, 18, 20, 21, 22, 23, 25, 26, 27, 28, 30, 31, 33, 34,
36, 37 тощо в частині вартості активів підприємства, які безпосередньо стосуються звітних сегментів; аналітичні дані за Дт рах. 14, 35, якщо вони
пов’язані з основною діяльністю звітних сегментів, і субрах. 373 – для підприємств, у яких фінансова діяльність є основною (за видами активів)
205Аналітичні дані сальдо за Дт рах. 10, 11, 12,
15, 16, 18, 20, 21, 22, 23, 25, 26, 27, 28, 30, 31, 33, 34,
36, 37 тощо в частині вартості активів підприємства, які безпосередньо стосуються звітних сегментів; аналітичні дані за Дт рах. 14, 35, якщо вони
пов’язані з основною діяльністю звітних сегментів, і субрах. 373 – для підприємств, у яких фінансова діяльність є основною (за видами активів)
Нерозподілені активи220Аналітичні дані сальдо за Дт рах. 10, 11, 12,
15, 16, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 25, 26, 27, 28, 30, 31,
33, 34, 36, 37 тощо в частині вартості активів підприємства, які пов’язані з діяльністю підприємства в цілому і безпосередньо не стосуються звітних сегментів; сальдо за Дт рах. 14, 35, якщо
вони не пов’язані з основною діяльністю звітних сегментів, субрах. 373 для підприємств, у яких фінансова діяльність не є основним видом діяльності; Дт рах. 17 і субрах. 641/Приб.
з них:
221Аналітичні дані сальдо за Дт рах. 10, 11, 12, 15,
16, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 25, 26, 27, 28, 30, 31, 33, 34,
36, 37 тощо в частині вартості активів підприємства, які пов’язані з діяльністю підприємства в цілому і безпосередньо не стосуються звітних сегментів; сальдо за Дт рах. 14, 35, якщо вони не пов’язані з основною діяльністю звітних сегментів, субрах. 373
для підприємств, у яких фінансова діяльність не є основним видом діяльності;
Дт рах. 17 і субрах. 641/Приб. (за видами активів)
222Аналітичні дані сальдо за Дт рах. 10, 11, 12, 15,
16, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 25, 26, 27, 28, 30, 31, 33, 34,
36, 37 тощо в частині вартості активів підприємства, які пов’язані з діяльністю підприємства в цілому і безпосередньо не стосуються звітних сегментів; сальдо за Дт рах. 14, 35, якщо вони не пов’язані з основною діяльністю звітних сегментів, субрах. 373
для підприємств, у яких фінансова діяльність не є основним видом діяльності;
Дт рах. 17 і субрах. 641/Приб. (за видами активів)
223Аналітичні дані сальдо за Дт рах. 10, 11, 12, 15,
16, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 25, 26, 27, 28, 30, 31, 33, 34,
36, 37 тощо в частині вартості активів підприємства, які пов’язані з діяльністю підприємства в цілому і безпосередньо не стосуються звітних сегментів; сальдо за Дт рах. 14, 35, якщо вони не пов’язані з основною діяльністю звітних сегментів, субрах. 373
для підприємств, у яких фінансова діяльність не є основним видом діяльності;
Дт рах. 17 і субрах. 641/Приб. (за видами активів)
224Аналітичні дані сальдо за Дт рах. 10, 11, 12, 15,
16, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 25, 26, 27, 28, 30, 31, 33, 34,
36, 37 тощо в частині вартості активів підприємства, які пов’язані з діяльністю підприємства в цілому і безпосередньо не стосуються звітних сегментів; сальдо за Дт рах. 14, 35, якщо вони не пов’язані з основною діяльністю звітних сегментів, субрах. 373
для підприємств, у яких фінансова діяльність не є основним видом діяльності;
Дт рах. 17 і субрах. 641/Приб. (за видами активів)
Усього активів підприємства230Стр. 230 гр. 3 – 18 Форми № 6 = (ряд. 200
ряд. 220) гр. 3 – 18 Форми № 6
Перевірка. Показники ряд. 230 гр. 17 і 18 Форми № 6 повинні відповідати показникам ряд. 280 гр. 3 і 4 Форми № 1 за звітний рік.
Примітка. Зобов’язаннями звітного сегмента визнають заборгованість господарського або географічного сегмента підприємства, що виникла в результаті виконання ним
своєї звичайної діяльності та безпосередньо стосується цього сегмента. Зобов’язання вважаються такими, що безпосередньо стосуються звітного сегмента підприємства, якщо витрати, пов’язані з їх виникненням, включаються до складу інформації про цей сегмент при складанні фінансової звітності. Наприклад, кредиторська заборгованість за нарахованими до виплати відсотками відноситься до складу зобов’язань сегмента, якщо ці відсотки віднесено до витрат звітного сегмента.
Зобов’язання, що виникли на рівні підприємства і стосуються декількох його звітних сегментів, розподіляються, якщо витрати на обслуговування боргу також розподіляються на такі звітні сегменти.
До складу зобов’язань звітного сегмента не включаються:
– забезпечення майбутніх витрат і платежів та цільове фінансування, якщо вони стосуються діяльності підприємства в цілому;
– відстрочені податкові зобов’язання;
– довгострокові фінансові зобов’язання, зобов’язання за кредитами банків та інших фінансових установ, якщо отримання фінансових доходів не є основною діяльністю звітного сегмента;
– поточні зобов’язання за розрахунками з учасниками;
– зобов’язання з податку на прибуток, інші зобов’язання перед бюджетом і державними цільовими фондами, які не можна на обґрунтованій
і послідовній основі розподілити між звітними сегментами підприємства.
6. Зобов’язання звітних сегментів240Аналітичні дані сальдо за Кт рах. 55, 61, 62, 63,
64 (крім податку на прибуток), 65, 66, 68 тощо в частині вартості зобов’язань підприємства, які безпосередньо стосуються звітних сегментів. Крім того, дані за Кт рах. 50, 51, 52, 53, 60 – якщо фінансова діяльність є основним видом діяльності
сти звітних сегментів, а також за Кт рах. 47, 48, 49, якщо вони стосуються конкретного звітного сегмента
з них:
241Аналітичні дані сальдо за Кт рах. 55, 61, 62,
63, 64 (крім податку на прибуток), 65, 66, 68 тощо
у частині вартості зобов’язань підприємства, які безпосередньо стосуються звітних сегментів.
Крім того, дані за Кт рах. 50, 51, 52, 53, 60 – якщо фінансова діяльність є основним видом діяльності звітних сегментів, а також
за Кт рах. 47, 48, 49, якщо вони стосуються конкретного звітного сегмента (за видами зобов’язань)
242Аналітичні дані сальдо за Кт рах. 55, 61, 62,
63, 64 (крім податку на прибуток), 65, 66, 68 тощо
у частині вартості зобов’язань підприємства, які безпосередньо стосуються звітних сегментів.
Крім того, дані за Кт рах. 50, 51, 52, 53, 60 – якщо фінансова діяльність є основним видом діяльності звітних сегментів, а також
за Кт рах. 47, 48, 49, якщо вони стосуються конкретного звітного сегмента (за видами зобов’язань)
243Аналітичні дані сальдо за Кт рах. 55, 61, 62,
63, 64 (крім податку на прибуток), 65, 66, 68 тощо
у частині вартості зобов’язань підприємства, які безпосередньо стосуються звітних сегментів.
Крім того, дані за Кт рах. 50, 51, 52, 53, 60 – якщо фінансова діяльність є основним видом діяльності звітних сегментів, а також
за Кт рах. 47, 48, 49, якщо вони стосуються конкретного звітного сегмента (за видами зобов’язань)
244Аналітичні дані сальдо за Кт рах. 55, 61, 62,
63, 64 (крім податку на прибуток), 65, 66, 68 тощо
у частині вартості зобов’язань підприємства, які безпосередньо стосуються звітних сегментів.
Крім того, дані за Кт рах. 50, 51, 52, 53, 60 – якщо фінансова діяльність є основним видом діяльності звітних сегментів, а також
за Кт рах. 47, 48, 49, якщо вони стосуються конкретного звітного сегмента (за видами зобов’язань)
Нерозподілені зобов’язання260Аналітичні дані сальдо за Кт рах. 55, 61, 62, 63,
64, 65, 66, 68 тощо в частині вартості зобов’язань підприємства, які стосуються діяльності підприємства загалом і не можуть бути віднесені до конкретного звітного сегмента; дані за Кт рах. 50, 51, 52, 53,
60 – якщо фінансова діяльність не є основним видом діяльності звітних сегментів, а також за Кт рах. 47, 48, 49, якщо вони стосуються діяльності підприємства в цілому; Кт рах. 54, 67, субрах. 641/Приб.
з них:
261Аналітичні дані сальдо за Кт рах. 55, 61,
62, 63, 64, 65, 66, 68 тощо в частині вартості зобов’язань підприємства, які стосуються діяльності підприємства загалом і не можуть бути віднесені до конкретного звітного сегмента; дані за Кт рах. 50, 51, 52, 53, 60 – якщо фінансова
діяльність не є основним видом діяльності звітних сегментів, а також за Кт рах. 47, 48, 49, якщо вони стосуються діяльності підприємства в цілому;
Кт рах. 54, 67, субрах. 641/Приб. (за видами зобов’язань)
262Аналітичні дані сальдо за Кт рах. 55, 61,
62, 63, 64, 65, 66, 68 тощо в частині вартості зобов’язань підприємства, які стосуються діяльності підприємства загалом і не можуть бути віднесені до конкретного звітного сегмента; дані за Кт рах. 50, 51, 52, 53, 60 – якщо фінансова
діяльність не є основним видом діяльності звітних сегментів, а також за Кт рах. 47, 48, 49, якщо вони стосуються діяльності підприємства в цілому;
Кт рах. 54, 67, субрах. 641/Приб. (за видами зобов’язань)
263Аналітичні дані сальдо за Кт рах. 55, 61,
62, 63, 64, 65, 66, 68 тощо в частині вартості зобов’язань підприємства, які стосуються діяльності підприємства загалом і не можуть бути віднесені до конкретного звітного сегмента; дані за Кт рах. 50, 51, 52, 53, 60 – якщо фінансова
діяльність не є основним видом діяльності звітних сегментів, а також за Кт рах. 47, 48, 49, якщо вони стосуються діяльності підприємства в цілому;
Кт рах. 54, 67, субрах. 641/Приб. (за видами зобов’язань)
264Аналітичні дані сальдо за Кт рах. 55, 61,
62, 63, 64, 65, 66, 68 тощо в частині вартості зобов’язань підприємства, які стосуються діяльності підприємства загалом і не можуть бути віднесені до конкретного звітного сегмента; дані за Кт рах. 50, 51, 52, 53, 60 – якщо фінансова
діяльність не є основним видом діяльності звітних сегментів, а також за Кт рах. 47, 48, 49, якщо вони стосуються діяльності підприємства в цілому;
Кт рах. 54, 67, субрах. 641/Приб. (за видами зобов’язань)
Усього зобов’язань підприємства270Стр. 270 гр. 3 – 18 Форми № 6 =
= (ряд. 240, ряд. 260) гр. 3 – 18 Форми № 6
Перевірка. Показники ряд. 270 гр. 17 і 18 Форми № 6 повинні відповідати сумі
(ряд. 430, ряд. 480, ряд. 620, ряд. 630) гр. 3 і 4 Форми № 1 за звітний рік.
7. Капітальні інвестиції280Аналітичні дані оборотів за Дт рах. 15 у розрізі звітних сегментів
Перевірка. Показники ряд. 280 гр. 17 і 18 Форми № 6 повинні відповідати показникам ряд. 340 гр. 3 Форми № 5 (за звітний і попередній роки).
8. Амортизація необоротних активів290Аналітичні дані оборотів за Кт рах. 13 у розрізі звітних сегментів
Перевірка. Показники ряд. 290 гр. 17 і 18 Форми № 6 повинні відповідати показникам ряд. 1300 гр. 3 Форми № 5 (за звітний і попередній роки).
II. Показники за допоміжними звітними сегментами
Доходи від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) зовнішнім покупцям300Аналітичні дані оборотів за Дт рах. 30, 36 – Кт рах. 70 у частині реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) зовнішнім покупцям у розрізі звітних сегментів (за мінусом ПДВ, акцизного податку, знижок та інших відрахувань з доходу)
Перевірка. Показники ряд. 300 гр. 17 і 18 Форми № 6 повинні відповідати показникам ряд. 011 гр. 17 і 18 Форми № 6.
Балансова вартість активів звітних сегментів310Підсумок першої частини Балансу – “Актив”
окремих звітних сегментів
Перевірка. Показники ряд. 310 гр. 17 і 18 Форми № 6 повинні відповідати показникам ряд. 230 гр. 17 і 18 Форми № 6.
Капітальні інвестиції320Аналітичні дані оборотів за Дт рах. 15 у розрізі звітних сегментів
Перевірка. Показники ряд. 320 гр. 17 і 18 Форми № 6 повинні відповідати показникам ряд. 280 гр. 17 і 18 Форми № 6.
III. Показники за допоміжними звітними географічними сегментами
Доходи від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) зовнішнім покупцям350Аналітичні дані оборотів за Дт рах. 30, 36 – Кт рах. 70 у частині реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) зовнішнім покупцям у розрізі звітних сегментів (за мінусом ПДВ, акцизного податку, знижок та інших відрахувань з доходу)
Перевірка. Показники ряд. 350 гр. 17 і 18 Форми № 6 повинні відповідати показникам ряд. 011 гр. 17 і 18 Форми № 6.
Балансова вартість активів звітних сегментів360Підсумок першої частини Балансу – “Актив”
окремих звітних сегментів
Перевірка. Показники ряд. 360 гр. 17 і 18 Форми № 6 повинні відповідати показникам ряд. 230 гр. 17 і 18 Форми № 6.
Капітальні інвестиції370Аналітичні дані оборотів за Дт рах. 15 у розрізі звітних сегментів
Перевірка. Показники ряд. 370 гр. 17 і 18 Форми № 6 повинні відповідати показникам ряд. 280 гр. 17 і 18 Форми № 6.

29.8. ФІНАНСОВА ЗВІТНІСТЬ СУБ’ЄКТІВ МАЛОГО ПІДПРИЄМНИЦТВА (ФОРМИ № 1-М І № 2-М, № 1-МС І № 2-МС)

СКЛАД ЗВІТІВ СМП

Порядок складання фінансового звіту суб’єктами малого підприємництва описано в П(С)БО 25 [25]. Їм передбачено подавати два комплекти звітів:
– звичайний, знайомий СМП ще з 2000 року у складі Балансу(ф. № 1-м) і Звіту про фінансові результати (ф. № 1-м)
чета про фінансові результати(ф. № 2-м);

– спрощений у складі Балансу (ф. № 1-мс) і Звіту про фінансові результати (ф. № 2-мс).

У табл. 29.25 ми навели інформацію про тих, хто подає ці звіти.

Таблиця 29.25

СМП, які подають звітність згідно з П(С)БО 25 [25]

Комплект фінзвітуХто подає
Фінансовий звіт СМП у складі Балансу (ф. № 1-м)
і Звіту про фінансові результати (ф. № 2-м)
1. СМП – юридичні особи, визнані такими відповідно до законодавства.
Не поширюється П(С)БО 25 [25] на таких юридичних осіб:
– СПД – виробників та імпортерів підакцизних товарів;
– СПД, які здійснюють обмін іноземної валюти;
– СПД, у яких частка вкладів у статутному капіталі, що належить юридичним особам – засновникам та учасникам цих суб’єктів, які не належать до СМП, перевищує 25 %;
– довірчі товариства, страхові компанії, банки, ломбарди, інші фінансово-кредитні
і небанківські фінансові установи.
З листа Мінфіну і Держкомстату від 12.04.2011 р. № 31-
08410-06-5/9545, № 04/4-7/214 випливає, що зазначені
у П(С)БО 25 [25] СМП, які не належать до платників податку на прибуток за ставкою 0 % (згідно з п. 154.6 ПКУ [36]), зобов’язані подавати фінзвітність за ф. № 1-м, 2-м щокварталу. Тобто, незважаючи на задеклароване
у п. 3 ст. 2 Закону про бухоблік [46] право вибору між
загальною та спрощеною системою бухобліку, фактично в таких суб’єктів його немає. За відповідності критеріям СМП вони зобов’язані надавати саме Фінансовий звіт СМП.
2. Представництва іноземних суб’єктів господарської діяльності
Спрощений фінансовий звіт у складі Балансу
(ф. № 1-мс) та Звіту про фінансові результати
(ф. № 2-мс)
1. СМП, які відповідають критеріям, визначеним
п. 154.6 ПКУ [36] так звані нульовщики.
Як і у “звичайних” СМП, що подають ф. № 1-м, 2-м,
у “нульовщиків” відсутнє право вибору: позиція Мінфіну і Держкомстату, викладена в листі від 12.04.2011 р. № 31-
08410-06-5/9545, № 04/4-7/21, полягає в тому, що вони зобов’язані
подавати один раз на рік саме фінзвітність за ф. № 1-мс,
2-мс. Цей підхід ґрунтується на нормах п. 44.2 ПКУ [36],
відповідно до яких спрощений бухоблік використовується зазначеними особами з метою обчислення об’єкта
оподаткування за методикою, затвердженою Мінфіном
(тобто він підлаштований під вимоги податкового обліку).
Що стосується підприємств, які, відповідаючи критеріям
п. 154.6 ПКУ [36]не користуються передбаченими ними пільговими правилами оподаткування, то вони подають звітність за формами № 1-м і № 2-м.
2. Підприємства-єдиноподатники (четверта група) –
починаючи зі звітності за звітні періоди 2012 року

ЗАПОВНЕННЯ ФІНЗВІТУ СМП (ФОРМИ № 1-М І № 2-М)

Баланс (форма № 1-м)

Таблиця 29.26

Рядок БалансуКод рядкаДані бухгалтерського обліку для заповнення
АКТИВ БАЛАНСУ
I. Необоротні активи
Незавершені капітальні інвестиції20Сальдо за Дт рах. 15
Основні засоби:
залишкова вартість30Стр. 031 стор. 032 сальдо за Дт субрах. 100 (інвестиційна нерухомість в оцінці за справедливою вартістю). У цьому рядку відображається також вартість основних засобів, отриманих у довірче управління. Включається до підсумку Балансу. Перевірка: ряд. 030 = сальдо за Дт рах. 10, 11,
12 сальдо за Кт субрах. 131, 132, 133, 135
первісна вартість31Сальдо за Дт рах. 10, 11, 12 – сальдо за Дт субрах. 100 (інвестиційна нерухомість в оцінці за справедливою вартістю). Не включається до підсумку Балансу
знос32Сальдо за Кт субрах. 131, 132, 133, 135 (наводиться в дужках). Не включається до підсумку Балансу
Довгострокові біологічні активи:
справедлива
(залишкова) вартість
35Ряд. 036 ряд. 037 сальдо за Дт субрах. 161, 163, 165 (включається до підсумку Балансу). Перевірка: ряд. 035 =
= сальдо за Дт рах. 16 сальдо за Кт субрах. 134
первісна вартість36Сальдо за Дт субрах. 162, 164, 166. Не включається до підсумку Балансу
накопичена амортизація37Сальдо за Кт субрах. 134 (наводиться
у дужках). Не включається до підсумку Балансу
Довгострокові фінансові інвестиції40Сальдо за Дт рах. 14
Інші необоротні активи70Сальдо за Дт рах. 18, 19. При переході з форми
“великого” Балансу до сальдо на початок періоду також включається залишок за Дт рах. 17
Усього за розділом I80Сума значень рядків: ряд. 020 ряд.
030 ряд. 035 ряд. 040 ряд. 070
II. Оборотні активи
Виробничі запаси100Сальдо за Дт рах. 20, 22, 23, 25
Примітка. У цій статті також наводяться витрати на незавершене виробництво і незавершені роботи (послуги), валова заборгованість замовників за будівельними контрактами (згорнуте сальдо за субрахунками 231, 238 і 239).
Поточні біологічні активи110Сальдо за Дт рах. 21
Готова продукція130Сальдо за Дт рах. 26, 27, 28
Примітка. У цьому рядку відображається також сільськогосподарська продукція в оцінці, визначеній відповідно до норм П(С)БО 30 [30].
Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги:
чиста реалізаційна вартість160Стр. 161 стор. 162. Включається до підсумку Балансу
первісна вартість161Сальдо за Дт рах. 34, 36. Не включається до підсумку Балансу
резерв сумнівних боргів162Сальдо за Кт рах. 38 (у частині, що відноситься до заборгованості за продукцію, товари, роботи, послуги, у тому
числі за заборгованістю, забезпеченою векселями). Наводиться в дужках. Не включається до підсумку Балансу
Дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом170Сальдо за Дт субрах. 378, 641, 642, 651, 652, 653, 656
Примітка. “Скасовані” субрахунки 651/ПФУ, 653 відображаються в частині заборгованості перед страхувальниками.
Інша поточна дебіторська заборгованість210Сальдо за Дт рах. 37 (у розрізі субрахунків, окрім субрах. 378), 63, 66, Дт субрах. 654, 655, 682 – 685
Поточні фінансові інвестиції220Сальдо за Дт субрах. 352
Грошові кошти та їх еквіваленти:
у національній валюті230Сальдо за Дт субрах. 301, 311, 313, 333, 351
у тому числі в касі231Сальдо за Дт субрах. 301. Не включається до підсумку балансу
в іноземній валюті240Сальдо за Дт субрах. 302, 312, 314, 334, 351
Інші оборотні активи250Сальдо за Дт субрах. 331, 332, 643, 644
Усього за розділом II260Сума значень рядків: ряд. 100 стор. 110
ряд. 130 стор. 160 стор. 170 стор. 210
стор. 220 стор. 230 стор. 240 стор. 250
III. Витрати майбутніх періодів270Сальдо за Дт рах. 39
IV. Необоротні активи та групи вибуття275Сальдо за Дт субрах. 286
Баланс280Сума значень рядків:
ряд. 080 ряд. 260 ряд. 270 ряд. 275
Перевірка. Показники гр. 3 і 4 ряд. 280 Форми № 1-м повинні відповідати показникам гр. 3 і 4 ряд. 640 Форми № 1-м.
ПАСІВ БАЛАНСУ
I. Власний капітал
Статутний капітал300Сальдо за Кт рах. 40
Додатковий капітал320Сальдо за Кт рах. 41, 42
Резервний капітал340Сальдо за Кт рах. 43
Нерозподілений прибуток
(непокритий збиток)
350Сальдо за Кт субрах. 441 або сальдо за Дт субрах. 442. Сума непокритого збитку (Дт 442) наводиться
у дужках і віднімається при визначенні підсумку власного капіталу (ряд. 380). У першому місяці переходу на застосування П(С)БО 25 [25] сальдо рахунків
17 і 54 згортається зворотною кореспонденцією цих рахунків і відображається на субрахунку 441 або 442
Неоплачений капітал360Сальдо за Дт рах. 45, 46 (наводиться
у дужках і віднімається при визначенні підсумку власного капіталу)
Усього за розділом I380Сума значень рядків: ряд. 300 стор. 320
ряд. 340 (-) ряд. 350 стор. 360
II. Забезпечення майбутніх витрат і цільове фінансування430Сальдо за Кт рах. 47, 48
III. Довгострокові зобов’язання480Сальдо за Кт рах. 50, 51, 52, 53, 54, 55
Примітка. Раніше в П(С)БО 25 [25] йшлося про те, що в цьому рядку відображається також сальдо рах. 54 при переході з форми “великого” Балансу (ф. № 1). Наразі такої норми немає, проте з форми Балансу (зокрема, особливостей заповнення рядків 070 і 350) випливає, що це правило має застосовуватися і зараз.
IV. Поточні зобов’язання
Короткострокові кредити банків500Сальдо за Кт рах. 31 (овердрафт), 60, 684 (у частині відсотків за кредитами банків)
Поточна заборгованість за довгостроковими зобов’язаннями510Сальдо за Кт рах. 61
Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги530Сальдо за Кт рах. 62, 63
Поточні зобов’язання за розрахунками:
з бюджетом550Сальдо за Кт субрах. 641, 642
зі страхування570Сальдо за Кт рах. 65 (у розрізі субрахунків)
Примітка. У цьому рядку відображається сума заборгованості з відрахувань єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування, страхування майна підприємства та індивідуального страхування працівників. Водночас у ситуації, коли в підприємства залишилося сальдо за розрахунками
з Пенсійним фондом та іншими фондами загальнодержавного соцстрахування
(Кт субрах. 651, 652, 653, 656), воно також має показуватися за цією статтею.
з оплати праці*580Сальдо за Кт рах. 66
Зобов’язання, пов’язані з необоротними активами
і групами вибуття, утримуваними для продажу (рядок, що вписується)
605Сальдо за Кт субрах. 680
Примітка. Заповнюється згідно з п. 2.29 розд. II П(С)БО 25. II П(С)БО 25 [25].
Інші поточні зобов’язання610Сальдо за Кт рах. 37 (у розрізі субрахунків), 67, 68
(у розрізі субрахунків, крім субрахунків 680 і 684 у частині відсотків за банківськими кредитами) і субрахунків 643, 644
Усього за розділом IV620Сума значень рядків: ряд. 500 стор. 510
ряд. 530 стор. 550 стор. 570 стор. 580
стор. 605 стор. 610
V. Доходи майбутніх періодів630Сальдо за Кт рах. 69
Баланс640Сума значень рядків: ряд. 380 стор.
430 ряд. 480 ряд. 620 стор. 630
*З рядка 580 графа 4
Прострочені зобов’язання з оплати праці
665Сальдо за Кт субрах. 661, 662 у частині простроченої заборгованості (строк виплати зарплати за якою вже минув).
Тут слід зазначити суму заборгованості
за виплатами працівникам, що включаються до фонду оплати праці, в установлений колективним договором
або нормативним документом роботодавця строк (Кт 66 у частині заборгованості з оплати праці). Не включається до підсумку Балансу.
Перевірка. Показники гр. 3 і 4 ряд. 640 Форми № 1-м повинні відповідати показникам гр. 3 і 4 ряд. 280 Форми № 1-м.

Таблиця 29.27

Звіт про фінансові результати (форма № 2-м)

Рядок Звіту про фінансові результатиКод рядкаДані бухгалтерського обліку для заповнення
Дохід (виручка)
від реалізації продукції
(товарів, робіт, послуг)
10Обороти за Кт субрах. 701, 702, 703 (дохід зазначається з урахуванням непрямих податків – ПДВ, акцизного податку та ін.)
Непрямі податки та інші відрахування з доходу20Обороти за Дт 70 – Кт 641, 642, 643, 651. Обороти за Дт 791 – Кт 704.
Наводиться в дужках
Чистий дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт,
послуг) (010 020)
30Ряд. 010 ряд. 020
Інші операційні доходи40Обороти за Дт 71 – Кт 791
Примітка. Що стосується доходів і витрат від первісного визнання біологічних активів (БА) і сільськогосподарської продукції та від зміни вартості поточних біологічних активів, то необхідно звернути увагу на таке.
У чинній редакції П(С)БО 25 [25] через незрозумілі причини зберігся той самий принцип їх визначення, що застосовувався і в старому форматі ф. № 2-м, а саме: такі доходи (витрати) не відображаються у складі фінансового результату і наводяться
тільки за рядками, що вписуються. Однак якщо раніше (при поелементному визначенні фінрезультату) цей принцип дозволяв “вийти” на правильний фінрезультат, відображений на рах. 79, то зараз навпаки – на цю суму вийде розбіжність. Тому тут підприємства повинні самі обирати: або дотримуватися викладеного
у П(С)БО 25 [25] алгоритму заповнення цих рядків – але тоді фінрезультат у ф. № 2-м не збіжиться із сальдо за рах. 79, або, як і у “великій” ф. № 2, уключати такі доходи (витрати) у звичайному порядку до відповідних рядків, що впливають на фінрезультат.
У ситуації обрання варіанта з уніфікацією фінрезультату у ф. № 2-м і в бухобліку не потрібно “витягувати” з відповідних рядків обороти за субрахунками 710 і 940.
Інші доходи50Обороти за Дт 72, 73 – Кт 792. Обороти за Дт 74 – Кт 793. Обороти за Дт 75 – Кт 794
Разом чисті доходи
(030 040 050)
70Сума значень рядків: ряд. 030, ряд. 040, ряд. 050
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)80Обороти за Дт 791 – Кт 90 (наводиться в дужках)
Примітка. У цьому ж рядку зазначаються загальновиробничі витрати, що входять до складу реалізованої продукції.
Інші операційні витрати90Обороти за Дт 791 – Кт 92 (наводиться в дужках) Обороти за Дт 791 – Кт 93 (наводиться в дужках) Обороти за Дт 791 – Кт 94 (наводиться в дужках)
Примітки.
1. У цій статті також відображається належна до сплати за звітний період
відповідно до законодавства сума податків і зборів. Конкретна назва податку або збору та відповідна сума наводяться в рядку 091.
2. До цієї статті сільськогосподарські підприємства та власники підсобних господарств не включають витрати від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції та витрати від зміни вартості поточних
біологічних активів. Їх наводять лише довідково у вписуваному ряд. 202. Проте для того, щоб “вийти” на правильний фінрезультат, відображений на рах. 79, на наш погляд, тут також наводимо й оборот за субрах. 940 (див. примітку до ряд. 040).
у тому числі:91Вписується конкретна назва податку, що відображається в ряд. 090, і відповідна сума (єдиний
податок (тільки за підсумками 2011 року, з 2012 року єдиноподатники складають спрощену ф. № 2-мс); фіксований сільськогосподарський податок та ін.)
у тому числі:92З П(С)БО 25 [25] неясно, які саме показники наводяться в цьому рядку.
Не виключено, що в цих рядках, що вписуються, окрім єдиного і фіксованого податків, окремо виділяють податки, які включено до рядка 090 і які підлягають включенню до складу витрат (наприклад, екологічний податок, плату за землю та ін.)
Інші витрати100Оборот за рах. 95 (наводиться в дужках) Оборот за рах. 96 (наводиться в дужках) Оборот за рах. 97 (наводиться в дужках) Оборот за рах. 99 (наводиться в дужках)
Разом витрати
(080 090 100)
120Сума значень рядків: ряд. 080 ряд. 090 ряд. 100
Фінансовий результат до оподаткування (070 – 120)130Визначається як різниця: ряд. 070 ряд. 120. Від’ємне значення наводиться в дужках
Податок на прибуток140Оборот Дт 98 – Кт 641/прибуток (наводиться в дужках)
Примітка. Раніше в П(С)БО 25 [25] з посиланням на П(С)БО 17 [17] зазначалося,
що за цією статтею наводиться сума поточного податку на прибуток – зараз такого застереження немає. Водночас ми вважаємо, що тут, як і раніше, можна зазначати
суму податку на прибуток у сумі, що підлягає сплаті до бюджету. Це випливає з фрази
“податок на прибуток за звітний період” і припису щодо закриття при переході з “великої” форми Балансу сальдо рахунків 17, 54 на рахунок 44.
При переході з “великої” ф. № 2 у цьому рядку в гр. 4 показується за аналогічний період попереднього року сума рядків: ряд. 180, ряд. 210, ряд. 185 ф. № 2.
Чистий прибуток
(збиток) (130 140)
150Визначається як різниця: ряд. 130 ряд. 140. Від’ємне значення наводиться в дужках
Забезпечення матеріального заохочення160Обороти за Кт субрах. 477
Примітка. Для підприємств державного сектору економіки згідно з п. 1.2 розділу IV Положення № 1213 [154], передбачено суму забезпечення матеріального заохочення заповнювати у вписуваному рядку 195.
Дохід від первісного визнання біологічних активів та сільськогосподарської продукції
та дохід від зміни вартості поточних біологічних активів (вписуваний рядок)
201Оборот Дт 710 – Кт 791.
Не бере участі в розрахунку фінансового результату (див. примітку до ряд. 040)
Примітка. Заповнення передбачено п. 5.4 розд. II П(С)БО 25. II П(С)БО 25 [25].
Витрати від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції
чеських активів і сільськогосподарської продукції та витрати від зміни вартості поточних біологічних активів (рядок, що вписується)
202Оборот Дт 791 – Кт 940. Наводиться в дужках і не бере участі в розрахунку фінансового результату (див. примітку до ряд. 090)
Примітка. Заповнення передбачено п. 5.7 розд. II П(С)БО 25. II П(С)БО 25[25].

ЗАПОВНЕННЯ СПРОЩЕНОГО ФІНЗВІТУ (ФОРМИ № 1-МС І № 2-МС) ПЛАТНИКАМИ ПОДАТКУ НА ПРИБУТОК

Обов’язковість використання спрощеного порядку відображення операцій. Наразі Мінфіном затверджено Методрекомендації № 720 [176] щодо спрощеного ведення бухобліку без застосування рахунків і подвійного запису, але вони поширюються тільки на неплатників ПДВ(п. 9 розд. I п(с)бу 25 [25]).I П(С)БУ 25 [25]). Решті осіб необхідно, як і раніше, вести бухгалтерський облік із застосуванням подвійного запису. Що стосується обліку за Методрекомендаціями № 720 [176], то СМП, які потрапляють під його дію, мають право його використовувати виключно в добровільному порядку, оскільки в п. 9 розд. I П(С)БО 25 [25]. I П(С)БО 25 [25] стосовно них використовується фраза: можуть систематизувати інформацію, що міститься в прийнятих до обліку первинних документах, у регістрах бухгалтерського обліку без застосування подвійного запису”.
Це має важливе значення, оскільки облік “без застосування рахунків” за Методрекомендаціями № 720 [176] навряд чи полегшить роботу бухгалтерам. Фактично він являє собою “усічену” журнально-ордерну форму обліку, тільки без використання назв рахунків. І хоча для відображення всіх активів-пасивів передбачено тільки по одному журналу, все одно виникає необхідність ведення додаткової аналітики у вигляді відомостей обліку.
Для більшості бухгалтерів такий порядок незвичний і незручний, оскільки бухгалтерський облік на підприємствах переважно автоматизовано, він передбачає відображення операцій на певних рахунках. До того ж, хоча використання подвійного запису в Методрекомендаціях № 720 [176] прямо не передбачено, фактично операції відповідно до них відображаються за тим самим принципом, просто – один раз у Журналі, а другий раз – у Відомості.

Особливість відображення доходів (витрат) у ф. № 2-мс. Принциповою відмінністю форм № 2-мс і № 2-м є те, що перша з них орієнтована на податкові цілі. У зв’язку з цим передбачається, що при відображенні всіх доходів (витрат) слід орієнтуватися на норми ПКУ [36]. Тому в бухгалтерів з’являється додатковий обов’язок “відстеження” відмінностей бухгалтерського і податкового порядків відображення операцій.
Ті операції, за якими бухгалтерські та податкові доходи (витрати) збігаються, відображаються на рахунках бухгалтерського обліку у звичайному порядку.
А от як слід проводити в обліку бухгалтерські доходи (витрати), що не впливають на податковий облік, невідомо. З ф. № 2-мс лише можна зробити висновок, що вони мають відображатися після визначення фінансового результату за податковими доходами (витратами). Оскільки фінрезультат відображається на рахунку 79 “Фінансові результати”, то, як варіант, можна завести на рахунку 79 аналітику в розрізі субрахунків для відображення доходів (витрат), наприклад, так:
1) що впливають на податковий облік: субрах. 791/нал, 792/нал, 793/нал, 794/нал;
2) що не впливають на податковий облік: субрах. 791/бух, 792/бух, 793/бух, 794/бух. Крім того, таку саму аналітику бажано завести на рахунках доходів (7 клас)
і витрат (8 і 9 класи).
Відповідно кореспонденції з податковими доходами (витратами) слід відображати в ряд. 010 – 120 ф. № 2-мс . Тоді сальдо на рахунку 79/нал відрізнятиметься від показника ряд. 130 “Фінансовий результат до оподаткування (070 – 120)” ф. № 2- мс на суму податку на прибуток.
А обороти за суто “бухгалтерськими” рахунками доходів (витрат) у згорнутому вигляді будуть
дут зазначені в ряд. 145 “Витрати (доходи), які зменшують (збільшують) фінансовий результат після оподаткування” ф. № 2-мс. Відображати обороти за “бухгалтерськими” рахунками одночасно з оборотами за “податковими” рахунками не треба. Записи за “бухгалтерськими” рахунками слід проводити лише на ті операції, які в податковому обліку не відображаються (не проводяться за “податковими” рахунками). Їх і відобразимо в ряд. 145 ф. № 2-мс.
Окрема проблема виникає з відображенням у бухобліку тих доходів (витрат), які в податковому обліку виникають, а в бухгалтерському – ні. Приклад – ситуація з нарахуванням умовних відсотків за поворотною фінансовою допомогою, отриманою від платника податку на прибуток за основною ставкою податку, яка включається до доходів як безповоротна фінансова допомога – як сума умовно нарахованих відсотків(п.п. 14.1.257 ПКУ [36]). Раніше Мінфін у листі від 14.11.03 р. № 31-04200-30-25/5432роз’яснював, що в бухгалтерському обліку такі умовні проценти не показуються. Однак у зв’язку зі зміною П(С)БО 25 [25] для заповнення ф. № 2-мс нам тепер треба в бухобліку показувати всі податкові витрати, адже це передбачено п. 8 розділу I ПКУ [36]. Знову-таки тут можна запропонувати тільки якийсь компромісний варіант виходу із ситуації.
Так, на наш погляд, у цій ситуації застосовна аналогія з транзитними субрахунками з відображення ПДВ (субрах. 643, 644). Підприємство може на власний розсуд відкрити аналогічні транзитні субрахунки, наприклад субрах. 645 “Податкові доходи”, субрах. 646 “Податкові витрати”, з відображенням на зазначених субрахунках тих доходів (витрат), які виникають винятково у податковому обліку, а в бухгалтерському – ні.
Тоді кореспонденції з відображення таких доходів можуть бути такими:
– нарахування доходів: Дт 645 – Кт 791/нал і в цьому ж періоді їх списання: Дт 791/бух – Кт 645;
– нарахування витрат: Дт 791/нал – Кт 646 і в цьому ж періоді їх списання: Дт 646 – Кт 791/бух.
Запропонуємо й інший варіант для нарахування податкових витрат (доходів), за якими немає бухгалтерських витрат (доходів):
1. Нарахування доходів у податковому обліку, яких немає в бухобліку (наприклад, відсотків за поворотною фіндопомогою):
Дт 719/бух – Кт 719/нал;

Дт 719/нал – Кт 791/нал (потрапить до рядка 040);
Дт 791/бух – Кт 719/бух (потрапить до рядка 145 шляхом віднімання).
2. Нарахування витрат у податковому обліку, яких немає в бухобліку: Дт 92/нал – Кт 92/бух;
Дт 791/нал – Кт 92/нал (потрапить до рядка 100);
Дт 92/бух – Кт 791/бух (потрапить до рядка 145 шляхом віднімання).
Податок на прибуток у “нульовиків” показується в особливому порядку. Виходячи з п. 1.9 розд . III П(С)БО 25 [П(С)БО 25]. III П(С)БО 25 [25] суми коштів, які не перераховані до бюджету при застосуванні ставки податку на прибуток нуль відсотків, відображаються у складі цільового фінансування.
При цьому в п. 17 П(С)БО 15 [15] передбачається , що отримане цільове фінансування, у тому числі кошти, звільнені від оподаткування у зв’язку із застосуванням пільг з податку на прибуток підприємств, визнають доходом протягом тих періодів, у яких було визнано витрати, пов’язані з виконанням умов цільового фінансування.
У кореспонденціях це виглядатиме так:
– нараховано податок на прибуток “нульовщиками”:
Дт 98/нал – Кт 481 “Кошти, звільнені від оподаткування”; Дт 791/бух – Кт 98/нал;
– визнано дохід у міру визнання витрат, здійснених за рахунок несплаченого податку на прибуток: Дт 98/бух
несплаченого податку на прибуток: Дт 481 – Кт 719/нал;
Дт 719/нал – Кт 791/нал.
В ідеалі показник “Фінансовий результат до оподаткування” ряд. 130 ф. № 2-мс повинен збігатися з показником ряд. 07 “Об’єкт оподаткування від усіх видів діяльності” Податкової декларації з податку на прибуток.
Специфіка облікової політики. З вимогами податкового обліку узгоджуються і “спрощені” умови з п. 8 розд. I п(с)бу 25 [п(с)бу 25]. I П(С)БУ 25 [25]. Згідно з ним СМП, які мають право на застосування спрощеного бухгалтерського обліку доходів і витрат:
можуть обліковувати необоротні активи тільки за первісною вартістю, без урахування зменшення корисності та переоцінки до справедливої вартості;
не створюють забезпечення майбутніх витрат і платежів (на виплату майбутніх відпускних працівникам, виконання гарантійних зобов’язань тощо), а визнають відповідні витрати в періоді їх фактичного понесення;
визнають витрати і доходи з урахуванням вимог Податкового кодексу України
і відносять суми, що не визнаються Податковим кодексом України витратами або доходами, безпосередньо на фінансовий результат після оподаткування;
поточну дебіторську заборгованість включають до підсумку балансу за її фактичною сумою.
З буквального прочитання зазначених норм випливає, що свобода вибору у “нульовщиків” є тільки стосовно способу обліку необоротних активів, а ось інші спрощені умови вони зобов’язані виконувати. А з наведених у Методрекомендаціях № 720 [176] форм журналів можна зробити висновок, що такі суб’єкти зобов’язані відображати дооцінку необоротних активів за правилами податкового обліку (з нарахуванням індексації з пп
численням індексації з п. 146.21 ПКУ [36]) і застосовувати 10 % податковий ремонтний ліміт з п. 146.12 ПКУ [36].
За відсутності окремих положень інші вимоги П(С)БО повинні поширюватися і на спрощений бухоблік, що побічно підтверджується і в Методрекомендаціях № 720 [36].
Таким чином, “нульовщикам” вкрай важливо максимально зблизити бухгалтерський
і податковий облік, передбачивши відповідні положення в наказі про облікову політику.

Специфіка поелементного відображення витрат у ф. № 2-мс. Викладений у П(С)БО 25 [25] порядок заповнення ф. № 2-мс передбачає, що підприємство відображає всі витрати на рахунках у поелементному (рахунки 8 класу), а не постатейному розрізі (рахунки класу 9). Аналогічний принцип використовувався до 01.04.11 р. і щодо складання ф. № 2-м. Проте, повторимо, у “нульовщиків” є специфіка – ті витрати, які не включаються до складу податкових, відображаються у ф. № 2-мс не за “видатковими” рядками, а в ряд. 145.
У п. 2.5 розд . III П(С)БО 25 [П(С)БО 25]. III П(С)БО 25 [25] допускається визначення залишків у незавершеному виробництві та в готовій продукції за даними інвентаризації на кінець кварталу і року. Якщо дотримуватися такого порядку протягом звітного періоду, рахунки класу 8 закриваються на рахунок 79, а наприкінці періоду за даними інвентаризації визначаються:
– залишки незавершеного виробництва (за прямими матеріальними витратами і прямими витратами на оплату праці) – “відновлюється” у залишках кореспонденцією Дт 23 – Кт 79;
– залишки готової продукції (за ціною реалізації за вирахуванням непрямих податків, витрат на збут і суми очікуваного прибутку) – “відновлюється” у залишках кореспонденцією Дт 26 – Кт 79.
Крім того, слід урахувати, що деякі витрати в “поелементному” вираженні не впливають на фінансовий результат, а саме:

1. Витрати на проведення модернізації та реконструкції основних засобів, які збільшують майбутні економічні вигоди від їх використання, за логікою мають проходити через рахунки класу 8. Але оскільки вони закриваються на рах. 10,
11 і на фінансові результати не впливають, то для коректного заповнення форми
№ 2-мс такі витрати краще на рахунках класу 8 у момент їх понесення не показувати. Вони відобразяться на рах. 83 “Амортизація” у складі амортизаційних відрахувань за модернізованими основними засобами.

2. Витрати на перевезення товарів, матеріалів власним транспортом або стороннім (транспортно-заготівельні витрати) у разі включення їх до вартості запасів з рахунків класу 8 закриваються на рах. 20, 28 і на фінансові результати впливають у періоді списання на реалізацію товарів, матеріалів або готової продукції, на виробництво якої було витрачено ці матеріали. У зв’язку із цим ТЗВ у таких випадках через рахунки класу 8 краще не пропускати.
З урахуванням цих складнощів, СМП тепер доцільно використовувати рахунки класу
9 і визначати собівартість реалізованої продукції у звичайному порядку за оборотами з рах. 90.
Рядковий алгоритм заповнення фінансового Спрощеного фінансового звіту у складі Балансу (ф. № 1-мс) і Звіту про фінансові результати (ф. № 2-мс) наведено в табл. 29.28.
Таблиця 29.28

Баланс (форма № 1-мс)

Рядок БалансуКод рядкаДані бухгалтерського обліку для заповнення
АКТИВ БАЛАНСУ
I. Необоротні активи
Основні засоби:
залишкова вартість30Ряд. 031 ряд. 032. Включається до підсумку Балансу.
Перевірка: ряд. 030 = сальдо за Дт рах. 10,
11, 12, 15, 16 сальдо за Кт рах. 13
первісна вартість31Сальдо за Дт рах. 10, 11, 12, 15, 16. Не включається до підсумку Балансу
знос32Сальдо за Кт рах. 13 (наводиться в дужках). Не включається до підсумку Балансу
Інші необоротні активи70Сальдо за Дт рах. 14, 18, 19
Усього за розділом I80Сума значень рядків: ряд. 030, ряд. 070
II. Оборотні активи
Запаси100Сальдо за Дт рах. 20, 21, 22, 23, 25, 26, 27, 28
Поточна дебіторська заборгованість210Сальдо за Дт рах. 34, 36, 37 (у розрізі субрахунків), 45, 46, 63, 65 (у розрізі субрахунків),
66 Дт субрах. 641, 642, 682 – 685
Примітка. Скасовані субрахунки 651/ПФУ, 653 відображаються в частині заборгованості перед страхувальниками. Детальніше про це див. ком. “Внесено зміни до Плану рахунків та деяких П(С)БО” // “БТ”, 2011, № 28, с. 3.
Грошові кошти та їх еквіваленти:
у національній валюті230Сальдо за Дт субрах. 301, 311, 313, 333, 351
у тому числі в касі231Сальдо за Дт субрах. 301. Не включається до підсумку Балансу
в іноземній валюті240Сальдо за Дт субрах. 302, 312, 314, 334, 351
Інші оборотні активи250Сальдо за Дт субрах. 331, 332, 352, 39, 643, 644
Усього за розділом II260Сума значень рядків: ряд. 100 ряд. 210
ряд. 230 ряд. 240 ряд. 250
Баланс280Сума значень рядків: ряд. 080, ряд. 260
Перевірка. Показники гр. 3 і 4 ряд. 280 Форми № 1-мс повинні відповідати показникам гр. 3 і 4 ряд. 640 Форми № 1-мс.
ПАСІВ БАЛАНСУ
I. Власний капітал
Капітал300Сальдо за Кт рах. 40, 41, 42, 43
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)350Сальдо за Кт субрах. 441 або сальдо за Дт субрах. 442. Сума непокритого збитку (Дт 442) наводиться
у дужках і віднімається при визначенні підсумку власного капіталу (ряд. 380). У першому місяці переходу на застосування П(С)БО 25 сальдо рахунків
17 і 54 згортається зворотною кореспонденцією цих рахунків і відображається на субрахунку 441 або 442
Усього за розділом I380Сума значень рядків: ряд. 300 (-) ряд. 350
II. Цільове фінансування430Сальдо за Кт рах. 47, 48
III. Довгострокові зобов’язання480Сальдо за Кт рах. 50, 51, 52, 53, 55
IV. Поточні зобов’язання
Короткострокові кредити банків500Сальдо за Кт рах. 31 (овердрафт), 60, 61, 684 (у частині відсотків за кредитами банків)
Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги530Сальдо за Кт рах. 62, 63
Поточні зобов’язання за розрахунками:
з бюджетом550Сальдо за Кт субрах. 641, 642
зі страхування570Сальдо за Кт рах. 65 (у розрізі субрахунків)
Примітка. У цьому рядку відображається сума заборгованості з відрахувань єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування, страхування майна підприємства та індивідуального страхування працівників. Водночас
у ситуації, коли в підприємства залишилося сальдо за розрахунками з Пенсійним фондом та іншими фондами загальнодержавного соцстрахування (Кт субрах. 651, 652, 653,
656), воно також має показуватися за цією статтею. Детальніше про це див. ком.
“Внесено зміни до Плану рахунків та деяких П(С)БО” // “БТ”, 2011, № 28, с. 3.
з оплати праці*580Сальдо за Кт рах. 66
Інші поточні зобов’язання610Сальдо за Кт рахунків рах. 37 (у розрізі субрахунків),
643, 644, 67, 68 (у розрізі субрахунків, крім субрах.
684 у частині відсотків за банківськими кредитами), 69
Усього за розділом IV620Сума значень рядків: ряд. 500 стор. 530
ряд. 550 стор. 570 стор. 580 стор. 610
Баланс640Сума значень рядків: ряд. 380
ряд. 430 ряд. 480 стор. 620
*З рядка 580 графа 4
“Прострочені зобов’язання
з оплати праці”
665Сальдо за Кт субрах. 661, 662 у частині простроченої заборгованості (строк виплати зарплати за якою вже минув).
Див. також виноску до рядка 665 Балансу (ф. № 1-м)
Перевірка. Показники гр. 3 і 4 ряд. 640 Форми № 1-мс повинні відповідати показникам гр. 3 і 4 ряд. 280 Форми № 1-мс.

БУХГАЛТЕРСЬКИЙ ОБЛІК І ФІНАНСОВА ЗВІТНІСТЬ ЄДИНОПОДАТНИКІВ

Загальні вимоги до обліку та звітності. Згідно з п.п. 296. 1.3 ПКУ [36] платники єдиного податку 4 групи використовують дані спрощеного бухгалтерського обліку за доходами і витратами з урахуванням положень п. 44. 2 ПКУ [36].
Відповідно до п. 44.2 П КУ [36] платники єди ногоподатку 4 групи ведуть спрощений бухгалтерський облік доходів і витрат з метою розрахунку об’єкта податкового

го оподаткування за методикою, затвердженою Мінфіном. Поки що окремої методики спрощеного бухгалтерського обліку доходів і витрат не затверджено. Тому єдиноподатникам 4 групи з метою заповнення фінзвітності доводиться керуватися чинними актами законодавства.
Єдиноподатнику насамперед при складанні бухгалтерської звітності потрібно виходити з правил, установлених П(С)БО 25 [25]. Крім того, потрібно мати на увазі, що існує Спрощений план рахунків [190], а також Методрекомендації № 422 [168] і Методрекомендації № 720 [176].

Як було зазначено вище, єдиноподатники 4 групи мають подавати Спрощений фінзвіт (форми № 1-мс та ф. № 2-мс).
Враховуючи, що згідно з п. 44.2 ПКУ [36] платники єдиного податку 4 групи ведуть спрощений бухгалтерський облік доходів і витрат, для них є актуальним п. 8

П(С)БО 25 [25]. Згідно з цим пунктом суб’єкти малого підприємництва, які маютьправо на застосування спрощеного бухгалтерського обліку доходів і витрат:

1) можуть обліковувати необоротні активи лише за первісною вартістю, без урахування знецінення та переоцінки справедливої вартості;
2) не створюють забезпечення майбутніх витрат і платежів (на оплату наступних відпусток працівникам, виконання гарантійних зобов’язань тощо), а визнають відповідні витрати в періоді їх фактичного здійснення;
3) визнають витрати і доходи з урахуванням вимог ПКУ [36] і відносять суми, які не визнаються ПКУ витратами або доходами, безпосередньо на фінансовий результат після оподаткування;
4) поточну дебіторську заборгованість включають до підсумку балансу за її фактичною сумою.
Формулювання п. 8 П(С)БО 25 [25] дають підставу для висновку, що тільки перший виняток добровільний: єдиноподатник самостійно вирішує, обліковувати необоротні активи за первісною вартістю чи періодично переглядати справедливу вартість об’єкта. Решту винятків мають застосовувати в обов’язковому порядку. Однак їх застосування на практиці викликає низку запитань.
Складно уявити собі наслідки виконання вимоги визнавати витрати та доходи відповідно до ПКУ [36] та відносити суми, які не визнаються ПКУ [36] витратами або доходами, безпосередньо на фінансовий результат після оподаткування. Ця вимога не є новою для платників податку на прибуток за ставкою 0 %. Проте для єдиноподатників 4 групи цю норму застосовувати абсурдно. Вважаємо, що єдиноподатники повинні вести бухгалтерський облік за загальними правилами.

Собівартість. Зупинимося трохи на визначенні собівартості виробленої та реалізованої продукції. Згідно з п.п. 2.5 розд. III П(С)БО 25 [п.п. III П(С)БО 25 [25] собівартість виготовленої та реалізованої продукції (робіт, послуг) складається з прямих витрат, безпосередньо пов’язаних з виробництвом (витрати на матеріали, оплату праці, амортизацію основних засобів тощо), і загальновиробничих витрат, зменшених на суму зменшення залишку на кінець періоду (порівняно із залишком на початок періоду) незавершеного виробництва та готової продукції.
Зверніть увагу на допущену авторами стандарту неточність: визначаючи собівартість реалізованої продукції, витрати звітного періоду необхідно зменшувати на суму приросту (а не убутку) залишків незавершеного виробництва та готової продукції.
Величину залишків незавершеного виробництва і готової продукції можна визначити одним із двох способів:
1) розрахувати на підставі первинних документів, якими оформляли рух запасів (надходження і вибуття);
2) за даними інвентаризації на кінець звітного періоду. У такому разі залишок незавершеного виробництва (сальдо Дт 23) визначають за матеріальними витратами і витратами на оплату праці, а залишок готової продукції (сальдо Дт 26) – за ціною реалізації, зменшеною на суму непрямих податків, витрат на збут і суму очікуваного прибутку.
Крім П(С)БО 25 [25], є ще Спрощений план рахунків [190], Методрекомендації № 422 [168] і Методрекомендації № 720 [176]. Але ці нормативно-правові акти, на відміну від П(С)БО 25 [25], єдиноподатнику можна застосовувати за бажанням. У табл. 29.29 наведемо особливості застосування цих документів.

Таблиця 29.29

Нюанси застосування єдиноподатником Спрощеного плану рахунків, Методрекомендацій № 422 [168] і Методрекомендацій № 720 [176]

Нормативно-правовий документОсобливості застосування єдиноподатником
Спрощений план рахунків [190]Для чого створений? Застосовують у цілях складання фінзвітності згідно з П(С)БО 25 [25]
Спрощений план рахунків [190]Хто може застосовувати Спрощений план рахунків?
За бажанням такі суб’єкти господарювання:
– суб’єкти підприємницької діяльності – юрособи, які згідно з чинним законодавством визнані суб’єктами малого підприємництва;
– юрособи, які не займаються підприємницькою діяльністю (крім бюджетних установ), незалежно від форм власності, організаційно-правових форм та видів діяльності;
– представництва іноземних суб’єктів господарської діяльності.
Єдиноподатники 4 групи є суб’єктами малого підприємництва, і тому вони за бажання можуть застосовувати Спрощений план рахунків [190]. Про вибір використовуваного Плану рахунків підприємство має зазначити у своєму наказі (розпорядженні) про організацію бухгалтерського обліку на підприємстві
Можливі складнощі при його застосуванні:
1. Спрощений план рахунків [190] не містить позабалансових рахунків. Тому якщо виникне необхідність відобразити
в обліку позабалансові активи або зобов’язання, то для їх обліку вам усе одно доведеться використовувати рахунки класу 0 Загального плану рахунків [136].
2. Записи на рахунках бухобліку Спрощеного плану рахунків [190]
та на позабалансових рахунках для узагальнення інформації про наявність
та рух активів, капіталу, зобов’язань, про доходи та витрати факти фінансово-господарської діяльності потрібно здійснювати відповідно до Інструкції про застосування Плану рахунків [137]. Виконання цієї вимоги в деяких випадках ускладнене, зважаючи на те що характеристики рахунків Спрощеного плану
рахунків [190] іноді не корелюють із положеннями Інструкції
про застосування Плану рахунків [137]. Через це на практиці більшість суб’єктів господарювання, навіть за наявності права використовувати Спрощений план рахунків [190], його не застосовують. Крім того, не захочуть застосовувати Спрощений план рахунків підприємства, які нарощують обсяги діяльності, а відтак ризикують покинути лави малих підприємств, що змусить їх
зі Спрощеного плану рахунків [190] переходити на План рахунків [136]
Останні зміни. На сьогодні всі доходи
і витрати були розділені на дві групи: ті, що відносяться до реалізації продукції товарів (робіт, послуг), та інші.
У результаті змін рахунки 84 “Витрати операційної діяльності” та 85 “Інші витрати” виключено,
а замість них впроваджено 90 рахунки (90, 91 і 96)
Методрекомендації
№ 422 [168]
Для чого створені? У п. 1 Методрекомендацій № 422 [168] зазначено, що вони були призначені для ведення регістрів бухгалтерського обліку юрособами – суб’єктами підприємницької діяльності будь-якої організаційно-правової форми та форми власності (крім банків) з ознаками малих підприємств,
а також юрособами (крім бюджетних установ), які
не займаються підприємницькою (комерційною) діяльністю. Але з плином часу Методрекомендації № 422 [168]
дещо втратили свою актуальність, хоч і не були скасовані
Методрекомендації
№ 422 [168]
Хто може застосовувати Методрекомендації
№ 422 [168]? Суб’єкти господарювання, зазначені в п. 1
Методрекомендацій № 422 [168]. Звернемо увагу,
що цей документ має рекомендаційний характер
і суб’єкти господарювання не зобов’язані використовувати їх у господарській діяльності всупереч своєму бажанню
Методрекомендації
№ 720 [176]
Для чого створені? Згідно з ч. 3 ст. 3 Закону про бухоблік [46] підприємства, які мають право на ведення спрощеного обліку доходів і витрат та не зареєстровані платниками ПДВ, можуть узагальнювати інформацію в регістрах бухгалтерського обліку без застосування подвійного запису. Аналогічна норма міститься в п. 9 розд. I П(С)БО 25. I П(С)БО 25 [25]. У зв’язку з чим
і були видані Методрекомендації № 720 [176]
Хто може застосовувати Методрекомендації № 720 [176]? У п. 1
Методрекомендацій № 720 [176] сказано, що вони призначені для ведення регістрів бухгалтерського обліку суб’єктами
малого підприємництва – юрособами, які мають право
ведення спрощеного обліку доходів і витрат, зокрема такими, що відповідають критеріям, визначеним п. 154.6 ПКУ [36], та не зареєстрованими платниками ПДВ. І хоча єдиноподатники
4 групи, які не сплачують ПДВ, тут прямо не названі,
у них є можливість вести бухоблік без використання подвійного запису, тому вони мають право вести спрощений бухоблік. Періоди, за які складаються облікові регістри,
можна обирати самостійно, залежно від обсягів діяльності – місяць або квартал.
Можливі складнощі при його застосуванні. На наш погляд,
єдиноподатнику 4 групи – неплатнику ПДВ правом ведення бухобліку без подвійного запису краще не користуватися, а вести бухоблік традиційно з подвійним записом. Є щонайменше два аргументи на користь цього, які ґрунтуються на тому, що право ведення бухобліку без подвійного запису не звільняє від:
1) обов’язку подання ф. № 1-мс (Баланс). А виокремлення даних із регістрів для складання ф. № 1-мс, напевно, виявиться доволі трудомістким заняттям (скласти ф. № 1-мс за умови автоматизованого бухобліку набагато легше);
2) необхідності підтверджувати документально здійснення господарських операцій відповідно до Положення № 88 [181] (у будь-якому разі необхідно складати і зберігати відповідні документи)

ЗАПОВНЕННЯ ЄДИНОПОДАТНИКОМ ФОРМ № 1-МС І № 2-МС

Фінзвітність єдиноподатника, яку необхідно подавати з 2012 року, складається з форм № 1-мс і № 2-мс, які разом утворюють Спрощений фінзвіт. Цей звіт єдиноподатники зобов’язані подавати щокварталу, а не раз на рік, як це встановлено ч. 7 ст. 11 Закону про бухоблік [46] для платників податку на прибуток за ставкою 0 %.
Згідно з п. 5 Порядку № 419 [107] квартальна фінансова звітність (окрім зведеної та консолідованої) подається підприємствами не пізніше 25 числа місяця, що настає за звітним кварталом, а річна – не пізніше 9 лютого наступного року.
Зверніть увагу: єдиноподатники фінзвітність до органів ДПС не подають
ляють. Цей обов’язок покладено на платників податку на прибуток, у тому числі на “нульовиків”(п. 46.2 ПКУ [36]). Що стосується єдиноподатників, то для них ні в п. 46.2 ПКУ [36], ні в профільній главі 1 розділу XIV ПКУ [36] такої вимоги немає. Тому разом із Податковою декларацією платника єдиного податку – юридичної особи форми № 1-мс і № 2-мс до ДПС подавати не треба.

У бухобліку нарахування єдиного податку відображаємо таким бухгалтерським записом:

– при застосуванні Загального плану рахунків [136]: Дт 92 (84) – Кт 641;
– при застосуванні Спрощеного плану рахунків [190]: Дт 96 – Кт 641.

У ф. № 2-мс суму нарахованого єдиного податку за звітний період відображаємо у вписуваному рядку 101. Показники у формах № 1-мс і № 2-мс наводяться в тисячах гривень з одним десятковим знаком. Які дані заносити в той чи інший рядок звітності та звідки брати інформацію, ми опишемо в таблицях 29.32 і 29.33 нижче. А в табл. 29.31 ми наведемо склад фінзвітності, строки її подання та форму ведення бухобліку, які використовують підприємства-єдиноподатники. Виходимо з того, що застосовується звичайний порядок ведення рахунків згідно з Інструкцією про застосування Плану рахунків [137] ( з огляду на певні складнощі під час застосування Спрощеного плану рахунків [190], його часто не застосовують.
Таблиця 29.30

Коротка інформація про фінзвітність єдиноподатників 4 групи

Єдиноподатник4 групи:Яку фінзвітність подають і в які строкиЧим передбаченоЯк можна вести бухоблік
– платникПДВ (ставка 3 %)Спрощений фінансовий звіт суб’єкта малого підприємництва у складі форм № 1-мс і № 2-мс подається:- щоквартальний звіт – не пізніше 25 числа місяця, що настає за звітним кварталом (за I квартал 2012 року – не пізніше 25.04.12 р.);- річний звіт – не пізніше 9 лютого наступного рокуп. 44.2 ПКУ [36];- п. 8 П(С)БО 25 [25];Методрекомендаціями №422 [168]Із застосуванням Спрощеного плану рахунків[190]не виключається застосування Плану рахунків [136]
– неплатник ПДВ (ставка 5 %)Спрощений фінансовий звіт суб’єкта малого підприємництва у складі форм № 1-мс і № 2-мс подається:- щоквартальний звіт – не пізніше 25 числа місяця, що настає за звітним кварталом (за I квартал 2012 року – не пізніше 25.04.12 р.);- річний звіт – не пізніше 9 лютого наступного рокуп. 44.2 ПКУ [36];- п. 8 П(С)БО 25 [25];- Методрекомендаціями №720 [176]Без застосування подвійного запису. Не виключається застосування Плану рахунків [136]або Спрощеного планурахунків [190]

Таблиця 29.31

Заповнення Балансу (ф. № 1-мс) єдиноподатниками

Рядок БалансуКод рядкаДані бухгалтерського обліку для заповнення
АКТИВ БАЛАНСУ
I. Необоротні активи
Основні засоби:
залишкова вартість30Ряд. 031 ряд. 032. Включається до підсумку Балансу.
Перевірка: ряд. 030 = сальдо за Дт рах. 10,
11, 12, 15, 16 – сальдо за Кт рах. 13
первісна вартість31Сальдо за Дт рах. 10, 11, 12, 15, 16. Не включається до підсумку Балансу
знос32Сальдо за Кт рах. 13 (наводиться в дужках). Не включається до підсумку Балансу
Інші необоротні активи70Сальдо за Дт рах. 14, 18, 19
Усього за розділом I80Сума значень рядків: ряд. 030, ряд. 070
II. Оборотні активи
Запаси100Сальдо за Дт рах. 20, 21, 22, 23, 25, 26, 27, 28
Примітка. На наш погляд, до цього рядка також потрібно включати вартість товарів, придбаних підприємством для продажу (незважаючи на те що в п. 1.4 розд. III П(С)БО 25, який описує склад цієї статті, зазначено, що вона не входить до складу запасів. III П(С)БО 25, що описує склад цієї статті, товари прямо не названі).
Поточна дебіторська заборгованість210Сальдо за Дт рах. 34, 36, 37 (у розрізі субрахунків), 45, 46, 63, 65
(у розрізі субрахунків), 66 Дт субрах. 641, 642, 682 – 685
Примітка.
1. Скасовані субрахунки 651/ПФУ, 653 відображаються в частині заборгованості перед страхувальниками.
2. Звернемо увагу: якщо в цьому рядку відобразити заборгованість засновників
з формування статутного капіталу і дотриматися вимоги п. 1.7 розд. III П(С)БО 25. III П(С)БО 25 [25] – показати в ряд. 300 суму фактично внесеного засновниками (власниками) статутного капіталу підприємства (а не зафіксованого в установчих документах), то баланс не зійдеться. Реально виконати тільки одну вимогу:
– або показати в ряд. 210 ф. № 1-мс заборгованість засновників
з формування статутного капіталу, але тоді в ряд. 300 ф. № 1-мс доведеться відобразити зафіксовану в установчих документах суму статутного капіталу за вирахуванням заборгованості засновників за внесками,
– або не показувати в ряд. 210 ф. № 1-мс заборгованість засновників, а зменшити на її суму зафіксовану в установчих документах суму статутного капіталу, відобразивши цю різницю в ряд. 300 ф. № 1-мс.
Грошові кошти та їх еквіваленти:
у національній валюті230Сальдо за Дт субрах. 301, 311, 313, 333, 351
у тому числі в касі231Сальдо за Дт субрах. 301. Не включається до підсумку балансу
в іноземній валюті240Сальдо за Дт субрах. 302, 312, 314, 334, 351
Інші оборотні активи250Сальдо за Дт субрах. 331, 332, 352, 39, 643, 644
Усього за розділом II260Сума значень рядків: ряд. 100 ряд.
210 ряд. 230 ряд. 240 ряд. 250
Баланс280Сума значень рядків: ряд. 080, ряд. 260
Перевірка. Показники гр. 3 і 4 ряд. 280 ф. № 1-мс повинні відповідати показникам гр. 3 і 4 ряд. 640 ф. № 1-мс.
ПАСІВ БАЛАНСУ
I. Власний капітал
Капітал300Сальдо за Кт рах. 40, 41, 42, 43 за мінусом сальдо за Дт рах. 45, 46
Примітка. Див. примітку 2 до ряд. 210.
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)350Сальдо за Кт субрах. 441 або сальдо за Дт субрах. 442. Сума непокритого збитку (Дт 442) наводиться
у дужках і віднімається при визначенні підсумку власного капіталу (ряд. 380). У першому місяці переходу на застосування П(С)БО 25 сальдо рахунків
17 і 54 згортається зворотною кореспонденцією цих рахунків і відображається на субрахунку 441 або 442
Усього за розділом I380Сума значень рядків: ряд. 300 (-) ряд. 350
II. Цільове фінансування430Сальдо за Кт рах. 47, 48
III. Довгострокові зобов’язання480Сальдо за Кт рах. 50, 51, 52, 53, 55
IV. Поточні зобов’язання
Короткострокові кредити банків500Сальдо за Кт рах. 31 (овердрафт), 60, 61, 684 (у частині відсотків за кредитами банків)
Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги530Сальдо за Кт рах. 62, 63
Поточні зобов’язання за розрахунками:
з бюджетом550Сальдо за Кт субрах. 641, 642
зі страхування570Сальдо за Кт рах. 65 (у розрізі субрахунків)
Примітка. У цьому рядку відображається сума заборгованості з відрахувань єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування, страхування майна підприємства та індивідуального страхування працівників. Водночас у ситуації, коли в підприємства залишилося сальдо за розрахунками
з Пенсійним фондом та іншими фондами загальнодержавного соцстрахування
(Кт субрах. 651, 652, 653, 656), воно також має показуватися за цією статтею.
з оплати праці*580Сальдо за Кт рах. 66
Інші поточні зобов’язання610Сальдо за Кт рахунків рах. 37 (у розрізі субрахунків), рах. 61 (крім довгострокової заборгованості
за банківськими кредитами, переведеної в поточну),
643, 644, 67, 68 (у розрізі субрахунків, крім субрахунку 684 у частині відсотків за банківськими кредитами), 69
Усього за розділом IV620Сума значень рядків: ряд. 500 стор. 530
ряд. 550 стор. 570 стор. 580 стор. 610
Баланс640Сума значень рядків: ряд. 380
ряд. 430 ряд. 480 стор. 620
Перевірка. Показники гр. 3 і 4 ряд. 640 форми № 1-мс повинні відповідати показникам гр. 3 і 4 ряд. 280 форми № 1-мс.
*З рядка 580 графи
4 “Прострочені зобов’язання
з оплати праці”.
665Сальдо за Кт субрах. 661, 662 у частині простроченої заборгованості (строк виплати зарплати за якою вже минув)
Примітка.
1. Тут слід зазначити суму заборгованості з виплат працівникам, що включаються до фонду оплати праці, у встановлений колективним договором або нормативним документом роботодавця строк (Кт 66 у частині заборгованості з оплати праці).
2. Не включається до підсумку Балансу.

Таблиця 29.32

Заповнення Звіту про фінансові результати (форма № 2-мс) єдиноподатниками

Рядок БалансуКод рядкаДані бухгалтерського обліку для заповнення
АКТИВ БАЛАНСУ
I. Необоротні активи
Основні засоби:
залишкова вартість30Ряд. 031 ряд. 032. Включається до підсумку Балансу.
Перевірка: ряд. 030 = сальдо за Дт рах. 10,
11, 12, 15, 16 – сальдо за Кт рах. 13
первісна вартість31Сальдо за Дт рах. 10, 11, 12, 15, 16. Не включається до підсумку Балансу
знос32Сальдо за Кт рах. 13 (наводиться в дужках). Не включається до підсумку Балансу
Інші необоротні активи70Сальдо за Дт рах. 14, 18, 19
Усього за розділом I80Сума значень рядків: ряд. 030, ряд. 070
II. Оборотні активи
Запаси100Сальдо за Дт рах. 20, 21, 22, 23, 25, 26, 27, 28
Примітка. На наш погляд, до цього рядка також потрібно включати вартість товарів, придбаних підприємством для продажу (незважаючи на те що в п. 1.4 розд. III П(С)БО 25, який описує склад цієї статті, зазначено, що вона не входить до складу запасів. III П(С)БО 25, що описує склад цієї статті, товари прямо не названі).
Поточна дебіторська заборгованість210Сальдо за Дт рах. 34, 36, 37 (у розрізі субрахунків), 45, 46, 63, 65
(у розрізі субрахунків), 66 Дт субрах. 641, 642, 682 – 685
Примітка.
1. Скасовані субрахунки 651/ПФУ, 653 відображаються в частині заборгованості перед страхувальниками.
2. Звернемо увагу: якщо в цьому рядку відобразити заборгованість засновників
з формування статутного капіталу і дотриматися вимоги п. 1.7 розд. III П(С)БО 25. III П(С)БО 25 [25] – показати в ряд. 300 суму фактично внесеного засновниками (власниками) статутного капіталу підприємства (а не зафіксованого в установчих документах), то баланс не зійдеться. Реально виконати тільки одну вимогу:
– або показати в ряд. 210 ф. № 1-мс заборгованість засновників
з формування статутного капіталу, але тоді в ряд. 300 ф. № 1-мс доведеться відобразити зафіксовану в установчих документах суму статутного капіталу за вирахуванням заборгованості засновників за внесками,
– або не показувати в ряд. 210 ф. № 1-мс заборгованість засновників, а зменшити на її суму зафіксовану в установчих документах суму статутного капіталу, відобразивши цю різницю в ряд. 300 ф. № 1-мс.
Грошові кошти та їх еквіваленти:
у національній валюті230Сальдо за Дт субрах. 301, 311, 313, 333, 351
у тому числі в касі231Сальдо за Дт субрах. 301. Не включається до підсумку балансу
в іноземній валюті240Сальдо за Дт субрах. 302, 312, 314, 334, 351
Інші оборотні активи250Сальдо за Дт субрах. 331, 332, 352, 39, 643, 644
Усього за розділом II260Сума значень рядків: ряд. 100 ряд.
210 ряд. 230 ряд. 240 ряд. 250
Баланс280Сума значень рядків: ряд. 080, ряд. 260
Перевірка. Показники гр. 3 і 4 ряд. 280 ф. № 1-мс повинні відповідати показникам гр. 3 і 4 ряд. 640 ф. № 1-мс.
ПАСІВ БАЛАНСУ
I. Власний капітал
Капітал300Сальдо за Кт рах. 40, 41, 42, 43 за мінусом сальдо за Дт рах. 45, 46
Примітка. Див. примітку 2 до ряд. 210.
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)350Сальдо за Кт субрах. 441 або сальдо за Дт субрах. 442. Сума непокритого збитку (Дт 442) наводиться
у дужках і віднімається при визначенні підсумку власного капіталу (ряд. 380). У першому місяці переходу на застосування П(С)БО 25 сальдо рахунків
17 і 54 згортається зворотною кореспонденцією цих рахунків і відображається на субрахунку 441 або 442
Усього за розділом I380Сума значень рядків: ряд. 300 (-) ряд. 350
II. Цільове фінансування430Сальдо за Кт рах. 47, 48
III. Довгострокові зобов’язання480Сальдо за Кт рах. 50, 51, 52, 53, 55
IV. Поточні зобов’язання
Короткострокові кредити банків500Сальдо за Кт рах. 31 (овердрафт), 60, 61, 684 (у частині відсотків за кредитами банків)
Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги530Сальдо за Кт рах. 62, 63
Поточні зобов’язання за розрахунками:
з бюджетом550Сальдо за Кт субрах. 641, 642
зі страхування570Сальдо за Кт рах. 65 (у розрізі субрахунків)
Примітка. У цьому рядку відображається сума заборгованості з відрахувань єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування, страхування майна підприємства та індивідуального страхування працівників. Водночас у ситуації, коли в підприємства залишилося сальдо за розрахунками
з Пенсійним фондом та іншими фондами загальнодержавного соцстрахування
(Кт субрах. 651, 652, 653, 656), воно також має показуватися за цією статтею.
з оплати праці*580Сальдо за Кт рах. 66
Інші поточні зобов’язання610Сальдо за Кт рахунків рах. 37 (у розрізі субрахунків), рах. 61 (крім довгострокової заборгованості
за банківськими кредитами, переведеної в поточну),
643, 644, 67, 68 (у розрізі субрахунків, крім субрахунку 684 у частині відсотків за банківськими кредитами), 69
Усього за розділом IV620Сума значень рядків: ряд. 500 стор. 530
ряд. 550 стор. 570 стор. 580 стор. 610
Баланс640Сума значень рядків: ряд. 380
ряд. 430 ряд. 480 стор. 620
Перевірка. Показники гр. 3 і 4 ряд. 640 форми № 1-мс повинні відповідати показникам гр. 3 і 4 ряд. 280 форми № 1-мс.
*З рядка 580 графи
4 “Прострочені зобов’язання
з оплати праці”.
665Сальдо за Кт субрах. 661, 662 у частині простроченої заборгованості (строк виплати зарплати за якою вже минув)
Примітка.
1. Тут слід зазначити суму заборгованості з виплат працівникам, що включаються до фонду оплати праці, у встановлений колективним договором або нормативним документом роботодавця строк (Кт 66 у частині заборгованості з оплати праці).
2. Не включається до підсумку Балансу.