Глава 31. Заполнение форм отчетности по данным сквозного примера (часть 2)

Автор: | 10.11.2012

31.2. БАЛАНС (ФОРМА № 1)

АктивКод рядкаНа початок звітного періодуНа кінець звітного періоду
I. Необоротні активи
Нематеріальні активи:
залишкова вартість101042,481276,23
первісна вартість1113901681,67
накопичена амортизація12-347,52-405,44
Незавершені капітальні інвестиції20
Основні засоби:
залишкова вартість30195226,14198971,78
первісна вартість31217490,03223265,03
знос32-22263,89-24293,25
Довгострокові біологічні активи:
справедлива (залишкова) вартість35
первісна вартість36
накопичена амортизація37(—)(—)
Довгострокові фінансові інвестиції:
які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств40
інші фінансові інвестиції45
Довгострокова дебіторська заборгованість50
Відстрочені податкові активи60
Інші необоротні активи70
Усього за розділом I80196268,62200248,01
II. Оборотні активи
Виробничі запаси10030740,3221296,9
Поточні біологічні активи110
Незавершене виробництво1206707,91
Готова продукція13027000
Товари1403586031795,8
Векселі одержані150
Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги:
чиста реалізаційна вартість1605000098000
первісна вартість1615000098000
резерв сумнівних боргів162(—)(—)
Дебіторська заборгованість за розрахунками:
з бюджетом1702580,27
за виданими авансами18085045,0385231,03
з нарахованих доходів190
із внутрішніх розрахунків200
Інша поточна дебіторська заборгованість210
Поточні фінансові інвестиції220
Грошові кошти та їх еквіваленти:
в національній валюті23065558,17213150,84
у тому числі в касі231143
в іноземній валюті240
Інші оборотні активи250200008340,61
Усього за розділом II260316783,79464523,09
III. Витрати майбутніх періодів2701500
Баланс280514552,41664771,1
ПасивКод рядкаНа початок звітного періодуНа кінець звітного періоду
I. Власний капітал
Статутний капітал300250000250000
Пайовий капітал310
Додатковий вкладений капітал320
Інший додатковий капітал330
Резервний капітал340
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)350-17321,7626279,91
Неоплачений капітал360-6040(—)
Вилучений капітал370(—)(—)
Усього за розділом I380226638,24276279,91
II. Забезпечення майбутніх витрат і платежів
Забезпечення виплат персоналу4002612029609,23
Інші забезпечення410
Цільове фінансування2420
Усього за розділом II4302612029609,23
III. Довгострокові зобов’язання
Довгострокові кредити банків440
Інші довгострокові фінансові зобов’язання450
Відстрочені податкові зобов’язання46080006217,94
Інші довгострокові зобов’язання470
Усього за розділом III48080006217,94
IV. Поточні зобов’язання
Короткострокові кредити банків500
Поточна заборгованість за довгостроковими зобов’язаннями510
Векселі видані520
Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги53090000253986,71
Поточні зобов’язання за розрахунками:
з одержаних авансів54012000024480
з бюджетом550301828467,74
з позабюджетних платежів560
зі страхування570850012504,07
з оплати праці5801800018918,33
з учасниками590
із внутрішніх розрахунків600
Інші поточні зобов’язання61014276,1714307,17
Усього за розділом IV620253794,17352664,02
V. Доходи майбутніх періодів630
Баланс640514 552,41664 771,10

31.3. ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ (ФОРМА № 2)

I. ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ

СтаттяКод рядкаЗа звітний періодЗа попередній період
1234
Доход (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)010464430,00
Податок на додану вартість015(77405,00)(—)
Акцизний збір020(—)(—)
025(—)(—)
Інші вирахування з доходу030(—)(—)
Чистий доход (виручка) від реалізаціїпродукції (товарів, робіт, послуг)035387025,00(—)
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)040(291343,25)(—)
Валовий:
прибуток05095681,75(—)
збиток055(—)(—)
Інші операційні доходи060
Адміністративні витрати070(33644,77)(—)
Витрати на збут080(7052,09)(—)
Інші операційні витрати090(1065,28)(—)
Фінансові результати від операційної діяльності:
прибуток10053919,61(—)
збиток105(—)(—)
Доход від участі в капіталі110
Інші фінансові доходи120
1234
Інші доходи1130
Фінансові витрати140(—)(—)
Втрати від участі в капіталі150(—)(—)
Інші витрати160(—)(—)
Фінансові результати від звичайної діяльності до оподаткування:
прибуток17053919,610
збиток175(—)(—)
Податок на прибуток від звичайної діяльності180(10317,94)(—)
Фінансові результати від звичайної діяльності:
прибуток19043601,67(—)
збиток195(—)(—)
Надзвичайні:
доходи200
витрати205(—)(—)
Податки з надзвичайного прибутку210(—)(—)
Чистий:
прибуток22043601,67(—)
збиток225(—)(—)

II. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ

Найменування показникаКод рядкаЗа звітний періодЗа попередній період
1234
Матеріальні затрати230111779,82
Витрати на оплату праці24052567,91
Відрахування на соціальні заходи25020022,63
Амортизація2602087,28
Інші операційні витрати2707593,81
Разом280

III. РОЗРАХУНОК ПОКАЗНИКІВ ПРИБУТКОВОСТІ АКЦІЙ

Назва статтіКод рядкаЗа звітний періодЗа попередній період
1234
Середньорічна кількість простих акцій300
Скоригована середньорічна кількість простих акцій310
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію320
Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію330
Дивіденди на одну просту акцію340

31.4. ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ (ФОРМА № 3)

СтаттяКодЗа звітний періодЗа аналогічний період попереднього року
1234
I. Рух коштів у результаті операційної діяльності
Надходження від:
Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)010188780,00
Погашення векселів одержаних015
Покупців і замовників авансів020125200,00
Повернення авансів030
Установ банків відсотків за поточними рахунками035
Бюджету податку на додану вартість040
Повернення інших податків і зборів (обов’язкових платежів)045
Отримання субсидій, дотацій050
Цільового фінансування060
Боржників неустойки (штрафів, пені)070
Інші надходження080335,00
Витрачання на оплату:
Товарів (робіт, послуг)090(287,93)(—)
Авансів095(100069,43)(—)
Повернення авансів100(—)(—)
Працівникам105(40240,31)(—)
Витрат на відрядження110(2400,00)(—)
Зобов’язань з податку на додану вартість115(437,73)(—)
Зобов’язань з податку на прибуток120(—)(—)
Відрахувань на соціальні заходи125(17027,51)(—)
Зобов’язань з інших податків і зборів (обов’язкових платежів)130(6942,17)(—)
Цільових внесків140(—)(—)
Інші витрачання145(1311,00)(—)
Чистий рух коштів до надзвичайних подій150145598,92
Рух коштів від надзвичайних подій160
Чистий рух коштів від операційної діяльності170145598,92
1234
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності
Реалізація:
фінансових інвестицій180
необоротних активів190
майнових комплексів200
Отримані:
відсотки210
дивіденди220
Інші надходження230
Придбання:
фінансових інвестицій240(—)(—)
необоротних активів250(—)(—)
майнових комплексів260(—)(—)
Інші платежі270(4000,00)(—)
Чистий рух коштів до надзвичайних подій280(4000,00)(—)
Рух коштів від надзвичайних подій290
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності300(4000,00)
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності
Надходження власного капіталу3106040,00
Отримані позики320
Інші надходження330
Погашення позик340(—)(—)
Сплачені дивіденди350(—)(—)
Інші платежі360(—)(—)
Чистий рух коштів до надзвичайних подій3706040,00
Рух коштів від надзвичайних подій380
Чистий рух коштів від фінансової діяльності3906040,00
Чистий рух коштів за звітний період400147638,92
Залишок коштів на початок року41065558,17
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів420(46,25)
Залишок коштів на кінець року430213150,84

31.5. ОТЧЕТ О СОБСТВЕННОМ КАПИТАЛЕ (ФОРМА № 4)

СтаттяКодСтатутний капіталПайовий капіталДодатковий вкладений капіталІнший додатковий капіталРезервний капіталНерозподілений прибутокНеоплачений капіталВилу-чений капіталРазом
1234567891011
Залишок на початок року010250000,00(17321,76)(6040,00)226638,24
Коригування:
Зміна облікової політики020
Виправлення помилок030
Інші зміни040
Скоригований залишок на початок року050250000,00(17321,76)(6040,00)226638,24
Переоцінка активів:
Дооцінка основних засобів060
Уцінка основних засобів070
Дооцінка незавершеного будівництва080
Уцінка незавершеного будівництва090
Дооцінка нематеріальних активів100
Уцінка нематеріальних активів110
120
Чистий прибуток (збиток)за звітний період13043601,6743601,67
Розподіл прибутку:
Виплати власникам(дивіденди)140
Спрямування прибутку до статутного капіталу150
1234567891011
Відрахуваннядо Резервного капіталу160
170
Внески учасників:
Внески до капіталу180
Погашення заборгованості з капіталу1906040,006040,00
200
Вилучення капіталу:
Викуп акцій (часток)210
Перепродаж викуплених акцій (часток)220
Анулювання викуплених акцій (часток)230
Вилучення частки в капіталі240
Зменшення номінальноївартості акцій250
Інші зміни в капіталі:
Списання невідшкодованих збитків260
Безкоштовно отримані активи270
280
Разом змін в капіталі29043601,676040,0049641,67
Залишок на кінець року300250000,0026279,91276279,91

31.6. ПРИМЕЧАНИЯ К ГОДОВОЙ ФИНАНСОВОЙ ОТЧЕТНОСТИ (ФОРМА № 5)

I. Нематеріальні активи

Групи нематеріальних активівКод рядкаЗалишокна початок рокуНадійшло за рікПереоцінка(дооцінка +, уцінка -)Вибуло за рікНараховано амортизації за рікВтрати від зменшення кориності за рікІнші зміни за рікЗалишок на кінець року
Групи нематеріальних активівКод рядкапервісна (переоцінена) вартістьнакопичена амортизаціяНадійшло за рікпервісної (переоціненої) вартостінакопиченої амортизаціїпервісна (переоцінена) вартістьнакопичена амортизаціяНараховано амортизації за рікВтрати від зменшення кориності за рікпервісної (переоціненої) вартостінакопиченої амортизаціїпервісна (переоцінена) вартістьнакопичена амортизація
123456789101112131415
Права користування природними ресурсами010
Права користування майном020
Права на комерційні позначення030
Права на об’єкти промислової власності040
123456789101112131415
Авторське правота суміжні з ним права0501390,0347,52291,6757,921681, 67405,44
0600,000,00
Інші нематеріальні активи0700,000,00
Разом0801390, 00347,52291,670,000,000,000,0057,920,000,000,001681, 67405,44
Гудвіл0900,00

II. Основні засоби

Групи основних засобівКод рядкаЗалишок на початок рокуНадійшло за рікПереоцінка (дооцінка +, уцінка -)Вибуло за рікНараховано амортизації за рікВтрати від зменшення корисностіІнші зміни за рікЗалишок на кінець рокуу тому числі
Групи основних засобівКод рядкапервісна (переоцінена) вартістьзносНадійшло за рікпервісної (переоціненої) вартостізносупервісна (переоцінена) вартістьзносНараховано амортизації за рікВтрати від зменшення корисностіпервісної (переоціненої) вартостізносупервісна (переоцінена) вартістьзносодержаніза фінансовою орендоюпередані в оперативну оренду
Групи основних засобівКод рядкапервісна (переоцінена) вартістьзносНадійшло за рікпервісної (переоціненої) вартостізносупервісна (переоцінена) вартістьзносНараховано амортизації за рікВтрати від зменшення корисностіпервісної (переоціненої) вартостізносупервісна (переоцінена) вартістьзноспервісна (переоцінена) вартістьзноспервісна (переоцінена) вартістьзнос
12345678910111213141516171819
Земельні ділянки100
Інвестиційна нерухомість105
Капітальні витрати на поліпшення земель110
Будинки, споруди та передавальні пристрої12098500,002298,31328,339850,002626,64
Машинита обладнання13096927,5013728,7857751525,42102702,5015254,20
12345678910111213141516171819
Транспортні засоби1400,000,00
Інструменти, прилади,інвентар (меблі)15012800,001580,49175,6112800,001756,10
Тварини1600,000,00
Багаторічні насадження1700,000,00
Інші основні засоби1800,000,00
Бібліотечні фонди1900,000,00
Малоцінні необоротні матеріальні активи2009262,534656,319262,534656,31
Тимчасові (нетитульні) споруди2100,000,00
Природні ресурси2200,000,00
Інвентарна тара2300,000,00
Предмети прокату2400,000,00
Інші необоротні матеріальні активи2500,000,00
Разом260217490,0322263,895775,002029,36223265,0324293,25

III. Капітальні інвестиції

IV. Фінансові інвестиції

V. Доходи і витрати

VI. Грошові кошти

VII. Забезпечення і резерви

Настоящий бухучет