Вводимо посади до штату ЗФПО: заступник директора та керівник практики

Автор | 06.01.2023

Структура ЗФПО

Базова середня і профільна середня освіта можуть здобуватися у структурних підрозділах однієї юридичної особи (закладу освіти). Заклад освіти може здійснювати освітню діяльність одночасно на різних рівнях освіти та за різними видами освіти, утворювати для цього структурні підрозділи (ч. 4 ст. 22 Закону про освіту*).

* Закон України «Про освіту» від 05.09.2017 № 2145-VIII.

Статус, організаційно-правова форма, тип закладу освіти визначаються засновником і зазначаються в установчих документах закладу освіти. Заклади освіти діють на підставі власних установчих документів, що затверджуються їх засновниками відповідно до законодавства.

Інше

У ст. 30 Закону № 2745* зазначено, що ЗФПО мають рівні права, що становлять зміст їх автономії та самоврядування, у тому числі мають право:

— самостійно визначати форми здобуття освіти та форми організації освітнього процесу;

— формувати та затверджувати власний штатний розпис відповідно до законодавства;

— утворювати структурні підрозділи, що мають права та обов’язки закладів професійної (професійно-технічної), профільної середньої освіти.

* Закон України «Про фахову передвищу освіту» від 06.06.2019 № 2745-VIII.

Структурні підрозділи ЗФПО утворюються рішенням керівника у порядку, визначеному чинним законодавством та установчими документами ЗФПО (ч. 2 ст. 32 Закону № 2745).

Основними структурними підрозділами ЗФПО є відділення, циклові комісії, бібліотека, лабораторії, навчально-виробничі майстерні та інші підрозділи. Структурними підрозділами ЗФПО також можуть бути підрозділи, що забезпечують здобуття профільної середньої освіти академічного спрямування, професійної (професійно-технічної) освіти, а також інші підрозділи, діяльність яких не заборонена законом.

Практична підготовка осіб, які навчаються у ЗФПО, здійснюється шляхом проходження ними практики на підприємствах, в установах та організаціях (базах практики) згідно з укладеними ЗФПО договорами або у структурних підрозділах закладу, що забезпечують практичну підготовку (ст. 50 Закону № 2745).

Зважаючи на вищезазначені норми законодавства, контингент учнів, які здобувають профільну освіту у структурному підрозділі коледжу фахової передвищої освіти, мають враховуватися у загальному контингенті усіх здобувачів освіти коледжу.

Введення посад до штату

Вищі навчальні заклади I та II рівнів акредитації, які в системі вищої освіти здійснюють підготовку фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста і до 2020 року не отримали статусу коледжу, відповідно до Закону № 1556* набувають статусу ЗФПО. Такий припис містить п. 2 Прикінцевих та перехідних положень Закону № 2745.

* Закон України «Про вищу освіту» від 01.07.2014 № 1556-VII.

До приведення законодавства з питань фінансування ЗФПО, оплати праці, а також здобуття фахової передвищої освіти у відповідність із вимогами Закону № 2745, умови та порядок фінансування ЗФПО, оплата праці, а також здобуття фахової передвищої освіти зберігаються на рівні вищих навчальних закладів (далі — ВНЗ) I та II рівнів акредитації. Аналогічні роз’яснення з цього приводу надає МОН у листі від 11.12.2019 № 1/11-10877 (ср. USER_SHOW_ID).

Відповідно до п. 1 Типових штатів № 60* структура ВНЗ формується керівником закладу залежно від потреб навчально-виховного процесу та з метою раціонального й ефективного використання коштів та робочого часу працівників.

* Типові штатні нормативи вищих навчальних закладів I — II рівнів акредитації, затверджені наказом Міносвіти від 23.01.2014 № 60.

Контингент осіб, що навчаються, визначається станом на 01 січня відповідного календарного року за умовами, встановленими Типовими штатами № 60. При цьому розрахунковий (приведений) контингент визначається з урахуванням кількості осіб, які навчаються за денною та екстернатною формами навчання з коефіцієнтом 1, вечірньою формою навчання — з коефіцієнтом 0,25, заочною (дистанційною) формою навчання — з коефіцієнтом 0,1.

Посади працівників ВНЗ І та ІІ рівнів акредитації, кількість яких залежить від контингенту осіб, які навчаються (у тому числі розрахункового (приведеного)), вводяться за рахунок коштів загального і спеціального фондів пропорційно кількості осіб, які навчаються за кошти державного (місцевих) бюджету(ів) і за кошти фізичних (юридичних) осіб відповідно.

Так, 0,5 посади завідувача навчально-виробничої практики вводиться за розрахунковим (приведеним) контингентом від 300 до 500 осіб включно, які навчаються за освітньо-кваліфікаційним рівнем молодшого спеціаліста та бакалавра. За розрахунковим (приведеним) контингентом 501 і більше осіб, які навчаються за тими ж освітньо-кваліфікаційними рівнями, вводиться одна посада завідувача навчально-виробничої практики.

За розрахунковим (приведеним) контингентом до 300 осіб включно передбачається одна посада заступника керівника (крім заступника керівника з адміністративно-господарської роботи). За контингентом 301 — 800 осіб включно передбачено 2 посади заступників керівника. За контингентом понад 800 здобувачів освіти передбачено 3 посади заступників керівника. Напрям діяльності заступника керівника визначає керівник навчального закладу.

У разі виробничої необхідності за рахунок спеціального фонду можуть бути введені додаткові посади, але не більше 10 % від загальної чисельності працівників навчального закладу, розрахованої за Типовими штатами № 60.

Отже, за умови приведеного у запитанні контингенту студентів, які здобувають освітньо-кваліфікаційні рівні молодшого спеціаліста та бакалавра, більше 300 осіб, у ЗФПО вводиться 0,5 штатної одиниці посади завідувача навчально-виробничої практики.

За умови наявності приведеного контингенту здобувачів освіти, включаючи й учнів структурного підрозділу, в кількості більше 300 осіб, вводяться 2 штатні посади заступника керівника (з навчальної, виховної, навчально-виховної тощо роботи).

За матеріалами сайту i.factor.ua

Інше