Глава 5. Облік грошових коштів на рахунках у банку (частина 1)

Автор | 22.12.2012

5.1. ПОРЯДОК ВІДКРИТТЯ РАХУНКІВ У БАНКУ

ВИДИ БАНКІВСЬКИХ РАХУНКІВ

За поточними рахунками, що відкриваються банками суб’єктам господарювання в національній валюті, здійснюються всі види розрахунково-касових операцій згідно з умовами договору та вимогами законодавства України.

Поточний рахунок в іноземній валюті відкривають суб’єкту господарювання для зберігання грошових коштів і проведення розрахунково-касових операцій

зберігання грошових коштів і проведення розрахунків у межах чинного законодавства України в безготівковій та готівковій іноземних валютах для здійснення поточних операцій, визначених законодавством України, та для зарахування, використання і погашення кредитів (позик, фінансової допомоги) в іноземній валюті.
Суб’єкти господарювання, нерезиденти-інвестори, іноземні представництва та фізичні особи мають право відкривати рахунки для забезпечення своєї господарської діяльності та власних потреб у будь-яких банках України відповідно до власного вибору, крім випадків, коли банк не має змоги прийняти на банківське обслуговування або якщо така відмова допускається законом чи банківськими правилами(п. 1.3 Інструкції № 492 [133]).
Банки відкривають своїм клієнтам(п. 1.8 Інструкції № 492 [133]):
– за договором банківського рахунка поточні рахунки;
– за договором банківського вкладу – вкладні (депозитні) рахунки.

Поточний рахунок – рахунок, який відкривається банком клієнту на договірних засадах для зберігання грошей і здійснення розрахунково-касових операцій за допомогою платіжних інструментів згідно з умовами договору та вимогами законодавства України.

До поточних рахунків також належать:
– рахунки за спеціальними режимами їх використання, які відкриваються у випадках, передбачених законами України або актами Кабміну;
– поточні рахунки типу “Н”, які відкриваються в національній валюті офіційним представництвам і представництвам юридичних осіб – нерезидентів, які не займаються підприємницькою діяльністю на території України;
– поточні рахунки типу “П”, що відкриваються в національній валюті постійним представництвам;
– поточні (накопичувальні) рахунки виборчих фондів;
– інвестиційні рахунки, що відкриваються нерезидентам-інвесторам в уповноважених банках України згідно з вимогами цієї Інструкції для здійснення інвестиційної діяльності в Україні, а також для повернення іноземної інвестиції та прибутків, доходів, інших коштів, отриманих іноземним інвестором від інвестиційної діяльності в Україні.

Вкладний (депозитний) рахунок – рахунок, що відкривається банком клієнту на договірних засадах для зберігання грошей, які передаються клієнтом в управління на встановлений строк або без зазначення такого строку під певний відсоток (дохід) і підлягають поверненню клієнту відповідно до законодавства України та умов договору.
Договір банківського рахунку та договір банківського вкладу укладаються у письмовій формі. Один примірник договору зберігається в банку, а другий банк зобов’язаний надати клієнту під підпис.
Відповідно до п. 1.13 Інструкції № 492 [133] банк зобов’язаний у встановленому законодавством України порядку надіслати повідомлення до відповідного органу державної податкової служби про відкриття або закриття поточного/вкладного (депозитного) рахунку такого клієнта:
– юридичної особи;
– відокремленого підрозділу;
– іноземного представництва, яке відповідно до законодавства
України зобов’язане сплачувати податки і збори;
– фізичної особи – підприємця та фізичної особи, яка провадить незалежну професійну діяльність.
Банк має право проводити видаткові операції за рахунком клієнта – юридичної особи, відокремленого підрозділу, іноземного представництва, яке відповідно до законодавства України зобов’язане сплачувати податки та збори, фізичної особи – підприємця, фізичної особи, яка провадить незалежну професійну діяльність, починаючи з дати реєстрації отримання банком повідомлення органу державної податкової служби про взяття рахунка на облік в органах державної податкової служби (далі – повідомлення).Банкам забороняється Банки зобов’язані на підставі офіційних документів або засвідчених у встановленому законодавством України порядку їхніх копій ідентифікувати клієнтів – власників рахунків/представників власників рахунків/фізичних осіб, які відкривають рахунки на користь третіх осіб, у порядку, встановленому законодавством України з питань запобігання легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму. Рахунок клієнту відкривається тільки після його ідентифікації банком(п. 2.1 Інструкції № 492 [133]).
Ідентифікація клієнта не є обов’язковою, якщо клієнт уже має рахунки
у цьому банку і був раніше ідентифікований згідно з вимогами законодавства
України.

Банк з метою ідентифікації резидентів повинен установити(п. 2.1 Інструкції № 492 [133]):

– для фізичної особи – прізвище, ім’я та по батькові, дату народження, серію та номер паспорта (або іншого документа, що посвідчує особу), дату видачі та орган, що його видав; відомості про місце проживання або місце перебування фізичної особи, реєстраційний номер облікової картки платника податків або серію та номер паспорта, в якому органами державної податкової служби зроблено відмітку про наявність права здійснювати будь-які платежі за серією та номером паспорта;
– для фізичної особи – підприємця – прізвище, ім’я та по батькові, дату народження, серію та номер паспорта (або іншого документа, що посвідчує особу), дату видачі та орган, що його видав; відомості про місце проживання або місце перебування фізичної особи – підприємця, реквізити банку, в якому відкрито рахунок, та номер банківського рахунка (за наявності);
– для юридичної особи – повне найменування, місцезнаходження; відомості про органи управління та їх склад; дані, що ідентифікують осіб, які мають право розпоряджатися рахунками та майном; відомості про власників істотної участі в юридичній особі; відомості про контролерів юридичної особи; код згідно з Єдиним державним реєстром підприємств та організацій України; реквізити банку, у якому відкрито рахунок, та номер банківського рахунку.

Представники клієнта повинні надати уповноваженому працівнику банку документи, що підтверджують їхні повноваження.

Банк зобов’язаний відмовитися від відкриття рахунку, якщо здійснення ідентифікації клієнта згідно з вимогами законодавства України є неможливим.

ВІДКРИТТЯ ПОТОЧНИХ РАХУНКІВ

Інструкція № 492 [135] вимагає (п. 1.17), щоб копії документів, необхідних для відкриття рахунків, були засвідчені в установленому законодавством України порядку.

Уповноважений працівник банку має право засвідчувати своїм підписом копії документів, що подаються для відкриття рахунків, якщо клієнт пред’явив оригінали цих документів.
Документи, подані для відкриття рахунків, що були видані на території іноземної держави, повинні легалізуватися в установленому порядку, якщо інше не передбачено законом або міжнародним договором України. Копії цих документів мають бути нотаріально засвідчені.
У табл. 5.1 перелічено документи, які подають суб’єкти господарювання для відкриття їм поточних рахунків.

Таблиця 5.1

Перелік документів, необхідних для відкриття поточного рахунку

ДокументПримітка
Юридична особа не має рахунку в цьому банку (п. 3.2 Інструкції № 492 [133])
Заява про відкриття поточного рахунку
(додаток 1 до Інструкції № 492 [133])
Заяву підписує керівник юридичної особи або інша уповноважена на це особа
Копія належним чином зареєстрованого установчого документа (статуту/установчого договору/установчого акта/положення)Копія засвідчується органом, що здійснив реєстрацію,
або нотаріально. Положення юридичних осіб публічного права, які затверджуються розпорядчими
актами Президента України, органу державної влади, органу влади Автономної Республіки Крим або органу місцевого самоврядування, посвідчення не потребують. Юридичні особи публічного права, які діють на підставі законів, установчий документ не подають
Копія довідки про внесення юридичної особи до Єдиного державного реєстру підприємств та організацій УкраїниКопію засвідчує орган, що видав довідку, або нотаріально чи підписом уповноваженого працівника банку
Копія документа, що підтверджує взяття юридичної особи на облік в органі державної податкової службиКопію засвідчує орган, що видав документ, або нотаріально чи підписом уповноваженого працівника банку
Картка зі зразками підписів та відбитка печатки (додаток 2
до Інструкції № 492 [133])
Копію засвідчують нотаріально або в організації, якій клієнт адміністративно підпорядкований, у встановленому порядку. До картки включаються
зразки підписів осіб, яким
відповідно до законодавства України або установчих документів юридичної особи
надано право розпорядження рахунком та підписання розрахункових документів
Юридична особа, яка використовує найману працю та відповідно до законодавства України є платником
єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування, додатково має подати копію документа, що підтверджує взяття юридичної особи на облік в органі Пенсійного фонду України
Інформацію про те, що юридична особа не використовує найману працю та не є платником єдиного внеску, клієнт зобов’язаний зазначити в заяві
про відкриття поточного рахунку в рядку
“Додаткова інформація”
Відокремлений підрозділ, який не має рахунків у цьому банку (п. 3.3 Інструкції № 492 [133])
Заява про відкриття поточного рахунку
(додаток 1 до Інструкції № 492 [133])
Заяву підписує керівник відокремленого підрозділу або інша уповноважена на це особа
Клопотання юридичної особи або відповідного органу приватизації (щодо структурних підрозділів, які відокремлюються в процесі приватизації) банку, в якому відкривається поточний рахунок відокремленого підрозділу, про відкриття рахунку із зазначенням номера поточного рахунка юридичної особи та найменування банку, в якому він відкритий, а також інформації
про те, чи є відокремлений підрозділ платником єдиного внеску
У разі одночасного відкриття в банку поточних рахунків через декілька відокремлених підрозділів однієї юридичної особи подається одне клопотання
юридичної особи подається одне клопотання юридичної особи із зазначеною вище інформацією та переліком відокремлених підрозділів, через які відкриваються рахунки, та копії цього клопотання в кількості, необхідній для формування справ з юридичного оформлення рахунків за кожним відокремленим підрозділом
Копія належним чином оформленого положення про відокремлений підрозділЗасвідчують нотаріально
або юридичною особою, яка створила відокремлений підрозділ
Копія довідки про внесення відокремленого підрозділу до Єдиного державного реєстру підприємств та організацій УкраїниЗасвідчує орган, що видав відповідну довідку,
або нотаріально чи підписом уповноваженого працівника банку
Копія документа, що підтверджує взяття юридичної особи, яка створила відокремлений підрозділ, на облік
в органі державної податкової служби
Засвідчує орган, що видав документ, або нотаріально чи підписом уповноваженого працівника банку
Копія документа, що підтверджує взяття відокремленого підрозділу на облік
в органі державної податкової служби за місцезнаходженням цього підрозділу
Засвідчує орган, що видав документ, або нотаріально чи підписом уповноваженого працівника банку
Картку зі зразками підписів та відбитка печатки (додаток 2 до Інструкції № 492 [133])Має бути засвідчена нотаріально або підписом керівника юридичної особи, до складу якої входить відокремлений підрозділ. До картки включаються зразки підписів уповноважених осіб підрозділу, яким згідно із законодавством України та відповідними документами юридичної особи надано право розпорядження рахунком та підпису розрахункових документів
Відокремлений підрозділ, який має окремий баланс, самостійно здійснює розрахунки із застрахованими особами та відповідно до законодавства України є платником єдиного внеску, додатково до зазначеного вище переліку документів має подати копію документа, що підтверджує взяття відокремленого підрозділу на облік
в органі Пенсійного фонду України. Інформацію про те, що відокремлений підрозділ не є платником єдиного внеску, клієнт зобов’язаний зазначити
у заяві про відкриття поточного рахунку в рядку “Додаткова інформація”
Фізична особа – підприємець не має рахунків у цьому банку (п. 3.4 Інструкції № 492 [133])
Заява про відкриття поточного рахунку
(додаток 3 до Інструкції № 492 [133])
Заяву підписує фізична особа – підприємець
Копію документа, що підтверджує взяття фізичної особи – підприємця на облік в органі державної податкової службиКопію засвідчує орган, що видав документ, або нотаріально чи підписом уповноваженого працівника банку
Копію документа, що підтверджує взяття фізичної особи – підприємця на облік в органі Пенсійного фонду України
Картку зі зразками підписів
(додаток 4 до Інструкції № 492 [133])
Зразки підписів засвідчуються підписом уповноваженого працівника банку або нотаріально

Особи (особа), які (яка) від імені суб’єкта господарювання відкривають поточний рахунок, повинні:
– пред’явити паспорт або інший документ, що посвідчує особу. Представники юридичних осіб повинні також пред’явити документи, що підтверджують їх повноваження. Фізичні особи – резиденти додатково пред’являють документ, виданий відповідним органом державної податкової служби, що засвідчує їхню реєстрацію в Державному реєстрі фізичних осіб – платників податків;
– подати документи (копії документів, засвідчені в установленому порядку), визначені Інструкцією № 492 [133]).
На підставі зазначених вище документів уповноважений працівник банку здійснює ідентифікацію клієнта та осіб, уповноважених розпоряджатися поточним рахунком.
Між банком і клієнтом укладається в письмовій формі договір банківського рахунку. Відкриття певних поточних рахунків має свої особливості. Так, під час відкриття поточного рахунку для формування статутного фонду (статутного або складеного капіталу, пайового або неподільного фонду) суб’єкта господарювання – юридичної
особи (крім банків) подаються(п. 4.2 Інструкції № 492 [133]):
– заява про відкриття поточного рахунку (додаток 1 до Інструкції № 492 [133]), підписана уповноваженою засновниками (учасниками) особою;
– один примірник оригіналу установчого документа або його копія, засвідчена нотаріально. У разі відкриття рахунку для формування статутного фонду (статутного капіталу) акціонерного товариства замість установчого документа подається договір/рішення про створення акціонерного товариства або його копія, засвідчена нотаріально;
– рішення засновників (учасників) про визначення особи, якій надається право розпорядчого підпису під час проведення грошових операцій за цим рахунком, що оформлюється у формі довіреності, засвідченої нотаріально (якщо хоча б одним із засновників (учасників) є фізична особа). Замість оригіналу довіреності до банку може бути подано її копію, засвідчену нотаріально;

– картка зі зразками підписів та відбитка печатки (додаток 2), у якій наводиться зразок підпису особи, якій засновниками (учасниками) надано право розпорядчого підпису. Картка приймається без відбитка печатки та засвідчується підписом уповноваженого працівника банку.
У разі відкриття поточного рахунку для формування статутного фонду (статутного або складеного капіталу) господарського товариства, засновником (учасником) якого є одна особа, подаються:
– заява про відкриття поточного рахунку (додаток 1 до Інструкції № 492 [133]). Інформація про те, що рахунок відкривається для формування статутного фонду (статутного або складеного капіталу) господарського товариства, засновником (учасником) якого є одна особа, зазначається в рядку “Додаткова інформація” заяви про відкриття поточного рахунку;
– один примірник оригіналу установчого документа або його копія, засвідчена нотаріально. У разі відкриття рахунку для формування статутного фонду (статутного капіталу) акціонерного товариства замість установчого документа подається рішення про заснування акціонерного товариства або його копія, засвідчена нотаріально;
– картка зі зразками підписів та відбитка печатки (додаток 2). Картка приймається без відбитка печатки та засвідчується підписом уповноваженого працівника банку;
– довіреність або копія довіреності на ім’я особи, яка має право відкриття та розпорядження рахунком, засвідчена нотаріально. Якщо рахунок відкривається особисто засновником (учасником), то цей документ не потрібен.
На цей рахунок зараховуються кошти засновників (учасників) для формування статутного фонду (статутного або складеного капіталу, пайового або неподільного фонду) суб’єкта господарювання – юридичної особи до його державної реєстрації як юридичної особи. Цей рахунок починає функціонувати як поточний тільки після одержання банком документів, передбачених пунктом 3.2 цієї Інструкції, та одержання банком повідомлення про взяття рахунку на облік органом державної податкової служби за місцезнаходженням суб’єкта господарювання – юридичної особи. У разі відмови в державній реєстрації суб’єкта господарювання – юридичної особи або в інших випадках, передбачених законодавством України, на підставі листа із зазначенням причини закриття рахунку, підписаного уповноваженою засновниками (учасниками) особою, кошти повертаються засновникам (учасникам), а рахунок закривається. Якщо засновником (учасником) господарського товариства є одна особа, то лист із зазначенням причини закриття рахунку підписується цією особою або уповноваженою нею особою.
Усі юридичні особи незалежно від форми власності та їх відокремлені підрозділи подають картку із зразками підписів та відбитка печатки (додаток 2 до Інструкції № 492 [133]; далі – картка) у двох примірниках. До картки включаються зразки підписів осіб, яким відповідно до законодавства України та установчих документів юридичної особи надано право розпорядження рахунком і підпису розрахункових документів.

Право першого підпису належить першому керівнику юридичної особи, якій відкривається рахунок, а також іншим уповноваженим на це особам.

Право другого підпису належить головному бухгалтеру або особі, на яку покладено ведення бухгалтерського обліку та звітності, або іншим уповноваженим на це особам.

Особи, які мають право першого та другого підпису, зазначаються в картці під час її складання.

Якщо в картці зразок підпису першого керівника юридичної особи не наведено, то банк має право витребувати письмове підтвердження про надання права іншим особам розпоряджатися рахунком, засвідчене підписом першого керівника та відбитком печатки юридичної особи, якщо документами, якими підтверджуються повноваження осіб, підписи яких включено до картки, таке право не підтверджується.
Право першого підпису не може бути надано головному бухгалтеру та іншим особам, які мають право другого підпису.
Право другого підпису не може бути надано особам, які користуються правом першого підпису.
За рахунками юридичних осіб, які обслуговуються централізованими бухгалтеріями, право другого підпису належить головному бухгалтеру централізованої бухгалтерії та особам, ним уповноваженим.

За рахунками юридичних осіб та рахунками відокремлених підрозділів, у штатному розписі яких немає осіб, яким може бути надано право другого підпису, до банку подається засвідчена картка із зразками підписів осіб, яким належить право першого підпису. У цьому разі під час складання картки у графі, призначеній для зазначення посад осіб, які мають право другого підпису, робиться напис про те, що у штатному розписі таких осіб немає.
У картку, подану юридичною особою, обов’язково включається зразок відбитка печатки. Використання печаток, призначених для спеціальних цілей, наприклад
“для пакетів”, “для перепусток”, є неприпустимим.
Якщо у новоствореної юридичної особи тимчасово немає печатки, а також у зв’язку з реорганізацією, зміною найменування або підпорядкованості, спрацьованістю або втратою печатки, керівник банку надає власнику рахунку строк для виготовлення нової печатки. На строк, наданий для виготовлення нової печатки, банком приймається картка без зразка відбитка печатки.

Картку має бути засвідчено нотаріально або підписом першого керівника чи його заступника та печаткою організації, якій клієнт адміністративно підпорядкований. У населених пунктах, де немає нотаріальних контор або приватних нотаріусів, картки засвідчуються сільською, селищною, міською, районною радами.

Справжність підписів представників юридичної особи в картці засвідчується написом нотаріуса за формою, встановленою нормативно-правовим актом Мін’юсту.
У разі заміни або доповнення хоча б одного з підписів подається нова картка із зразками підписів усіх осіб, які мають право першого або другого підпису, засвідчена в установленому порядку.
Якщо в новій картці, що подається в разі заміни або доповнення підписів, підписи першого керівника та головного бухгалтера юридичної особи або відокремленого підрозділу залишаються колишні, то додатково засвідчувати таку картку не потрібно. Її приймають за дозвільним написом головного бухгалтера банку або іншого уповноваженого на це працівника банку після звіряння ним підписів керівника та головного бухгалтера, які підписали картку, зі зразками їхніх підписів на картці, що замінюється. Стара картка зберігається у справі з юридичного оформлення рахунку.

У разі призначення першого керівника або головного бухгалтера, обов’язки якого тимчасово виконуються, нова картка не складається, а додатково подається тимчасова картка тільки із зразком підпису особи, яка тимчасово виконує обов’язки першого керівника або головного бухгалтера, засвідчена в порядку, встановленому п. 18.11 Інструкції № 492 [133].
У разі тимчасового надання особі права першого або другого підпису, а також
у разі тимчасової заміни однієї з осіб, уповноважених першим керівником, нову картку не складають, а додатково подають картку тільки зі зразком підпису тимчасово уповноваженої особи із зазначенням строку її чинності та копію відповідного документа (протоколу, наказу тощо), що підтверджує ці повноваження. Ця тимчасова картка засвідчується підписом першого керівника і головного бухгалтера, відбитком печатки і додаткового засвідчення не потребує.
Картка, що подається під час відкриття нового поточного рахунку юридичної особи або нового поточного рахунку відокремленого підрозділу, які вже мають поточний рахунок у банку та право першого і другого підписів за новим рахунком, надається всім особам, які мають право підпису за раніше відкритим рахунком, засвідчується головним бухгалтером банку або іншим уповноваженим на це працівником банку (після звіряння з раніше поданою карткою) та додаткового засвідчення не потребує.
Фізичні особи, у тому числі фізичні особи – підприємці, під час відкриття поточного рахунку подають картку
поточного рахунка подають картку зі зразками підписів згідно з додатком 4 до Інструкції № 492 [133], до якої включаються зразки підписів власника рахунка та/або його довірених осіб. Зразки підписів довірених осіб засвідчуються уповноваженою особою банку за умови їх особистої присутності та пред’явлення паспорта або іншого документа, що посвідчує особу, та документа, виданого органом державної податкової служби, який засвідчує реєстрацію фізичної особи – резидента в Державному реєстрі фізичних осіб – платників податків.
За наявності у фізичної особи – підприємця печатки до картки із зразками підписів включається зразок відбитка печатки.

ВИКОРИСТАННЯ КОРПОРАТИВНИХ ПЛАТІЖНИХ КАРТОК

Загальні поняття. Передусім зазначимо, що термін “корпоративна платіжна картка” наразі офіційно не використовується. Замість нього Положенням № 223 [121], що прийшло на зміну Положенню № 137 [120]введено термін “корпоративний спеціальний платіжний засіб“, який розшифровується як спеціальний платіжний засіб, що дає можливість його держателю здійснювати операції за рахунком суб’єкта господарювання. А замість терміна “картковий рахунок” тепер використовується термін “поточний рахунок, операції за яким можуть здійснюватися з використанням спеціальних платіжних засобів” (глава 8 Інструкції № 492 [133]).
При цьому до спеціальних платі жних засобівПоложення № 223 [121] відносить
платіжну картку, мобільний платіжний інструмент, інший платіжний інструмент, що виконує функцію засобу ідентифікації, за допомогою якого держатель цього інструменту здійснює платіжні операції за рахунком платника або банку, а також інші операції, встановлені договором.
У свою чергу, платіжна картка – це спеціальний платіжний засіб у вигляді
емітованої в установленому законодавством порядку пластикової або іншого виду картки, що використовується для здійснення платіжних операцій з рахунка платника або банку, а також інших операцій, установлених договором. А мобільний платіжний інструмент – це спеціальний платіжний засіб, реалізований в апаратно-програмному середовищі мобільного телефону або іншого бездротового пристосування користувача.

Держателем корпоративного спеціального платіжного засобу, зокрема платіжної картки, є працівник підприємства (довірена особа), який на законних підставах має право використовувати таку платіжну картку для ініціювання переказу коштів з відповідного рахунка в банку або здійснює інші операції з її застосуванням(п. 1.4 Положення № 223 [121]). Спеціальний платіжний засіб є власністю емітента (банку – члена платіжної системи, що здійснює емісію спеціальних платіжних засобів) і може передаватися у власність або надаватися в користування клієнту відповідно до умов письмового договору, на підставі якого надається та використовується такий спеціальний платіжний засіб(п. 2.3 Положення № 223 [121]).
Залежно від умов, за якими здійснюються платіжні операції з використанням спеціальних платіжних засобів, можуть використовуватися дебетова, дебетово-кредитна та кредитна платіжні схеми.
Щодо корпоративної платіжної картки зазвичай діє дебетова схема, яка передбачає здійснення користувачем платіжних операцій з використанням спеціального платіжного засобу в межах залишку коштів, що значаться на його рахунку, або за рахунок коштів споживача за заздалегідь оплаченими спеціальними платіжними засобами, що значаться на рахунку емітента.
Слід врахувати, що згідно з п. 3.9 Положення № 223 [121] видача за спеціальними платіжними коштами готівки через банкомати в межах України здійснюється в гривнях, а через банкомати уповноважених банків-емітентів – у гривнях або у валюті рахунку спеціального платіжного засобу.

Як отримати корпоративну платіжну картку. Для отримання корпоративного спеціального платіжного засобу, а саме платіжної картки, суб’єкт господарювання має відкрити поточний рахунок, операції за яким можуть здійснюватися з використанням спеціальних платіжних засобів, у банку, що є членом платіжної системи, у порядку, передбаченому Інструкцією № 492 [133] для відкриття поточних рахунків.

Зазначений рахунок відкривається на підставі укладеного між банком і клієнтом письмового договору, в якому обов’язково мають бути зафіксовані умови відкриття поточного рахунку та особливості його використання.

Для відкриття поточного рахунку, операції за яким можуть здійснюватися з використанням спеціальних платіжних засобів, клієнт подає до банку пакет документів, установлений п. 3. 2 Інструкції № 492 [133] для відкриття поточного рахунку (див. табл. 5.1), за винятком картки зі зразками підписів. Подавати картку зі зразками підписів в обов’язковому порядку потрібно лише в разі здійснення видаткових операцій за таким рахунком з використанням документів на переказ і спеціальних платіжних засобів або коли використання зразка підпису вимагають правила платіжної системи чи внутрішні положення банку. В інших випадках зразком підпису слугує підпис клієнта, проставлений у договорі, і операції здійснюються за умови пред’явлення клієнтом паспорта або документа, що його замінює.
Якщо у клієнта в банку вже відкрито поточний рахунок, для здійснення за ним операцій з використанням спеціальних платіжних засобів
рацій з використанням спеціальних платіжних засобів достатньо лише укладення договору, на підставі якого надається та використовується такий спеціальний платіжний засіб.
Під час видачі спеціального платіжного засобу банк зобов’язаний передати клієнту договір, правила використання такого спеціального платіжного засобу і тарифи на обслуговування операцій, що проводяться з його допомогою.

Спеціальний платіжний засіб має давати змогу ідентифікувати його держателя. При цьому ідентифікація може здійснюватися за реквізитами такого спеціального платіжного засобу, нанесеними на нього в графічному та електронному вигляді. Заздалегідь оплачений спеціальний платіжний засіб може не містити реквізитів, що ідентифікують його держателя візуально(п. 2.10 Положення № 223 [121]).
Для ідентифікації держателя під час здійснення операцій з використанням
спеціального платіжного засобу використовується персональний ідентифікаційний номер (ПІН) – набір цифр або набір літер і цифр, відомий тільки держателю спеціального платіжного засобу.
Після отримання корпоративного спеціального платіжного засобу (платіжної картки) у банку його передають у бухгалтерію підприємства і, як правило, зберігають разом із касовими документами.
На жаль, питання зберігання корпоративних платіжних карток у перервах між їх використанням у нормативних документах не висвітлено. На наш погляд, на підприємстві слід вести окремий облік руху таких платіжних засобів, оскільки їх передача підзвітній особі ще не означає передачу їй самих грошових коштів. Для цієї мети рекомендуємо використовувати Журнал обліку платіжних карток. На його підставі бухгалтерія зможе достовірно встановити, хто з працівників наразі використовує платіжну картку і яка сума грошових коштів перебувала на поточному рахунку в момент її видачі. Утім, не буде порушенням, якщо корпоративні платіжні картки постійно перебуватимуть у довірених осіб,
що має бути зафіксовано в Журналі обліку платіжних карток.

Режим використання коштів з поточного рахунку, операції за яким можуть здійснюватися з використанням спеціальних платіжних засобів. У главі 8 Інструкції № 492 [133] зазначено, що поточний рахунок, операції
за яким можуть здійснюватися з використанням спеціальних платіжних засобів, використовується відповідно до визначених Інструкцією № 492 [133] режимів поточних рахунків з урахуванням певних обмежень.

Так, кошти з цього поточного рахунку юридичної особи та фізичної особи – підприємця не можуть бути використані за допомогою спеціального платіжного засобу для отримання заробітної плати, інших виплат соціального характеру, розрахунків за зовнішньоторговельними договорами (контрактами), здійснення іноземних інвестицій в Україну та інвестицій резидентів за її межі.
Кошти з поточного рахунку в іноземній валюті юридичної особи та фізичної
особи – підприємця можуть бути використані за допомогою спеціального платіжного засобу виключно для:
– отримання готівки за межами України для оплати витрат на відрядження;
– здійснення витрат у безготівковій формі за межами України, які пов’язані з витратами на відрядження та витратами представницького характеру, а також на оплату експлуатаційних витрат, пов’язаних з утриманням та перебуванням повітряних, морських, автотранспортних засобів за межами України, відповідно до умов Кодексу торговельного мореплавства України від 23.05.95 р.

№ 176/95-ВР, Повітряного кодексу України від 04.05.93 р. № 3167-XII, Конвенції про міжнародну цивільну авіацію від 07.12.94 р., Міжнародної конвенції про дорожній рух від 08.11.68 р.

На жаль, Положення № 223 [121], на відміну від Положення № 137 [120],
не конкретизує напрям використання коштів з поточного рахунку, операції за яким можуть здійснюватися з використанням спеціальних платіжних засобів, у національній валюті. Проте, на наш погляд, держателі корпоративних платіжних карток, як і раніше, можуть здійснювати операції з безготівкової оплати товарів (послуг) та отримувати готівку в таких випадках:
– отримання готівки в гривнях для здійснення розрахунків, пов’язаних з виробничими (господарськими) потребами, у тому числі для оплати витрат на відрядження в межах України, з урахуванням обмежень, установлених чинним законодавством, а також чистого доходу фізичними особами – підприємцями;
– здійснення розрахунків у безготівковій формі в гривнях, пов’язаних зі статутною та господарською діяльністю, витратами представницького характеру, а також витратами на відрядження в межах України.
Для наочності умови застосування корпоративного спеціального платіжного засобу (платіжної картки) наведемо в табл. 5.2.

Таблиця 5.2

Умови застосування корпоративного спеціального платіжного засобу (платіжної картки)

Цілі, на які можна витрачати кошти з поточного рахунку, операції за яким можуть здійснюватися з використанням спеціальних платіжних засобівУ межах України
(у національній валюті)
За кордоном
(в іноземній валюті)
Цілі, на які можна витрачати кошти з поточного рахунку, операції за яким можуть здійснюватися з використанням спеціальних платіжних засобіву безготівковій формішляхом отримання готівкиу безготівковій формішляхом отримання готівки
Витрати на відрядження *
Витрати, пов’язані зі статутною та господарською діяльністю *
Витрати представницького характеру
Оплата експлуатаційних
витрат, пов’язаних з утриманням і перебуванням повітряних,
морських, автотранспортних засобів за межами України
* З урахуванням 10-тисячного обмеження, встановленого Положенням № 637 [116].

Якими документами підтверджується витрачання коштів з поточного рахунку, операції за яким можуть здійснюватися з використанням спеціальних платіжних засобів. Насамперед зазначимо, що документи за операціями з використанням спеціальних платіжних засобів та інші документи, що використовуються в платіжних системах для платіжних операцій із застосуванням спеціальних платіжних засобів, можуть бути в паперовій та/або електронній формі (п. 7.1 Положення № 223 [121]).

Відповідно до п. 7.3 Положення № 223 [121] під час здійснення операцій з використанням спеціальних платіжних засобів повинні оформлюватися квитанція платіжного термінала, чек банкомата, сліп тощо в паперовій формі, що складаються та друкуються державною мовою за місцем проведення операції в кількості примірників, необхідній для всіх учасників операції, та/або документи в електронній формі, передбачені правилами платіжної системи.
Документи в паперовій формі за зазначеними операціями можуть не оформлятися
за місцем проведення операції, якщо розрахунки за товари (послуги) здійснюються споживачем у невеликих сумах на транспорті та в інших місцях масового обслуговування фізичних осіб, що потребують швидкого обслуговування.
Під час проведення операцій з використанням спеціальних платіжних засобів у системах електронної торгівлі (комерції), інтернет-банкінгу, мобільного банкінгу та інших системах дистанційного обслуговування допускається формування документа в електронній формі за умови доставки його клієнту.
Документи за операціями з використанням спеціальних платіжних засобів мають
статус первинного документа і можуть бути використані при врегулюванні спірних питань(п. 7.4 Положення № 223 [121]).
При здійсненні операцій з використанням платіжних терміналів повинні
оформлятися квитанції платіжного термінала.
При здійсненні операцій з використанням платіжних карток із застосуванням імпринтерів (пристроїв, призначених для перенесення рельєфних реквізитів платіжної картки на сліп для формування первинних документів) повинен оформлятися сліп, форма якого визначається платіжною системою.
Згідно з п. 7.7 Положення № 223 [121] документи за операціями з використанням спеціальних платіжних засобів повинні включати такі обов’язкові реквізити:
– ідентифікатор еквайєра і торговця або інші реквізити, що дають можливість їх ідентифікувати;
– ідентифікатор платіжного пристрою;
– дату і час здійснення операції;
– суму і валюту операції;
– реквізити спеціального платіжного засобу, які допускаються правилами безпеки платіжної системи;
– вид операції;

– код авторизації або інший код, що ідентифікує операцію в платіжній системі.

Правила платіжних систем та/або внутрішньобанківські правила можуть передбачати також інші додаткові реквізити документів за операціями з використанням спеціальних платіжних засобів.

Банк зобов’язаний у порядку та строки, встановлені договором, надавати суб’єкту господарювання виписки про рух коштів на його рахунках за операціями, здійсненими користувачами спеціальних платіжних засобів. Така виписка може надаватися в банку, надсилатися поштою, електронною поштою, у вигляді текстового повідомлення на мобільний телефон, через банкомат тощо.