Глава 6. Облік основних засобів, інших необоротних матеріальних активів та інвестиційної нерухомості (частина 2)

Автор | 22.12.2012

6.7. ЗМЕНШЕННЯ КОРИСНОСТІ АКТИВІВ

ОСНОВНІ ПОНЯТТЯ

Таблиця 6.19

Основні поняття

ПоняттяВизначення
Зменшення корисностіВтрата економічної вигоди в сумі перевищення залишкової вартості активу над сумою очікуваного відшкодування

Відповідно до п. 5 П(С)БО 28 [28] підприємство повинно оцінювати, чи існують ознаки зменшення корисності активу на дату річного балансу.
Зверніть увагу: до активів, на які норми П(С)БО 28 [28] не поширюються, належать:
– запаси (згідно з П(С)БО 9 [9] ці активи на дату балансу оцінюються за найменшою з двох оцінок: первісною вартістю або чистою вартістю реалізації;
– активи, що виникають у підрядника від будівельних контрактів;
– відстрочені податкові активи;
– активи, що виникають від виплат працівникам;
– фінансові активи, що обліковуються за справедливою вартістю;
– біологічні активи, оцінені за справедливою вартістю, зменшеною на очікувані витрати на місці подачі.
Таким чином, про зменшення корисності можна говорити лише щодо таких необоротних активів, як:
1) основні засоби;
2) інші необоротні матеріальні активи (крім тих, амортизація за якими нараховується з використанням методів “50/50 %” і “100 %”);
3) нематеріальні активи;
4) фінансові інвестиції (крім тих, які обліковуються за справедливою вартістю);
5) необоротні активи, утримувані для продажу;
6) інвестиційна нерухомість.
На те, що оцінка зменшення корисності стосується здебільшого необоротних активів, опосередковано вказує й та обставина, що п. 15 П(С)БО 28 [28] вимагає відображати втрати від зменшення корисності у складі інших витрат (зокрема, на субрахунку 972 “Втрати від зменшення корисності активів” рахунка 97).
Для відображення вигод від відновлення корисності нині застосовується субрахунок 742 “Дохід від відновлення корисності активів”.

Крім того, щодо такого активу, як дебіторська заборгованість, зазначимо таке. Дотримання принципу обачності щодо поточної дебіторської заборгованості* забезпечується вимогою відображати в балансі поточну дебіторську заборгованість, яка є фінансовим активом, за чистою реалізаційною вартістю, для чого і розраховується резерв сумнівних боргів. Виходячи з цього вважаємо, що і щодо такої заборгованості визначати зменшення корисності не слід. Очевидно, що немає сенсу говорити і про оцінку зменшення корисності такого активу, як грошові кошти.

* Яка є фінансовим активом, крім придбання заборгованості та заборгованості, призначеної для продажу.

ЯК РОЗРАХУВАТИ ЗМЕНШЕННЯ КОРИСНОСТІ

Незалежно від наявності ознак зменшення корисності підприємство визначає суму очікуваного відшкодування гудвілу, а також нематеріальних активів з невизначеним строком корисного використання та нематеріальних активів, які на дату річного балансу підприємство не використовує.
У загальному випадку суму очікуваного відшкодування активу визначають окремо для кожного активу. Виняток становлять випадки, коли щодо окремого активу цю величину визначити неможливо. У такій ситуації визначають суму очікуваного відшкодування групи активів, яка генерує грошові потоки і до якої належить цей актив.
При цьому під сумою очікуваного відшкодування активів розуміється найбільша з двох оцінок: чиста вартість реалізації активу або теперішня вартість майбутніх чистих грошових надходжень від активу.
Визначаючи чисту вартість реалізації активу, потрібно виходити з такого
(пп. 9 і 10 П(С)БО 28 [28]):
1) як правило, вона базується на цінах активного ринку за вирахуванням очікуваних
витрат на реалізацію. До витрат на реалізацію належать витрати, які можна прямо пов’язати з продажем активу, за винятком фінансових витрат і витрат з податку на прибуток;

2) за відсутності активного ринку для конкретного активу його чиста вартість реалізації базується на наявній інформації про суму, яку підприємство може одержати за актив на дату річного балансу в операції між обізнаними, зацікавленими та незалежними сторонами після вирахування витрат на його реалізацію.

Теперішня вартість майбутніх чистих грошових надходжень від активу визначається застосуванням відповідної ставки дисконту до майбутніх грошових потоків від безперервного використання активу та його продажу (списання) наприкінці строку корисного використання (експлуатації). Майбутні грошові потоки від активу визначаються виходячи з фінансових планів підприємства на період не більше п’яти років. Якщо у підприємства є досвід визначення суми очікуваного відшкодування активу і є розрахунки, які свідчать про достовірність оцінки майбутніх грошових потоків, то така оцінка може визначатися на підставі фінансових планів підприємства, що охоплюють період понад п’ять років.
З такою категорією, як теперішня вартість майбутніх активів, найімовірніше, знайомі бухгалтери тих підприємств, які у своїй діяльності стикаються з обліком фінансової оренди та фінансових інвестицій.
Що стосується відновлення корисності, зазначимо один важливий момент. У терміні “відновлення корисності” ключовим є слово “відновлення”. Так, згідно з п. 18 П(С)БО 28 [28], якщо на дату річного балансу перестали існувати ознаки зменшення корисності активу, то в загальному випадку вигоди від відновлення корисності активу визнаються іншим доходом і відображаються на субрахунку 742 “Дохід від відновлення корисності активів “*. При цьому балансова (залишкова) вартість активу, збільшена в результаті відновлення його корисності, не повинна перевищувати балансову (залишкову) вартість цього активу, визначену на дату відновлення корисності без урахування попередньої суми втрат від зменшення його корисності. Іншими словами, відновлення корисності не дає можливості збільшити балансову (залишкову) вартість до величини більшої, ніж вона могла б бути, якби підприємство не визнало зменшення корисності такого активу. У цьому одна з відмінностей зменшення-відновлення корисності від процедури переоцінки.

* Виняток становлять випадки, коли оцінюється зміна корисності активів, відображених в обліку за переоціненою вартістю. Вигоди від відновлення корисності таких активів визнаються іншим доходом з одно- тимчасовим збільшенням його балансової (залишкової) вартості.

ВІДМІННОСТІ МІЖ ПЕРЕОЦІНКОЮ І ЗМЕНШЕННЯМ КОРИСНОСТІ

Зменшення-відновлення корисності та переоцінка – процедури схожі, але все ж мають різну природу. Так, і переоцінка, і зменшення-відновлення корисності ведуть до зміни тієї вартості, за якою актив відображається в балансі. Однак якщо передумовою переоцінки є, скоріше, кількісні зміни – її зазвичай пов’язують тільки зі зміною вартості (ціни), – то в основі зменшення корисності лежать якісні характеристики об’єкта.
Щоб переконатися в цьому, достатньо уважно подивитися на перелік ознак, які свідчать про зменшення корисності. У зв’язку з цим найколоритнішими є застарілість або фізичне пошкодження об’єкта, суттєві негативні зміни середовища (технологічного, ринкового, правового), в якому працює підприємство.
Можна також говорити про те, що визнання втрат від зменшення корисності вирівнює диспропорції в залишковій вартості основних засобів, пов’язані з вибором нераціонального методу нарахування амортизації. Вибір “неправильного” методу нарахування амортизації може призвести до того, що реально вартість активу зменшилася на більшу величину (актив переніс на витрати більшу частину вартості), ніж відображено в бухгалтерському обліку за обраним спочатку методом амортизації.
Це відмінності, які лежать у площині причин. Наслідки цих відмінностей проявляються в процедурі оцінки та визнання зменшення корисності та переоцінки відповідно:
1) переоцінка, на відміну від зменшення-відновлення корисності, має добровільний, а не обов’язковий характер. Провести переоцінку підприємство може, а оцінити зменшення корисності – повинно (звісно, якщо для цього є підстави);
2) у результаті переоцінки первісна вартість активу (відображена за історичною (фактичною) собівартістю) може як зменшитися, так і збільшитися . А ось оцінка зміни корисності не дає підприємству можливості відобразити в балансі актив за сумою, більшою за історичну (фактичну) собівартість;
3) якщо метою переоцінки, скоріше, є показати реальну вартість активу, то мета оцінки корисності – лише незавищення його вартості.
І останнє, що варто зазначити: зменшення корисності не виключає проведення переоцінки. Інакше кажучи, на дату річного балансу підприємство може зіткнутися із ситуацією, коли воно повинно відобразити зменшення корисності й одночасно має право на проведення переоцінки. У цьому випадку, на наш погляд, спочатку потрібно зменшити корисність активу і тільки потім, якщо така можливість усе ще залишиться, провести переоцінку.

6.8. ВИБУТТЯ ОБ’ЄКТІВ ОЗ

Відповідно до п. 33 П(С)БО 7 [7] об’єкт основних засобів виключається зі складу активів (списується з балансу) у разі вибуття внаслідок безоплатної передачі або невідповідності критеріям визнання активом (ліквідація).

Фінансовий результат від вибуття об’єкта ОЗ за будь-якою з перелічених вище причин визначається за загальним правилом. Так, відповідно до п. 34 П(С)БО 7 [7] він є різницею між доходом, отриманим від вибуття об’єкта ОЗ, і його залишковою вартістю, сумою непрямих податків, а також витрат, пов’язаних з таким вибуттям.

ПРОДАЖ ОБ’ЄКТА ОЗ

Віднедавна при відображенні в обліку операцій з реалізації основних засобів необхідно керуватися П(С)БО 27 [27].
Виходячи з вимог п. 6 розділу II П(С)БО 27 [27] основні засоби, визнані підприємством такими, що утримуються для продажу, мають бути приведені та відображатися у складі оборотних активів підприємства. З цією метою наказом № 353 [193] План рахунків [136] було доповнено спеціальним субрахунком 286 “Необоротні активи та групи вибуття, що утримуються для продажу”, на якому на сьогодні треба вести облік наявності та руху необоротних активів та груп вибуття, які визнані такими, що утримуються для продажу, відповідно до П(С)БО 27 [27].
Основні засоби визнаються активами, утримуваними для продажу, при виконанні таких умов:
– економічні вигоди очікується отримати від їх продажу, а не від використання за призначенням;
– актив готовий до продажу в теперішньому стані;

– їх продаж, як очікується, буде завершено протягом року з дати визнання їх необоротними активами, утримуваними для продажу;
– умови продажу відповідають звичайним умовам продажу для подібних активів;
– здійснення продажу активів має високу ймовірність, зокрема, якщо керівництвом підприємства підготовлено відповідний план або укладено твердий контракт щодо продажу, чи здійснюється їх активна пропозиція на ринку за ціною, яка відповідає справедливій вартості.

На кожну дату балансу необоротні активи, утримувані для продажу, відображаються в бухгалтерському обліку за найменшою з двох оцінок: балансовою вартістю або чистою вартістю реалізації із зарахуванням сум коригувань до складу інших операційних доходів (витрат) звітного періоду.
Примітно, що зараз у Методрекомендаціях № 561 [172] взагалі відсутні проводки з відображення вибуття ОЗ як необоротних активів: п. 45 Методрекомендацій № 561 [172] вказує на те, що тепер у разі ухвалення підприємством рішення про продаж об’єктів основних засобів обов’язково класифікувати їх як необоротні активи, утримувані для продажу, а потім уже відображати реалізацію за правилами П(С)БО 27 [27].
Зверніть увагу: оскільки необоротні активи, утримувані для продажу,
відображаються в Балансі за найменшою з вартостей (балансовою або чистою вартістю реалізації), то сума перевищення залишкової вартості над справедливою вартістю об’єкта (за вирахуванням очікуваних витрат з реалізації) включається до складу операційних витрат.

Інформація про доходи від реалізації основних засобів, класифікованих як “утримувані для продажу”, має формуватися на субрахунку 712
“Дохід від реалізації інших оборотних активів”, а їх облікова вартість на дату
балансу списується в дебет субрахунку 943 “Собівартість реалізованих виробничих запасів” . При цьому заборгованість за реалізовані необоротні активи та групи вибуття, утримувані для продажу, показується у складі дебіторської заборгованості за дебетом субрахунку 377 “Розрахунки з іншими дебіторами”, тобто в порядку, подібному до порядку відображення продажу запасів, а не на новозапровадженому субрахунку 680 “Розрахунки, пов’язані з необоротними активами та групами вибуття, утримуваними для продажу “*.

* На субрахунку 680 відображаються зобов’язання, прямо пов’язані з активами, включеними до групи вибуття.

У бухгалтерському обліку операції з продажу основних засобів відображатимуться
так, як показано в табл. 6.20.

Таблиця 6.20

Первинний документЗміст операціїКореспондуючі рахунки
дебеткредит
Переведення об’єкта основних засобів до складу необоротних активів, утримуваних для продажу
Бухгалтерська довідкаВідображено залишкову або справедливу вартість об’єкта основних засобів, визнаного необоротним активом, утримуваним для продажу28610
Бухгалтерська довідкаСписано вартість нарахованого зносу
за активом, класифікованим як утримуваний для продажу
13110
Бухгалтерська довідкаВизначено суму перевищення залишкової вартості об’єкта над його справедливою вартістю (за вирахуванням очікуваних витрат на його реалізацію) у складі витрат94610
Бухгалтерська довідкаСписано суму дооцінки об’єкта423441
Оцінка необоротного активу, утримуваного для продажу, на дату балансу
Бухгалтерська довідкаВідображено коригування балансової вартості необоротного активу, утримуваного для
для продажу, коли чиста вартість реалізації нижча за його балансову вартість
946286
Бухгалтерська довідкаПроведено дооцінку необоротного активу, утримуваного для продажу, у разі збільшення
чистої вартості його реалізації (збільшення балансової вартості можливе лише в межах суми визнання витрат від попередніх уцінок)
286719
Реалізація необоротного активу, утримуваного для продажу
Акт
приймання-передачі
(ф. № ОЗ-1)
Відображено дохід від реалізації необоротного активу, утримуваного для продажу377712
Податкова накладнаНараховано податкові зобов’язання з ПДВ712641
Акт
приймання-передачі
(ф. № ОЗ-1)
Списано балансову вартість реалізованого необоротного активу, утримуваного для продажу943286

Зміни в порядку відображення вартості основних засобів, визнаних утримуваними для продажу, у фінансовій звітності більш детально розглянуті в главі 29 цієї книги.

БЕЗОПЛАТНА ПЕРЕДАЧА ОБ’ЄКТІВ ОЗ

Цей спосіб вибуття об’єктів ОЗ відрізняється від продажу насамперед тим, що дохід у результаті такого вибуття у підприємства відсутній. Залишкова вартість об’єктів ОЗ, що безоплатно передаються, і витрати, пов’язані з такою передачею, відповідно до Інструкції про застосування Плану рахунків [137] відобража тимуться на субрахунку 977 “Інші витрати звичайної діяльності” (табл. 6.21).

Таблиця 6.21

Первинний документЗміст господарської операціїКореспондуючі рахунки
дебеткредит
Безоплатна передача об’єкта ОЗ
Акт
приймання-передачі
(ф. № ОЗ-1)
1. Списано знос безоплатно переданого об’єкта ОЗ13110
Акт
приймання-передачі
(ф. № ОЗ-1)
2. Списано залишкову вартість безоплатно переданого об’єкта ОЗ97710
Податкова накладна3. Відображено податкові зобов’язання з ПДВ977641
Бухгалтерська довідка4. Списано суму дооцінки об’єкта423441

ЛІКВІДАЦІЯ ОБ’ЄКТІВ ОC

Відповідно до п. 33 П(С)БО 7 [7] якщо об’єкт ОЗ не відповідає критеріям визнання активом, то його необхідно ліквідувати. Існує два види ліквідації: повна і часткова. При цьому об’єкт ОЗ може бути ліквідований за:
– власним рішенням підприємства;
– не залежних від підприємства причин (унаслідок надзвичайних подій, розкрадань тощо).

Таблиця 6.22

Первинний документЗміст господарської операціїКореспондуючі рахунки
дебеткредит
Ліквідація об’єкта ОЗ
– за власним рішенням
Акт на списання
(ф. № ОЗ-3, № ОЗ-4)
1. Списано знос об’єкта ОЗ, що ліквідується13110
Акт на списання
(ф. № ОЗ-3, № ОЗ-4)
2. Списано залишкову вартість об’єкта ОЗ, що ліквідується97610
Х3. Відображено витрати, пов’язані з ліквідацією об’єкта ОЗ:
Наряд на відрядну оплату та ін.– на суму витрат на оплату праці та соцвнесків із зарплати працівників, зайнятих ліквідацією об’єкта ОЗ97666, 65
Накладна-вимога на відпуск матеріалів
матеріалів, акти виконаних робіт
– на суму інших витрат97620, 22, 63…
Прибутковий ордер4. Відображено доходи
від ліквідації об’єкта ОЗ у частині вартості оприбуткованих придатних до використання виробничих запасів
20746
Податкова накладна5. Відображено податкові зобов’язання з ПДВ у разі ліквідації
за власним рішенням підприємства*
976641
Бухгалтерська довідка6. Списано суму дооцінки об’єкта423441
* У загальному випадку ліквідація ОЗ у податковому обліку вважається постачанням (причому згідно з першим абзацом п. 189.9 ПКУ [36] у такій ситуації базою оподаткування буде звичайна ціна, але не нижче балансової вартості на момент ліквідації). Водночас згідно з п.п. 14.1.191
ПКУ [36] не є постачанням товарів випадки, коли основні виробничі засоби або невиробничі засоби ліквідуються у зв’язку з їх знищенням
або руйнуванням внаслідок дії обставин непереборної сили, а також в інших випадках, коли така ліквідація здійснюється без згоди платника податку, у тому числі у разі викрадення необоротних засобів або невиробничих засобів
у тому числі в разі викрадення необоротних активів, або коли платник податку надає органу державної податкової служби відповідний документ про знищення, розібрання або перетворення необоротних активів в інший спосіб, унаслідок чого необоротний актив не може використовуватися за первісним призначенням.
– з не залежних від підприємства причин (унаслідок надзвичайних подій)
Акт на списання
(ф. № ОЗ-3, № ОЗ-4)
1. Списано знос об’єкта ОЗ, що ліквідується13110
Акт на списання
(ф. № ОЗ-3, № ОЗ-4)
2. Списано залишкову вартість об’єкта ОЗ, що ліквідується9910
Х3. Списано витрати, пов’язані з ліквідацією об’єкта ОЗ:
Наряд на відрядну оплату та ін.– на суму витрат на оплату праці та соцвнесків із зарплати працівників, зайнятих ліквідацією об’єкта ОЗ9966, 65
Накладнавимога на відпуск матеріалів, акти виконаних робіт– на суму інших витрат9920, 22, 63…
Прибутковий ордер4. Відображено доходи від ліквідації об’єкта ОЗ у частині вартості оприбуткованих придатних до використання виробничих запасів2075
– унаслідок нестачі*
Акт на списання
(ф. № ОЗ-3, № ОЗ-4)
1. Списано залишкову вартість об’єкта ОЗ, якого не вистачає97610
Акт на списання
(ф. № ОЗ-3, № ОЗ-4)
2. Списано знос, нарахований на об’єкт ОЗ, якого не вистачає13110
Акт на списання
(ф. № ОЗ-3, № ОЗ-4)
3. На позабалансовому рахунку відображено вартість об’єкта ОЗ, якого не вистачає72
*Відповідно до п.п. 14.1.191 ПКУ [36] розкрадання не розглядається як постачання. Тому ПДВ у цьому випадку не нараховують.
Бухгалтерська довідка5. Відображено дохід унаслідок установлення винної особи375746
Бухгалтерська довідка6. Одночасно з визнанням (установленням) винної особи або після закінчення строку позовної давності з позабалансового рахунка списано суму нестачі72
Х7. Отримано суму відшкодування заподіяної шкоди:
Прибутковий касовий ордер– шляхом внесення грошових коштів до каси підприємства301375
Розрахункова
(розрахунково-платіжна)
відомість
– шляхом утримання із заробітної плати661375
Бухгалтерська довідка8. Відображено суму відшкодування, що підлягає сплаті до бюджету, визнану судом і розраховану
відповідно до Порядку № 116 [94]
746642
Платіжне доручення9. Сума відшкодування, що належить, перерахована до бюджету642311

ПЕРЕДАЧА ОБ’ЄКТА ОЗ ЯК ВНЕСКУ ДО СТАТУТНОГО КАПІТАЛУ

Об’єкт ОЗ передається до статутного капіталу іншого підприємства за вартістю, погодженою засновниками (учасниками) і зафіксованою в установчому договорі. Ця вартість і вважатиметься справедливою вартістю переданих об’єктів. За цією вартістю визначатиметься собівартість фінансової інвестиції.
Найчастіше оціночна (справедлива) вартість не збігається із залишковою вартістю об’єктів, що передаються. Тому може виникнути ситуація, коли вартість, за якою було оцінено об’єкт учасниками, не збігається з оцінкою, за якою об’єкт ОЗ обліковувався в підприємства, що передає (інвестора) (табл. 6.23).

Таблиця 6.23

Первинний документЗміст господарської операціїКореспондуючі рахунки
дебеткредит
Бухгалтерська довідкаСписано суму нарахованого зносу за будівлею, що передається1310
Бухгалтерська довідкаВідображено переведення об’єкта основних засобів до складу необоротних активів, утримуваних для продажу28610
Акт
приймання-передачі
(ф. № ОЗ-1)
Передано об’єкт основних засобів за справедливою вартістю, погодженою засновниками377712
Податкова накладнаВідображено податкові зобов’язання з ПДВ712641
Акт
приймання-передачі
(ф. № ОЗ-1)
Відображено придбання фінансової інвестиції у вигляді частки в статутному капіталі14685
Акт
приймання-передачі
(ф. № ОЗ-1)
Проведено залік заборгованостей685377

6.9. ОСОБЛИВОСТІ ОБЛІКУ ІНШИХ НЕОБОРОТНИХ МАТЕРІАЛЬНИХ АКТИВІВ

Під іншими необоротними матеріальними активами слід розуміти необоротні малоцінні матеріальні активи, строк служби яких більший за 1 рік (або операційний цикл, якщо він більший за рік), які не належать до групи “основні засоби” (див. підрозділ 6.1). Нагадаємо, що відповідно до п. 5.2 П(С)БО 7 [7] до інших необоротних матеріальних активів належать:
– бібліотечні фонди;
– малоцінні необоротні матеріальні активи;
– тимчасові (нетитульні) споруди;
– природні ресурси;
– інвентарна тара;
– предмети прокату;
– інші необоротні матеріальні активи.
Інформація про наявність та рух інших необоротних матеріальних активів узагальнюється на рахунку 11 “Інші необоротні матеріальні активи”.
Облік інших необоротних матеріальних активів ведеться аналогічно обліку основних засобів. Проте амортизація таких активів нараховується з використанням лише двох методів: прямолінійного або виробничого.
Як зазначалося раніше, підприємство самостійно встановлює вартісний критерій віднесення предметів до малоцінних необоротних матеріальних активів, які обліковуватимуться на субрахунку 112. Це відображається в наказі про облікову політику підприємства (див. підрозділ 3.3).
До малоцінних необоротних матеріальних активів належать малоцінні предмети, строк корисного використання яких більший за один рік, зокрема спеціальні інструменти та спеціальні пристосування, вартість яких погашається нарахуванням зносу за встановленою підприємством ставкою (нормою) з урахуванням очікуваного строку використання таких об’єктів, та інші предмети, які за вартісними критеріями підприємством зараховані до складу малоцінних необоротних матеріальних активів.
Амортизація малоцінних необоротних матеріальних активів і бібліотечних фондів відповідно до п. 27 П(С)БО 7 [7] може нараховуватися, окрім прямолінійного та виробничого методів, таким чином:
1) у першому місяці використання об’єктів нараховується амортизація в розмірі 50 %
вартості, а решту 50 % вартості – у місяці їх виключення з активів;
2) амортизація в розмірі 100 % вартості об’єкта нараховується в першому місяці його використання.
До малоцінних необоротних матеріальних активів (субрахунок 112) належать:
– інструменти та пристосування загального призначення;
– спеціальні інструменти та спеціальні пристосування – інструменти, штампи, прес-форми і подібні до них предмети, що використовуються для виконання тільки одного індивідуального замовлення;
– змінне обладнання – пристосування до основних засобів та інші пристрої, що багаторазово використовуються у виробництві, використання яких обумовлено специфічними умовами виготовлення продукції;
– технологічна тара – тара, багаторазово використовувана безпосередньо в технологічному процесі (контейнери для транспортування окремих деталей, піддони тощо);
– виробничий інвентар – предмети виробничого призначення, які створюють умови для здійснення та полегшення технологічних операцій, – робочі столи, верстаки, обладнання, що сприяє охороні праці, шафи, стелажі, тумбочки тощо;
– господарський інвентар – офісні та інші меблі й обстановка (столи, стільці, шафи, портьєри), вішалки, гардероби, протипожежний інвентар;

– спеціальний одяг, спеціальне взуття та захисні пристосування – комбінезони, костюми, куртки, халати, кожушки, кожухи, кожухи, різне взуття, рукавиці, окуляри, шоломи, протигази, респіратори;
– постільні речі – матраци, подушки, ковдри, простирадла, наволочки, рушники тощо. (за винятком постільних речей готелів, які належать до основних засобів, незалежно від вартості);
– інші малоцінні та швидкозношувані предмети – столовий посуд і столове приладдя, інвентар для соціально-культурних заходів, спортивний і туристичний інвентар, брезент.

6.10. ІНВЕСТИЦІЙНА НЕРУХОМІСТЬ

ПОНЯТТЯ ІНВЕСТИЦІЙНОЇ НЕРУХОМОСТІ

З 1 січня 2008 року набрало чинності П(С)БО 32 [32], що визначає методологічні засади формування в бухгалтерському обліку інформації про інвестиційну нерухомість та її розкриття у фінансовій звітності.
Норми цього П(С)БО застосовуються підприємствами, організаціями та іншими юридичними особами незалежно від форм власності (крім бюджетних установ).
Незважаючи на те що сталося це до подання звітності за 2007 рік, його норми необхідно застосовувати з 2008 року. Іншими словами, нововведення, привнесені П(С)БО 32 [32]вперше вплинуть на звітність за перший квартал 2008 року.

У розумінні стандарту “інвестиційна нерухомість ” – власні або орендовані на умовах фінансової оренди земельні ділянки, будівлі, споруди, що розташовуються на землі, що утримуються з метою одержання орендних платежів та/або збільшення власного капіталу, а не для виробництва і постачання товарів, надання послуг, адміністративної мети або продажу в процесі звичайної діяльності. Поряд з інвестиційною нерухомістю П(С)БО 32 [32] виділяє також операційну нерухомість. На відміну від інвестиційної, операційну нерухомість утримують з метою використання для виробництва, постачання товарів чи надання послуг або ж в адміністративних цілях.
Основна відмінність інвестиційної нерухомості від операційної в меті її використання: інвестиційну нерухомість підприємство утримує для того, щоб отримувати орендні платежі та/або з метою збільшення власного капіталу.

Перелік об’єктів нерухомості, яка не вважається інвестиційною, наведено
у п. 5 П(С)БО 32 [32] . Серед іншого там зазначена нерухомість, надана у фінансову оренду(п.п. 5.5 П(С)БУ 32 [32]). Таким чином, класифікувати як інвестиційну можна тільки ту нерухомість, яка передаватиметься в операційну оренду.
Що стосується другої мети – збільшення власного капіталу, то тут ідеться про утримання нерухомості з метою подальшого перепродажу . Причому що важливо: підприємство має передбачати продаж у довгостроковому періоді не раніше ніж через 12 місяців. Інакше, якщо продаж планується в більш ранні строки, такий актив необхідно класифікувати як необоротний, утримуваний для продажу, і відображати в балансі за рядком 275.

КЛАСИФІКАЦІЯ: НЮАНСИ

Коли йдеться про нерухомість, об’єкт якої повністю використовують для здавання в оренду або перепродажу
чи в оренду або перепродажу, при цьому мета використання зрозуміла, особливих запитань із класифікацією такої нерухомості як інвестиційної не виникає. Однак є випадки і не такі однозначні:
1. У разі якщо, купуючи офісне приміщення, підприємство ще не знає напевно, що з ним робитиме далі – перепродасть чи використовуватиме за призначенням. Відповіді на запитання, що робити в цій ситуації, П(С)БО 32 [32] не дає. Рекомендуємо класифікувати таку нерухомість як інвестиційну.

2. Якщо частини нерухомості (які можна відокремити, окремо продати) використовуються для різних цілей, то згідно з п. 6 П(С)БО 32 [32] такі частини слід відображати в обліку як окремі інвентарні об’єкти. Якщо ж ці частини не можуть бути продані окремо, об’єкт основних засобів визнається інвестиційною нерухомістю в тому випадку, якщо його використовуватимуть переважно з метою отримання орендної плати та/або для збільшення власного капіталу. Зверніть увагу, що критерії розмежування операційної та інвестиційної нерухомості в цьому випадку (наприклад, площа) варто закріпити в наказі про облікову політику.

3. Якщо підприємство передає нерухомість в оренду материнському або дочірньому підприємству для виробництва або постачання товарів чи надання послуг або з адміністративною метою, то такий об’єкт при складанні консолідованої фінансової звітності цієї групи підприємств вважається операційною нерухомістю(п. 7 П(С)БО 32 [32]). Тобто на рівні конкретного підприємства такий об’єкт розглядається як об’єкт інвестиційної нерухомості, а ось у консолідованій фінзвітності така нерухомість розглядається як операційна нерухомість.

ВИЗНАННЯ ТА ОЦІНКА ІНВЕСТИЦІЙНОЇ НЕРУХОМОСТІ

1. Первісне визнання та оцінка. Для визнання інвестиційної нерухомості, як і для визнання будь-якого іншого активу, необхідне дотримання двох головних умов: достовірне визначення вартості та ймовірність отримання в майбутньому економічних вигод від використання. Для інвестиційної нерухомості вигоди мають передбачатися у вигляді орендних платежів або приросту власного капіталу. Придбана (створена) інвестиційна нерухомість зараховується на баланс за первісною вартістю. Про те, як її визначити залежно від способів надходження нерухомості на баланс, ідеться в пп. 10 – 13 П(С)БУ 32 [32].

2. Оцінка на дату балансу. Згідно з п. 16 П(С)БО 32 [32] підприємство на дату балансу відображає у фінансовій звітності інвестиційну нерухомість за справедливою вартістю, якщо її можна достовірно визначити, або за первісною вартістю, зменшеною на суму нарахованої амортизації з урахуванням втрат від зменшення корисності та вигід від її відновлення. Обраний підхід застосовується до оцінки всіх подібних об’єктів інвестиційної нерухомості. Ба більше, у П(С)БО 32 [32] передбачено положення, згідно з яким оцінка інвестиційної нерухомості за справедливою вартістю має застосовуватися, зокрема, доти, доки стає неможливим достовірно визначити її справедливу вартість на дату балансу(п. 17 П(С)БО 32 [32]). Примітно те, що яку б модель оцінки для інвестиційної нерухомості не було б обрано, все одно доведеться повозитися з визначенням справедливої вартості. Причина в тому, що п. 36. 5 П(С)БО 32 [32] вимагає при оцінці таких активів за первісною вартістю в примітках до фінансової звітності наводити ще й її справедливу вартість. Алгоритм визначення справедливої вартості описано в пп. 19 – 21 П(С)БУ 32 [32].

Головна відмінність оцінки за справедливою вартістю від традиційного підходу полягає в тому, що при виборі такої моделі оцінки підприємство в обліку не нараховує амортизацію на вартість таких об’єктів інвестиційної нерухомості. В обліку на кожну дату балансу переглядається справедлива вартість: зміна справедливої вартості відображається у складі іншого операційного доходу або інших витрат операційної діяльності.
Наприклад, при придбанні об’єкта, який класифікований як інвестиційна нерухомість, підприємство відобразило його на балансі за первісною вартістю 100000 грн. В обліку обрало модель оцінки за справедливою вартістю. На першу після визнання дату балансу справедлива вартість об’єкта становила 103000 грн.; на наступну дату балансу – 98000 грн.

В обліку у зв’язку з цим буде зроблено такі записи:
1) на першу дату балансу: Дт 100 – Кт 710 – 3000 (грн.);
2) на другу дату балансу: Дт 940 – Кт 100 – 5000 (грн.).

3. Переведення активів до складу інвестиційної нерухомості, виведення зі складу інвестиційної нерухомості. Переведення нерухомості до інвестиційної нерухомості або виведення її зі складу інвестиційної нерухомості здійснюється лише у разі зміни характеру використання нерухомості(п. 24П(С)БО 32 [32]). Оцінка інвестиційної нерухомості за справедливою вартістю накладає відбиток на оцінку активів при таких переведеннях. Так:
1) при переведенні інвестиційної нерухомості, оцінюваної за справедливою вартістю, в операційну або до складу запасів собівартість таких основних засобів або запасів визначається за справедливою вартістю інвестиційної нерухомості на дату переведення(п. 26 П(С)БО 32 [32]);
2) у разі переведення операційної нерухомості в інвестиційну, яка буде
оцінюватиметься за справедливою вартістю, різницю між балансовою (залишковою) вартістю і справедливою вартістю відображають у порядку, передбаченому П(С)БО 7 [7] для дооцінок і уцінок(п. 27 П(С)БО 32 [32]);
3) при переведенні нерухомості із запасів в інвестиційну нерухомість, яка
оцінюватиметься за справедливою вартістю, різниця між справедливою вартістю і балансовою (залишковою) вартістю визнається іншим доходом або іншими витратами періоду(п. 28 П(С)БО 32 [32]);
4) при завершенні будівництва інвестиційної нерухомості, яка буде
обліковуватися за справедливою вартістю, різниця між справедливою вартістю та витратами на будівництво визнається іншим операційним доходом або іншими витратами операційної діяльності періоду(п. 29 П(С)БО 32 [32]).

ОРГАНІЗАЦІЯ ОБЛІКУ ТА ВІДОБРАЖЕННЯ У ЗВІТНОСТІ

Вартість інвестиційної нерухомості повинна відображатися в балансі окремим рядком (п. 34 П(С)БО 32 [32]). На сьогодні до Плану рахунків [136] Мінфіном внесено зміни, відповідно до яких облік наявності та руху об’єктів інвестиційної нерухомості необхідно здійснювати на субрахунку 100

“Інвестиційна нерухомість”. У свою чергу, і рахунок 13 “Знос (амортизація) необоротних активів” також було доповнено субрахунком 135 “Знос інвестиційної нерухомості”.

Для відображення в Балансі (за формою № 1) показників, що характеризують вартість об’єктів, віднесених до інвестиційної нерухомості, передбачено три рядки, що вписуються:
– 055 “справедлива (залишкова) вартість інвестиційної нерухомості”;
– 056 “первісна вартість інвестиційної нерухомості”;
– 057 “знос інвестиційної нерухомості”. При цьому за рядком Балансу (форма № 1):
– 056 показується первісна вартість інвестиційної нерухомості, що обліковується за первісною вартістю;
– 057 – відображається знос інвестиційної нерухомості (у дужках), облік якої ведеться за первісною вартістю, з урахуванням втрат від зменшення корисності та вигід від її відновлення;
– 055 – наводиться справедлива вартість інвестиційної нерухомості, що обліковується за справедливою вартістю, та залишкова вартість інвестиційної нерухомості, облік якої ведеться за первісною вартістю, що дорівнює різниці між первісною вартістю (рядок 056) та сумою їх зносу (рядок 057) на дату балансу.
До підсумку (валюти) Балансу включається показник рядка 055 “справедлива (залишкова) вартість інвестиційної нерухомості”.
Декілька слів про примітки до фінансової звітності. Наказ № 302 [143]
вимагає від підприємств, які не оприлюднюють свою фінансову звітність, відображати у Примітках лише формалізовану у формі № 5 інформацію, а також інформацію, передбачену окремими нормами бухстандартів, чітко переліченими у наказі № 302 [143]. Серед такої обов’язкової інформації інформація, передбачена П(С)БО 32 [32], не названа.
Що ж до підприємств, які оприлюднюють свою фінзвітність, то з вимогами до розкриття інформації про
вимогами з розкриттям інформації про інвестиційну нерухомість у фінзвітності вони можуть ознайомитися у відповідному розділі П(С)БО 32 [32] (пп. 34 – 36).

6.11. НАСКРІЗНИЙ ПРИКЛАД

Протягом 20ХХ року на підприємство ТОВ “Альянс” надійшли необоротні активи від різних постачальників (табл. 6.24) шляхом:
– внесення до статутного капіталу підприємства (лютий);
– придбання за грошові кошти (лютий);
– бартерного обміну (грудень).

Таблиця 6.24

Перелік постачальників необоротних активів

НайменуванняКількістьЦіна з ПДВЦіна без
ПДВ
Сума, грн. з ПДВСума, грн. без ПДВРахунокІнв. ¹
Сидорчук В. І. (внесок до СФ: надходження – 04.02, введення в експлуатацію – 07.02)
1. Верстат
для зачищення зварювальних швів (напівавтомат)
115960159601596015960104104.001
ПАТ “Первоцвіт” (внесок до УФ: надходження – 06.02, введення в експлуатацію – 07.02))
1. Установка
для згинання профілю
125000250002500025000104104.002
ПАТ “Промстанкодеталь” (ПОКУПКА: оплата – 03.02, надходження – 07.02, введення в експлуатацію – 10.02)
1. Верстат для різання профілю (ручний)168055670,8368055670,83104104.003
2. Верстат
для фрезерування імпоста
15754479557544795104104.004
3. Верстат для зварювання профілю (автомат)11998516654,171998516654,17104104.005
4. Верстат для порізки штапика (ручний)18100675081006750104104.006
5. Верстат для порізки підвіконня (ручний)366805566,672004016700104104.007
104.008
104.009
6. Комплект
фрез (для верстата для зачищення швів)
13120260031202600106106.001
УСЬОГО6380453170Х
ФОП Василенко А. А. (ПОКУПКА: надійшли – 04.02, оплата – 10.02, введення в експлуатацію – 10.02)
1. Комп’ютер134652887,534652887,5104104.010
2. Принтер лазерний1301225103012251011104.011
3. Робоче місце4306025501224010200106106.002
106.003
106.004
106.005
УСЬОГО1871715597,5Х
ФОП Василенко А. А. (БАРТЕР: отримали – 06.12, передали – 06.12, ввели в експлуатацію – 08.12)
1. Комп’ютер234652887,569305775104104.012
104.013
УСЬОГО69305775Х
ПАТ “Монтаж” (ПОКУПКА: надійшли – 05.02, введення в експлуатацію – 05.02, оплата – 18.02)
1. Цулага (верстат для зварювання профілю)116213516213511011.001
2. Направляюча
(верстат
для порізки штапика)
1147122,5147122,511011.002
3. Фреза (верстат для фрезерування імпоста)1120010001200100011011.003
4. Пила дискова1800666,67800666,6711011.004
5. Комплект дискових пилок1560466,67560466,6711011.005
6. Стіл монтажний1695579,17695579,1711011.006
7. Рольганг підтримувальний (довжина 2,5 м)1458381,67458381,6711011.007
8. Рольганг підтримувальний з рулеткою
і упором
(довжина 2,5 м)
1483402,5483402,511011.008
9. Тумба під верстат6485404,172910242511011.009
011.010
011.011
011.012
011.013
011.014
10. Шуруповерт34804001440120011011.015
011.016
011.017
11. Дриль248040096080011011.018
011.019
12. Установка на автомобіль, призначена для перевезення вікон1120010001200100011011.020
УСЬОГО110159179,17Х
ПАТ “Монтаж” (ПОКУПКА: надійшла – 27.05, оплата – 20.05, введення в експлуатацію – 27.05)
1. Пила дискова190075090075011011.021
ПАТ “Фенікс” (ПОКУПКА: оплатили – кілька етапів, надійшло – 02.02, введення в експлуатацію після добудови – 01.04)
1. Будівля цеху, у тому числі11182009850011820098500103103.01
– недобуд10800090000108000108000103103.01
– добудова102008500102008500103103.01
ПАТ “Фенікс” (АРЕНДА: надійшло 01.02)
1. Адміністративна будівля112000120001200012000“-“00.01
Пирогов С. С. (АРЕНДА: надійшов 28.02)
1. Автомобіль
“Газель”
125000250002500025000“-“00.02

Перелік об’єктів необоротних активів, що надійшли, їх первісна вартість, строк корисного використання, а також метод, що використовується при нарахуванні амортизації, наведено в табл. 6.25.

Таблиця 6.24

Перелік необоротних активів, їх первісна вартість, строк корисного використання та методи нарахування амортизації

НайменуванняКількістьЦіна з ПДВЦіна без
ПДВ
РахунокРахунок витратМетод амортизаціїТермін використанняМісяць надходженняЯк надходить на підприємство
Верстати
1. Верстат для різання профілю (ручний)168055670,8310491Прискореного зменшення ОЗ10 роківЛютийКупили
2. Верстат для фрезерування імпоста (з ручною подачею фрези)15754479510491Прискореного зменшення ОЗ10 роківЛютийКупили
3. Верстат для зачищення зварювальних швів (напівавтомат)1159601596010491Прискореного зменшення ОЗ10 роківЛютийВнесок до СФ
від фізособи
4. Верстат для зварювання профілю (автомат)11998516654,1710491Прискореного зменшення ОЗ10 роківЛютийКупили
5. Верстат для порізки штапика (ручний)18100675010491Прискореного зменшення ОЗ10 роківЛютийКупили
6. Верстат для порізки підвіконня (ручний)366805566,6710491Прискореного зменшення ОЗ10 роківЛютийКупили
7. Установка для згинання профілю1250002500010491Прискореного зменшення ОЗ10 роківЛютийВнесок до СФ
від юрособи
Інструмент для верстатів
1. Цулага (верстат
для зварювання профілю)
1162135119150 на 50ЛютийКупили
2. Направляюча (верстат для порізки штапика)1147122,5119150 на 50ЛютийКупили
3. Фреза (верстат
для фрезерування імпоста)
112001000119150 на 50ЛютийКупили
4. Комплект фрез (верстат для зачищення зварних швів)13120260010491Прямолінійний4 рокиЛютийКупили
5. Пила дискова1800666,67119150 на 50ЛютийКупили, зламалася, купили нову
6. Комплект дискових пилок (верстат для порізки штапика)1560466,67119150 на 50ЛютийКупили
7. Пила дискова1900750119150 на 50ТравеньКупили замість зламаної
Додаткове обладнання
1. Стіл монтажний1695579,17119150 на 50ЛютийКупили
2. Рольганг підтримувальний (довжина 2,5 м)1458381,67119150 на 50ЛютийКупили
3. Рольганг підтримувальний з рулеткою
і упором (довжина 2,5 м)
1483402,5119150 на 50ЛютийКупили
4. Тумба під верстат6485404,17119150 на 50ЛютийКупили
5. Шуруповерт3480400119150 на 50ЛютийКупили
Обладнання для монтажних бригад
Дриль2480400119150 на 50Лютийкупили
Загальногосподарські ОЗ
Автомобіль Газель1250002500093ЛютийОренда
у працівника-водія
Комп’ютер134652887,510692Кумулятивний5 роківЛютийКупили
Комп’ютер234652887,510692Кумулятивний5 роківГруденьБартер (поміняли на продукцію)
Принтер лазерний13012251010692Кумулятивний5 роківЛютийКупили
Робоче місце
(комплект меблів)
43060255010692Прямолінійний7 роківЛютийКупили
Адміністративне приміщення11200012000Оренда в юрособи;
ремонт
Будівля цеху1985009850010391Прямолінійний25 роківЛютийКупили незавершенку, добудували
Установка на автомобіль, призначена
для перевезення вікон
112001000119150 на 50ЛютийКупили

Протягом року з об’єктами необоротних активів були проведені такі операції (табл. 6.26):
1. Добудова будівлі цеху (лютий).
2. Ремонт адміністративної будівлі, взятої підприємством в оренду (лютий).
3. Заміна зламаної в процесі виробництва пилки дискової на нову (травень).

Таблиця 6.26

Відображення в обліку господарських операцій ТОВ “Альянс”

Первинний документДатаЗміст господарської операціїКореспондуючі рахункиСума, грн.Примітка
дебеткредитСума, грн.Примітка
1. Надходження об’єктів необоротних матеріальних активів
1.1. отримання об’єктів ОЗ у вигляді внеску до статутного капіталу
Акт про приймання обладнання, прибутковий ордер04.02Отримано верстат для зачищення зварювальних швів
від Сидорчука І. В. як внесок
до статутного капіталу
“Альянс” <6, 16>
15246/ Сидорчук І. В.15960
Акт про приймання обладнання, прибутковий ордер06.02Отримано установку для згинання профілю від ПАТ “Первоцвіт” як внесок
до статутного капіталу “Альянсу” для формування його цілісного майнового комплексу
(ця операція не є
об’єктом оподаткування
ПДВ) <6, 16>
15246/ПАО
“Первоцвіт”
25000
Акт прийманняпередачі
(ф. № ОЗ-1)
07.02Введено в експлуатацію отримані як внесок до статутного капіталу:
Акт прийманняпередачі
(ф. № ОЗ-1)
07.02– верстат
для зачищення зварювальних швів (104.001) <6>
10415215960Заповнено первинні документи ф. № ОЗ-1,
№ ОЗ-6
(див. рис. 6.6,
6.8 на с. 199 и 203)
Акт прийманняпередачі
(ф. № ОЗ-1)
07.02– установка
для згинання профілю
(104.002) <6>
10415225000
1.2. купівля об’єктів необоротних матеріальних активів
Будівля цеху
Акт прийманняпередачі02.02Придбано недобудову (будівля цеху –
103.001) від ПАТ
“Фенікс” <6>
15163190
000,00
Податкова накладна постачальника02.02Відображено суму ПДВ у складі податкового кредиту <6>64163118000
Платіжне доручення22.02Оплачено частину вартості будівлі цеху ПАТ “Фенікс” <6>63131138000
Платіжне доручення20.09Оплачено решту вартості будівлі ПАТ “Фенікс” <6>63131170000
Верстати та інструменти
Платіжне доручення03.02Перераховано передоплату ПАТ
“Промстанкодеталь”
за верстати
і комплект фрез
(104.003 – 104.009,
106.001) <6>
37131163804
Податкова накладна постачальника03.02Відображено суму ПДВ у складі податкового кредиту <6>64164410634Віднесення суми ПДВ до складу податкового кредиту не залежить від строку введення
податкового кредиту не залежить від строку введення в експлуатацію об’єктів ОЗ
Акт про приймання обладнання, прибутковий ордер07.02Отримано верстати і комплект фрез
від ПАТ “Промстанкодеталь” <6>
15263153170
Акт про приймання обладнання, прибутковий ордер07.02Відображено залік заборгованостей
<6>
63137163804
Податкова накладна постачальника07.02Списано суму податкового кредиту з ПДВ <6>64463110634
Акт прийманняпередачі
(ф. № ОЗ-1)
10.02Верстати і комплект фрез введено
в експлуатацію
(104.003 – 104.009,
106.001) <6>
10415250570
Акт прийманняпередачі
(ф. № ОЗ-1)
10.02Верстати і комплект фрез введено
в експлуатацію
(104.003 – 104.009,
106.001) <6>
1041522600
Офісна техніка та меблі
Прибутковий ордер04.02Отримано основні засоби від ФОП Василенко А. А. (104.010, 104.11,
106.002 –
106.005) <6>
15263115597,5
Податкова накладна постачальникаВідображено суму ПДВ у складі податкового кредиту <6>6416313119,5
Платіжне доручення10.02Перераховано оплату ФОП Василенко А. А. <6>63131118717
Акт прийманняпередачі
(ф. № ОЗ-1)
10.02Введені в експлуатацію:
Акт прийманняпередачі
(ф. № ОЗ-1)
10.02– комп’ютер (104.010) і принтер лазерний
(104.011) <6>
1041525397,5
Акт прийманняпередачі
(ф. № ОЗ-1)
10.02– офісні
меблі (106.002 –
106.005) <6>
10615210200
Малоцінні необоротні матеріальні активи
Прибутковий ордер05.02Надійшов інструмент від ПАТ
“Монтаж” (011.001 –
011.020) <6>
1536319179,2
Податкова накладна постачальника05.02Відображено податковий кредит з ПДВ <6>6416311835,8
Акт прийманняпередачі
(ф. № ОЗ-1)
05.02Інструмент передано в експлуатацію (011.001 – 011.001 – 020) <6>
011.020) <6>
1121539179,2
Платіжне доручення18.02Перераховано оплату за інструмент ПАТ
“Монтаж” <6>
63131111015
1.3. обмін неподібними активами (бартер з доплатою)
Комп’ютер
ПКО02.12Отримано аванс
у рахунок постачання вікон (модель 1) від ФОП Василенко А. А.
<4, 6, 14, 18, 21>
30168110000
Податкова накладна02.12Нараховано податкові зобов’язання з ПДВ <6,
14, 18, 21>
643641/ПДВ1666,67
Накладна на відпуск06.12Відвантажено вікна (модель 1) ФОП Василенко А. А.
<6, 10, 14, 18, 21>
36170131200Податкові доходи =
26000
Накладна на відпуск06.12Списано суму податкових зобов’язань з ПДВ
<6, 10, 14, 18, 21>
7016431666,67
Накладна на відпуск06.12Списано дохід
від реалізації ФОП Василенко А. А. металопластикових вікон <6, 10, 14,
15, 18, 21>
70179126000
Накладна на відпуск06.12Відображено залік заборгованостей
<6, 10, 14, 18, 21>
68136110000
Податкова накладна06.12Нараховано податкові зобов’язання з ПДВ з вартості неоплаченого відвантаження <6,
10, 14, 18, 21>
701641/ПДВ3533,33
Прибутковий ордер (М-4)06.12Отримано 2 комп’ютери від ФОП Василенко А. А. (104.012, 104.013)
<6, 11, 18, 21>
1526315775
Податкова накладна постачальника06.12Суму ПДВ включено до складу податкового кредиту
<6, 11, 18, 21>
641/ ПДВ6311155
Бухгалтерська довідка06.12Проведено залік заборгованостей
з ФОП Василенко
А. А. <6, 10, 11,
14, 18, 21>
6313616930
Акт прийманняпередачі
(ф. № ОЗ-1)
08.12Комп’ютери введені
в експлуатацію
(104.012, 104.013)
<6, 21>
1041525775Зверніть увагу: навіть якщо амортизація
у поточному періоді не нараховується
нараховується,
у відомості нарахування амортизації об’єкти все одно відображаються
ПКО09.12Отримано доплату в касу від ФОП Василенко А. А. <5,
6, 10, 14, 18, 21>
31136114270
2. Добудова (підрядний спосіб)
Будівля цеху
Платіжне доручення20.02Перераховано передоплату за будівельні роботи з добудови будівлі цеху ПАТ “Фенікс” <6>37131110200
Податкова накладна постачальника20.02Відображено суму ПДВ у складі податкового кредиту <6>6416441700
Акт виконаних робіт15.03Прийнято роботи з добудови
будівлі цеху від ПАТ
“Фенікс” <6>
1516318500
Акт виконаних робіт15.03Відображено суму
ПДВ <6>
6446311700
Бухгалтерська довідка15.03Відображено залік заборгованості <6>63137110200
Акт прийманняпередачі
(ф. № ОЗ-1)
01.04Будівля цеху введена в експлуатацію (103.001) <6>10315198500
3. Нарахування амортизації
Відомість розрахунку амортизації
¹ 4
28.02Нараховано амортизацію за малоцінними необоротними матеріальними активами методом
“50/50” у першому місяці їх використання <6>
8321324589,65У перший місяць використання нараховується
50 % амортизації
Відомість розрахунку амортизації
¹ 4
28.02Нараховано амортизацію за малоцінними необоротними матеріальними активами методом
“50/50” у першому місяці їх використання <6>
91.18324589,65У перший місяць використання нараховується
50 % амортизації
Відомість розрахунку амортизації
¹ 4
27.05Нараховано перші
50 % амортизації за новою пилкою дисковою <6>
832132375
Відомість розрахунку амортизації
¹ 4
27.05Нараховано перші
50 % амортизації за новою пилкою дисковою <6>
91.1832375
Відомості розрахунку амортизації
¹ 1, 2, 3
31.12
Відомості розрахунку амортизації
¹ 1, 2, 3
31.12Нараховано амортизацію за грудень
20ХХ р. за основними засобами
<6, 12, 13>
8311312029,36
Відомості розрахунку амортизації
¹ 1, 2, 3
31.12Нараховано амортизацію за грудень
20ХХ р. за основними засобами
<6, 12, 13>
91.18311757,99
Відомості розрахунку амортизації
¹ 1, 2, 3
31.12Нараховано амортизацію за грудень
20ХХ р. за основними засобами
<6, 12, 13>
92831271,37
Відомості розрахунку амортизації
¹ 1, 2, 3
31.12Збільшено залишок за рахунком 0992029,36
4. Ремонт орендованих ОЗ
Адміністративна будівля
Платіжне доручення10.09Перераховано передоплату ПАТ
“Фенікс” за ремонт адміністративної будівлі (00.01) <6>
3713115700
Податкова накладна постачальника10.09Відображено суму ПДВ у складі податкового кредиту <6>641644950
Акт виконаних робіт15.09Прийнято ремонтні роботи <6>926314750У податковому обліку створюємо балансову вартість гр. 3
Акт виконаних робіт15.09Відображено суму
ПДВ <6>
644631950
Бухгалтерська довідка15.09Відображено залік заборгованості <6>6313715700
5. Вибуття необоротних активів
Заміна старої пилки дискової на нову
Акт
на списання
(ф. № ОЗ-3)
20.05Нараховано знос зламаної пилки (011.004) <6>832132333.33Заповнено первинний документ ф. № ОЗ-3
(див. рис. 6.7 на с. 201)
Акт
на списання
(ф. № ОЗ-3)
20.05Нараховано знос зламаної пилки (011.004) <6>91.1832333.33Заповнено первинний документ ф. № ОЗ-3
(див. рис. 6.7 на с. 201)
Акт
на списання
(ф. № ОЗ-3)
20.05Списано знос, нарахований
за зіпсованою пилкою (011.004) <6>
132112666,67Заповнено первинний документ ф. № ОЗ-3
(див. рис. 6.7 на с. 201)
6. Придбання необоротних активів
Платіжне доручення26.05Перераховано передоплату
за нову пилу ПАТ “Монтаж” (011.021) <6>
371311900
Податкова накладна постачальника26.05Відображено суму ПДВ у складі податкового кредиту <6>641644150
Прибутковий ордер27.05Оприбутковано нову пилу від ПАТ “Монтаж” (011.021) <6>153631750
Прибутковий ордер27.05Списано суму
ПДВ <6>
644631150
Бухгалтерська довідка27.05Відображено залік заборгованості <6>631371900
Акт прийманняпередачі
(ф. № ОЗ-1)
27.05Нова пила введена в експлуатацію (011.021) <6>112153750

6.12. ЗАПОВНЕННЯ ПЕРВИННИХ ДОКУМЕНТІВ (ЗА ДАНИМИ НАСКРІЗНОГО ПРИКЛАДУ)

Підприємство (організація) ТОВ “Альянс” Код ЄДРПОУ 45665456

Відомість № 1 “Розрахунок амортизації за основними засобами та малоцінними необоротними матеріальними активами, що надійшли та вибули у звітному періоді” за 20ХХ рік.

Прямолінійний метод

Рис. 6.2. Зразок заповнення відомості з розрахунку амортизації прямолінійним методом

Підприємство (організація) ТОВ “Альянс” Код ЄДРПОУ 45665456

Відомість № 2 “Розрахунок амортизації за основними засобами, що надійшли та вибули у звітному періоді” за 20ХХ рік. Кумулятивний метод

Рис. 6.3. Зразок заповнення відомості з розрахунку амортизації кумулятивним методом

Підприємство (організація) ТОВ “Альянс” Код ЄДРПОУ 45665456

Відомість № 3 “Розрахунок амортизації за основними засобами, що надійшли та вибули у звітному періоді” за 20ХХ рік.

Метод прискореного зменшення залишкової вартості

Рис. 6.4. Зразок заповнення відомості з розрахунку амортизації методом прискореного зменшення залишкової вартості

Підприємство (організація) ТОВ “Альянс” Код ЄДРПОУ 45665456

Відомість № 4 “Розрахунок амортизації за малоцінними необоротними матеріальними активами, що надійшли та вибули у звітному періоді” за 20ХХ рік.

За методом “50/50”

Рис. 6.5. Зразок заповнення відомості з розрахунку амортизації за малоцінними необоротними матеріальними активами
Рис. 6.6 (1). Зразок заповнення акта приймання-передачі основних засобів (ф. № ОЗ-1)
Рис. 6.6 (2). Зразок заповнення акта приймання-передачі основних засобів (ф. № ОЗ-1)
Рис. 6.7 (1). Зразок заповнення акта списання основних засобів (ф. № ОЗ-3)
Рис. 6.7 (2). Зразок заповнення акта списання основних засобів (ф. № ОЗ-3)
Рис. 6.8 (1). Зразок заповнення інвентарної картки обліку основних засобів (ф. № ОЗ-6)
Рис. 6.8 (2). Зразок заповнення інвентарної картки обліку основних засобів (ф. № ОЗ-6)