5 відповідей на запитання від неприбуткових організацій

Автор | 25.01.2024

1. НПО отримала автомобіль за договором дарування та передала його в оренду. Які потрібні записи в бухобліку?

Оскільки автомобіль отримано не в якості благодійного чи подібного «цільового» внеску, його оприбутковують за загальними правилами безоплатного отримання основних засобів. 

№з/пЗміст господарської операціїКореспонденція рахунків
ДтКт
1Автомобіль отриманий безоплатно152424
2Понесено витрати на держреєстрацію152685
3Сплачено з поточного рахунку за послуги держреєстрації685311
4Автомобіль оприбуткований у складі основних засобів105152
5Нараховано амортизацію та визнано відповідні витрати949131
6Пропорційно визнано дохід та  списано відповідну суму з додаткового капіталу424745

Тобто первісну вартість формують за справедливою вартістю та додають до неї інші супутні витрати – зокрема на держреєстрацію. Запис: Дт 152 «Придбання (виготовлення) основних засобів» – Кт 424 «Безоплатно одержані необоротні активи» – тільки на величину справедливої вартості авто, тобто при цьому збільшується додатковий капітал, а доходи – поки що ні. Супутні витрати теж накопичують на Дт 152, а потім загальною сумою списують: Дт 105 «Транспортні засоби» – Кт 152.

Під час оренди автомобіль обліковують на балансі орендодавця та за обраним самостійно методом нараховують амортизацію загальноприйнятим записом для випадку, коли згідно запитання операційна оренда не є основним видом діяльності: Дт 949 «Іншi витрати операційної діяльностi» – Кт 131 «Знос основних засобів». Це витрати від господарської діяльності НПО.

Оскільки автомобіль отримано НПО безоплатно, одночасно із цим записом виконують інший – Дт 424 – Кт 745 «Дохід вiд безоплатно одержаних активів». Суму цього доходу визначають пропорційно сумі нарахованій при цьому амортизації, тобто таким чином: спершу розраховують частку нарахованої у певному місяці амортизації у загальній величині вартості, що амортизується, а потім точно таку ж частку загальної справедливої вартості, первісно облікованої на Кт 424, списують з нього зазначеним записом Дт 424 – Кт 745. Це дохід від господарської діяльності НПО.

Інше

Увага! Щоб не втратити неприбутковий статус, отриманий дохід НПО спрямовує виключно на статутну діяльність чи на власне утримання, а от розподіляти їх – не можна. 

2.     НПО планує отримати поворотну фінансову допомогу. Чи не призведе це до втрати неприбуткового статусу? Як облікувати таку допомогу?

Поворотна фінансова допомога – це фактично безпроцентна позика. Загалом щодо неприбуткової організації тут застосовують загальні правила. Тож якщо в статутних документах неприбуткової організації немає заборони, то складають письмовий договір і як то кажуть – вуаля…

Власне отримання поворотної фіндопомоги жодних ризиків втратити неприбутковий статус не створює, головне – щоб отримані кошти НПО спрямовувала виключно на статутну діяльність чи на власне утримання, тільки розподіляти їх не можна.

№з/пЗміст господарської операціїКореспонденція рахунків
ДтКт
1Отримано на рахунок фіндопомогу коротко- / довгострокову311685 / 505
2Погашено з рахунку фіндопомогу коротко- / довгострокову685 / 505311
3Вирішено погашати фіндопомогу за рахунок нецільових членських внесків377718
Вирішено погашати фіндопомогу за рахунок цільових членських внесків377484
484718
5Отримано на рахунок відповідні членські внески311377

Отримання поворотної фіндопомоги в гривні обліковують записами: Дт 311 – Кт 685 – для короткострокової, Дт 311 – Кт 505 – для довгострокової. Повернення обліковують зворотними записами: Дт 685 або 505 – Кт  311 – відповідно.

Інша справа – облік внесків, які НПО залучає для погашення заборгованості за поворотною фіндопомогою. Якщо поворотна фіндопомога погашатиметься членськими внесками, які не мають цільового призначення, то це відображають записами: Дт 377 – Кт 718 – на дату відповідного рішення; Дт 311 – Дт 377 – на дату зарахування внесків. Якщо вирішено залучити членські внески саме для погашення поворотної фіндопомоги, то тут мова про цільове фінансування. А тому це відображають записами: Дт 377 – Кт 484; Дт 484 – Кт 718 – на дату відповідного рішення; Дт 311 – Дт 377 – на дату зарахування внесків.

3. НПО отримала гуманітарну допомогу  за накладною, яка містить  лише кількість товарів без зазначення їх вартості. Як їх правильно оприбуткувати?

Підставою для бухгалтерського обліку господарських операцій, зокрема, щодо отримання, списання або передачі активів, є первинні документи. Але накладна на отримання гуманітарної допомоги без їх вартісної оцінки не відповідає ознакам первинного документа. Ці ознаки встановлює Положення про документальне забезпечення записів у бухгалтерському обліку, затверджене наказом Мінфіну від 24.05.95 № 88.

На щастя, Положення дозволяє, зокрема НПО, документ з обов’язковими реквізитами первинного скласти самостійно. Це може бути або бухгалтерська довідка, або так званий внутрішній самоакт. 

Відповідно до НП(С)БО 9 «Запаси» первісною вартістю безоплатно отриманих запасів визнається їх справедлива вартість з урахуванням витрат на доставку, вантажно-розвантажувальні роботи тощо. 

Визначає справедливу вартість затверджена наказом керівника НПО комісія, яка оформляє акт оцінки довільної форми. Залучати оцінювача не вимагається. 

4. Куди звернутись НПО, щоб отримати витяг з Реєстру неприбуткових організацій?

Отримати витяг з Реєстру НПО можна двома варіантами. Або подати запит в електронній формі у режимі «Листування з ДПС» приватної частини Електронного кабінету. Або подати запит у паперовому вигляді до будь-якого територіального органу ДПС, незалежно від місця обліку НПО. Нагадаю, що під час воєнного стану адміністративні послуги надаються органами ДПС незалежно від місця обліку платника податків. 

5. Чи порушить НПО умови неприбутковості, якщо виплатить найманому працівникові матеріальну допомогу?

Строго кажучи, підпункт 133.4.1 ПКУ приписує, щоб установчі документи НПО містили заборону розподілу отриманих доходів, у тому числі – серед працівників неприбуткової організації, але – увага! – «крім оплати їхньої праці». Тож чи є матеріальна допомога найманому працівникові оплатою його праці?

Традиційно відповідь на це запитання шукають у так званій Інструкції № 5 зі статистики заробітної плати. 

Якщо спиратись на підпункт 2.3.3 Інструкції № 5, то належність певної виплати до так званого фонду оплати праці беззаперечно дозволяє неприбутковим організаціям виплачувати найманим працівникам матеріальну допомогу – увага! – що має систематичний характер, надана  всім або більшості працівників (на оздоровлення, у зв’язку з екологічним станом). 

Навпаки: пункт 3.31 Інструкції № 5 до фонду оплати праці не відносить матеріальну  допомогу разового характеру,  що надається окремим  працівникам  у   зв’язку   із   сімейними обставинами, на оплату лікування, оздоровлення дітей, поховання. 

Тобто така виплата створює певні ризики для НПО, якщо контролери трактуватимуть її як порушення зазначеної статутної заборони. Тож виходить, що до найманих працівників НПО застосовуються гірші трудові умови, ніж до працівників інших господарюючих суб’єктів – чи це взагалі конституційно?

До речі, на противагу цьому – такий профільний акт, як НП(С)БО 16 «Витрати», а конкретно – його пункт 23 до витрат на оплату праці включає матеріальну допомогу без розподілу на систематичну і разову.

Тож резюмую доброю новиною: останнім часом податківці надають неприбутківцям істинні індивідуальні податкові консультації, в яких визнають: Виплата неприбутковою організацією найманому працівникові разової матеріальної допомоги жодним чином неприбуткових критеріїв не порушує! Тож не гайте часу та зверніться до податкової за власною індивідуальною консультацією. 

Інше