Глава 29. Порядок складання та подання фінансової звітності (частина 1)

Автор | 26.01.2013

29.1. ЗАГАЛЬНІ ВИМОГИ

Обов’язок складання фінансової звітності покладено на підприємства всіх форм власності ст. 11 Закону про бухоблік [46] . Основні принципи складання фінансової звітності викладено в П(С)БО 1 [1].
При складанні фінансової звітності слід пам’ятати про її мету – надання повної, правдивої, неупередженої інформації про фінансовий стан, результати діяльності, рух грошових потоків підприємства користувачам для прийняття правильних рішень.
Інформація, наведена у фінансовій звітності, базується винятково на даних бухгалтерського обліку і має бути тотожною даним аналітичного та синтетичного обліку.
Під час складання річної фінансової звітності не можна забувати також і про те, що для забезпечення достовірності даних річної фінансової звітності її складанню повинно передувати проведення інвентаризації активів і зобов’язань підприємства, на що зазначено у ст. 10 Закону про бухоблік [46] та п. 12 Порядку № 419 [107] ( детальніше про інвентаризацію див. главу 30).
Розглянемо в табл. 29.1 основні моменти, пов’язані із загальними вимогами
до порядку подання звітності.

Таблиця 29.1

Вимоги до заповнення та подання фінзвітності

Характеристика, що розглядаєтьсяІнформаціяЧим регламентовано
Хто надає:
– фінансову звітністьУсі юридичні особи, створені відповідно до законодавства України, незалежно від їх організаційно-правових форм і форм власності,
а також представництва іноземних суб’єктів господарської діяльності, які зобов’язані вести бухгалтерський облік
Ч. 1 ст. 11 та
ч. 1 ст. 2 Закону про бухоблік [46]
– консолідовану
фінансову звітність
Підприємства, що мають дочірні підприємства, крім фінансових звітів про власні господарські операції (п. 10 П(С)БО 20 [20])Ч. 1 ст. 12 Закону про бухоблік [46]
– зведену
фінансову звітність
Об’єднання підприємств, крім власної звітності, складають і подають зведену фінансову звітність щодо всіх підприємств, які входять до їх складу, якщо це передбачено установчими документами об’єднань підприємств відповідно до законодавства, і якщо вони провадять діяльність, зазначену в Переліку видів діяльності, за якими складається зведена фінансова звітність, затвердженому наказом МФУ від 24.02.2000 р. № 37Ч. 3 ст. 12 Закону про бухоблік [46]
– окремий балансОператор спільної діяльності веде бухгалтерський облік спільної діяльності без створення юридичної особи окремо
від результатів власної господарської діяльності та складає окремий баланс і відповідні форми фінансової звітності спільної діяльності
без створення юридичної особи
П. 6
П(С)БО 2 [2], п. 19
П(С)БО 12 [12]
Хто підписує фінансову звітністьУ загальному випадку керівник і бухгалтер підприємства. За бухгалтера підпис
можуть поставити інші особи
Ч. 1 ст. 11 Закону про бухоблік [46]
Кому надається фінансова звітність– органам, до сфери управління яких належать підприємства;
– трудовим колективам на їхню вимогу;
– власникам (засновникам) відповідно до установчих документів;
– органам виконавчої влади
відповідно до законодавства
Ч. 1 ст. 14 Закону про бухоблік [46]
Кому надається фінансова звітність– іншим користувачам відповідно до законодавства, зокрема органам статистикиП. 2 Порядку
№ 419 [107]
Кому надається фінансова звітність– державному реєстратору
за місцезнаходженням реєстраційної справи до 1 червня року, що настає за звітним періодом, фінансову звітність
у складі Балансу та Звіту про фінансові результати (особисто або рекомендованим листом)
Ч. 3 ст. 14 Закону про бухоблік [46]
Кому надається фінансова звітність– платники податку на прибуток (крім малих підприємств) подають квартальну та річну фінансову звітність до органу ДПСП. 46.2 ПКУ [36], п. 2 Порядку
№ 419 [107]
Кому надається фінансова звітність– платники податку на прибуток – малі підприємства подають до органу ДПС річну фінансову звітність
Строки подання фінансової звітностіРічна фінансова звітність (крім зведеної та консолідованої) подається не пізніше 9 лютого наступного за звітним рокуП. 5 Порядку
№ 419 [107],
п. 49.19 ПКУ [36]
Склад річної фінансової звітності СМПФінансовий звіт суб’єкта малого підприємництва, що складається
з Балансу (форма № 1-м) і Звіту
про фінансові результати (форма № 2-м). Суб’єкти малого підприємництва, які відповідають критеріям, визначеним п. 154.6 ПКУ (“нульовщики”), подають Спрощений фінансовий звіт суб’єкта малого підприємництва у складі Балансу (форма № 1-мс) та Звіту
про фінансові результати (форма № 2-мс)
П. 2 П(С)БО 25 [25]
Примітки. Фінансовий звіт СМП (форми № 1-м і № 2-м) подають:
1. СМП. До них належать: юридичні особи, визнані такими
відповідно до законодавства. Згідно зі ст. 63 ГКУ [38] до них належать юридичні особи – СПД будь-якої організаційно-правової форми та форми власності, у яких за звітний період (календарний рік):
– середня кількість працівників за звітний період
(календарний рік) не перевищує 50 осіб;
– річний дохід від будь-якої діяльності не перевищує суму, еквівалентну 10 млн євро.
Незалежно від розглянутих критеріїв норми П(С)БО 25 [25]
не поширюються на таких юридичних осіб:
– СПД – виробників та імпортерів підакцизних товарів;
– СПД, які здійснюють обмін іноземної валюти;
– СПД, у яких частка вкладів у статутному капіталі, що належить юридичним особам –
засновникам та учасникам цих суб’єктів, що не належать до СМП, перевищує 25 %;
– довірчі товариства, страхові компанії, банки, ломбарди, інші фінансово-кредитні та небанківські фінансові установи.
2. Представництва іноземних суб’єктів господарської діяльності.
Звітний періодКалендарний рікЧ. 1 ст. 13 Закону про бухоблік [46],
п. 12 П(С)БО 1 [1]
Звітний період
для новоствореного підприємства
Звітний період для новоствореного підприємства – з дати створення (дати державної реєстрації) по 31 грудня. Перший звітний період такого підприємства може бути меншим за 12 місяців,
але не може бути більше 15 місяців
Ч. 2 ст. 13 Закону про бухоблік [46],
п. 13 П(С)БО 1 [1]
Примітка. Наприклад, підприємства, які були створені в період з 1 жовтня по 31 грудня 2012 року, річну фінансову звітність за цей період можуть не складати. Перший річний звітний період для них буде з дати реєстрації по 31 грудня наступного 2013 року.
Дата балансу31 грудня звітного рокуЧ. 1 ст. 13 Закону про бухоблік [46],
п. 12 П(С)БО 1[1]
Загальні правила складання фінансової звітностіПеред складанням річної фінансової звітності обов’язково слід провести інвентаризацію активів і зобов’язань підприємства (див. главу 30)Ст. 10 Закону
про бухоблік [46], п. 12 Порядку
№ 419 [107]
Загальні правила складання фінансової звітностіЗгортання статей активів
і зобов’язань, доходів і витрат (крім випадків, передбачених відповідними П(С)БО) не допускається
П. 7 П(С)БО 2 [2], п. 11 П(С)БО 3 [3], п. 6 розд. I
П(С)БО 25 [25]
Якщо стаття звітності залишається незаповненою унаслідок відсутності відповідних показників, у ній ставиться прочеркП. 11 П(С)БО 1 [1]
Від’ємні значення (значення, що підлягають відніманню) наводяться
у формах звітності в дужках
П(С)БО 2 [2], П(С)БО 3 [3], П(С)БУ 5 [5], П(С)БУ 25 [25]
Виправлення помилок, допущених при складанні фінансових звітів у попередні роки, що впливають
на величину нерозподіленого прибутку (непокритого збитку), здійснюють шляхом коригування сальдо нерозподіленого прибутку на початок звітного року
П. 4 П(С)БО 6 [6]
СМП заповнюють звітність у тисячах гривень з одним десятковим знакомП. 1 П(С)БО 25[25]
Інші суб’єкти підприємницької діяльності заповнюють звітність
у тисячах гривень без десяткових знаків
(незважаючи на те що в П(С)БО 4, 5 і 29 прямо про це не сказано, для дотримання порівнянності всі форми заповнюють
так – лист МФУ від 21.01.09 р.
№ 31-34020-01-16/1329). Виняток – розділ III Звіту
про фінансові результати (форма
№ 2), грошові показники якого наводяться в гривнях з копійками
П. 6 П(С)БО 2 [2], п. 6 П(С)БО 3 [3]
Оприлюднення річної фінансової звітностіПрофесійні учасники фондового ринку, банки, страховики та інші фінансові установи зобов’язані
не пізніше 30 квітня наступного
за звітним року оприлюднити річну фінансову звітність та річну консолідовану звітність разом
з аудиторським висновком шляхом розміщення на власній веб-сторінці з опублікуванням у періодичних
або неперіодичних виданнях. Емітенти (юридичні особи, які
від свого імені розміщують емісійні цінні папери та беруть на себе зобов’язання перед їхніми власниками) зобов’язані оприлюднити річну фінзвітність не пізніше 30 квітня року, що настає за звітним, шляхом розміщення в загальнодоступній інформаційній базі ДКЦПФР, опублікування в одному з офіційних видань ВРУ, КМУ або ДКЦПФР, розміщення на власному вебсайті
Ч. 4 ст. 14 Закону про бухоблік [46], ст. 40 Закону
про цінні папери [78],
гл. 7 Положення
№ 1591[132], Порядок
№ 1780 [123], Порядок
№ 981 [124], Положення
№ 1658 [122]

Кілька слів про відповідальність посадових осіб підприємств за порушення порядку ведення обліку та подання звітності. Так, КпАП [39] передбачено такі види відповідальності:
1. Стаття 1642– за відсутність бухгалтерського обліку або ведення його з порушенням установленого порядку, внесення неправдивих даних до фінансової звітності, неподання фінансової звітності, несвоєчасне або неякісне проведення інвентаризації грошових коштів і матеріальних цінностей на посадових осіб підприємства накладають штраф у розмірі від 8 до 15 неоподатковуваних податком мінімумів доходів громадян (далі – неоподатковуваних мінімумів доходів громадян) (від 136 до 255 грн.).
У разі повторного порушення особою, яку протягом року притягували до адміністративної відповідальності за це правопорушення, штраф становитиме від 10 до 20 нмдг (від 170 до 340 грн.). Цей штраф накладається органами контрольно-ревізійної служби(ст. 2341 КпАП [39]).
2. Стаття 1863– за ненадання органам державної статистики даних для проведення державних статистичних спостережень або надання недостовірних відомостей, не в повному обсязі, не за формою, передбаченою звітно-статистичною документацією, або із запізненням, незабезпечення належного стану первинного обліку на посадових осіб підприємств накладається штраф у розмірі від 10 до 15 нмдг (від 170 до 255 грн.).
У разі повторного порушення особою, яку протягом року притягували до адміністративної відповідальності за це правопорушення, – штраф у розмірі від 15 до 25 нмдг (від 255 до 425 грн.).
Зазначимо, що Держкомстат у листі від 01.11.2001 р. № 16-1-67 наполягає на правомірності застосування органами статистики штрафів, передбачених цією статтею, і за неподання фінансової звітності.
Крім того, разом із необхідністю подання фінансової звітності до органів ДПС постає ще одне запитання: яку відповідальність передбачено за неподання фінансової звітності до податкового органу разом із декларацією з податку на прибуток?
Зазначимо, що ПКУ [36] спеціальної відповідальності за неподання фінзвітності до податкового органу не встановлює. Не може бути застосований у цьому

випадку і штраф, передбачений п. 120. 1 ст. 120 ПКУ [36], за неподання або несвоєчасне подання податкових декларацій (розрахунків), адже фінансова звітність не має статусу податкової декларації.
Можливо, податкові органи спробують розцінити неподання ним фінансової звітності як неподання платником податків контролюючим органам оригіналів документів або їх копій під час здійснення податкового контролю у випадках, передбачених Кодексом (п. 121.1 ст. 121 ПКУ [36]). Однак на нашу думку, подібні спроби не мають правових підстав, як і використання факту неподання фінзвітності як підстави для позапланової перевірки.
Також не можна виключати й того, що на місцях співробітники податкових органів можуть відмовляти в прийнятті податкової звітності з податку на прибуток без одночасного надання фінансової звітності. Однак такі дії, безумовно, матимуть неправомірний характер і можуть бути оскаржені платником податків.
Перш ніж перейти до порядкового алгоритму заповнення кожної форми фінансової звітності, наведемо в табл. 29.2 перелік додаткових (вписуваних) рядків (статей) фінансової звітності.

Таблиця 29.2

Перелік додаткових (вписуваних) рядків (статей) фінансової звітності

Назва рядка (статті)№ (графи, рядка)Підстава
Форма № 1 “Баланс”
Справедлива (залишкова) вартість інвестиційної нерухомості55П. 16.2 П(С)БО 2 [2] (уведено наказом МФУ від 05.03.08 р. № 353)
первісна вартість інвестиційної нерухомості56П. 16.2 П(С)БО 2 [2] (введено наказом МФУ від 05.03.08 р. № 353)
знос інвестиційної нерухомості57П. 16.2 П(С)БО 2 [2] (введено наказом МФУ від 05.03.08 р. № 353)
Гудвіл65П. 5 П(С)БО 19 [19] (введено наказом МФУ від 25.11.02 р. № 989)
IV. Необоротні активи та групи вибуття275П. 36.1 П(С)БО 2 [2] (уведено наказом МФУ від 05.03.08 р. № 353)
Сума страхових резервів415П. 45.1 П(С)БО 2 [2] (уведено наказом МФУ від 30.11.2000 р. № 304)
Сума часток перестраховиків у страхових резервах416П. 45.1 П(С)БО 2 [2] (уведено наказом МФУ від 30.11.2000 р. № 304)
Залишок сформованого призового фонду, що підлягає виплаті переможцям лотереї417П. 45.2 П(С)БО 2 [2] (уведено наказом МФУ від 22.11.04 р. № 731)
Залишок сформованого резерву
на виплату джек-поту, не забезпеченого оплатою участі в лотереї
418П. 45.2 П(С)БО 2 [2] (введено наказом МФУ від 22.11.04 р. № 731)
Сума коштів (товари, роботи, послуги), отриманих у вигляді благодійної допомоги, які відповідно до законодавства
звільняються від обкладення податком на додану вартість
421П. 45.3 П(С)БО 2 [2]
Зобов’язання, пов’язані з необоротними активами та групами вибуття, утримуваними для продажу605П. 60.1 П(С)БО 2 [2] (уведено наказом МФУ від 05.03.08 р. № 353)
Форма № 2 “Звіт про фінансові результати”
у тому числі дохід від первісного визнання біологічних
активів і сільськогосподарської продукції, отриманих у результаті сільськогосподарської діяльності
61П. 21 П(С)БО 3 [3] (введено наказом МФУ від 11.12.06 р. № 1176)
у тому числі витрати від первісного визнання біологічних активів сільськогосподарської продукції, отриманих у результаті сільськогосподарської діяльності91П. 24 П(С)БО 3 [3] (введено наказом МФУ від 11.12.06 р. № 1176)
Сума доходу, пов’язаного
з благодійною допомогою,
відповідно до законодавства звільняється від оподаткування податком на додану вартість, яка визнається в порядку, встановленому П(С)БО 15 [3]
131П. 28 П(С)БО 3 [3]
у тому числі прибуток від припиненої діяльності та/або прибуток від переоцінки необоротних активів і групи вибуття
у результаті припинення діяльності
176П. 32.1 П(С)БО 3 [3], п. 4 розділу III П(С)БО 27 [27] (введено наказом МФУ
від 05.03.08 р. № 353)
у тому числі збиток від припиненої діяльності та/або збиток від переоцінки необоротних активів і групи вибуття
у результаті припинення діяльності
177П. 32.1 П(С)БО 3 [3], п. 4 розділу III П(С)БО 27 [27] (введено наказом МФУ
від 05.03.08 р. № 353)
Дохід з податку на прибуток від звичайної діяльності185П. 18 П(С)БО 17 [17], поз. 20
Методичних рекомендацій з перевірки порівнянності показників фінансової звітності, затверджених наказом МФУ від 22.12.08 р. № 1524
Забезпечення матеріального заохочення226П. 1.2 розділу IV Положення
№ 1213 [154] (введено наказом
МФУ від 05.03.08 р. № 353)
Форма № 4 “Звіт про власний капітал”
Використання дооцінки необоротних активів120П. 21 П(С)БО 7 [7]; п. 21 П(С)БО 7 [7]; п. 4.1
П(С)БО 17 [17]; абзац 7 тексту до рахунку 42 Інструкції
про застосування Плану рахунків [136]
Сума чистого прибутку, що підлягає сплаті до бюджету відповідно до
із законодавством
170П. 1.4 розділу IV Положення № 1213 [154]
Сума чистого прибутку на створення спеціальних (цільових) фондів200П. 1.1 розділу IV Положення № 1213 [154]
Інші зміни280П. 4.1 П(С)БО 17 [17]
Консолідована фінансова звітність
Форма № 1 “Баланс”
Гудвіл при консолідації75П. 16 П(С)БО 20 [20]
Накопичена курсова різниця375П. 17 П(С)БО 20 [20];
п. 12 П(С)БУ 21[21]
Частка меншості385П. 13 П(С)БО 20 [20]
Форма № 2 “Звіт про фінансові результати”
Частка меншості215П. 13 П(С)БО 20 [20]
Форма № 4 “Звіт про власний капітал”
Накопичена курсова різницяГрафа
10.1
П. 17 П(С)БО 20 [20] (введено наказом МФУ від 30.11.2000 р. № 304)
Інші зміни280П. 17 П(С)БО 20 [20] (уведено наказом МФУ від 30.11.2000 р. № 304)

29.2. ЗАПОВНЕННЯ БАЛАНСУ (ФОРМА № 1)

Порядок заповнення форм звітності розглянемо в таблицях, у яких показано, якими даними необхідно користуватися для заповнення того чи іншого рядка Балансу, Звіту про фінансові результати, Звіту про рух грошових коштів або Звіту про власний капітал. До деяких неоднозначних рядків надано додаткові коментарі.
Таблиця 29.3

Баланс (форма № 1)

Рядок БалансуКод рядкаДані бухгалтерського обліку для заповнення
АКТИВ БАЛАНСУ
I. Необоротні активи
Нематеріальні активи:
залишкова вартість10Ряд. 011 ряд. 012 (включається до підсумку Балансу)
первісна вартість11Сальдо за Дт рах. 12 (не включається до підсумку Балансу)
накопичена амортизація12Сальдо за Кт субрах. 133 (наводиться
у дужках; не включається до підсумку Балансу)
Незавершені капітальні інвестиції20Сальдо за Дт рах. 15
Основні засоби:
залишкова вартість30Ряд. 031 ряд. 032 (включається до підсумку Балансу)
первісна вартість31Сальдо за Дт субрах. 101 – 109 і рах. 11 (не включається до підсумку Балансу)
знос32Сальдо за Кт субрах. 131 і 132 (наводиться в дужках; не включається до підсумку Балансу)
Довгострокові біологічні активи:
справедлива
(залишкова) вартість
35Ряд. 036 ряд. 037 сальдо за Дт субрах. 161,
163, 165 (включається до підсумку Балансу).
Перевірка: ряд. 035 = сальдо за Дт рах. 16 сальдо за Кт субрах. 134
первісна вартість36Сальдо за Дт субрах. 162, 164, 166 (не включається до підсумку Балансу)
накопичена амортизація37Сальдо за Кт субрах. 134 (наводиться
у дужках; не включається до підсумку Балансу)
Довгострокові фінансові інвестиції:
що обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств40Сальдо за Дт субрах. 141
інші фінансові інвестиції45Сальдо за Дт субрах. 142 і 143
Довгострокова дебіторська заборгованість50Сальдо за Дт субрах. 181, 182 і 183
Справедлива (залишкова) вартість інвестиційної нерухомості (рядок, що вписується)55Ряд. 056 ряд. 057 сальдо за Дт субрах. 100 (у частині інвестиційної нерухомості, що обліковується за справедливою вартістю). Включається до підсумку Балансу. Перевірка: ряд. 055 = сальдо за Дт субрах. 100 –
сальдо за Кт субрах. 135
первісна вартість інвестиційної нерухомості (рядок, що вписується)56Сальдо за Дт субрах. 100 (у частині інвестиційної нерухомості, що обліковується за первісною вартістю).
Не включається до підсумку Балансу
знос інвестиційної нерухомості (рядок, що вписується)57Сальдо за Кт субрах. 135. Не включається до підсумку Балансу
Відстрочені податкові активи60Сальдо за Дт рах. 17
Гудвіл
(рядок, що вписується)
65Сальдо за Дт субрах. 191 і 193
Інші необоротні активи70Сальдо за Дт субрах. 184
Усього за розділом I80Сума значень рядків: ряд. 010, ряд. 020
ряд. 030 ряд. 035 ряд. 040 ряд. 045
ряд. 050 ряд. 055 ряд. 060 ряд. 065 ряд. 070
II. Оборотні активи
Виробничі запаси100Сальдо за Дт рах. 20, 22
Поточні біологічні активи110Сальдо за Дт рах. 21
Незавершене виробництво120Сальдо за Дт рах. 23 і 25
Примітка. Підприємства-підрядники в цьому рядку відображають суму валових заборгованостей замовників. Вона являє собою згорнуте дебетове сальдо за субрахунками 231, 238 і 239.
Готова продукція130Сальдо за Дт рах. 26 і 27
Товари140Згорнуте сальдо рах. 28 (сальдо Дт субрах. 281,
282, 283, 284 – сальдо Кт субрах. 285)
Примітка. У цьому рядку не відображається інформація про вартість необоротних активів і груп вибуття, визнаних утримуваними для продажу відповідно до П(С)БО 27 (сальдо за дебетом субрах. 286). Інформація
про ці активи відображається у вписуваному рядку 275 Форми № 1.
Векселі отримані150Сальдо за Дт рах. 34
Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги:
чиста реалізаційна вартість160Ряд. 161 ряд. 162 (включається до підсумку Балансу)
первісна вартість161Сальдо за Дт рах. 36 (не включається до підсумку Балансу)
резерв сумнівних боргів162Сальдо за Кт рах. 38:
– у частині, що належить до заборгованості за продукцію, товари, роботи, послуги;
– наводиться в дужках;
– не включається до підсумку Балансу
Дебіторська заборгованість за розрахунками:
з бюджетом170Сальдо за Дт субрах. 641 і 642
За виданими авансами180Сальдо за Дт субрах. 371
Примітка. На практиці багато бухгалтерів не відображають аванси, видані іншим підприємствам, на субрах. 371: вони вважають за краще відображати такі операції за Дт рах. 63
у кореспонденції з Кт рахунків обліку грошових коштів, тим самим порушуючи вимоги стандартів бухгалтерського обліку та Інструкції про застосування Плану рахунків [136]. У разі виникнення такої ситуації сальдо за Дт рах. 63 у Балансі слід відображати розгорнуто: у рядку 180 Балансу відображаються дебетові залишки рах. 63 за контрагентами і договорами, за якими перераховано аванси, а в рядку 530 – кредитові залишки
рах. 63, тобто заборгованість контрагентів за окремими договорами (рахунками).
За нарахованими доходами190Сальдо за Дт субрах. 373
За внутрішніми розрахунками200Сальдо за Дт субрах. 682 і 683
Інша поточна дебіторська заборгованість210Сальдо за Дт субрах. 372, 374, 375,
376, 377, 378, 685, рах. 65 і 66
Примітка. “Скасовані” субрахунки 651/ПФУ, 653 відображаються в частині заборгованості перед страхувальниками. На субрахунку 378 ведуться розрахунки з Фондом непрацездатності за нарахованими за рахунок цього Фонду сумами допомоги по тимчасовій непрацездатності, по вагітності та пологах і на поховання. У цьому рядку
наводиться Дт сальдо за субрах. 378. А якщо на субрах. 378 на дату балансу значаться
Кт сальдо (тобто невиплачені суми, які роботодавець повинен виплатити або повернути на рахунок Фонду), то його слід відобразити в ряд. 610 пасиву балансу.
Поточні фінансові інвестиції220Сальдо за Дт субрах. 352 (крім інвестицій, що є еквівалентами грошових коштів – рядки 230 і 240)
Грошові кошти та їх еквіваленти:
у національній валюті230Сальдо за Дт субрах. 301, 311, 313, 333, 351
Примітка. Слід зауважити, що в листі від 17.03.10 р. № 31-34000-10-27/5857
Мінфін зазначає, що підприємства повинні створювати резерв сумнівних боргів під заборгованість “проблемних банків” (банків, у яких призначено тимчасову адміністрацію та введено мораторій на задоволення вимог кредиторів,
а також банків, що перебувають у процесі ліквідації) за грошовими коштами,
що значаться на відкритих там рахунках. У листі від 18.10.10 р. № 31-34020-20-
10/28202 Мінфін роз’яснив, що грошові кошти, які перебувають на рахунках у таких банках, слід “перевести” з рахунка 31 на рахунок 37 (кореспонденція Дт 37 –
Кт 31). У зв’язку з цим грошові кошти в “проблемних” банках не відображатимуться на рахунку 31, у рядках 230 і 240 Балансу вони показуються в його ряд. 210.
у тому числі в касі231Сальдо за Дт субрах. 301 (не включається до підсумку Балансу)
в іноземній валюті240Сальдо за Дт субрах. 302, 312, 314, 334, 351
Інші оборотні активи250Сальдо за Дт субрах. 331, 332, 643, 644
Усього за розділом II260Сума значень рядків: ряд. 100 стор. 110
ряд. 120 стор. 130 стор. 140 стор. 150
стор. 160 стор. 170 стор. 180 стор. 190
стор. 200 стор. 210 стор. 220 стор. 230
стор. 240 стор. 250
III. Витрати майбутніх періодів270Сальдо за Дт рах. 39
IV. Необоротні активи та групи вибуття (рядок, що вписується)275Сальдо за Дт субрах. 286
Баланс280Сума значень рядків:
ряд. 080 ряд. 260 ряд. 270 ряд. 275
Перевірка. Показники гр. 3 і 4 ряд. 280 Форми № 1 повинні відповідати показникам гр. 3 і 4 ряд. 640 Форми № 1.
ПАСІВ БАЛАНСУ
I. Власний капітал
Статутний капітал300Сальдо за Кт рах. 40
Пайовий капітал310Сальдо за Кт рах. 41
Додатковий вкладений капітал320Сальдо за Кт субрах. 421, 422
Інший додатковий капітал330Сальдо за Кт субрах. 423, 424 і 425
Резервний капітал340Сальдо за Кт рах. 43
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)350Сальдо за Кт субрах. 441 або сальдо за Дт субрах. 442 (непокритий збиток наводиться в дужках і віднімається при визначенні підсумку власного капіталу)
Неоплачений капітал360Сальдо за Дт рах. 46 (наводиться в дужках і віднімається при визначенні підсумку власного капіталу)
Вилучений капітал370Сальдо за Дт рах. 45 (наводиться в дужках і віднімається при визначенні підсумку власного капіталу)
Усього за розділом I380Алгебраїчна (з урахуванням знака)
сума рядків 300 – 370
II. Забезпечення таких витрат і платежів
Забезпечення виплат персоналу400Сальдо за Кт субрах. 471, 472 і 477
Інші забезпечення410Сальдо за Кт субрах. 473, 474 і 478
Сума страхових резервів
(рядок, що вписується)
415Сальдо за Кт субрах. 491, 492
Сума часток перестраховиків у страхових резервах (рядок, що вписується)416Сальдо за Дт субрах. 493, 494 (наводять у дужках)
До підсумку Балансу включається різниця між ряд. 415 і ряд. 416.
Залишок сформованого призового фонду, який підлягає виплаті переможцям лотереї (рядок, що вписується)417Сальдо за Кт субрах. 475
Залишок сформованого резерву на виплату джекпоту, не забезпеченого оплатою участі в лотереї (рядок, що вписується)418Сальдо за Кт субрах. 476
Цільове фінансування420Сальдо за Кт рах. 48
Усього за розділом II430ряд. 400 стор. 410 стор. 415 стор. 416
стор. 417 стор. 418 стор. 420
III. Довгострокові зобов’язання
Довгострокові кредити банків440Сальдо за Кт субрах. 501, 502, 503, 504
Інші довгострокові фінансові зобов’язання450Сальдо за Кт субрах. 505 (у частині зобов’язань
за процентними позиками) і 506 (у частині зобов’язань за процентними позиками), рах. 51, 52
Відстрочені податкові зобов’язання460Сальдо за Кт рах. 54
Інші довгострокові зобов’язання470Сальдо за Кт субрах. 505 (у частині зобов’язань
за безвідсотковими позиками) і 506 (у частині зобов’язань за безвідсотковими позиками), рах. 53 і 55
Усього за розділом III480Сума значень рядків: ряд. 440
ряд. 450 ряд. 460 ряд. 470
IV. Поточні зобов’язання
Короткострокові кредити банків500Сальдо за Кт рах. 31 (овердрафт), 60
Поточна заборгованість за довгостроковими зобов’язаннями510Сальдо за Кт рах. 61
Векселі видані520Сальдо за Кт рах. 62
Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги530Сальдо за Кт рах. 63 (див. ряд. 180 Балансу)
Поточні зобов’язання за розрахунками:
За отриманими авансами540Сальдо за Кт субрах. 681
Примітка. Як і у випадку з виданими авансами (ряд. 180 Балансу), бухгалтери багатьох підприємств вважають за краще відображати отримані аванси не на субрах. 681, а на субрах. 361. У такому разі залишок за субрах. 361
у Балансі слід відображати розгорнуто: у ряд. 540 – кредитові залишки до рах. 36
за контрагентами та договорами, від яких отримано аванси, а в рядку 160 – дебетові залишки до рах. 36 (заборгованість контрагентів за окремими договорами).
з бюджетом550Сальдо за Кт субрах. 641 і 642
За позабюджетними платежами560Сальдо за Кт субрах. 685 (у частині платежів до позабюджетних фондів)
За страхуванням570Сальдо за Кт рах. 65
Примітка. “Скасовані” субрахунки 651/ПФУ, 653 відображаються в частині заборгованості страхувальників.
З оплати праці580Сальдо за Кт рах. 66
з учасниками590Сальдо за Кт рах. 67
За внутрішніми розрахунками600Сальдо за Кт субрах. 682, 683
Зобов’язання, пов’язані з необоротними
активами і групами вибуття, утримуваними для продажу (рядок, що вписується)
605Сальдо за Кт субрах. 680
Інші поточні зобов’язання610Сальдо за Кт субрах. 372, 378, 643, 644, 684, 685 (крім платежів до позабюджетних фондів)
Примітка. 1. Підприємства-підрядники в цьому рядку відображають суму валових заборгованостей замовникам. Вона являє собою згорнуте кредитове сальдо за субрахунками 231, 238 і 239. Див. також коментар до ряд. 120 форми № 1.
2. На субрахунку 378 ведуться розрахунки з Фондом непрацездатності за нарахованими
за рахунок цього Фонду сумами допомоги по тимчасовій непрацездатності, по вагітності та пологах і на поховання. Зазвичай сальдо за субрах. 378 буває дебетовим (відображається заборгованість Фонду за нарахованими сумами допомоги) – відображається в ряд. 210
активу балансу. Водночас на дату балансу на субрах. 378 може значитися
і кредитове сальдо (тобто невиплачені суми, які роботодавець повинен виплатити або повернути на рахунок Фонду), яке і слід відобразити в ряд. 610.
Усього за розділом IV620Сума значень рядків: ряд. 500 ряд. 510 ряд. 520
ряд. 530 стор. 540 стор. 550 стор. 560 стор. 570
стор. 580 стор. 590 стор. 600 стор. 605 стор. 610
V. Доходи майбутніх періодів630Сальдо за Кт рах. 69
Баланс640Сума значень рядків: ряд. 380 стор.
430 ряд. 480 ряд. 620 стор. 630
Перевірка. Показники гр. 3 і 4 ряд. 640 Форми № 1 повинні відповідати показникам гр. 3 і 4 ряд. 280 Форми № 1.

29.3. ЗАПОВНЕННЯ ЗВІТУ ПРО ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ (ФОРМА № 2)

Звіт про фінансові результати (Форма № 2) заповнюється за формою і в порядку, встановленим П(С)БО 3 [3] . У ньому на підставі даних рахунків 7 – 9 класів наводиться інформація про доходи, витрати, прибутки і збитки підприємства за звітний період
звітний період.
Порядок заповнення Звіту про фінансові результати та відповідність регістрів бухгалтерського обліку рядкам Форми № 2 наведено в табл. 29.4.
Таблиця 29.4

Звіт про фінансові результати (форма № 2)

Рядок Звіту про фінансові результатиКод рядкаДані бухгалтерського обліку для заповнення
Розділ I. ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ
Дохід (виручка)
від реалізації продукції
(товарів, робіт, послуг)
10Обороти за Кт субрах. 701, 702, 703 (дохід зазначається з урахуванням непрямих податків – ПДВ, акцизного податку та ін.)
Примітка. Організації, основною діяльністю яких є торгівля цінними паперами, у цій статті відображають вартість, за якою реалізовано цінні папери, і суму винагороди за виконання інших операцій, пов’язаних з розміщенням, купівлею та продажем цінних паперів. У цьому ж рядку відображається дохід від операційної оренди, якщо основний вид діяльності підприємства – здавання майна в оренду, а також дохід комісіонера (повіреного) від надання комісійних послуг і дохід від продажу комісійного товару.
Податок на додану вартість15Обороти Дт 701, 702, 703 – Кт 641/ПДВ, 643 (ПДВ у складі доходу від інших операцій у цьому рядку не відображається) наводиться в дужках)
Акцизний збір20Обороти Дт 701, 702, 703 – Кт 641/Акциз
(наводиться в дужках)
Рядок, що вписується25Обороти Дт 701, 702, 703 – Кт 641,
642, 651 (наводиться в дужках)
Примітка. Підприємства, що сплачують інші збори і податки з обороту, відображають їх
у цьому рядку (наприклад, збір до Пенсійного фонду з доходу від торгівлі ювелірними виробами із золота, платини та дорогоцінного каміння, від надання послуг мобільного зв’язку, збір на розвиток виноградарства, садівництва і хмелярства, туристичний збір тощо).
Інші відрахування з доходу30Оборот Дт 791 – Кт 704 (наводиться в дужках)
Чистий дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)35Ряд. 010 ряд. 015 ряд. 020 ряд. 025 ряд. 030
Перевірка. Обороти за Дт 701, 702, 703 у кореспонденції з Кт 791 мінус оборот за Кт 704 у кореспонденції з Дт 791.
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)40Оборот Дт 791 – Кт 90 (наводиться в дужках)
Примітка. У цій статті організації, основною діяльністю яких є торгівля цінними паперами, відображають балансову вартість реалізованих цінних паперів. Підприємства, які відповідно до законодавства є страховиками, у цій статті наводять виплати страхових сум і страхових відшкодувань. Підприємства, які здійснюють діяльність з випуску та проведення лотерей, у цій статті наводять відрахування на створення (формування) за звітний період призового фонду, а також резерву, що покриває величину джек-поту, не забезпечену оплатою участі в лотереї.
У цьому ж рядку зазначаються загальновиробничі витрати, що входять до складу реалізованої продукції (постійні розподілені витрати і змінні витрати) плюс постійні нерозподілені витрати.
Валові:
Прибуток50(ряд. 035 ряд. 040), якщо результат > 0
Збиток55(ряд. 035 ряд. 040), якщо результат
< 0 (наводиться в дужках)
Інші операційні доходи60Оборот Дт 71 – Кт 791 (дохід зазначається без урахування ПДВ, акцизного податку та інших непрямих податків і зборів)
у тому числі дохід від первісного визнання біологічних активів
та сільськогосподарської продукції, отриманих
у результаті сільськогосподарської діяльності (рядок, що вписується)
61Оборот Дт 23 – Кт 710
Примітка. До рядка 060 також включаються дохід від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції та дохід від зміни вартості біологічних активів з виділенням у вписуваному рядку 061 доходу від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції, отриманих у результаті сільськогосподарської діяльності.
Адміністративні витрати70Оборот Дт 791 – Кт 92 (наводиться в дужках)
Витрати на збут80Оборот Дт 791 – Кт 93 (наводиться в дужках)
Інші операційні витрати90Оборот Дт 791 – Кт 94 (наводиться в дужках)
у тому числі витрати
від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції, отриманих у результаті сільськогосподарської діяльності (рядок, що вписується)
91Оборот Дт 940 – Кт 23 (наводиться в дужках)
Примітка. У цій статті наводяться також витрати від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції, від зміни вартості біологічних активів з виділенням у рядку 091 витрат
від первісного визнання біологічних активів сільськогосподарської продукції, отриманих унаслідок сільськогосподарської діяльності.
Фінансові результати від операційної діяльності:
прибуток100Позитивне значення:
ряд. 050 (ряд. 055) ряд. 060 – (ряд. 055) ряд. 060 – (ряд. 055)
ряд. 070 ряд. 080 ряд. 090
збиток105Від’ємне значення:
ряд. 050 ряд. 055) ряд. 060 ряд. 070 – ряд. 060 ряд. 070 –
ряд. 080 ряд. 090 (наводиться в дужках)
Дохід від участі в капіталі110Оборот за Кт 72 або оборот Дт 72 – Кт 792
Інші фінансові доходи120Оборот за Кт 73 (без ПДВ) або оборот Дт 73 – Кт 792
Інші доходи130Оборот за Кт 74 (без ПДВ)
або оборот за Дт 74 – Кт 793
Фінансові витрати140Оборот за рах. 95 (наводиться в дужках)
Втрати від участі в капіталі150Оборот за рах. 96 (наводиться в дужках)
Інші витрати160Оборот за рах. 97 (наводиться в дужках)
Прибуток (збиток)
від впливу інфляції на монетарні статті (рядок, що вписується)
165Відображається прибуток (збиток) від впливу інфляції
на монетарні статті, величина якого розраховується відповідно до вимог П(С)БО 22 [22]. Заповнюється підприємствами, які згідно з чинним законодавством зобов’язані оприлюднювати свою звітність. Сума збитку наводиться в дужках
Фінансові результати від звичайної діяльності до оподаткування:
прибуток170Позитивне значення:
ряд. 100 (ряд. 105) ряд. 110 ряд. 120 стор. 130 –
стор. 140 стор. 150 стор. 160 (-) стор. 165
збиток175Від’ємне значення:
ряд. 100 (ряд. 105) ряд. 110 стор. 120
стор. 130 стор. 140 стор. 150 стор. 160 (-) стор. 165
(наводиться в дужках)
у тому числі прибуток від припиненої діяльності та/ або прибуток від переоцінки необоротних активів
ки необоротних активів
і груп вибуття в результаті припинення діяльності (рядок, що вписується)
176Відображається відповідно прибуток або збиток
від припиненої діяльності після оподаткування та/або прибуток чи збиток від переоцінки необоротних активів і груп вибуття, що утворюють припинену діяльність, оцінюються за чистою вартістю реалізації та визначаються відповідно до
до П(С)БО 27 (у тому числі із ряд. 170 і 175).
Сума збитку наводиться в дужках
у тому числі збиток від припиненої діяльності та/або збиток від переоцінки необоротних активів
і груп вибуття в результаті припинення діяльності (рядок, що вписується)
177Відображається відповідно прибуток або збиток
від припиненої діяльності після оподаткування та/або прибуток чи збиток від переоцінки необоротних активів і груп вибуття, що утворюють припинену діяльність, оцінюються за чистою вартістю реалізації та визначаються відповідно до
до П(С)БО 27 (у тому числі із ряд. 170 і 175).
Сума збитку наводиться в дужках
Податок на прибуток
від звичайної діяльності
180Оборот Дт 79 – Кт 981 (наводиться в дужках)
Дохід з податку
на прибуток від звичайної діяльності (рядок, що вписується)
185У разі виникнення у підприємства доходу
з податку на прибуток він відображається в цьому рядку
Примітка. Загальну формулу визначення витрат з податку на прибуток можна записати так:
Витрати з податку на прибуток = Поточний податок на прибуток  ВОНО  ВНА,
де
 ВПЗ (ряд. 460 гр. 4 Форми № 1, ряд. 460 гр. 3 Форми № 1) – сума накопиченого відстроченого податкового зобов’язання за звітний період;
 ОНА (ряд. 060 гр. 4 Форми № 1, ряд. 060 гр. 3 Форми № 1) – сума накопичених відстрочених податкових активів за звітний період. Розрахована таким чином величина відображається в ряд. 180 Форми № 2 (при виникненні доходу з податку на прибуток – у ряд. 185 Форми № 2).
Фінансові результати від звичайної діяльності:
прибуток190Якщо заповнено ряд. 170:
ряд. 170 ряд. 180 або ряд. 170 стор. 185;
якщо заповнено стор. 175:
стор. 175 стор. 180 або стор. 175 стор. 185.
Позитивне значення наводиться
у стор. 190, від’ємне – у стор. 195 (у дужках)
збиток195Якщо заповнено ряд. 170:
ряд. 170 ряд. 180 або стор. 170 стор. 185;
якщо заповнено стор. 175:
стор. 175 стор. 180 або стор. 175 стор. 185.
Позитивне значення наводиться
у стор. 190, від’ємне – у стор. 195 (у дужках)
Надзвичайні:
доходи200Оборот за рах. 75 (без ПДВ)
витрати205Оборот за рах. 99 (наводиться в дужках)
Податки з надзвичайного прибутку210Оборот за субрах. 982 (наводиться в дужках)
Чисті:
прибуток220Позитивне значення:
ряд. 190 (ряд. 195) ряд. 200 ряд. 205 ряд. 210
збиток225Негативне значення:
ряд. 190 (ряд. 195) ряд. 200 ряд.
205 стор. 210 (наводиться в дужках)
Забезпечення матеріального заохочення (вписуваний рядок)226Обороти за Кт 477
Примітка. Рядок заповнюють підприємства державного, комунального секторів економіки та господарські організації, які володіють та/або користуються об’єктами державної, комунальної власності, на які поширюється Положення № 1213.
Розділ II. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ
Матеріальні витрати230Оборот за рах. 80
або
Обороти Дт 23, 91, 92, 93, 94 – Кт 20, 21, 22 –
якщо підприємство не застосовує рахунки класу 8
Витрати на оплату праці240Оборот за рах. 81
або
Обороти Дт 23, 91, 92, 93, 94 – Кт 66, 471 (у частині сум забезпечень на виплату відпускних, що належать
до операційної діяльності) і 477 (для підприємств, на які поширюється Положення № 1213) – якщо підприємство не застосовує рахунки класу 8
Відрахування на соціальні заходи250Обороти за рах. 82
або
Обороти Дт 23, 91, 92, 93, 94 – Кт 65, 471 (у частині суми єдиного внеску на загальнообов’язкове соціальне страхування від забезпечень на виплату відпускних), 477 (для підприємств, на які поширюється Положення № 1213) – якщо підприємство не застосовує рахунки класу 8
Амортизація260Обороти за рах. 83 або
Оборот Дт 23, 91, 92, 93, 94 – Кт 13 – якщо підприємство не застосовує рахунки класу 8
Інші операційні витрати270Оборот за рах. 84 або
Обороти Дт 23, 91, 92, 92, 93, 94 – Кт 20, 21, 22, 27, 30, 31,
33, 34, 36, 37, 38, 39, 473, 474, 50, 51, 60, 62, 63, 64, 65,
68 – якщо підприємство не застосовує рахунки класу 8
Примітка. У розділі II Звіту про фінансові результати не показують:
– внутрішній оборот, тобто витрати, які становлять собівартість продукції (робіт, послуг), виготовленої і спожитої самим підприємством. При цьому для тих, хто використовує рахунки класу 8, внутрішній оборот не відображають на цих рахунках,
а списують прямо на рахунки витрат (Дт 23, 91, 92, 93, 94 – Кт 23, 24, 25, 26,
27). А ті, хто не використовує рахунки класу 8 при заповненні рядків 230 – 270, повинні виключити обороти Дт 23, 91, 92, 93, 94 – Кт 23, 24, 25, 26, 27 (внутрішній оборот);
– собівартість реалізованих товарів, запасів: для тих, хто
не використовує рахунки класу 8, виключають обороти Дт 943 – Кт 20, 22.
Рядок 270 можна також заповнити за “залишковим принципом”, включивши до нього всі витрати операційної діяльності (обороти за рахунками 23, 91, 92, 93, 94) за вирахуванням витрат, відображених у рядках 230, 240, 250 і 260 Форми № 2, внутрішнього обороту, собівартості реалізованих товарів, запасів.
Зверніть увагу також, що рах. 85 “Інші витрати” (цей рахунок призначений
для обліку витрат на інвестиційну та фінансову діяльність, а також витрат
від надзвичайних подій) у розділі II Звіту про фінансові результати не використовується.
Усього280стор. 230 ряд. 240 ряд. 250 ряд. 260 ряд. 270
Розділ III. РОЗРАХУНОК ПОКАЗНИКІВ ПРИБУТКОВОСТІ АКЦІЙ
Середньорічна кількість простих акцій300[(Кількість простих акцій в обігу х Число днів (місяців), протягом яких акції перебували в обігу) : Кількість днів (місяців) у звітному році)]
Примітка. Приклад розрахунку середньорічної кількості простих акцій в обігу наведено в додатку 1 до П(С)БО 24.
Скоригована середньорічна кількість простих акцій310Кр. 300 Форми № 2 Середньорічна кількість простих акцій, які надійдуть в обіг у разі конвертації всіх
потенційних простих акцій, що розбавляють
Чистий прибуток (збиток)
на одну просту акцію
320(ряд. 220 (ряд. 225) Форми № 2 Дивіденди на привілейовані акції:
ряд. 300 Форми № 2
Скоригований
чистий прибуток (збиток)
на одну просту акцію
330Скоригований чистий прибуток
(збиток) : ряд. 310 Форми № 2
Примітка. Скоригований чистий прибуток = чистий прибуток (збиток) (ряд. 220
або 225 Форми № 2) Дивіденди на привілейовані акції Дивіденди (після сплати податків і відсотків), визнані у звітному періоді відносно потенційних простих акцій, що розбавляють, (-) Інші доходи (витрати), що виникнуть у разі конвертації потенційних простих акцій, що розбавляють. Приклад розрахунку скоригованого чистого прибутку на одну просту акцію наведено в додатку 2 до П(С)БО 24 [24].
Дивіденди на одну просту акцію340Сума оголошених дивідендів : Кількість простих акцій, за якими сплачуються дивіденди

29.4. ЗАПОВНЕННЯ ЗВІТУ ПРО РУХ ГРОШОВИХ КОШТІВ (ФОРМА № 3)

Форма та порядок заповнення Звіту про рух грошових коштів (форма № 3)
визначено П(С)БО 4 [4].
Основною метою складання Звіту про рух грошових коштів є аналіз змін, що відбулися в грошових коштах підприємства протягом року, а також аналіз впливу на ці зміни різних господарських операцій у розрізі видів діяльності підприємства: операційної, інвестиційної, фінансової.
Цим і пояснюється структура Звіту про рух грошових коштів, який складається з трьох розділів відповідно до класифікації видів звичайної діяльності підприємства:
I роз діл – рух коштів у результаті операційної діяльності (рядки
010 – 170);
II розділ – рух коштів у результаті інвестиційної діяльності (рядки 180 – 300);
III роз діл – рух коштів у результаті фінансової діяльності (рядки
310 – 390).
Отже, весь рух грошових коштів на підприємстві у Формі № 3 відображається в розрізі перелічених видів діяльності. При цьому якщо здійснення тієї чи іншої операції тягне за собою рух грошових коштів, який включає суми, що належать до різних видів діяльності (приміром, операційної та фінансової), то такі суми слід розподіляти і наводити у Звіті окремо у складі розділів, що відображають рух грошових коштів у результаті відповідних видів діяльності(п. 7 П(С)БО 4 [4]).
Зауважимо, що до Форми № 3 не включаються:
– внутрішні зміни у складі грошових коштів(п. 8 П(С)БО 4 [4]);
– негрошові операції (бартерні операції, придбання активів шляхом емісії акцій, обмін власних акцій на акції іншого підприємства тощо)(п. 10 П(С)БО 4 [4]).

Джерелом відомостей для заповнення Форми № 3 слугують дані регістрів бухгалтерського обліку, які містять інформацію про операції руху грошових коштів та їх еквівалентів, що обліковуються на таких рахунках (субрахунках): 30 “Каса”, 31 “Рахунки в банках”, 333 “Грошові кошти в дорозі в національній валюті”, 334 “Грошові кошти в дорозі в іноземній валюті”, 351 “Еквіваленти грошових коштів”.

Рекомендації щодо порядку заповнення Звіту про рух грошових коштів наведемо в табл. 29.5.

Таблиця 29.5

Звіт про рух грошових коштів (форма № 3)

Рядок Звіту про рух грошових коштівКод рядкаДані бухгалтерського обліку для заповнення
Розділ I. РУХ ДЕНЕЖНИХ КОШТІВ У РЕЗУЛЬТАТІ ОПЕРАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
Надходження від:
Реалізації продукції
(товарів, робіт, послуг)
10Оборот Дт 30, 31 – Кт 36, 70
Примітка. У рядку наводяться грошові надходження від основної (операційної) діяльності, тобто від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) з урахуванням непрямих податків (ПДВ, акцизного податку тощо). Підприємства, основним видом діяльності яких є здавання
майна в оренду, у цьому рядку відображають отриману орендну плату
(див. лист МФУ від 30.07.08 р. № 31-34000-20-10/29614).
Однак у зазначеному рядку не наводяться суми авансів, отриманих
від покупців і замовників, – вони відображаються в рядку 020 форми № 3. Тому якщо підприємство відображає отримання авансу не на субрахунку
681, а на рахунку 36, то “авансові” обороти слід виключити.
При отриманні грошових коштів з використанням спеціальних платіжних засобів (СПЗ) у цьому рядку відображається повна сума коштів
від реалізації товарів, робіт, послуг (кореспонденція Дт 333 – Кт 70), але при цьому в ряд. 145 Звіту слід показати утримання комісійних банку за проведення таких операцій (кореспонденція Дт 93 – Кт 333).
Погашення векселів отриманих15Оборот Дт 30, 31 – Кт 182, 34, 377
(за відповідними аналітичними рахунками)
Відображають грошові надходження від погашення векселів отриманих, а також від їх продажу.
Покупців
і замовників авансів
20Оборот Дт 30, 31 – Кт 681
Примітка. Суми надходжень показують без вирахування непрямих податків (ПДВ, акцизного податку тощо). Підприємства, що відображають отримання авансу не на субрахунку
681, а на рахунку 36, у цьому рядку показують “авансові” обороти Дт 31 – Кт 36.
Повернення авансів30Оборот Дт 30, 31 – Кт 371
Примітка. Підприємства, що відображають перерахування авансів постачальникам і підрядникам на рахунку 63, а не на субрах. 371, зазначають у цьому рядку оборот Дт 30, 31 – Кт 63 у частині повернутих авансів.
Установ банків відсотків за поточними рахунками35Оборот Дт 31 – Кт 377, 719
(за відповідними аналітичними рахунками)
Примітка. Підприємства зазвичай показують нарахування відсотків за поточними рахунками в банку кореспонденцією Дт 31 – Кт 719, хоча допускається і відображення цих сум через субрах. 377.
Зверніть увагу: у цьому рядку не показуються отримані підприємством від банків проценти за розміщені грошові кошти на депозитних
рахунках. Очевидно, вони відображаються в рядку 080 Звіту.
Бюджету податку
на додану вартість
40Оборот Дт 311 – Кт 641/ПДВ
Повернення інших податків і зборів (обов’язкових платежів)45Оборот Дт 311 – Кт 641, 642 (відповідні аналітичні рахунки обліку)
Примітка. У рядку наводяться отримані з бюджету на рахунки підприємства в установах банків суми переплат з інших податків і зборів (обов’язкових платежів), крім ПДВ.
Отримання субсидій, дотацій50Оборот Дт 311 – Кт 377, 48, 64 (відповідні аналітичні рахунки обліку)
Цільового фінансування60Оборот Дт 30, 31 – Кт 48, 64 (відповідні аналітичні рахунки обліку)
Боржників неустойки
(штрафів, пені)
70Оборот Дт 30, 31 – Кт 374 (відповідний аналітичний рахунок обліку неустойок)
Інші надходження80Аналітичні дані до обороту за Дт 30, 31 – Кт 36, 372, 375, 377, 378, 65, 661, 685, 719
Примітка. У цьому рядку зазначаються всі надходження грошових коштів від операційної діяльності, які не включені до попередніх рядків Звіту. Зокрема, від:
– реалізації оборотних активів (Дт 30, 31 – Кт 377);
– діяльності обслуговуючих господарств (Дт 30, 31 – Кт 377);
– операційної оренди активів, якщо вона не є основним видом діяльності (Дт 30, 31 – Кт 36, 377);
– повернення в касу підзвітними особами грошових коштів (Дт 30 – Кт 372);
– відшкодування заподіяних підприємству збитків (Дт 30, 31 – Кт 375);
– часткової оплати за путівки (Дт 301 – Кт 652);
– відшкодування витрат по тимчасовій непрацездатності від Фонду соціального страхування (Дт 311 – Кт 378);
– внесення до каси підприємства помилково надміру виданих сум за заробітною платою (Дт 301 – Кт 661);
– помилково зарахованих на поточний рахунок підприємства коштів (Дт 311 – Кт 685);
– відсотків за депозитними рахунками (крім депозитів, розміщених за допомогою оформлення ощадних (депозитних) сертифікатів) (Дт 31 – Кт 719) тощо.
У цьому рядку не наводиться внутрішній оборот Дт 311 – Кт 377 у частині зарахування коштів від продажу іноземної валюти на поточний рахунок. Проте в ньому показуються доходи від продажу іноземної валюти (Дт 377 – Кт 711) відповідно до п. 19 П(С)БО 4.
Витрачання на оплату:
Товарів (робіт, послуг)90Аналітичні дані за оборотами
Дт 372, 63, 685 – Кт 30, 31
Примітка. У цьому рядку серед іншого показуються і грошові кошти, видані підзвітним особам як відшкодування понесених ними витрат на придбання запасів, оплату робіт і послуг (господарські потреби). Проте сюди не включаються аванси, видані постачальникам і підрядникам у рахунок майбутньої поставки товарно-матеріальних цінностей, виконання робіт, надання послуг. Такі суми зазначаються в ряд. 095 форми № 3. Тому якщо перерахування авансів постачальникам підприємство відображає
не на рах. 371, а на рах. 63, то відповідні “авансові” суми доведеться виключити.
Авансів95Оборот Дт 371 – Кт 30, 31
Повернення авансів100Оборот Дт 681 – Кт 30, 31
Якщо підприємство відображає отримання авансу від покупця на рах. 36, а не на рах. 681, то в цьому рядку наводиться відповідний оборот з рах. 36.
Працівникам105Оборот Дт 66 – Кт 30, 31
Примітка. До цього ж рядка включаються в тому числі суми виданої з каси підприємства готівки або перерахованих грошових коштів на рахунки працівників у банку в погашення заборгованості за раніше депонованими виплатами (Дт 662 – Кт 30, 31).
Витрат на відрядження110Аналітичні дані за оборотом Дт 372 – Кт 30, 31
Зобов’язань з податку
на додану вартість
115Оборот Дт 641/ПДВ – Кт 311
Зобов’язань з податку на прибуток120Оборот Дт 641/прибуток – Кт 311
Примітка. У цьому рядку показується сума сплаченого до бюджету податку на прибуток за умови, що податок конкретно не ототожнюється з фінансовою або інвестиційною діяльністю. Як правило, провести такий поділ
неможливо, тому в цьому рядку можна навести загальну суму податку на прибуток, сплачену до бюджету. Однак якщо підприємство може розділити сплачену суму податку на види діяльності, то її необхідно показувати у складі руху грошових коштів відповідно від фінансової або інвестиційної діяльності.
Приміром, співвіднести з інвестиційною діяльністю можна податок на прибуток, сплачений унаслідок безоплатного отримання необоротних активів. Визнання поточного податку
на прибуток, пов’язаного з операцією безоплатного отримання необоротних активів, відображається кореспонденцією Дт 424 – Кт 641/прибуток (див. лист МФУ від 29.11.02 р. № 053-39152).
Відрахувань на соціальні заходи125Оборот Дт 65 – Кт 311
Примітка. 1. До цього рядка не включаються сплачені суми зборів до Пенсійного фонду з окремих видів господарських операцій, зокрема з операцій з продажу ювелірних виробів, з відчуження легкових автомобілів, купівлі-продажу нерухомості та з вартості послуг стільникового мобільного зв’язку (Дт 651 – Кт 311).
2. До цього рядка, крім сум сплат єдиного внеску на соцстрахування,
також включається погашена заборгованість за нарахованими до 01.01.11 р. внесками на соцстрахування (Дт 651/ПФУ, 652, 653, 656 – Кт 311).
Зобов’язань з інших податків і зборів (обов’язкових платежів)130Оборот Дт 641, 642, 651 (у частині зборів до Пенсійного фонду) – Кт 311
Примітка. У цьому рядку зазначається сума сплачених податків і зборів (крім
ПДВ, податку на прибуток, єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування). Тут наводиться сума сплачених зборів із загальнообов’язкового державного пенсійного страхування з окремих видів господарських
операцій: з операцій з продажу ювелірних виробів, з відчуження легкових автомобілів, купівлі-продажу нерухомості та з вартості послуг стільникового мобільного зв’язку (Дт 651 – Кт 311). У цьому ж рядку зазначаються суми сплачених фінансових санкцій за податками і зборами та суми пені за прострочення цих платежів.
Цільових внесків140Аналітичні дані до обороту Дт 949 – Кт 311
Інші витрачання145Аналітичні дані до обороту Дт 374, 377,
51, 55, 641, 654, 655, 684, 685, 61, 62, 69,
92, 942, 948, 949 – Кт 30, 31, 333, 334
Примітка. У цьому рядку показуються суми використаних грошових коштів на інші напрями операційної діяльності, не включені до рядків 090 – 140 Звіту, зокрема:
– собівартість реалізованої іноземної валюти (Дт 942 – Кт 334);
– сплата комісійних банку за придбання іноземної валюти
(Дт 92 – Кт 333), за продаж валюти (Дт 92 – Кт 377, 685);
– погашення заборгованості, забезпеченої виданим векселем (Дт 51, 62 – Кт 31);
– перерахування страховим організаціям за індивідуальним страхуванням персоналу підприємства (Дт 654 – Кт 311);
– розрахунки зі страхування майна підприємства та майна працівників підприємства (Дт 655 – Кт 311);
– сплата збору за проведення деяких видів підприємницької діяльності та вартості ліцензій на здійснення діяльності (Дт 641 – Кт 311);
– суми платежів, сплачених за об’єкти операційної оренди (Дт 685 – Кт 31);
– неустойки, штрафи, пеня, виплачені підприємством за порушення умов господарських договорів (Дт 685, 948 – Кт 31);
– адміністративно-господарські санкції Фонду соціального захисту інвалідів (Дт 685 – Кт 311);
– оплата вартості послуг банку (Дт 377, 92 – Кт 31);
– повернення помилково зарахованих на поточний рахунок підприємства коштів (Дт 685 – Кт 311);
– суми грошових коштів, що значаться на банківських рахунках, якими підприємство не може скористатися з вини банків (Дт 374, 377 – Кт 31);
– утримання комісійних банку за проведення операцій з використанням СПС (Дт 93 – Кт 333) тощо.
Сплачені проценти (Дт 684 – Кт 31) у цьому рядку показуються в ситуації, коли вони пов’язані з виробництвом продукції з тривалим (суттєвим) операційним циклом і включаються до собівартості кваліфікаційного активу (лист МФУ від 10.01.11 р. № 31-34020-07-27/382).
Чистий рух коштів до надзвичайних подій150Алгебраїчна (тобто з урахуванням знака) сума рядків 010 – 145. Від’ємне значення наводиться в дужках
Рух коштів
від надзвичайних подій
160Оборот Дт 30, 31 – Кт 75 мінус оборот
Дт 99 – Кт 30, 31 у частині руху грошових коштів, пов’язаних з надзвичайними подіями в процесі операційної діяльності. Від’ємне значення наводиться в дужках
Чистий рух
коштів від операційної діяльності
170Алгебраїчна сума рядків 150 і 160. Від’ємне значення наводиться в дужках
Розділ II. РУХ КОШТІВ У РЕЗУЛЬТАТІ ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
Примітка. Звертаємо увагу, що в цьому розділі всі суми, пов’язані з придбанням або продажем необоротних активів, відображаються з урахуванням ПДВ (якщо він входить до складу вартості).
Реалізація:
фінансових інвестицій180Оборот Дт 30, 31 – Кт 36, 377 у частині дебіторської заборгованості за реалізовані фінансові інвестиції, оборот Дт 30, 31 – Кт 681 у частині авансів, отриманих за реалізовані у звітному періоді фінансові інвестиції. При цьому аналізуються дані за оборотом Дт 36, 377 – Кт 741
необоротних активів190Оборот Дт 30, 31 – Кт 36, 377 у частині дебіторської заборгованості за реалізовані необоротні активи, оборот Дт 30, 31 – Кт 681 у частині авансів, отриманих за реалізовані у звітному періоді необоротні активи (у тому числі й надходження
від реалізації обліковуваних на субрах. 286
необоротних активів, що обліковуються для продажу).
При цьому аналізуються дані за оборотом Дт 36, 377 – Кт 712
майнових комплексів200Оборот Дт 30, 31 – Кт 36, 377 у частині дебіторської заборгованості за реалізовані майнові комплекси, оборот Дт 30, 31 – Кт 681 у частині авансів, отриманих за реалізовані у звітному періоді майнові комплекси.
При цьому аналізуються дані щодо обороту Дт 36, 377 – Кт 712
Отримані:
Відсотки210Оборот Дт 30, 31 – Кт 373, 732 у частині отриманих відсотків
Примітка. У рядку зазначаються отримані підприємством відсотки за депозитами, розміщеними за допомогою оформлення ощадних (депозитних) сертифікатів), відсотки за позиками нефінансовим установам, відсотки за фінансовою орендою.
дивіденди220Оборот Дт 30, 31 – Кт 373 у частині отриманих дивідендів
Інші надходження230Оборот Дт 30, 31 – Кт 143, 183,
184, 352, 371, 377, 48, 681
Примітка. Сума грошових надходжень, зокрема, від:
– отриманих авансів за фінансові інвестиції, необоротні активи, майнові комплекси, що реалізуються, та за іншими операціями, що не належать до операційної діяльності;
– повернення авансів (крім авансів, пов’язаних з операційною діяльністю);
– повернення виданих раніше позик;
– надходження грошових коштів від ф’ючерсних, форвардних контрактів, опціонів тощо. (за винятком тих контрактів, які укладаються
для основної (операційної) діяльності підприємства або коли надходження класифікуються як фінансова діяльність);
– повернення наданих фінансових інвестицій, зокрема, виплати коштів за ощадними (депозитними) сертифікатами (Дт 31 – Кт 352);
– інших надходжень, не передбачених у наведених вище статтях. Якщо протягом звітного року було отримано передоплату за необоротні активи або фінансові інвестиції, але вартість таких не було списано, то таке надходження грошових коштів відображається за ряд. 230.
У цьому рядку наводиться й отримане цільове фінансування, пов’язане з фінансуванням капітальних інвестицій (див. лист МФУ від 12.04.05 р. № 31-04200-20-5/6318).
Придбання:
фінансових інвестицій240Оборот Дт 63, 685 – Кт 30, 31 у частині погашення зобов’язань за раніше отриманими фінансовими інвестиціями
необоротних активів250Оборот Дт 48, 63, 685 – Кт 30, 31 у частині погашення зобов’язань за раніше отриманими необоротними активами
Примітка. До цього рядка включаються також сплачені відсотки (Дт 684 – Кт 31)
у ситуації, коли вони включаються до вартості будівництва (створення, вирощування тощо) необоротних активів (лист МФУ від 10.01.11 р. № 31-34020-07-27/382).
У цьому рядку наводиться і витрачене на фінансування капітальних інвестицій цільове фінансування (див. лист МФУ від 12.04.05 р. № 31-04200-20-5/6318).
майнових комплексів260Оборот Дт 63, 685 – Кт 30, 31 у частині погашення зобов’язань за раніше отриманими майновими комплексами
Інші платежі270Оборот Дт 143, 183, 184, 352, 37, 61, 63, 685 – Кт 30, 31
Примітка. Вибуття грошових коштів, пов’язане із здійсненням інших операцій інвестиційної діяльності, зокрема:
– аванси, пов’язані з інвестиційною діяльністю (наприклад, у зв’язку з придбанням фінінвестицій, необоротних активів, майнових комплексів: Дт 371 (63) – Кт 30, 31);
– позики грошовими коштами, надані іншим сторонам: Дт 377 – Кт 30, 31;
– погашення зобов’язання за фінансовою орендою: Дт 61 – Кт 30, 31;
– надання фінансових інвестицій, у тому числі надання коштів, оформлених ощадними (депозитними) сертифікатами: Дт 143, 352 – Кт 31;
– перерахування коштів за депозитним договором, укладеним на строк, що перевищує 12 місяців: Дт 184 – Кт 31;
– виплата грошових коштів за форвардними, ф’ючерсними контрактами, опціонами
тощо. (за винятком випадків, коли такі контракти укладаються для операційної діяльності підприємства або виплати класифікуються як фінансова діяльність);
– інші платежі, не передбачені в перерахованих вище статтях.
Чистий рух коштів до надзвичайних подій280Алгебраїчна (тобто з урахуванням знака) сума рядків 180 – 270
Рух грошових коштів від надзвичайних подій290Оборот Дт 30, 31 – Кт 75 мінус оборот
Дт 99 – Кт 30, 31 у частині руху грошових коштів, пов’язаних з надзвичайними подіями в процесі інвестиційної діяльності. Від’ємне значення наводиться в дужках
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності300Алгебраїчна сума рядків 280 і 290. Від’ємне значення наводиться в дужках
Розділ III. РУХ КОШТІВ У РЕЗУЛЬТАТІ ФІНАНСОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
Надходження власного капіталу310Оборот Дт 30, 31 – Кт 41, 42, 46
Отримані позики320Оборот Дт 30, 31 – Кт 50, 52, 55, 60, 685
Інші надходження330Оборот Дт 30, 31 – Кт 55, 685
Примітка. У цьому рядку не відображаються відсотки банку, нараховані на залишок грошових коштів на поточному рахунку, відсотки банку за розміщення грошових коштів
на депозитних рахунках (за винятком депозитів, розміщених за допомогою оформлення ощадних (депозитних) сертифікатів), оскільки такі доходи належать до інших операційних доходів (субрах. 719) (лист МФУ від 29.12.08 р. № 31-34000-20-16/45983).
Погашення позичок340Оборот Дт 50, 52, 55, 60, 61, 685 – Кт 30, 31
Примітка. У цьому рядку наводиться, зокрема, погашення зобов’язання за позиками, переведеними до складу короткострокових: Дт 61 – Кт 30, 31.
Сплачені дивіденди350Оборот Дт 671 – Кт 30, 31
Інші платежі360Оборот Дт 45, 51, 53, 62, 641/прибуток,
672, 684, 685 – Кт 30, 31
Примітка. До цього рядка включаються і сплачені проценти
(Дт 684 – Кт 31), за винятком відсотків, зазначених у ряд. 145 і ряд. 250 ф. № 3 (лист МФУ від 10.01.11 р. № 31-34020-07-27/382).
Чистий рух грошових коштів
до надзвичайних подій
370Алгебраїчна (тобто з урахуванням знака)
сума рядків 310 – 360.
Від’ємне значення наводиться в дужках
Рух коштів
від надзвичайних подій
380Оборот Дт 30, 31 – Кт 75 мінус оборот
Дт 99 – Кт 30, 31 у частині руху грошових коштів, пов’язаних з надзвичайними подіями в процесі фінансової діяльності. Від’ємне значення наводиться в дужках
Чистий рух коштів від фінансової діяльності390Алгебраїчна сума рядків 370 і 380. Від’ємне значення наводиться в дужках
Чистий рух грошових коштів за звітний період400Алгебраїчна сума рядків 170, 300 і 390. Від’ємне значення наводиться в дужках
Залишок коштів на початок року410Форма № 1 (Баланс) гр. 3: ряд. 230 ряд. 240
Вплив зміни валютних курсів
на залишок грошових коштів
420Оборот Дт 302, 312, 314, 334, 351 – Кт 714, 744, Дт 333 – Кт 719 мінус оборот Дт 945, 974 –
Кт 302, 312, 314, 334, 351, Дт 949 – Кт 333. Від’ємне значення наводиться в дужках
Залишок коштів на кінець року430Алгебраїчна сума рядків 400, 410 і 420
Зверніть увагу: грошові кошти в “проблемних” банках
не відображаються на рахунку 31, у рядках 230 і 240 Балансу (ф. № 1) і в ряд. 430 ф. № 3 (лист МФУ від 18.10.10 р. № 31-34020-20-10/28202).
Контроль правильності заповнення Звіту про рух грошових коштів: показник ряд. 430 ф. № 3 має дорівнювати залишкам грошових коштів на кінець року, тобто сумі ряд. 230 і ряд. 240 (гр. 4) ф. № 1.

29.5. ЗАПОВНЕННЯ ЗВІТУ ПРО ВЛАСНИЙ КАПІТАЛ (ФОРМА № 4)

Звіт про власний капітал складається для розкриття та аналізу причин, що спричинили зміни власного капіталу підприємства протягом звітного року. У ньому відображаються джерела поповнення власного капіталу, а також операції, внаслідок здійснення яких власний капітал було зменшено. Крім того, структура Звіту про власний капітал дає змогу простежити внутрішнє переміщення власного капіталу, наприклад його зміну, пов’язану з розподілом прибутку підприємства.
Звіт про власний капітал складається на підставі даних Балансу (Форма
№ 1), Звіту про фінансові результати (Форма № 2), а також аналітичних даних до відповідних облікових регістрів.
Порядок заповнення Звіту про власний капітал (форма № 4) наведемо в табл. 29.6.

Таблиця 29.6

Звіт про власний капітал (форма № 4)

Рядок Звіту про рух грошових коштівКод рядкаДані бухгалтерського обліку для заповнення
Розділ I. РУХ ДЕНЕЖНИХ КОШТІВ У РЕЗУЛЬТАТІ ОПЕРАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
Надходження від:
Реалізації продукції
(товарів, робіт, послуг)
10Оборот Дт 30, 31 – Кт 36, 70
Примітка. У рядку наводяться грошові надходження від основної (операційної) діяльності, тобто від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) з урахуванням непрямих податків (ПДВ, акцизного податку тощо). Підприємства, основним видом діяльності яких є здавання
майна в оренду, у цьому рядку відображають отриману орендну плату
(див. лист МФУ від 30.07.08 р. № 31-34000-20-10/29614).
Однак у зазначеному рядку не наводяться суми авансів, отриманих
від покупців і замовників, – вони відображаються в рядку 020 форми № 3. Тому якщо підприємство відображає отримання авансу не на субрахунку
681, а на рахунку 36, то “авансові” обороти слід виключити.
При отриманні грошових коштів з використанням спеціальних платіжних засобів (СПЗ) у цьому рядку відображається повна сума коштів
від реалізації товарів, робіт, послуг (кореспонденція Дт 333 – Кт 70), але при цьому в ряд. 145 Звіту слід показати утримання комісійних банку за проведення таких операцій (кореспонденція Дт 93 – Кт 333).
Погашення векселів отриманих15Оборот Дт 30, 31 – Кт 182, 34, 377
(за відповідними аналітичними рахунками)
Відображають грошові надходження від погашення векселів отриманих, а також від їх продажу.
Покупців
і замовників авансів
20Оборот Дт 30, 31 – Кт 681
Примітка. Суми надходжень показують без вирахування непрямих податків (ПДВ, акцизного податку тощо). Підприємства, що відображають отримання авансу не на субрахунку
681, а на рахунку 36, у цьому рядку показують “авансові” обороти Дт 31 – Кт 36.
Повернення авансів30Оборот Дт 30, 31 – Кт 371
Примітка. Підприємства, що відображають перерахування авансів постачальникам і підрядникам на рахунку 63, а не на субрах. 371, зазначають у цьому рядку оборот Дт 30, 31 – Кт 63 у частині повернутих авансів.
Установ банків відсотків за поточними рахунками35Оборот Дт 31 – Кт 377, 719
(за відповідними аналітичними рахунками)
Примітка. Підприємства зазвичай показують нарахування відсотків за поточними рахунками в банку кореспонденцією Дт 31 – Кт 719, хоча допускається і відображення цих сум через субрах. 377.
Зверніть увагу: у цьому рядку не показуються отримані підприємством від банків проценти за розміщені грошові кошти на депозитних
рахунках. Очевидно, вони відображаються в рядку 080 Звіту.
Бюджету податку
на додану вартість
40Оборот Дт 311 – Кт 641/ПДВ
Повернення інших податків і зборів (обов’язкових платежів)45Оборот Дт 311 – Кт 641, 642 (відповідні аналітичні рахунки обліку)
Примітка. У рядку наводяться отримані з бюджету на рахунки підприємства в установах банків суми переплат з інших податків і зборів (обов’язкових платежів), крім ПДВ.
Отримання субсидій, дотацій50Оборот Дт 311 – Кт 377, 48, 64 (відповідні аналітичні рахунки обліку)
Цільового фінансування60Оборот Дт 30, 31 – Кт 48, 64 (відповідні аналітичні рахунки обліку)
Боржників неустойки
(штрафів, пені)
70Оборот Дт 30, 31 – Кт 374 (відповідний аналітичний рахунок обліку неустойок)
Інші надходження80Аналітичні дані до обороту за Дт 30, 31 – Кт 36, 372, 375, 377, 378, 65, 661, 685, 719
Примітка. У цьому рядку зазначаються всі надходження грошових коштів від операційної діяльності, які не включені до попередніх рядків Звіту. Зокрема, від:
– реалізації оборотних активів (Дт 30, 31 – Кт 377);
– діяльності обслуговуючих господарств (Дт 30, 31 – Кт 377);
– операційної оренди активів, якщо вона не є основним видом діяльності (Дт 30, 31 – Кт 36, 377);
– повернення в касу підзвітними особами грошових коштів (Дт 30 – Кт 372);
– відшкодування заподіяних підприємству збитків (Дт 30, 31 – Кт 375);
– часткової оплати за путівки (Дт 301 – Кт 652);
– відшкодування витрат по тимчасовій непрацездатності від Фонду соціального страхування (Дт 311 – Кт 378);
– внесення до каси підприємства помилково надміру виданих сум за заробітною платою (Дт 301 – Кт 661);
– помилково зарахованих на поточний рахунок підприємства коштів (Дт 311 – Кт 685);
– відсотків за депозитними рахунками (крім депозитів, розміщених за допомогою оформлення ощадних (депозитних) сертифікатів) (Дт 31 – Кт 719) тощо.
У цьому рядку не наводиться внутрішній оборот Дт 311 – Кт 377 у частині зарахування коштів від продажу іноземної валюти на поточний рахунок. Проте в ньому показуються доходи від продажу іноземної валюти (Дт 377 – Кт 711) відповідно до п. 19 П(С)БО 4.
Витрачання на оплату:
Товарів (робіт, послуг)90Аналітичні дані за оборотами
Дт 372, 63, 685 – Кт 30, 31
Примітка. У цьому рядку серед іншого показуються і грошові кошти, видані підзвітним особам як відшкодування понесених ними витрат на придбання запасів, оплату робіт і послуг (господарські потреби). Проте сюди не включаються аванси, видані постачальникам і підрядникам у рахунок майбутньої поставки товарно-матеріальних цінностей, виконання робіт, надання послуг. Такі суми зазначаються в ряд. 095 форми № 3. Тому якщо перерахування авансів постачальникам підприємство відображає
не на рах. 371, а на рах. 63, то відповідні “авансові” суми доведеться виключити.
Авансів95Оборот Дт 371 – Кт 30, 31
Повернення авансів100Оборот Дт 681 – Кт 30, 31
Якщо підприємство відображає отримання авансу від покупця на рах. 36, а не на рах. 681, то в цьому рядку наводиться відповідний оборот з рах. 36.
Працівникам105Оборот Дт 66 – Кт 30, 31
Примітка. До цього ж рядка включаються в тому числі суми виданої з каси підприємства готівки або перерахованих грошових коштів на рахунки працівників у банку в погашення заборгованості за раніше депонованими виплатами (Дт 662 – Кт 30, 31).
Витрат на відрядження110Аналітичні дані за оборотом Дт 372 – Кт 30, 31
Зобов’язань з податку
на додану вартість
115Оборот Дт 641/ПДВ – Кт 311
Зобов’язань з податку на прибуток120Оборот Дт 641/прибуток – Кт 311
Примітка. У цьому рядку показується сума сплаченого до бюджету податку на прибуток за умови, що податок конкретно не ототожнюється з фінансовою або інвестиційною діяльністю. Як правило, провести такий поділ
неможливо, тому в цьому рядку можна навести загальну суму податку на прибуток, сплачену до бюджету. Однак якщо підприємство може розділити сплачену суму податку на види діяльності, то її необхідно показувати у складі руху грошових коштів відповідно від фінансової або інвестиційної діяльності.
Приміром, співвіднести з інвестиційною діяльністю можна податок на прибуток, сплачений унаслідок безоплатного отримання необоротних активів. Визнання поточного податку
на прибуток, пов’язаного з операцією безоплатного отримання необоротних активів, відображається кореспонденцією Дт 424 – Кт 641/прибуток (див. лист МФУ від 29.11.02 р. № 053-39152).
Відрахувань на соціальні заходи125Оборот Дт 65 – Кт 311
Примітка. 1. До цього рядка не включаються сплачені суми зборів до Пенсійного фонду з окремих видів господарських операцій, зокрема з операцій з продажу ювелірних виробів, з відчуження легкових автомобілів, купівлі-продажу нерухомості та з вартості послуг стільникового мобільного зв’язку (Дт 651 – Кт 311).
2. До цього рядка, крім сум сплат єдиного внеску на соцстрахування,
також включається погашена заборгованість за нарахованими до 01.01.11 р. внесками на соцстрахування (Дт 651/ПФУ, 652, 653, 656 – Кт 311).
Зобов’язань з інших податків і зборів (обов’язкових платежів)130Оборот Дт 641, 642, 651 (у частині зборів до Пенсійного фонду) – Кт 311
Примітка. У цьому рядку зазначається сума сплачених податків і зборів (крім
ПДВ, податку на прибуток, єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування). Тут наводиться сума сплачених зборів із загальнообов’язкового державного пенсійного страхування з окремих видів господарських
операцій: з операцій з продажу ювелірних виробів, з відчуження легкових автомобілів, купівлі-продажу нерухомості та з вартості послуг стільникового мобільного зв’язку (Дт 651 – Кт 311). У цьому ж рядку зазначаються суми сплачених фінансових санкцій за податками і зборами та суми пені за прострочення цих платежів.
Цільових внесків140Аналітичні дані до обороту Дт 949 – Кт 311
Інші витрачання145Аналітичні дані до обороту Дт 374, 377,
51, 55, 641, 654, 655, 684, 685, 61, 62, 69,
92, 942, 948, 949 – Кт 30, 31, 333, 334
Примітка. У цьому рядку показуються суми використаних грошових коштів на інші напрями операційної діяльності, не включені до рядків 090 – 140 Звіту, зокрема:
– собівартість реалізованої іноземної валюти (Дт 942 – Кт 334);
– сплата комісійних банку за придбання іноземної валюти
(Дт 92 – Кт 333), за продаж валюти (Дт 92 – Кт 377, 685);
– погашення заборгованості, забезпеченої виданим векселем (Дт 51, 62 – Кт 31);
– перерахування страховим організаціям за індивідуальним страхуванням персоналу підприємства (Дт 654 – Кт 311);
– розрахунки зі страхування майна підприємства та майна працівників підприємства (Дт 655 – Кт 311);
– сплата збору за проведення деяких видів підприємницької діяльності та вартості ліцензій на здійснення діяльності (Дт 641 – Кт 311);
– суми платежів, сплачених за об’єкти операційної оренди (Дт 685 – Кт 31);
– неустойки, штрафи, пеня, виплачені підприємством за порушення умов господарських договорів (Дт 685, 948 – Кт 31);
– адміністративно-господарські санкції Фонду соціального захисту інвалідів (Дт 685 – Кт 311);
– оплата вартості послуг банку (Дт 377, 92 – Кт 31);
– повернення помилково зарахованих на поточний рахунок підприємства коштів (Дт 685 – Кт 311);
– суми грошових коштів, що значаться на банківських рахунках, якими підприємство не може скористатися з вини банків (Дт 374, 377 – Кт 31);
– утримання комісійних банку за проведення операцій з використанням СПС (Дт 93 – Кт 333) тощо.
Сплачені проценти (Дт 684 – Кт 31) у цьому рядку показуються в ситуації, коли вони пов’язані з виробництвом продукції з тривалим (істотним) операційним циклом і включаються до собівартості кваліфікаційного активу (лист МФУ від 10.01.11 р. № 31-34020-07-27/382).
Чистий рух коштів до надзвичайних подій150Алгебраїчна (тобто з урахуванням знака) сума рядків 010 – 145. Від’ємне значення наводиться в дужках
Рух коштів
від надзвичайних подій
160Оборот Дт 30, 31 – Кт 75 мінус оборот
Дт 99 – Кт 30, 31 у частині руху грошових коштів, пов’язаних з надзвичайними подіями в процесі операційної діяльності. Від’ємне значення наводиться в дужках
Чистий рух
коштів від операційної діяльності
170Алгебраїчна сума рядків 150 і 160. Від’ємне значення наводиться в дужках
Розділ II. РУХ КОШТІВ У РЕЗУЛЬТАТІ ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
Примітка. Звертаємо увагу, що в цьому розділі всі суми, пов’язані з придбанням або продажем необоротних активів, відображаються з урахуванням ПДВ (якщо він входить до складу вартості).
Реалізація:
фінансових інвестицій180Оборот Дт 30, 31 – Кт 36, 377 у частині дебіторської заборгованості за реалізовані фінансові інвестиції, оборот Дт 30, 31 – Кт 681 у частині авансів, отриманих за реалізовані у звітному періоді фінансові інвестиції. При цьому аналізуються дані за оборотом Дт 36, 377 – Кт 741
необоротних активів190Оборот Дт 30, 31 – Кт 36, 377 у частині дебіторської заборгованості за реалізовані необоротні активи, оборот Дт 30, 31 – Кт 681 у частині авансів, отриманих за реалізовані у звітному періоді необоротні активи (у тому числі й надходження
від реалізації обліковуваних на субрах. 286
необоротних активів, що обліковуються для продажу).
При цьому аналізуються дані за оборотом Дт 36, 377 – Кт 712
майнових комплексів200Оборот Дт 30, 31 – Кт 36, 377 у частині дебіторської заборгованості за реалізовані майнові комплекси, оборот Дт 30, 31 – Кт 681 у частині авансів, отриманих за реалізовані у звітному періоді майнові комплекси.
При цьому аналізуються дані щодо обороту Дт 36, 377 – Кт 712
Отримані:
Відсотки210Оборот Дт 30, 31 – Кт 373, 732 у частині отриманих відсотків
Примітка. У рядку зазначаються отримані підприємством відсотки за депозитами, розміщеними за допомогою оформлення ощадних (депозитних) сертифікатів), відсотки за позиками нефінансовим установам, відсотки за фінансовою орендою.
дивіденди220Оборот Дт 30, 31 – Кт 373 у частині отриманих дивідендів
Інші надходження230Оборот Дт 30, 31 – Кт 143, 183,
184, 352, 371, 377, 48, 681
Примітка. Сума грошових надходжень, зокрема, від:
– отриманих авансів за фінансові інвестиції, необоротні активи, майнові комплекси, що реалізуються, та за іншими операціями, що не належать до операційної діяльності;
– повернення авансів (крім авансів, пов’язаних з операційною діяльністю);
– повернення виданих раніше позик;
– надходження грошових коштів від ф’ючерсних, форвардних контрактів, опціонів тощо. (за винятком тих контрактів, які укладаються
для основної (операційної) діяльності підприємства або коли надходження класифікуються як фінансова діяльність);
– повернення наданих фінансових інвестицій, зокрема, виплати коштів за ощадними (депозитними) сертифікатами (Дт 31 – Кт 352);
– інших надходжень, не передбачених у наведених вище статтях. Якщо протягом звітного року було отримано передоплату за необоротні активи або фінансові інвестиції, але вартість таких не було списано, то таке надходження грошових коштів відображається за ряд. 230.
У цьому рядку наводиться й отримане цільове фінансування, пов’язане з фінансуванням капітальних інвестицій (див. лист МФУ від 12.04.05 р. № 31-04200-20-5/6318).
Придбання:
фінансових інвестицій240Оборот Дт 63, 685 – Кт 30, 31 у частині погашення зобов’язань за раніше отриманими фінансовими інвестиціями
необоротних активів250Оборот Дт 48, 63, 685 – Кт 30, 31 у частині погашення зобов’язань за раніше отриманими необоротними активами
Примітка. До цього рядка включаються також сплачені відсотки (Дт 684 – Кт 31)
у ситуації, коли вони включаються до вартості будівництва (створення, вирощування тощо) необоротних активів (лист МФУ від 10.01.11 р. № 31-34020-07-27/382).
У цьому рядку наводиться і витрачене на фінансування капітальних інвестицій цільове фінансування (див. лист МФУ від 12.04.05 р. № 31-04200-20-5/6318).
майнових комплексів260Оборот Дт 63, 685 – Кт 30, 31 у частині погашення зобов’язань за раніше отриманими майновими комплексами
Інші платежі270Оборот Дт 143, 183, 184, 352, 37, 61, 63, 685 – Кт 30, 31
Примітка. Вибуття грошових коштів, пов’язане із здійсненням інших операцій інвестиційної діяльності, зокрема:
– аванси, пов’язані з інвестиційною діяльністю (наприклад, у зв’язку з придбанням фінінвестицій, необоротних активів, майнових комплексів: Дт 371 (63) – Кт 30, 31);
– позики грошовими коштами, надані іншим сторонам: Дт 377 – Кт 30, 31;
– погашення зобов’язання за фінансовою орендою: Дт 61 – Кт 30, 31;
– надання фінансових інвестицій, у тому числі надання коштів, оформлених ощадними (депозитними) сертифікатами: Дт 143, 352 – Кт 31;
– перерахування коштів за депозитним договором, укладеним на строк, що перевищує 12 місяців: Дт 184 – Кт 31;
– виплата грошових коштів за форвардними, ф’ючерсними контрактами, опціонами
тощо. (за винятком випадків, коли такі контракти укладаються для операційної діяльності підприємства або виплати класифікуються як фінансова діяльність);
– інші платежі, не передбачені в перерахованих вище статтях.
Чистий рух коштів до надзвичайних подій280Алгебраїчна (тобто з урахуванням знака) сума рядків 180 – 270
Рух грошових коштів від надзвичайних подій290Оборот Дт 30, 31 – Кт 75 мінус оборот
Дт 99 – Кт 30, 31 у частині руху грошових коштів, пов’язаних з надзвичайними подіями в процесі інвестиційної діяльності. Від’ємне значення наводиться в дужках
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності300Алгебраїчна сума рядків 280 і 290. Від’ємне значення наводиться в дужках
Розділ III. РУХ КОШТІВ У РЕЗУЛЬТАТІ ФІНАНСОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
Надходження власного капіталу310Оборот Дт 30, 31 – Кт 41, 42, 46
Отримані позики320Оборот Дт 30, 31 – Кт 50, 52, 55, 60, 685
Інші надходження330Оборот Дт 30, 31 – Кт 55, 685
Примітка. У цьому рядку не відображаються відсотки банку, нараховані на залишок грошових коштів на поточному рахунку, відсотки банку за розміщення грошових коштів
на депозитних рахунках (за винятком депозитів, розміщених за допомогою оформлення ощадних (депозитних) сертифікатів), оскільки такі доходи належать до інших операційних доходів (субрах. 719) (лист МФУ від 29.12.08 р. № 31-34000-20-16/45983).
Погашення позичок340Оборот Дт 50, 52, 55, 60, 61, 685 – Кт 30, 31
Примітка. У цьому рядку наводиться, зокрема, погашення зобов’язання за позиками, переведеними до складу короткострокових: Дт 61 – Кт 30, 31.
Сплачені дивіденди350Оборот Дт 671 – Кт 30, 31
Інші платежі360Оборот Дт 45, 51, 53, 62, 641/прибуток,
672, 684, 685 – Кт 30, 31
Примітка. До цього рядка включаються і сплачені проценти
(Дт 684 – Кт 31), за винятком відсотків, зазначених у ряд. 145 і ряд. 250 ф. № 3 (лист МФУ від 10.01.11 р. № 31-34020-07-27/382).
Чистий рух грошових коштів
до надзвичайних подій
370Алгебраїчна (тобто з урахуванням знака)
сума рядків 310 – 360.
Від’ємне значення наводиться в дужках
Рух коштів
від надзвичайних подій
380Оборот Дт 30, 31 – Кт 75 мінус оборот
Дт 99 – Кт 30, 31 у частині руху грошових коштів, пов’язаних з надзвичайними подіями в процесі фінансової діяльності. Від’ємне значення наводиться в дужках
Чистий рух коштів від фінансової діяльності390Алгебраїчна сума рядків 370 і 380. Від’ємне значення наводиться в дужках
Чистий рух грошових коштів за звітний період400Алгебраїчна сума рядків 170, 300 і 390. Від’ємне значення наводиться в дужках
Залишок коштів на початок року410Форма № 1 (Баланс) гр. 3: ряд. 230 ряд. 240
Вплив зміни валютних курсів
на залишок грошових коштів
420Оборот Дт 302, 312, 314, 334, 351 – Кт 714, 744, Дт 333 – Кт 719 мінус оборот Дт 945, 974 –
Кт 302, 312, 314, 334, 351, Дт 949 – Кт 333. Від’ємне значення наводиться в дужках
Залишок коштів на кінець року430Алгебраїчна сума рядків 400, 410 і 420
Зверніть увагу: грошові кошти в “проблемних” банках
не відображаються на рахунку 31, у рядках 230 і 240 Балансу (ф. № 1) і в ряд. 430 ф. № 3 (лист МФУ від 18.10.10 р. № 31-34020-20-10/28202).
Контроль правильності заповнення Звіту про рух грошових коштів: показник ряд. 430 ф. № 3 має дорівнювати залишкам грошових коштів на кінець року, тобто сумі ряд. 230 і ряд. 240 (гр. 4) ф. № 1.